ISA Cymorth i Brynu Cwestiynau Cyffredin

Mae ISAs Cymorth i Brynu yn gynnyrch apelgar i brynwyr tro cyntaf, ond sut maent yn gweithio? Rydym wedi casglu ynghyd rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin, yn cynnwys pwy sy’n medru cael un a faint allwch chi ei gynilo.

Allaf i gael ISA Cymorth i Brynu?

Bwysig

Mae’r ISAs Cymorth i Brynu ar gael i 30 Tachwedd 2019.

Ni fyddant ar gael i gynilwyr newydd wedi’r dyddiad hwnnw, ond os ydych wedi agor eich ISA Cymorth i Brynu cyn hynny gallwch ddal i gynilo i’ch cyfrif.

Os ydych dros 16, yn byw yn y DU ac yn brynwr tro cyntaf yna rydych yn gymwys am ISA Cymorth i Brynu.

Prynwr tro cyntaf yw rhywun nad yw’n berchen, ac sydd erioed wedi bod yn berchen ar gartref yn y DU nac yn unrhyw le arall.

Sut mae ISA Cymorth i Brynu yn gweithio?

Y fantais fawr o gael ISA Cymorth i Brynu yw bod y llywodraeth yn ychwanegu 25% at eich cynilion. Felly, os cynilwch hyd at £200, bydd y llywodraeth yn ychwanegu £50.

Gallwch ddefnyddio’ch ISA Cymorth i Brynu i brynu cartref sy’n werth uchafswm o £250,000, neu £450,000 yn Llundain.

Ydw i’n gallu defnyddio fy ISA Cymorth i Brynu tuag at fy mlaendal morgais?

Gallwch - ond ni allwch ei ddefnyddio tuag at eich blaendal cyfnewid.

Pan fyddwch yn cyfnewid contractau gyda’r gwerthwr, gall ofyn i chi dalu blaendal cyfnewid (a elwir hefyd yn flaendal daliad neu gontract). Allwch chi ddim defnyddio’ch bonws tuag at hwn gan mai dim ond wedi cwblhau’r gwerthiant fydd y llywodraeth yn talu’r bonws.

Ond fe allwch ddefnyddio’r bonws i leihau maint eich morgais trwy ei ychwanegu at eich blaendal morgais.

Mae darparwr eich benthyciad yn derbyn bonws y llywodraeth wedi cwblhau pryniant eich cartref, ac yna bydd y bonws yn cael ei ychwanegu i’r blaendal morgais (yr arian yr ydych yn ei gyfrannu tuag at brynu eich cartref). Bydd hyn yn lleihau maint eich morgais.

Efallai y bydd y darparwr benthyciadau yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o unrhyw arian wedi ei gynilo yn eich ISA pan fyddwch chi’n ymgeisio am eich morgais. Mae hyn i’w helpu i weld faint fyddwch chi angen ei fenthyca.

Enghraifft

Os cynilwch £12,000 gydag ISA Cymorth i Brynu, mae gennych hawl i gael bonws o £3,000.

Fodd bynnag, ni fyddwch yn gallu defnyddio’r bonws hwn yn rhan o’ch blaendal ‘cyfnewid’ cychwynnol.

Aiff y bonws tuag at gost lawn eich cartref ar ôl cwblhau’r gwerthiant.

Golyga hyn y cwtogir £3,000 oddi ar eich morgais sy’n weddill.

Os nad ydych chi’n siŵr o’r gwahaniaeth rhwng cyfnewid a chwblhau, darllenwch ein canllaw ‘Cyfnewid contract a chwblhau wrth brynu cartref newydd’.

Hoffwn brynu gyda fy mhartner. A all y ddau ohonom gael ISA Cymorth i Brynu?

Cyn belled â bod y ddau ohonoch yn hŷn nag 16 ac yn brynwyr tro cyntaf, gall y naill ohonoch a’r llall gael ISA Cymorth i Brynu.

Rydw i a fy mhartner yn brynwyr tro cyntaf ac yn dymuno prynu eiddo gyda’n gilydd. A yw gwerth dynodedig yr eiddo’n dyblu gan fod dau unigolyn?

Na, mae’r terfyn o £250,000, neu £450,000 yn Llundain, yn parhau’n ddilys.

A oes isafswm/uchafswm y mae’n rhaid i mi ei gynilo mewn ISA Cymorth i Brynu?

Yr uchafswm allwch chi ei gynilo mewn ISA Cymorth i Brynu yw £12,000. Golyga hyn y cewch ychwanegiad o £3,000 gan y llywodraeth.

Yr isafswm y mae’n ofynnol i chi fod wedi ei gynilo i fanteisio ar ISA Cymorth i Brynu yw £1,600. Byddai hyn yn rhoi ychwanegiad o £400.

Faint allaf i ei gynilo bob blwyddyn?

Gallwch gynilo gyd at £200 y mis a rhoi cyfandaliad hyd at £1,200 yn eich mis cyntaf.

Er bod hyn gryn dipyn yn llai na throthwy ISA Arian Parod o £20,000 ar gyfer 2019/20., bydd yr ychwanegiad o 25% a gewch gan y llywodraeth yn golygu bod hyn yn fuddsoddiad gwerth chweil i nifer o brynwyr tro cyntaf.

Beth os oes gennyf ISA arian parod yn barod?

Gallwch roi arian mewn ISA arian parod ac ISA Cymorth i Brynu yn yr un flwyddyn dreth, ond bydd yn rhaid i chi gymryd rhai camau ychwanegol.

  • Os taloch i mewn i ISA arian parod ar ôl 5 Ebrill 2018, bydd angen i chi drosglwyddo’ch ISA arian parod gweithredol i’ch ISA Cymorth i Brynu newydd. Gallwch drosglwyddo uchafswm o £1,200 o’ch ISA arian parod gweithredol i’r ISA Cymorth i Brynu a bydd angen i chi drosglwyddo unrhyw symiau ychwanegol i ISA stociau a chyfranddaliadau neu gyfrif nad yw’n ISA.
  • Neu, bydd rhai darparwyr yn caniatáu i chi gynilo i mewn i ISA arian parod ac ISA Cymorth i Brynu yn yr un pecyn ISA. Fodd bynnag, mae’r terfynau lwfans ar gyfer ISA arian parod ac ISA Cymorth i Brynu yn parhau’n berthnasol.

Pa bryd allaf i gael mynediad at yr arian?

Gallwch godi arian ar unrhyw adeg o’ch ISA Cymorth i Brynu. Yr isafswm o fonws gan y llywodraeth yw £400, felly bydd angen i chi fod wedi cynilo £1,600 o leiaf cyn allwch chi hawlio’ch bonws.

Beth os newidiaf fy meddwl a phenderfynu peidio â phrynu eiddo?

Ni fyddwch yn gallu hawlio’ch bonws gan y llywodraeth.

A allaf osod yr eiddo a brynaf?

Na chewch. Os dymunwch fanteisio ar Gymorth i Brynu, ni chewch osod yr eiddo wedyn na’i ddefnyddio fel cartref gwyliau.

Os manteisiaf ar y cynllun a phrynu cartref, a’i osod yn ddiweddarach, beth sy’n digwydd i’r ychwanegiad ariannol a gefais tuag at y pryniant?

I fod yn gymwys am fonws y llywodraeth, rhaid i chi beidio â gosod yr eiddo a brynwch ar ôl i chi ei brynu.

Faint o amser sydd gennyf i ymgeisio am ISA Cymorth i Brynu?

Gallwch agor ISA Cymorth i Brynu tan 30 Tachwedd 2019. Ar ôl i chi ei agor gallwch barhau i dalu i mewn i’r cyfrif.

Os agorwch eich cyfrif cyn y dyddiad terfynol, bydd gennych hyd at 1 Rhagfyr 2030 i hawlio’ch ychwanegiad gan y llywodraeth.

Oes rhaid i mi fod yn gyflogedig neu’n talu treth incwm i ymgeisio am ISA Help i Brynu?

Na. Cyn belled â’ch bod yn bodloni’r amodau gofynnol (gweler ‘Alla i gael ISA Help i Brynu’), rydych chi’n gymwys.

Ydw i’n gallu ymgeisio am ISA Help i Brynu os ydw i mewn dyled?

Gallwch, ond bydd angen i’ch enw fod ar Weithred Eiddo’r eiddo a bydd angen i chi gael eich asesu dan feini prawf fforddiadwyedd y darparwyr benthyciadau wrth ymgeisio am forgais.

Beth os ydw i’n newid fy meddwl ac yn penderfynu peidio prynu cartref?

Os byddwch yn newid eich meddwl wedi hawlio’r bonws, bydd eich cyfreithiwr neu drosglwyddwr eiddo yn dychwelyd eich bonws i’r llywodraeth ac yn rhoi dogfen a elwir yn ‘hysbysiad methiant i brynu’ i chi.

Yna byddwch yn gallu dewis ail-agor eich ISA Help i Brynu a’i ddefnyddio i brynu gwahanol gartref, neu adneuo’r arian oedd gennych ynddo mewn ISA arian parod neu stociau a chyfranddaliadau. Ni fydd hyn yn cyfrif tuag at eich terfyn tanysgrifiad ISA blynyddol. Fodd bynnag, os byddwch yn rhoi arian mewn ISA arian parod neu stociau a chyfranddaliadau, ni fyddwch yn gymwys am fonws gan y llywodraeth os ydych yn defnyddio’r arian i brynu cartref yn hwyrach.

Nid yw unrhyw log a enillwyd tra’r oedd eich arian yn yr ISA Help i Brynu (tu allan i’r bonws) wedi ei effeithio gan p’un a yw’r cartref yn cael ei brynu neu beidio.

Rhagor o wybodaeth

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?