Help os ydych yn poeni am eich cynilion, buddsoddiadau neu bensiwn

Os ydych wedi buddsoddi yn y farchnad stoc (y byddwch bron yn sicr o fod wedi gwneud os oes gennych bensiwn) ac wedi gweld gwerth eich buddsoddiadau yn cwympo, mae’n demtasiwn i’w symud a rhoi’r cyfan yn rhywle rydych yn meddwl sy’n fwy diogel. Ond os gwnewch chi hynny, byddwch chi’n gwerthu’ch buddsoddiadau ar golled ac yn ildio’r cyfle i wneud iawn am y colledion hynny os bydd y farchnad yn dechrau codi eto.

Angen gwybod

  • Os nad ydych angen yr arian ar hyn o bryd - neu o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf - meddyliwch yn ofalus iawn cyn tynnu’ch arian allan. Mynnwch gyngor gan ymgynghorydd ariannol rheoledig cyn gwneud unrhyw beth. Bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor hwn, ond gallai arbed llawer o arian (a phoen) i chi yn y tymor hir. Os ydych yn gwerthu pan fyddwch wedi gwneud colled - byddwch yn colli allan ar unrhyw godiadau mewn gwerth yn y dyfodol os bydd y farchnad yn gwella

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

  • Os ydych angen arian nawr a bod gennych gynilion arian parod sy’n haws eu cyrraedd ac y gellid eu defnyddio yn lle, yna ystyriwch y llwybr hwnnw yn gyntaf. Ai hwn yw’r ‘diwrnod glawog’ rydych wedi bod yn cadw’r arian hwnnw ar ei gyfer?
  • Os na, yna edrychwch ar opsiynau eraill yn gyntaf. Os ydych angen yr arian i dalu dyledion neu i gadw’ch pen uwch y dŵr oherwydd bod eich incwm wedi gostwng, mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi ystod o fesurau i gynnig cefnogaeth i bobl yn ystod yr amser anodd hwn. Gallwn eich helpu i fynd drwy’r gwahanol gynlluniau.
Darganfyddwch fwy yn moneyadviceservice.org.uk/coronavirus, dechrau gwesgwrs arlein, neu ein ffonio ar 0800 138 1677.

Defnyddiol i’w wybod

  • Os penderfynwch adael eich buddsoddiadau lle maent, mae’n dal yn syniad da adolygu’r cronfeydd y buddsoddir eich arian ynddynt. A ydynt yn cyfateb â maint y risg rydych yn gyffyrddus â hi? Ydych chi hyd yn oed yn gwybod ble maent yn cael eu buddsoddi a pha mor beryglus yw’r cronfeydd? Os mai “na” yw’r ateb i’r naill neu’r llall o’r cwestiynau hynny – dylech gael ychydig o help proffesiynol.
  • Byddwch yn ofalus iawn o sgamiau yn ystod yr amser hwn. Er enghraifft, os ydych chi o dan 55 oed a bod unrhyw un yn ceisio dweud wrthych y gallwch gymryd benthyciad o’ch pensiwn i’ch cadw i fynd, peidiwch â’u credu - allwch chi ddim. Ar wahân i ddau amgylchiad penodol iawn, os cymerwch arian allan o’ch pensiwn cyn 55 oed, byddwch yn talu ffioedd enfawr i’r cwmni a’i awgrymodd AC yn wynebu bil treth mawr. Efallai y byddwch hyd yn oed yn colli’r hyn sydd ar ôl.
Darganfyddwch fwy yn ein canllaw ar ddatgloi pensiwn.
  • Hyd yn oed os ydych dros 55 oed - peidiwch â meddwl yn awtomatig mai defnyddio arian o’ch pensiwn i dalu dyledion neu filiau yw’r peth iawn i’w wneud. Mae yna gamau eraill y gallwch eu cymryd a allai weithio’n well i chi yn y tymor hir.

Camau i’w cymryd

  • Os ydych yn poeni, peidiwch â dioddef yn dawel. Mynnwch ychydig o help. Gallwch siarad ag un o’n Arweinwyr Arian neu Bensiwn a all fynd â chi trwy’r opsiynau sy’n agored i chi neu eich helpu i ddod o hyd i ymgynghorydd ariannol rheoledig.
Darganfyddwch fwy yn ein canllaw yn moneyadviceservice.org.uk/coronavirus, dechrau gwesgwrs arlein, neu ein ffonio ar 0800 138 1677.
  • Ystyriwch gymryd cyngor ariannol rheoledig. Gall Cynghorwyr Rheoledig roi cyngor i chi ar beth i’w wneud - dyna beth rydych yn talu iddynt amdano. Ond gwnewch yn siŵr eu bod wedi eu rheoleiddio.
Darganfyddwch fwy am y buddion o gyngor rheoledig yn ein canllaw Cael help proffesiynol os ydych yn poeni am gynilion, buddsoddiadau, neu bensiynau.

  • Adolygwch y cronfeydd rydych yn buddsoddi ynddynt. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw’n cyfateb gyda faint o risg rydych yn gyffyrddus ag ef a faint o amser sydd gennych cyn y byddwch angen mynediad i’ch arian.
  • Peidiwch â rhyngweithio ag unrhyw un sy’n cysylltu â chi ar hap ac sy’n gofyn am unrhyw fanylion personol neu fanc - dylech ond delio â chwmnïau neu sefydliadau rydych wedi ymchwilio iddynt, ac rydych yn ymddiried ynddynt.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?