Help i chwilio am waith os ydych chi’n anabl

Os ydych chi’n chwilio am waith, efallai y bydd yn ddefnyddiol i gael cyngor ar yrfaoedd neu hyfforddiant, neu help gyda’ch CV neu gyfweliadau. Mae’r dudalen hon yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael, yn cynnwys mentrau’r llywodraeth i ddileu rhai o’r rhwystrau mae ceiswyr swyddi anabl yn wynebu.

Ble i gael cyngor ar yrfaoedd

Os nad ydych yn siŵr pa fath o waith yr hoffech ei gael neu os ydych chi eisiau gwybod mwy am yrfa benodol, siaradwch â chynghorydd gyrfaoedd.

Cyngor gyrfaoedd gan eich ysgol neu awdurdod lleol

Os ydych chi’n 13-19 oed, a bod gennych anhawster ac/neu anabledd dysgu, rhaid i’ch ysgol gynnig canllaw gyrfaoedd wyneb yn wyneb. Mae hyn yn berthnasol p’un a oes gennych Ddatganiad o Anghenion Addysgol (SEN) neu beidio.

Cysylltwch â’ch ysgol a gofyn i gael siarad â chynghorydd gyrfaoedd.

Os ydych chi dan 25 oed, dylai’ch awdurdod lleol eich darparu â chyngor gyrfaoedd os oes gennych Asesiad Anhawster Dysgu Adran 139A.

Cysylltwch â’ch cyngor lleol a gofyn ynglŷn â’r cyngor gyrfaoedd maent yn gynnig i bobl ifanc anabl.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn darparu cyngor cyfrinachol a diduedd i’ch helpu i wneud penderfyniadau ynghylch hyfforddiant a gwaith.

Os ydych chi’n 13-18 oed, gallwch ffonio a gofyn iddynt am alwad yn ôl, anfon cwestiwn atynt mewn e-bost neu ddefnyddio eu gwasanaeth sgwrsio ar y we neu ystafell sgwrsio benodol.

Ceir rhagor o opsiynau i bobl ifanc gysylltu â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar eu gwefan.

Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn a bod gennych anabledd, anhawster dysgu neu gyflwr iechyd, gallwch hefyd gael o leiaf tri sesiwn o gyngor wyneb yn wyneb.

Ffoniwch y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar rif ffôn 0800 100 900 i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd lleol.

Dysgwch sut i gysylltu â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol os ydych dros 19 oed ar eu gwefan.

Siaradwch â Chynghorydd Cyflogaeth Anabledd

Gall Cynghorwyr Cyflogaeth Anabledd eich cynghori ar chwilio am swydd, hyfforddiant a sgiliau newydd, a chynlluniau’r llywodraeth. Gallant hefyd roi gwybod i chi am gyflogwyr sy’n agored i anabledd yn eich ardal.

Cysylltwch â’r Ganolfan Byd Gwaith a siaradwch â Chynghorydd Cyflogaeth Anabledd.

Chwiliwch am gyflogwyr sy’n agored i anabledd

Wrth chwilio trwy hysbysebion swyddi a chwblhau ffurflenni cais, chwiliwch am y symbol ‘dau dic’ sy’n golygu fod y cyflogwr yn ymroddedig i gyflogi pobl anabl.

Os yw hysbyseb swydd yn arddangos y symbol, byddwch yn siŵr o gael cyfweliad os byddwch yn bodloni’r amodau sylfaen ar gyfer y swydd.

Darganfyddwch fwy am y cynllun Dau Dic ar y wefan GOV.UK.

Help i wneud cais am swyddi

A ddylech chi grybwyll eich anabledd wrth wneud cais am swydd?

Os nad ydych yn crybwyll eich anabledd wrth wneud cais am swydd, ond y byddwch yn penderfynu peidio gwneud hynny, efallai na fyddwch yn gallu gwneud cwyn am wahaniaethu yn hwyrach.

Mae’n syniad da i gynllunio sut a phryd ydych chi’n mynd i roi gwybod i gyflogwr am eich anabledd. Meddyliwch am sut allwch chi drafod eich anabledd yn bositif a chanolbwyntio ar sut mae’ch sgiliau a galluoedd yn cyd-fynd â’r swydd.

Gwybodaeth ddefnyddiol ar CVs ac ymgeisio am swyddi

Darganfyddwch fwy am ymgeisio am swyddi os ydych yn anabl ar y wefan GOV.UK.

Rhagor o wybodaeth am geisiadau a chyfweliadau ar wefan Disability Rights UK.

Defnyddiwch y peiriant creu CV ar wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol.

Darganfyddwch fwy am sut mae cyfraith cydraddoldeb yn berthnasol i recriwtio ar wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Dewis Gwaith

Mae Dewis Gwaith yn rhaglen wirfoddol ar gyfer pobl anabl sy’n cael ei redeg gan y Ganolfan Byd Gwaith. Gall eich helpu i ddod o hyd i swydd trwy bethau fel:

  • hyfforddiant
  • hyfforddi ar gyfer cyfweliad
  • datblygu sgiliau

Holwch eich Cynghorydd Cyflogaeth Anabledd yn y Ganolfan Byd Gwaith am ragor o wybodaeth.

Darganfyddwch fwy am Ddewis Gwaith ar y wefan GOV.UK.

Mynediad at Waith

Os ydych chi angen cymorth cyfathrebu, fel cyfieithydd mewn cyfweliad, efallai y byddwch yn gallu cael grant Mynediad at Waith ar gyfer hyn.

Holwch eich Cynghorydd Cyflogaeth Anabledd yn y Ganolfan Byd Gwaith am sut i ymgeisio.

Darganfyddwch fwy am Fynediad at Waith ar y wefan GOV.UK.

Pan fyddwch yn cael swydd, gall Mynediad at Waith hefyd eich darparu ag arian i dalu am bethau fel offer arbenigol a gwasanaethau i’ch helpu i aros mewn gwaith.

Hyfforddiant

Os ydych chi eisiau gwella’ch sgiliau presennol neu ddatblygu rhai newydd, holwch eich cynghorydd Cyflogaeth Anabledd yn y Ganolfan Byd Gwaith am gyfleoedd hyfforddiant.

Efallai y gallech gofrestru ar gyfer:

  • cynllun prentisiaeth – ble byddwch yn cael cymhwyster ynghyd â phrofiad ymarferol a hyfforddiant mewn swydd
  • cwrs hyfforddiant preswyl wedi ei gynllunio i’ch helpu i ddod o hyd i waith os ydych yn anabl ac wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir
  • darganfyddwch fwy am gynlluniau prentisiaeth ar y wefan Prentisiaethau
  • darganfyddwch fwy am hyfforddiant preswyl ar gyfer oedolion anabl ar y wefan GOV.UKopens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?