Cynilo i ISA Cymorth i Brynu neu ISA Gydol Oes?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud y gorau o’ch cynilion, efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn gwybod y gwahaniaeth rhwng ISA Gydol Oes ac ISA Cymorth i Brynu. Mae cyfrifon ISA Gydol Oes ar gael nawr, ond fe gaewyd yr ISA Cymorth i Brynu i ymgeiswyr newydd ar 30 Tachwedd 2019. Os agoroch eich ISA Cymorth i Brynu cyn hynny, gallwch barhau i gynilo i’ch cyfrif er bod yn rhaid i chi hawlio eich bonws erbyn 1 Rhagfyr 2030. Yn y canllaw hwn, rydym yn ystyried manteision ac anfanteision cynilo i ISA Gydol Oes ac ISA Cymorth i Brynu.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ISA Cymorth i Brynu ac ISA Oes?

ISA Cymorth i Brynu

Ni allwch agor ISA Cymorth i Brynu newydd mwyach. Os oes gennych un eisoes gallwch arbed yn eich ISA Cymorth i Brynu tan 30 Tachwedd 2029, gyda 12 mis arall i hawlio’ch bonws tan 1 Rhagfyr 2030.

Ffeithiau cyflym:

 • Ar gyfer prynwyr tro cyntaf sydd dros 16 oed ac sy’n gobeithio cynilo i dalu blaendal ar eu cartref cyntaf.
 • Mae’r llywodraeth yn ychwanegu 25% at eich cynilion, hyd at fonws o uchafswm o £3,000.
 • Gallwch ei ddefnyddio i brynu cartref sy’n werth hyd at £250,000, neu hyd at £450,000 yn Llundain.
 • Telir y bonws wrth brynu cartref ac mae’r cyllid ar gael wrth i chi gwblhau.
 • Os byddwch yn tynnu’r arian allan am unrhyw reswm ar wahân i brynu eich cartref cyntaf, nid oes unrhyw daliadau i’r llywodraeth ond ni thelir unrhyw fonws ychwaith.

ISA Oes

Mae’r math yma o ISA wedi bod ar gael ers 6 Ebrill 2017.

Ffeithiau cyflym:

 • Wedi ei gynllunio i helpu pobl rhwng 18 a 40 oed i gynilo am eu cartref cyntaf, neu ymddeoliad.
 • Bydd y llywodraeth yn rhoi bonws gwerth hyd at 25% o’r hyn fyddwch chi’n ei dalu i mewn i chi, hyd at uchafswm bonws o £1,000 y flwyddyn os arbedwch yr uchafswm o £4,000 y flwyddyn.
 • Gallwch ei ddefnyddio i brynu cartref sy’n werth hyd at £450,000 unrhyw le yn y wlad.
 • Telir y bonws yn fisol ac mae’r cyllid ar gael wrth i chi cyfnewid contractau wrth brynu.
 • Cesglir tâl o 25% gan y llywodraeth os byddwch yn tynnu arian allan cyn eich bod yn 60 am unrhyw reswm ar wahân i brynu eich cartref cyntaf.
 • Os trowch yn 50 oed, ni fyddwch yn gallu talu i mewn i’ch ISA Oes neu ennill y bonws o 25%.
Cewch wybod mwy yn Canllaw i ISAs Oes.

Pa un ddylwn i gael?

Os oes gennych chi gyfrif ISA Cymorth i Brynu ac ISA Gydol Oes, yna gallwch ddal i gynilo i mewn i’r ddau gyfrif. Dylech nodi mai dim ond un bonws fyddwch chi’n gallu ei hawlio tuag at brynu eich cartref cyntaf.

Mae’r ddau wedi’u cynllunio i’ch helpu chi i brynu’ch cartref cyntaf a rhoi bonws o 25% i chi ar eich cynilion yn amodol ar derfynau penodol.

Y prif wahaniaeth yw y gallwch arbed £4,000 y flwyddyn mewn ISA Oes, o’i gymharu â £2,400 (£3,400 ym mlwyddyn un) mewn ISA Cymorth i Brynu. Gallai hyn olygu bonws llawer mwy a chyflym o’i gymharu ag ISA Cymorth i Brynu. Er bod yr ISA Cymorth i Brynu yn darparu dull mwy hyblyg o gynilo.

Un o’r prif wahaniaethau yw sut a phryd y telir y bonws.

Telir bonws yr ISA Gydol Oes yn fisol er mwyn ei ddefnyddio tuag at unrhyw ofynion blaendal ar gyfnewid contractau (Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon).

Fodd bynnag, mae angen hawlio’r bonws ar yr ISA Cymorth i Brynu rhwng cyfnewid a chwblhau. Golyga hyn y bydd unrhyw fonws yn cyfrannu tuag at eich blaendal cyffredinol neu forgais ac felly ni ellir ei ddefnyddio wrth gyfnewid.

Yn yr Alban, bydd eich cyfreithiwr gweithredol yn gwneud cais am y Bonws Cymorth i Brynu gan y Llywodraeth ar eich rhan pan fyddwch wedi dod o hyd i eiddo.

Prif anfanteision ISA Gydol Oes yw y bydd rhaid i chi aros o leiaf blwyddyn i hawlio eich bonws.

Os byddwch yn tynnu’r arian allan cyn eich bod yn 60 oed ar gyfer unrhyw beth ar wahân i brynu eich eiddo cyntaf, bydd yn rhaid i chi dalu cosb i’r llywodraeth o 25% a allai olygu y byddwch yn derbyn llai yn ôl nag a roddwyd i mewn gennych.

A allaf drosglwyddo arian rhwng y cyfrifon ISA hyn?

Ydych, rydych yn dal i allu trosglwyddo eich ISA Cymorth i Brynu gan eich darparwr cyfredol. Bydd angen i chi wirio bod y banc, cymdeithasau adeiladu neu undeb credyd rydych yn bwriadu symud iddo yn cynnig yr ISA Cymorth i Brynu ac yn derbyn trosglwyddiadau i mewn.

A fydda i’n dal i allu trosglwyddo fy ISA Arian Parod neu ISA arall i mewn i fy ISA Cymorth i Brynu?

Byddwch, byddwch yn dal i allu trosglwyddo eich cyllid i’ch ISA Cymorth i Brynu o fath arall o ISA yn amodol ar derfynau taliadau misol eich ISA Cymorth i Brynu ac amodau a thelerau eich ISA arall. Gallai trosglwyddo o ISA Gydol Oes arwain at gosb gan y llywodraeth ar eich cynilion.

Pryd y byddaf yn cael fy bonws?

Bydd yr ISA Cymorth i Brynu yn talu bonws uchafswm o £400 ar ôl dim ond tri mis wedi i chi gronni cyfanswm o £1,600 - bydd rhaid i chi roi’r uchafswm o £1,200 i mewn ym mis un, a £200 ym mis dau a thri.

Beth os ydw i dros 40?

Os ydych dros 40 neu’n iau na 18 oed, nid ydych yn gymwys i gael ISA Oes, hyd yn oed os ydych yn brynwr am y tro cyntaf.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?