ISA Cymorth i Brynu Cwestiynau Cyffredin

Caeodd ISAs Cymorth i Brynu i gyfrifon newydd ar 30 Tachwedd 2019. Os oes gennych chi gyfrif yn barod byddwch chi’n gallu parhau i gynilo ac mae’r Cwestiynau Cyffredin hynar eich cyfer chi.Mae ISAs Cymorth i Brynu yn gynnyrch apelgar i brynwyr tro cyntaf, ond sut maent yn gweithio? Rydym wedi casglu ynghyd rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin, yn cynnwys pwy sy’n medru cael un a faint allwch chi ei gynilo.

Allaf i gael ISA Cymorth i Brynu?

Ni allwch agor ISA Cymorth i Brynu mwyach. Os oes gennych un eisoes gallwch gynilo i’ch ISA Cymorth i Brynu hyd at 30 Tachwedd 2029, gyda 12 mis arall i hawlio’ch bonws hyd at 1 Rhagfyr 2030.

Sut mae ISA Cymorth i Brynu yn gweithio?

Y fantais fawr o gael ISA Cymorth i Brynu yw fod y llywodraeth yn ychwanegu at eich cynilion o 25%. Felly,os ydych chi’n cynilo hyd at y swm misol mwyaf o £200, bydd y llywodraeth yn ychwanegu £50.

Rydych chi’n gallu defnyddio’ch ISA Cymorth i Brynu i brynu eich cartref cyntaf yn unig (isafswm gwerth o £250,000, neu £450,000 yn Llundain) â morgais.

Ydw i’n gallu defnyddio fy ISA Cymorth i Brynu tuag at fy mlaendal morgais?

Gallwch - ond ni allwch ei ddefnyddio tuag at eich blaendal cyfnewid.

Pan fyddwch yn cyfnewid contractau gyda’r gwerthwr, gall ofyn i chi dalu blaendal cyfnewid, a elwir hefyd yn flaendal daliad neu gontract. Ni allwch ddefnyddio’ch bonws tuag at hwn gan fod y llywodraeth ond yn talu’r bonws unwaith y bydd gwerthiant yr eiddo wedi’i gwblhau.

Ond gallwch ddefnyddio’r bonws i leihau maint eich morgais trwy ei ychwanegu at eich blaendal morgais.

Mae darparwr eich benthyciad yn cael bonws y llywodraeth ar ôl i chi gwblhau pryniant eich cartref – yr arian rydych yn ei gyfrannu tuag at brynu eich cartref. Bydd hyn yn lleihau maint eich morgais.

Efallai y bydd y darparwr benthyciadau yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o unrhyw arian sydd wedi’i gynilo yn eich ISA pan fyddwch yn gwneud cais am eich morgais. Mae hyn i’w helpu i gyfrifo faint fyddwch angen ei fenthyg.

Enghraifft

Os cynilwch £12,000 gydag ISA Cymorth i Brynu, mae gennych hawl i gael bonws o £3,000.

Fodd bynnag, ni fyddwch yn gallu defnyddio’r bonws hwn yn rhan o’ch blaendal ‘cyfnewid’ cychwynnol.

Aiff y bonws tuag at gost lawn eich cartref ar ôl cwblhau’r gwerthiant.

Golyga hyn y cwtogir £3,000 oddi ar eich morgais sy’n weddill.

Os nad ydych chi’n siwr o’r gwahaniaeth rhwng cyfnewid a chwblhau, darllenwch ein canllaw ‘Cyfnewid contract a chwblhau wrth brynu cartref newydd’.

Hoffwn brynu gyda fy mhartner. A all y ddau ohonom gael ISA Cymorth i Brynu?

Cyn belled â bod y ddau ohonoch yn dros 16 oed ac yn brynwyr tro cyntaf, gall y ddau ohonoch gael eich ISA Cymorth i Brynu eich hun ar wahân.

Rydw i a fy mhartner yn brynwyr tro cyntaf ac yn dymuno prynu eiddo gyda’n gilydd. A yw gwerth dynodedig yr eiddo’n dyblu gan fod dau unigolyn?

Na, mae’r terfyn o £250,000, neu £450,000 yn Llundain, yn parhau i fod yn berhnasol.

A oes isafswm/uchafswm y mae’n rhaid i mi ei gynilo mewn ISA Cymorth i Brynu?

Yr uchafswm allwch chi ei gynilo mewn ISA Cymorth i Brynu yw £12,000.

Golyga hyn y cewch ychwanegiad o £3,000 gan y llywodraeth.

Yr isafswm y mae’n ofynnol i chi fod wedi ei gynilo i fanteisio ar ISA Cymorth i Brynu yw £1,600. Byddai hyn yn rhoi bonws llywodraeth ychwanegiad o £400.

Faint allaf i ei gynilo bob blwyddyn?

Rydych chi’n gallu cynilo hyd at £200 y mis ac roeddech chi’n gallu adneuo cyfandaliad hyd at £1,200 yn eich mis cyntaf pan gafodd y cyfrif ei sefydlu.

Er bod hyn yn llawer llai na therfyn cyffredinol yr ISA Arian Parod o £20,000 ar gyfer 2021/22, bydd yr ychwanegiad o 25% a gewch gan y llywodraeth yn golygu bod hyn yn fuddsoddiad gwerth chweil i nifer o brynwyr tro cyntaf.

Beth os oes gennyf ISA arian parod yn barod?

Gallwch roi arian mewn ISA arian parod ac ISA Cymorth i Brynu yn yr un flwyddyn dreth, ond bydd yn rhaid i chi gymryd rhai camau ychwanegol.

  • Os gwnaethoch dalu i mewn i’ch ISA arian parod ar ôl 5 Ebrill 2018, bydd angen i chi drosglwyddo’ch ISA arian parod gweithredol i’ch ISA Cymorth i Brynu newydd. Gallwch drosglwyddo uchafswm o £1,200 o’ch ISA arian parod gweithredol i’r ISA Cymorth i Brynu a bydd angen i chi drosglwyddo unrhyw symiau ychwanegol i ISA stociau a chyfranddaliadau neu gyfrif nad yw’n ISA.
  • Neu, bydd rhai darparwyr yn caniatáu i chi gynilo i mewn i ISA arian parod ac ISA Cymorth i Brynu yn yr un pecyn ISA. Fodd bynnag, mae’r terfynau lwfans ar gyfer ISA arian parod safonol ac ISA Cymorth i Brynu yn parhau’n berthnasol .

Pa bryd allaf i gael mynediad at yr arian?

Gallwch godi arian ar unrhyw adeg o’ch ISA Cymorth i Brynu.

Yr isafswm o fonws y gallwch ei gael gan y llywodraeth yw £400, felly bydd angen i chi gynilo o leiaf £1,600 cyn y gallwch hawlio’ch bonws.

Beth os newidiaf fy meddwl a phenderfynu peidio â phrynu eiddo?

Ni fyddwch yn gallu hawlio’ch bonws gan y llywodraeth.

A allaf osod yr eiddo a brynaf ar rent?

Na. Os ydych am fanteisio ar Gymorth i Brynu, ni allwch osod yr eiddo ar rent wedyn na’i ddefnyddio fel cartref gwyliau .

Os byddaf yn manteisio ar y cynllun ac yn prynu cartref, a’i osod ar rent yn ddiweddarach, beth sy’n digwydd i’r ychwanegiad ariannol a gefais tuag at y pryniant?

I fod yn gymwys am fonws y llywodraeth, mae’n rhaid i chi beidio â gosod yr eiddo a brynwch ar rent ar ôl i chi ei brynu.

Faint o amser bydd fy ISA Cymorth i Brynu yn parhau?

Ni allwch agor ISA Cymorth i Brynnu mwyach. Os oes gennych un eisoes gallwch gynilo i’ch ISA Cymorth i Brynu hyd at 30 Tachwedd 2029, gyda 12 mis arall i hawlio’ch bonws hyd at 1 Rhagfyr 2030.

Beth os ydw i’n newid fy meddwl ac yn penderfynu peidio â phrynu cartref?

Os byddwch yn newid eich meddwl ar ôl i chi hawlio’r bonws, bydd eich cyfreithiwr neu drosglwyddwr eiddo yn dychwelyd eich bonws i’r llywodraeth ac yn rhoi dogfen a elwir yn ‘hysbysiad methiant i brynu’ i chi.

Yna bydd gennych yr opsiwn i ail-agor eich ISA Help i Brynu a’i ddefnyddio i brynu cartref gwahanol, neu fuddsoddi’r arian oedd gennych ynddo i mewn i ISA arian parod neu ISA stociau a chyfranddaliadau.

Ni fydd hyn yn cyfrif tuag at eich terfyn tanysgrifiad ISA blynyddol.

Fodd bynnag, os byddwch yn rhoi eich arian i mewn i ISA arian parod neu ISA stociau a chyfranddaliadau, ni fyddwch yn gymwys i gael bonws gan y llywodraeth os ydych yn defnyddio’r arian i brynu cartref nes ymlaen.

Nid yw unrhyw log a enillwyd tra’r oedd eich arian yn yr ISA Help i Brynu (tu allan i’r bonws) yn cael ei effeithio os yw’r cartref yn cael ei brynu neu beidio.

Mwy o wybodaeth

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?