Help to Buy ISA or Lifetime ISA?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud y gorau o’ch cynilion, mae’n debyg y byddai gennych ddiddordeb mewn cael ISA Oes, neu ISA Cymorth i Brynu. Os ydych yn rheoli eich cyllid yn dda, gall y ddau fod yn ffordd dda o wneud i’ch arian fynd ymhellach, ond beth sydd orau i chi? Yn y canllaw hwn, rydym yn ystyried y manteision ac anfanteision ac yn edrych ar wahanol sefyllfaoedd.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ISA Cymorth i Brynu ac ISA Oes?

ISA Cymorth i Brynu

Ni allwch agor ISA Cymorth i Brynu newydd mwyach. Os oes gennych un eisoes gallwch arbed yn eich ISA Cymorth i Brynu tan 30 Tachwedd 2029, gyda 12 mis arall i hawlio’ch bonws tan 1 Rhagfyr 2030.

Ffeithiau cyflym:

 • Wedi’i gynllunio i brynwyr tro cyntaf, sydd dros 16 oed ac yn gobeithio cynilo i dalu blaendal ar eu cartref cyntaf.
 • Mae’r llywodraeth yn ychwanegu 25% at eich cynilion, hyd at fonws o uchafswm o £3,000.
 • Gallwch ei ddefnyddio i brynu cartref sy’n werth hyd at £250,000 (neu hyd at £450,000 yn Llundain).
 • Bonws wedi’i dalu wrth brynu cartref a’r arian sydd ar gael ar ôl ei gwblhau
  Os ydych yn tynnu’n ôl am unrhyw reswm heblaw prynu’ch cartref cyntaf, ni thelir unrhyw dâl gan y llywodraeth ond ni thelir bonws .

ISA Oes

Mae’r math newydd yma o ISA wedi bod ar gael ers 6 Ebrill 2017.

Ffeithiau cyflym:

 • Wedi ei gynllunio i helpu pobl rhwng 18 a 40 oed i gynilo am eu cartref cyntaf, neu ymddeoliad.
 • Bydd y Llywodraeth yn rhoi bonws gwerth hyd at 25% o’r hyn fyddwch chi’n ei dalu i mewn i chi, hyd at uchafswm o £4,000 y flwyddyn.
 • Gallwch ei ddefnyddio i brynu cartref sy’n werth hyd at £450,000 unrhyw le yn y wlad.
 • Bonws wedi’i dalu’n fisol ac arian ar gael ar gyfnewid.
 • Tâl llywodraeth o 25% os byddwch yn tynnu’n ôl cyn 60 am unrhyw reswm heblaw prynu’ch cartref cyntaf
Cewch wybod mwy yn Canllaw i ISAs Oes.

Pa un ddylwn i gael?

Os oes gennych ISA Cymorth i Brynu ac ISA Oes, yna gallwch barhau i gynilo i’r ddau gyfrif. Er mai dim ond un bonws y byddwch yn gallu ei hawlio tuag at brynu’ch cartref cyntaf.

Mae’r ddau wedi’u cynllunio i’ch helpu chi i brynu’ch cartref cyntaf a rhoi bonws o 25% i chi ar eich cynilion yn amodol ar derfynau penodol. Y prif wahaniaeth yw y gallwch arbed £4,000 y flwyddyn mewn ISA Oes, o’i gymharu â £2,400 (£3,400 ym mlwyddyn un) mewn ISA Cymorth i Brynu. Gallai hyn olygu bonws llawer mwy a chyflym o’i gymharu ag ISA Cymorth i Brynu. Er bod yr ISA Cymorth i Brynu yn darparu dull mwy hyblyg o gynilo.

Un o’r prif wahaniaethau yw sut a phryd y telir y bonws. Telir bonws yr ISA Oes yn fisol felly gellir ei ddefnyddio tuag at unrhyw ofynion blaendal wrth gyfnewid contractau. Fodd bynnag, mae angen hawlio’r bonws ar yr ISA Cymorth i Brynu rhwng cyfnewid a chwblhau. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw fonws yn cyfrannu at eich blaendal cyffredinol neu flaendal morgais ac felly ni ellir ei ddefnyddio wrth gyfnewid.

Prif anfanteision yr ISA Oes yw y bydd angen i chi aros o leiaf blwyddyn i hawlio’ch bonws ac os tynnwch yr arian allan cyn 60 oed am unrhyw beth heblaw prynu’ch eiddo cyntaf bydd yn rhaid i chi dalu cosb gan y llywodraeth. o 25% a allai olygu eich bod yn derbyn llai yn ôl nag a roesoch i mewn.

A allaf drosglwyddo arian rhwng y cyfrifon ISA hyn?

Gallwch, byddwch yn dal i allu trosglwyddo eich ISA: Cymorth i Brynu o’ch darparwr presennol ar ôl 30 Tachwedd 2019. Bydd angen i chi wirio bod y banc, y gymdeithas adeiladu neu’r undeb credyd rydych yn edrych i symud iddo, yn cynnig yr ISA: Cymorth i Brynu ac yn derbyn trosglwyddiadau i mewn.

A fyddaf yn dal yn gallu trosglwyddo fy ISA Arian Parod neu ISA arall i’m ISA Cymorth i Brynu ar ôl 30 Tachwedd 2019?

Gallwch, byddwch yn dal i allu trosglwyddo’ch arian yn amodol ar eich terfynau blaendal ISA: Cymorth i Brynu i mewn i’ch ISA: Cymorth i Brynu: o fath arall o ISA (yn amodol ar eu telerau ac amodau) ar ôl y dyddiad hwnnw. Gallai trosglwyddo o ISA Oes arwain at gosb gan y llywodraeth ar eich cynilion.

Pryd y byddaf yn cael fy bonws?

Ar y llaw arall, bydd yr ISA Cymorth i Brynu yn talu bonws uchafwm o £400 ar ôl tri mis yn unig ar ôl i chi gael cyfanswm o £1,600 - bydd angen i chi roi’r uchafswm o £1,200 ym mis un , a £200 ym mis dau a thri.

Beth os ydw i dros 40?

Os ydych dros 40 neu’n iau na 18 oed, nid ydych yn gymwys i gael ISA Oes, hyd yn oed os ydych yn brynwr am y tro cyntaf.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?