Sut i siarad gyda’ch plant am arian

Bydd yr hyn a wêl ac a ddysga plant am arian yn eu plentyndod yn dylanwadu ar sut y byddant yn rheoli eu harian fel oedolion. I fedru rheoli eu harian yn dda fel oedolion, mae’n rhaid i blant arsylwi, trafod a chael y profiad o ddefnyddio arian yn rheolaidd.

Dengys ein hymchwil fod plant sy’n cael bod yn rhan o drafodaethau am arian, sy’n cael arian yn rheolaidd ac yn cael y cyfrifoldeb o wario a chynilo, yn dueddol o reoli eu harian yn well fel oedolion.

Mae rhieni a gofalwyr yn chwarae rôl allweddol wrth baratoi plant i reoli eu harian yn dda fel oedolion ac mae cysylltiadau uniongyrchol rhwng yr hyn y mae rhieni yn ei wneud ac ymddygiad ariannol eu plant.

Defnyddiwch y canllawiau hyn i gael ffyrdd ymarferol i ymgysylltu â phlant o wahanol oedrannau am arian.

Lawrlwythwch syniadau a gweithgareddau i blant o oed 3-11 yn y canllaw Siarad, Dysgu, Gwneud.

Sut i helpu’r rhai yn eu harddegau i reoli’u harianopens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?