Sut i stopio gwario arian wrth fynd o le i le

Methu deall i ble mae’ch arian wedi diflannu erbyn diwedd y mis? Wel… fwy na thebyg eich bod wedi ei fwyta.

Prynu paneidiau, picio allan am frechdan amser cinio, bar o siocled wrth dalu am betrol - mae’r cyfan yn cronni. Ond gydag ychydig o waith cynllunio, gallech arbed ychydig bunnoedd y dydd, ac erbyn diwedd y flwyddyn mi fyddwch chi’n edrych ar wyliau cyfan neu gronfa gynilo wrth gefn pe byddai rhywbeth yn mynd o’i le a’ch bod angen ychydig bunnoedd ychwanegol.

Gosodwch nod oherwydd mae’n swyddogol – fe wyddom fod pobl sy’n gosod nod cynilo yn cynilo’n gyflymach a hyd at £550 y flwyddyn yn fwy na phobl nad ydynt. Dyma sut i’w wneud.

Awgrym mawr

Coginiwch ychydig yn fwy i de’r noson cynt, ac yna mynd â’r gweddillion i mewn gyda chi i gael cinio didrafferth.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed.

Faint o amser fydd yn ei gymryd: 15 munud

Offer angenrheidiol:

    • Cwpan neu fflasg wedi inswleiddio, Ar gyfer diodydd poeth wrth fynd
    • Bagiau a bocsys, I roi eich bwyd ynddynt
    • Rhestr siopa, I ychwanegu pethau i’ch tocyn bwyd

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

1. Cinio wedi ei baratoi eich hun

Ie, ie, mynd â thocyn bwyd i’r gwaith. Wedi clywed hyn o’r blaen? Ddim yn gwario llawer beth bynnag? Wel, dyma ‘air i gall’ i chi – mae hyd yn oed cynnig cinio £3.50 yn cronni. Mae hynny’n £875 y flwyddyn, cyn i chi hyd yn oed fentro i siop frechdanau grand. Mae hynny yn gost gwyliau. >

2. Cyfnewid eich coffi

Clasur arall da. Efallai mai dim ond £2.50 yw cost y coffi yna ar y ffordd i’r gwaith. Newid mân a dim mwy? Mae hynny’n rhoi cyfanswm syfrdanol o £625 y flwyddyn.Prynwch gwpan neu fflasg wedi inswleiddio, treuliwch ychydig funudau yn gwneud eich coffi’ch hun cyn i chi adael, ac arbed digon ar gyfer penwythnos i ffwrdd. a

3. Daliwch eich dŵr

Teimlo eich bod yn prynu poteli dŵr byth a hefyd? Ystyriwch wario ar botel ddŵr rad y gellir ei hail-lenwi. Llenwch o’r tap, ei roi yn eich bag, a mwynhau’r arbedion. Os ydych chi’n hoffi’ch dŵr yn oer, cadwch nifer o boteli yng ngwaelod eich oergell, neu fuddsoddi mewn potel wedi inswleiddio.

Os ydych chi’n hoffi’r stwff pefriog, mae potel 1.5L i’w chadw yng ngwaelod eich oergell yn llawer rhatach (gwell fyth os yw ar gynnig arbennig) na phrynu can neu ddau’r dydd (cyn belled nad yw’ch cydweithwyr yn ei fachu!).

Meddyliwch faint ydych chi’n ei wario ar ginio - Os oes rhaid i chi brynu cinio ar y ffordd, dylech osgoi’r llefydd burrito a byrgers crand yna sy’n gallu costio £5 - £10 am ginio cyflym. Yn hytrach, gwnewch y gorau o’r archfarchnad.

Prynwch mewn llwyth - Iawn, felly rydyn ni wedi’ch perswadio i fynd â thocyn bwyd gyda chi, ydyn? Wel, nawr gwnewch y gorau o’ch dulliau arbed arian trwy brynu mewn llwyth. Y fathemateg yw’r gyfrinach – efallai y bydd paced o greision yn costio tua 50c yn eich siop leol, ond ewch i’r archfarchnad a bydd paced o chwech yn costio £1 yn unig. Mae hynny’n wir am fariau siocled, ffrwythau, caniau o ddiodydd pop ac ati.

Atgofion o frechdanau llipa yn eich arteithio? Gwnewch y gorau o bopty microdon a thegell eich swyddfa ac ehangu’r dewisiadau sydd ar gael. Mae Pinterest yn llawn ysbrydoliaeth – o frechdan lapio i roliau, pasta i pitta, cawl a salad.

Rhowch derfyn ar eich arfer brecwast drud - Pa mor aml fyddwch chi’n bwyta brecwast ar y ffordd, gan ychwanegu croissant cyflym yn y siop goffi, neu fynd am frechdan cig mochyn cyflym i roi hwb wrth i’r syniad o’r holl gyfarfodydd yna eich llethu? Rhowch drefn ar bethau, a chadw cyflenwad fel bocs o rawnfwyd a llaeth yn y swyddfa, neu cadwch far brecwast yn eich bag a gwylio’r arbedion yn cronni.

Arbedwch ar fyrbrydau - Os yw’ch plant yn heidio am fyrbrydau bob tro y byddwch yn camu allan o’r tŷ, paratowch i arbed ffortiwn i chi’ch hun. Ewch â byrbrydau (cofiwch, wedi eu prynu mewn pecynnau) fel bariau o siocled, cyrens, creision ac ati gyda chi. Unrhyw beth i osgoi galw mewn i gaffi drud.

Yn yr ysgol, os yw’ch plant yn y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn Un a Blwyddyn Dau, byddant yn cael cinio ysgol am ddim (er mae’r rheolau’n wahanol yng Ngogledd Iwerddon). Os ydynt yn hŷn, rydych yn wynebu – ar gyfartaledd – £437 y flwyddyn ar ginio. Mae hynny fesul plentyn! Aw!

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau neu gredydau treth seiliedig ar incwm, gwiriwch a yw’ch plant yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Os nad, mae’n rhatach iddynt fynd â thocyn bwyd gyda nhw.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?