Help i dalu am angladd

Gall talu am angladd fod yn ddrud. Rhown gymorth i chi sefydlu pwy ddylai dalu am yr angladd, ac amlinellu’ch opsiynau ar gyfer talu am angladd, ble i gael cymorth ariannol i hawlio costau angladd o’r ystâd.

Pwy sy’n talu am yr angladd?

Weithiau, mae’r ymadawedig wedi talu am yr angladd yn barod. Neu mae wedi gadael ychydig o arian yn ei ystâd i dalu amdano. Os felly, bydd ysgutor yr ystâd yn gofalu am dalu bil yr angladd.

Fel arall, mae aelod o’r teulu neu gyfaill yn talu am yr angladd. Ond gall gael costau’r angladd yn ôl gan yr ystâd os oes digon o arian ynddi.

Gall y cyngor lleol neu’r ysbyty drefnu Angladd Lles Cyhoeddus:

  • Os nad oes digon o arian yn yr ystâd i dalu amdano
  • Os nad oes teulu neu ffrindiau ar gael i drefnu’r angladd.

Amlosgiad a drefnir fel arfer. Cewch fynychu’r angladd ond yr awdurdod lleol fydd yn penderfynu ar yr amser a’r dyddiad. Cynhelir gwasanaeth byr fel arfer, ond ni fydd pethau ychwanegol fel blodau, ceir neu hysbysiadau yn y papurau newydd lleol, yn cael eu cynnwys.

Ymgeisio am Daliad Angladd

Cynllun gan y llywodraeth yw Taliad Angladd ar gyfer pobl sydd ar incwm isel ac sy’n cael rhai budd-daliadau, i’w helpu i dalu am angladd.

Ni fydd yn cynnwys y cyfan o gost yr angladd. Gan hynny, yn ddibynnol ar ble rydych yn byw, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu hyd at draean o gost angladd syml.

Os cewch Daliad Angladd, fel arfer bydd yn ofynnol i chi ad-dalu’r llywodraeth o unrhyw arian a gewch o ystâd yr ymadawedig, o’i gynilion er enghraifft.

Os oedd ystâd yr ymadawedig yn cynnwys meddiannau personol yn unig ynghyd â chartref a rannai gyda phriod neu bartner sifil sy’n goroesi, ni fydd y llywodraeth yn hawlio’r taliad hwn yn ei ôl fel arfer.

Sut ydw i’n hawlio?

Mae gennych chi dri mis ar ôl dyddiad yr angladd i gyflwyno hawliad.

Ewch i GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth ar gymhwysedd a sut i hawlio’r budd-dal hwn.

I’r rhai sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NIDirect i ymgeisio am y budd-dal hwn.

Mae budd-daliadau profedigaeth eraill ar gael i’ch helpu i ymdopi’n ariannol ar ôl marwolaeth. Darllenwch Hawlio budd-dal profedigaeth a budd-daliadau eraill am ragor o wybodaeth

Talu gyda chynllun neu yswiriant angladd rhagdaledig

Bydd rhai pobl wedi trefnu eisoes i dalu am eu hangladd. Mae hyn fel arfer ar ffurf cynllun angladd rhagdaledig neu yswiriant angladd.

Beth yw cynllun angladd rhagdaledig?

Bydd yr ymadawedig wedi talu ymlaen llaw i gyfarwyddwr angladdau neu gwmni gofal angladdol ar gyfer math neilltuol o angladd. Gyda chynllun angladdol, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio’r cyfarwyddwr angladdau hwnnw, neu un o restr gymeradwy, i drefnu’r angladd.

Gyda chynllun angladd rhagdaledig, y cyfan sydd yn rhaid i chi ei sicrhau yw nad yw’r angladd a drefnwch yn costio mwy na’r swm sy’n gynwysedig gan y cynllun. Fel arall, bydd angen i chi dalu am y pethau ychwanegol a ddewisoch. Gyda chladdedigaeth er enghraifft, mae’r cynllun yn talu am gost y plot yn unig fel arfer. Gwiriwch a yw’r ymadawedig wedi talu am fedd ymlaen llaw.

Beth yw yswiriant angladd?

Dyma fath o yswiriant sy’n talu cyfandaliad sefydlog a ddylai fod yn ddigon i dalu am gost angladd. Gelwir hyn weithiau yn ‘gynllun y rhai dros 50 oed’.

Pan delir y cyfandaliad, gallwch ddefnyddio’r arian i dalu am angladd gan unrhyw gyfarwyddwr angladdau.

Dylech wirio faint yw’r cyfandaliad cyn gwneud unrhyw drefniadau ynghylch yr angladd. Os bydd cost yr angladd yn uwch na’r swm hwnnw, bydd angen i chi dalu am unrhyw beth ychwanegol.

Sut ydw i’n hawlio ar gynllun angladd rhagdaledig neu yswiriant angladd?

Yn anffodus nid oes un lle canolog neu gyfeirlyfr i wirio a oedd gan yr ymadawedig gynllun neu yswiriant angladd. Os credwch fod ganddo gynllun, dylech wirio ei waith papur a chwilio am gopi ohono.

Dylech hefyd wirio a gadwyd y cynllun gyda’r ewyllys, gyda chyfreithiwr teulu neu yn y banc.

Talu o gyfrif banc yr ymadawedig

Efallai y bydd yr ymadawedig wedi gadael arian yn ei gyfrif i dalu am ei angladd. Fodd bynnag, mae’r banc neu’r gymdeithas adeiladu yn rhewi ei gyfrif(on) unigol pan gânt wybod am farwolaeth yr unigolyn.

Gan amlaf, byddwch angen cymorth ysgutor neu weinyddwr yr ystâd i gael mynediad at yr arian sydd yn ei gyfrif unwaith y caiff y cyfrif hwnnw ei rewi.

Serch hynny, weithiau gellir cael mynediad at yr arian yng nghyfrif yr ymadawedig heb eu cymorth. Byddwch angen copi’r o’r dystysgrif farwolaeth o leiaf, ynghyd ag anfoneb am gostau’r angladd gyda’ch enw chi arni.

Efallai y bydd y banc neu gymdeithas adeiladu angen tystiolaeth o bwy ydych chi hefyd. Yna gallant dalu biliau hanfodol yr angladd yn uniongyrchol i’w cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth.

Os nad oes ewyllys neu ysgutor, gallech roi cynnig ar siarad â banc yr ymadawedig i weld a allant ryddhau’r arian i dalu am yr angladd. Efallai y bydd rhai banciau yn gadael i chi wneud hynny.

Nid yw’n syniad da cael mynediad at gyfrifon unigol yr unigolyn, hyd yn oed os ydych yn gwybod beth yw rhif PIN ei gerdyn debyd neu fanylion mewngofnodi ar gyfer bancio ar-lein. Siaradwch â’r banc yn gyntaf os bydd angen i chi wneud hynny, neu fel arall gallech fynd i ddyfroedd dyfnion yn gyfreithiol.

Os oes gan yr ymadawedig gyfrif banc ar y cyd â rhywun sy’n dal yn fyw, gall yr unigolyn hwnnw neu honno barhau i gael mynediad i’r arian yn y cyfrif.

Talu mewn rhandaliadau

Yn aml bydd cyfarwyddwr angladdau yn gofyn am ran o’r arian ymlaen llaw. Os na allwch chi wneud hynny dylech wirioneddol ystyried cynnal angladd mwy fforddiadwy.

Opsiwn arall yw gofyn a allech chi dalu’r bil mewn rhandaliadau. Os bydd y cyfarwyddwr yn cytuno i hynny, gallwch wedyn negodi’r rhandaliadau ond sicrhewch y byddant yn fforddiadwy i chi.

A wyddech chi?

Cost gyfartalog angladd syml yw £3,702. Mewn ardaloedd fel Llundain, gallech wynebu dwbl y pris hwn.

Dysgwch ragor yn Beth yw cost angladd?

Hawlio costau angladd o’r ystâd

Bydd pwy bynnag sy’n talu am yr angladd – teulu, ffrindiau neu’r cyngor – yn gallu adennill y costau o ystâd yr ymadawedig. Weithiau, nid yw ei ystâd yn ddigon mawr i ysgwyddo hyn.

Os oedd gan yr ymadawedig ddyledion eraill, telir costau angladd yn gyntaf gan amlaf. Er, bydd rhai dyledion a ddiogelwyd, fel morgais, yn cael eu talu cyn costau angladd.

Am ragor o wybodaeth a chyngor, darllenwch Delio â dyledion rhywun sydd wedi marw.

Os cynigiwch dalu am yr angladd, gall fod o fudd gwirio gyda gweinyddwr yr ystâd a allwch gael yr arian yn ôl yn ddiweddarach os bydd angen i chi wneud hynny.

Gall gwybod faint o arian sydd yn yr ystâd i dalu am gostau angladd effeithio ar y math o angladd y dymunwch dalu amdano hefyd. Ceisiwch beidio â theimlo dan bwysau i dalu am angladd na allwch ei fforddio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?