Help os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion

Os oes gennych chi broblemau ariannol mawr, efallai mai siarad â dieithryn am y rhain yw’r peth olaf y byddwch eisiau’i wneud. Ond efallai mai hynny yw’r pethau gorau y gallwch ei wneud.

Ble i ddod o hyd i gyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Does dim rhaid ichi ymdopi â’ch problemau dyled ar eich pen eich hun.

Fel arfer y peth gorau i’w wneud yw trafod gyda chynghorydd ar ddyledion profiadol cyn i chi benderfynu sut y byddwch yn clirio’ch dyledion.

Mae nifer o ffyrdd i chi glirio’ch dyledion ac mae rhai yn fwy cyfarwydd na’i gilydd. Bydd yr un fwyaf addas ar eich cyfer chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Gall cynghorydd am ddim ar ddyledion roi cymorth i chi wneud y penderfyniadau cywir fel y bydd y rhan fwyaf o’ch arian yn cael ei ddefnyddio i glirio’ch dyledion – sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt na’r disgwyl.

Bydd cynghorydd ar ddyledion:

  • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
  • fyth yn eich beirniadu nac yn gwneud i chi deimlo’n ddrwg am eich sefyllfa
  • bob amser yn hapus i siarad â chi, waeth pa mor fach neu fawr yw eich problem
  • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
  • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am bob un o’r budd-daliadau a’r hawliadau sy’n gymwys i chi
  • yn rhoi cyngor ynglŷn â ffyrdd gwell o reoli eich arian

Efallai mai dim ond un sgwrs â chynghorydd profiadol ar ddyledion fydd ei hangen arnoch i wneud yn siŵr mai eich cynllun i reoli neu glirio’ch dyledion yw’r un cywir i chi.

Os hoffech gael rhagor o gymorth neu’n ansicr ble i gychwyn, nid chi yw’r unig un. Dywedodd bron i hanner y bobl sydd mewn dyled wrthym nad ydynt yn siŵr pa ffordd yw’r un orau i glirio’u dyledion, a dyna lle all cynghorydd ar ddyledion fod o gymorth mawr i chi.

Dywed dros wyth o bob deg o bobl wrthym, sydd wedi cael cyngor ar ddyledion, eu bod yn teimlo dan lai o straen a llai pryderus ac yn medru rheoli eu bywydau yn well unwaith eto.

Mae’r bobl hynny sy’n caniatau i ddyledion waethygu cyn ceisio cyngor, yn aml yn canfod fod pethau’n mynd allan o reolaeth, ni chânt ddefnyddio eu cardiau credyd mwyach ac ni fydd neb arall yn benthyca arian iddynt ac mae’n cymryd mwy o amser i dalu’r hyn sy’n ddyledus ganddynt.

Mae cyngor ar ddyledion ar gael am ddim ac yn gyfrinachol os defnyddiwch un o’r sefydliadau cyngor ar ddyledion a argymhellwn. Gallwch gysylltu â nhw fel y mynnwch – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Felly ymunwch ag un o’r cannoedd ar filoedd o bobl y rhoddwn gymorth iddynt bob blwyddyn a chymryd y cam cyntaf o fod yn rhydd o ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?