Sut i baratoi ar gyfer codiad mewn cyfraddau llog

Mae Banc Lloegr (BoE) yn gosod cyfraddau’r banc (neu ‘gyfradd sylfaenol’) ar gyfer y DU. Y gyfradd ar hyn o bryd yw 0.25%. Mae hyn yn dylanwadu ar y cyfraddau llog (y gost o fenthyca neu ddarparu benthyciadau) a osodir gan sefydliadau ariannol fel banciau.

Gallai codiad mewn cyfraddau llog wneud talu’ch morgais yn ôl yn fwy costus os ydych ar drefniant cyfradd amrywiol, neu gynyddu’r gost o fenthyca cyfradd sefydlog newydd. Ar y llaw arall, efallai y gwelwch gynnydd yn yr elw o’ch cynilion.

Bydd yr effaith y bydd unrhyw newid mewn cyfraddau llog yn ei gael arnoch yn dibynnu ar:

  • Faint o ddyledion sydd gennych chi
  • Y math o ddyled sydd gennych chi
  • Faint o gynilion sydd gennych chi

Er enghraifft, os ydych wedi benthyca llawer iawn o arian ar forgais, gallai codiad yn y gyfradd llog olygu y bydd eich taliadau misol yn anfforddiadwy ac yn eich rhoi dan fwy o bwysau ariannol. Gallai hynny arwain at anawsterau ariannol i’r dyfodol.

Beth fydd yr effaith ar forgeisi?

Bydd pa un ai’ch bod wedi’ch effeithio gan newid yn y gyfradd llog yn dibynnu ar y math o forgais sydd gennych chi.

Os oes gennych chi forgais cyfradd amrywiol, gallai’ch taliadau morgais gostio mwy i chi os bydd cyfraddau llog yn codi. Os oes gennych chi forgais cyfradd sefydlog, ni fydd newid mewn cyfraddau llog yn effeithio arnoch chi hyd nes i chi gyrraedd diwedd eich cytundeb cyfredol. Fodd bynnag, efallai y gwelwch y bydd ail-forgeisio yn fwy costus.

Cael cynllun arian mewn grym

Mae’n syniad da cael cynllun arian mewn grym i ddelio ag unrhyw newidiadau posibl mewn cyfraddau llog. Mae’r rhagolygon cyfredol yn dynodi bod y newidiadau’n debygol o fod yn fach, ond yn gyson, felly er na fydd codiad yn y gyfradd o 0.25% yn debygol o greu pryder, gallai nifer o godiadau cyson gael effaith arwyddocaol.

Dengys y tabl faint yn rhagor y byddai’n rhaid i chi dalu ar forgais £200,000 (pan mae’r gyfradd llog yn 2.5% ar hyn o bryd a’r taliadau misol yn £897) petai cyfraddau llog yn codi.

0.25% 0.5% 0.75% 1% 2%
Taliad misol £922.62 £948.42 £974.63 £1,001.25 £1,111.66
Codiad misol £25.39 £51.19 £77.40 £104.02 £214.43

Saith awgrym da ar gyfer rheoli codiad mewn cyfradd llog ar eich morgais

1. Cyfrifo eich incwm sy’n weddill
Eich incwm sy’n weddill yw’r arian sydd gennych ar ôl wedi i chi dynnu’ch holl gostau, fel morgais, biliau a threth gyngor. Mae ein Cynllunydd Cyllideb yn rhoi darlun clir i chi o ble mae eich arian yn mynd. Mae’n caniatáu i chi fedru gweld faint o arian sydd gennych yn weddill nawr, ac a allech chi ymdopi gyda chodiad mewn cyfraddau llog.

2. Torri’n ôl ar eich gwariant
Os nad oes gennych ddigon o arian yn weddill ar ôl talu’ch holl wariant, efallai y bydd angen i chi ganfod ffyrdd i gael rhagor o arian ym malansau’ch cyfrif banc. Defnyddiwch ein Canfyddwr arian parod cyflym i weld faint allech chi ei arbed drwy dorri’n ôl. Gallai ychydig o baratoi roi cymorth i chi ddod o hyd i ffyrdd i ysgwyddo effaith y codiad mewn cyfradd llog.

3. Clirio dyledion presennol
Mae’n hanfodol peidio â chreu dyledion newydd a chlirio unrhyw ddyledion sydd gennych. Os oes gennych chi nifer o ddyledion i’w clirio, cyfrifwch beth sydd angen ei dalu yn gyntaf a chreu cynllun i’ch helpu i gymryd mwy o reolaeth.

4. Ceisiwch gyngor ar ddyledion os ydych yn cael anhawster
Os na allwch chi glirio’ch dyledion ac rydych yn pryderu am eich sefyllfa ariannol neu’n poeni y gallai cynnydd mewn cyfraddau llog eich gwthio dros y dibyn, mae gennym gyngor ar sut i weithredu i leihau eich dyled. Os credwch y byddwch angen rhagor o help, dysgwch lle y gallwch gael cyngor ar ddyledion am ddim.

5. Gordalu ar eich morgais

Gyda chyfraddau llog morgais mor isel, mae rhai pobl yn dadlau nad oes pwynt clirio eich morgais yn gynnar tra bod eraill o’r farn bod talu dyledion bob amser yn syniad da i’r hirdymor.

Er hyn, gall gordalu ar eich morgais gwtogi cyfnod eich morgais a/neu swm eich taliadau morgais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa gosbau neu ffioedd a all fod yn daladwy ac a fyddant yn lleihau eich cynilion, o ganlyniad i ordalu ar eich morgais. Bydd llawer o ddarparwyr benthyciadau yn gadael i chi ordalu 10% y flwyddyn o leiaf heb gosbau. Mae gordalu pan fydd cyfraddau llog yn isel yn golygu y bydd gennych forgais llai i dalu llog uwch arno pan fydd y cyfraddau’n codi.

6. Ystyriwch newid eich morgais neu gael cyfradd sefydlog arno

Nid oes angen i chi ddisgwyl hyd nes y cyhoeddir newid yn y cyfraddau llog. Gallwch arbed cannoedd – efallai miloedd – o bunnoedd drwy chwilio i weld beth sydd ar gael, felly mae’n syniad da adolygu eich morgais o leiaf unwaith y flwyddyn i weld a ddylech chi newid i gynnig gwell. Efallai yr ystyriwch siarad â chynghorydd morgeisi, a elwir hefyd yn frocer morgeisi annibynnol, a fydd yn eich cynghori ar yr holl ffioedd sydd ynghlwm â chyfradd sefydlog neu newid eich morgais.

7. Creu cronfa argyfwng

Dylech sefydlu eich cronfa argyfwng cyn gynted â phosibl, ond fel sy’n wir gyda phob math o gynilo, dylech gadw at yr hyn allwch ei fforddio a sicrhau eich bod yn cynilo’n rheolaidd. Fel rheol, mae’n syniad da sicrhau bod tri mis o eitemau gwariant hanfodol ar gael gennych mewn cyfrif cynilo dim rhybudd. Dysgwch ragor yn Mynd i’r arfer o gynilo.

Sut fydd newidiadau mewn cyfraddau llog yn effeithio ar fenthycwyr?

Os oes gennych chi gerdyn credyd, efallai bydd darparwr eich cerdyn yn ymateb i godiad yng nghyfradd sylfaenol Banc Lloegr drwy drosglwyddo rhan neu’r cyfan o’r codiad hwn ymlaen. Dyma reswm amlwg pam y dylech reoli’ch materion ariannol er mwyn i chi fedru clirio’r balans bob mis heb gostau pellach. Os mai dim ond yr isafswm y byddwch chi’n ei dalu, gallech gymryd llawer yn hirach i glirio’ch dyled, ac yn y cyfnod hwnnw gallech dalu cannoedd o bunnoedd mewn llog.

Benthyciadau gan fanc neu ddarparwr benthyciadau arall nad ydynt wedi cael eu gwarantu yn erbyn unrhyw ased, megis eich eiddo, yw benthyciadau a benthyciadau personol. Maent hefyd yn cael eu galw’n fenthyciadau heb eu gwarantu. Cytunir ar gyfradd llog benthyciad banc ymlaen llaw ac felly ni chaiff ei effeithio gan unrhyw godiad yn y gyfradd a ddigwydd wrth i’r benthyciad gael ei dalu’n ôl. Fodd bynnag, gall cyfraddau benthyciadau newydd fod yn uwch.

Sut fydd newidiadau mewn cyfraddau llog yn effeithio ar fenthycwyr

Nid yw codiadau mewn cyfraddau llog yn ddrwg i gyd. Bydd cyfraddau cynilo yn debygol o gynyddu law yn llaw â chyfraddau llog, gan roi gwell elw i chi ar unrhyw gynilion a roesoch mewn ISA arian parod neu gyfrif cynilo. Os oes gennych gyfrif cynilo cyfradd sefydlog neu fond, ni ddylai cynnydd mewn cyfradd banc wneud gwahaniaeth hyd nes y daw eich cyfnod i ben.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?