Help to Buy ISA or Lifetime ISA?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud y gorau o’ch cynilion, mae’n debyg y byddai gennych ddiddordeb mewn cael ISA Oes, neu ISA Cymorth i Brynu. Os ydych chi’n rheoli eich cyllid yn dda, gall y ddau fod yn ffordd dda o wneud i’ch arian fynd ymhellach, ond beth sydd orau i chi? Yn y canllaw hwn, rydym yn ystyried y manteision ac anfanteision ac yn edrych ar wahanol senarios.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ISA Cymorth i Brynu ac ISA Oes?

ISA Cymorth i Brynu

Mae’r math yma o ISA wedi bod ar gael ers 1 Rhagfyr 2015.

Ffeithiau cyflym:

  • Ar gyfer prynwyr tro cyntaf, sydd dros 16 oed ac yn gobeithio cynilo i dalu blaendal ar eu cartref cyntaf.
  • Mae’r llywodraeth yn ychwanegu 25% at eich cynilion, hyd at fonws o uchafswm o £3,000.
  • Gallwch ei ddefnyddio i brynu cartref sy’n werth hyd at £250,000 (neu hyd at £450,000 yn Llundain).

Bydd ISAs Cymorth i Brynu ddim ar gael tan 30 Tachwedd 2019. Ni fyddwch yn gallu cael un ar ôl y dyddiad hwn. Os byddwch wedi agor eich ISA Cymorth i Brynu cyn hynny, gallwch barhau i gynilo i’ch cyfrif. Rhaid i chi hawlio’ch bonws erbyn 1 Rhagfyr 2030.

ISA Oes

Mae’r math newydd yma o ISA wedi bod ar gael ers 6 Ebrill 2017.

Ffeithiau cyflym:

  • Wedi ei gynllunio i helpu pobl rhwng 18 a 40 oed i gynilo am eu cartref cyntaf, neu ymddeoliad.
  • Bydd y Llywodraeth yn rhoi bonws gwerth hyd at 25% o’r hyn fyddwch chi’n ei dalu i mewn i chi, hyd at uchafswm o £4,000 y flwyddyn.
  • Gallwch ei ddefnyddio i brynu cartref sy’n werth hyd at £450,000 unrhyw le yn y wlad.
Cewch wybod mwy yn Canllaw i ISAs Oes.

Pa un ddylwn i gael?

Wel, mae hynny’n dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Rydym wedi casglu ambell senario ynghyd i’ch helpu i wneud penderfyniad.

Rydw i angen prynu eiddo ar frys

Golyga rheolau ISA Gydol Oes y bydd yn rhaid i chi aros o leiaf blwyddyn cyn y byddwch yn gallu defnyddio un i brynu cartref.

Bydd yr ISA Cymorth i Brynu, ar y llaw arall, yn talu bonws uchafswm o £400 wedi dim ond tri mis wedi i chi gronni cyfanswm o £1,600 - bydd rhaid i chi roi’r uchafswm o £1,200 i mewn ym mis un, a £200 ym mis dau a thri.

Dwi eisoes yn berchen ar gartref

Os nad ydych yn prynu am y tro cyntaf, yna ni allwch chi gael ISA Cymorth i Brynu.

Dwi dros 40 oed ac yn brynwr tro cyntaf

Mae angen i chi fod rhwng 18 a 40 oed i fod yn gymwys ar gyfer ISA Oes.

Dwi dros 40 oed ac eisoes yn berchen ar gartref

Yn anffodus, nid ydych yn gymwys ar gyfer y naill gynnyrch na’r llall.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?