Sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf, pa waith papur y bydd ei angen arnoch a chael help os ydych yn cael anhawster mynd ar-lein. Yn cynnwys ble i gael cymorth am ddim cyn i chi wneud cais i sicrhau bod Credyd Cynhwysol yn iawn i chi.

Cyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Help i wneud cais

Os ydych yn wneud cais am gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Gyngor ar Bopeth wasanaeth pwrpasol i’ch helpu. Ffoniwch 0800 024 1220 yng Nghymru neu 0800 144 8444 yn Lloegr. Am fwy o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Cyngor ar Bopeth lleol ar eu gwefan.

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy we-sgwrs ar wefan Cyngor ar Bopeth neu cysylltwch â’ch swyddfa leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Cyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol am y tro cyntaf mae’n bwysig gwirio sut y gall effeithio ar fudd-daliadau eraill rydych eisoes yn eu cael neu y gallai fod gennych hawl iddynt. Mewn rhai achosion, gallai wneud synnwyr i wneud cais am fudd-dal gwahanol yn lle neu ochr yn ochr â Chredyd Cynhwysol. Ac os ydych chi (a’ch partner os ydych chi mewn cwpl) eisoes yn cael rhai budd-daliadau neu gredydau treth efallai na fydd bob amser yn gwneud synnwyr symud i Gredyd Cynhwysol. Mewn rhai achosion fe allech waethygu pethau a methu â mynd yn ôl.

Darganfyddwch fwy am sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio.

Cais sengl neu ar y cyd: sut mae’n gweithio

Mae dyfarniadau Credyd Cynhwysol yn seiliedig ar incwm a chynilion eich cartref.

 • Os ydych yn byw ar eich pen eich hun neu’n rhannu fflat neu dŷ ond nad ydych yn rhan o gwpl, byddwch yn gwneud cais sengl ar-lein.
 • Os ydych yn byw gyda rhywun neu’n symud i fyw fel cwpl bydd angen i chi wneud cais ar-lein ar y cyd, hyd yn oed os nad yw’ch partner eisoes yn cael Credyd Cynhwysol. Dim ond un ohonoch fydd angen llenwi’r ffurflen gais ar-lein, ond bydd angen i bwy bynnag sy’n ei gwneud nodi manylion i’r ddau ohonoch.

Gwaith papur cais Credyd Cynhwysol

Bydd angen i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol fel rhan o’ch cais:

 • manylion cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd
 • cyfeiriad e-bost
 • costau tai, fel rhent neu daliadau morgais, taliadau gwasanaeth, ac ati
 • incwm cyflogedig neu hunangyflogedig
 • manylion cynilion a buddsoddiad, er enghraifft cyfranddaliadau neu eiddo rydych yn ei rentu
 • unrhyw gostau gofal plant cyfredol

I wirio’ch hunaniaeth ar-lein, bydd angen prawf adnabod arnoch hefyd fel:

 • pasbort
 • cerdyn debyd neu gredyd
 • trwydded yrru

Darganfyddwch fwy am yr hyn sydd ei angen arnoch cyn i chi ddechrau’ch cais ar wefan GOV.UK.

Os na allwch ddod o hyd i unrhyw ran o’r gwaith papur hwn neu os nad oes gennych ID â llun, peidiwch â gadael i hyn oedi’ch cais. Gallwch gael cefnogaeth gan gynghorydd Help i Hawlio a all eich helpu i ddod o hyd i’r hyn sydd angen arnoch i wneud cais.

Pryd ddylwn i wneud cais am Gredyd Cynhwysol?

Dim ond am fis y gellir ôl-ddyddio ceisiadau am Gredyd Cynhwysol felly os nad ydych yn disgwyl unrhyw incwm pellach mae’n syniad da gwneud cais cyn gynted ag y gallwch.

Mae’r dyddiad y byddwch yn cyflwyno eich cais yn nodi dechrau un mis calendr ‘cyfnod asesu’. Ar ddiwedd y cyfnod hwn yna mae’n rhaid i chi aros hyd at saith diwrnod i’r taliad gyrraedd eich cyfrif banc.

Mae hyn yn golygu y gall gymryd hyd at bum wythnos cyn i chi gael eich taliad cyntaf.

Enghraifft

 • Mae Ben wedi colli ei swydd ac mae’n gwneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol ar 22 Gorffennaf.
 • Mae angen iddo aros un cyfnod asesu (hynny yw mis calendr) i 21 Awst oherwydd bod Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu’n fisol mewn ôl-ddyledion.
 • Mae angen iddo hefyd ganiatáu hyd at saith diwrnod i’r arian gyrraedd ei gyfrif.
 • Dylai ddisgwyl ei daliad cyntaf o Gredyd Cynhwysol erbyn 28 Awst fan bellaf. Bydd yn cael ei dalu ar yr 28 o bob mis.
 • Os yw 28 Awst yn ddydd Llun gŵyl y banc, dylai gael taliad ar y diwrnod gwaith olaf (dydd Gwener) cyn yr ŵyl.

Os ydych yn poeni am sut y byddwch yn ymdopi am arian nes i chi gael eich taliad cyntaf, darllenwch ein canllaw Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal.

Fodd bynnag, os cawsoch eich diswyddo neu os ydych yn disgwyl i gwsmeriaid eich talu, gall fod yn well aros nes eich bod wedi cael eich arian terfynol cyn i chi wneud cais. Mae hyn oherwydd y gallai unrhyw incwm a chewch yn ystod y cyfnod asesu ar ôl i chi wneud eich cais effeithio ar eich taliad Credyd Cynhwysol neu hyd yn oed ei ostwng i ddim.

Efallai y bydd eich siec gyflog derfynol hefyd yn uwch na’r arfer oherwydd bod ganddo dâl diswyddo, tâl gwyliau neu dâl yn lle rhybudd wedi’i ychwanegu ato.

Enghraifft

Mae Ben yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar 22 Gorffennaf ac yna’n cael ei siec gyflog derfynol ar 31 Gorffennaf. Bydd hyn yn cael ei gynnwys fel incwm yn y cyfnod asesu rhwng 22 Gorffennaf a 21 Awst.

Mae ei daliad Credyd Cynhwysol cyntaf sy’n ddyledus ar 28 Awst yn sero oherwydd bod ei incwm yn rhy uchel i fod yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol y mis hwn.

Rhaid iddo fyw oddi ar ei siec gyflog olaf tan 28 Medi pan fydd yn cael ei daliad Credyd Cynhwysol llawn nesaf (yn seiliedig ar incwm sero yn y cyfnod asesu rhwng 22 Awst a 21 Medi).

Os bydd yn aros tan 1 Awst i wneud y cais, bydd ei incwm yn cael ei asesu fel sero yn ystod y cyfnod asesu rhwng 1 a 31 Awst, felly dylai gael ei daliad Credyd Cynhwysol llawn cyntaf bum wythnos yn ddiweddarach ar 7 Medi.

Gall gweithio allan pryd i wneud cais pan fyddwch yn disgwyl incwm ychwanegol fod yn gymhleth. Felly os nad ydych yn siŵr sut y bydd yn effeithio arnoch, cysylltwch ag ymgynghorydd Help i Hawlio Cyngor ar Bopeth i wirio yn gyntaf.

I gael mwy o wybodaeth am adael gwaith ac angen gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar wefan y Grŵp Diwygio Treth Incwm Isel (LITRG).

Dechreuwch eich cais Credyd Cynhwysol ar-lein

I ddechrau’ch cais i gael Credyd Cynhwysol, ewch i wefan GOV.UK.

Os ydych angen help i fynd ar-lein i wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Help i wneud Cais

Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Cyngor ar Bopeth wasanaeth pwrpasol i’ch helpu chi. Ffoniwch 0800 144 8444 yn Lloegr neu 0800 024 1220 yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Cyngor ar Bopeth lleol ar eu gwefan.

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy we-sgwrs ar wefan Cyngor ar Bopeth neu cysylltwch â’ch swyddfa leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Os ydych yn poeni am ddefnyddio cyfrifiadur i wneud eich cais Credyd Cynhwysol, mae’n bwysig eich bod yn cael help. Mae hyn oherwydd na fydd eich cais yn dechrau nes eich bod wedi anfon eich ffurflen ar-lein. Yna bydd yn rhaid aros am bum wythnos am eich taliad cyntaf. Gall unrhyw oedi golygu bod yn rhaid i chi aros yn hwy na hyn.

Os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur gartref, efallai y gallwch ddefnyddio un am ddim yn eich Canolfan Gwaith, llyfrgell, Cyngor ar Bopeth neu gyngor lleol.

Mae llawer o Ganolfannau Gwaith bellach yn cynnig cefnogaeth ychwanegol i bobl sy’n ei chael hi’n anodd gwneud cais ar-lein a gallant hefyd eich helpu i ddod â’r holl waith papur sydd ei angen arnoch at ei gilydd.

Os ydych yn newydd i gyfrifiaduron neu os nad ydych wedi teimlo’n hyderus am eu defnyddio yn y gorffennol, mae nawr yn amser da i ddysgu neu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallwch ddod o hyd i gefnogaeth sgiliau digidol am ddim yn eich ardal chi gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaetholar 0800 100 900.

Ewch i’r Rhwydwaith Canolfannau Ar-lein i ddod o hyd i’ch canolfan hyfforddi agosaf ac mae LearnMyWay.com yn cynnig cwrs ar-lein am ddim i helpu dechreuwyr i ddatblygu sgiliau digidol.

Os na allwch wneud cais ar-lein oherwydd salwch neu anabledd

Efallai y bydd gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein yn anoddach os oes gennych salwch neu anabledd sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi ddefnyddio’r rhyngrwyd neu reoli pethau eich hun.

Os oes angen help arnoch, gallwch ffonio’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol i drefnu apwyntiad i rywun eich ffonio yn ôl i wneud y cais dros y ffôn.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau hefyd yn gweithredu gwasanaeth ymweld os na allwch adael eich cartref neu os ydych yn yr ysbyty.

Gall ymgynghorydd Help i Hawlio Cyngor ar Bopeth hefyd eich cefnogi trwy gydol eich cais am Gredyd Cynhwysol. Gallant hefyd eich helpu i drefnu ymweliad cartref gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Darganfyddwch fwy am wasanaeth Ymweliadau Cartref yr Adran Gwaith a Phensiynau ar wefan GOV.UK.

Cysylltu â’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol

Os oes angen help arnoch gyda’ch cais, gallwch ffonio’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 1744

Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

Mae’r llinell gymorth yn brysur iawn oherwydd yr argyfwng presennol. Os ydych chi eisoes wedi dechrau’ch cais am Gredyd Cynhwysol, mae’n well defnyddio’ch cyfrif ar-leinopens in new window os gallwch chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?