Hunangyflogedig: cymorth ariannol os ydych yn sâl neu’n hunanynysu

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn sâl neu’n hunan-ynysu oherwydd Coronafeirws, neu’n gofalu am blentyn sy’n sâl neu’n hunan-ynysu, efallai y byddwch yn gymwys i gael budd-daliadau gan gynnwys Lwfans Cyflogaeth a Chymorth dull newydd a Chredyd Cynhwysol.

Angen gwybod

Beth yw a pwy all ei gael?

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth dull newydd yn daliad cymorth incwm a delir bob pythefnos. Gallwch wneud cais os oes gennych gofnod Yswiriant Gwladol llawn ar gyfer y blynyddoedd treth 2018/19 a 2019/20. Ni allwch wneud cais amdano os ydych eisoes yn derbyn y premiwm anabledd difrifol.
 • Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-daliadau prawf modd a allai hefyd eich helpu gyda chostau tai, plant a chyfrifoldebau gofalu. Mae’n cael ei dalu’n fisol ac mae’n seiliedig ar incwm y cartref. Rydych yn gwneud cais os yw eich cynilion chi a’ch partner yn llai na £16,000 rhyngoch chi.
 • Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban a dywedir wrthych am hunan-ynysu gan Brofi ac Olrhain y GIG efallai y bydd gennych hawl i daliad o £500 os na allwch weithio gartref a’ch bod yn hawlio rhai budd-daliadau.
Darganfyddwch fwy am y cynllun os ydych yn byw yn Lloegr ar wefan gov.uk.
Os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch ddarganfod mwy am y cynllun ar wefan mygov.scot.
Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ddarganfod mwy am y cynllun ar wefan gov.wales.

Faint fyddwch yn ei gael?

 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth dull newydd – yn arferol £74.70 yr wythnos, neu £59.20 os o dan 25 oed.
 • Credyd Cynhwysol – yn cynnwys lwfans safonol a gwahanol elfennau i helpu gyda chostau tai, plant a chyfrifoldebau gofalu. Mae faint y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’ch cynilion.

Defnyddiol i’w wybod

 • Os ydych yn gymwys am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth bydd swm eich Credyd Cynhwysol a gewch yn lleihau’r o’r un swm.
 • Mae’r llawr isafswm incwm wedi cael ei ddiddymu dros dro ar gyfer pobl hunangyflogedig sy’n hawlio Credyd Cynhwysol. Dylai hyn gynyddu’r swm mae gennych hawl i wneud cais amdano.
 • Os ydych yn dal i weithio, bydd eich enillion yn effeithio ar eich taliad Credyd Cynhwysol. Os ydych yn cael grant cymorth incwm hunangyflogaeth, bydd angen datgan hyn fel incwm a bydd yn effeithio ar eich taliad Credyd Cynhwysol.

Camau i’w cymryd

 • Gwiriwch eich cofnod cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar wefan GOV.UK.
 • Os ydych eisoes yn cael Credyd Cynhwysol, gwnewch gais am ESA dull newydd drwy eich cyfrif ar-lein.
 • Os nad ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol, edrychwch i weld os ydych yn gymwys am ESA dull newydd a gwnewch gais ar Gov.uk.
 • Dysgwch fwy am bwy sy’n gymwys am Gredyd Cynhwysol a sut i wneud cais
 • Os ydych yn hunangyflogedig efallai y cewch help trwy’r grant cymhorthdal incwm hunangyflogaeth. Efallai y gallwch gael hyn hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth dull newydd.
Darganfyddwch fwy am y grant cymhorthdal incwm hunangyflogaeth.

Help arall

 • Mae help arall ar gael os ydych yn cael trafferth gyda chostau tai, biliau, benthyciadau a chardiau credyd.
Darganfyddwch beth sydd ar gael i’ch helpu gyda chostau tai.
Dysgwch pa gymorth sydd i’ch helpu gyda biliau’r cartref.
Darganfyddwch pa help allwch chi ei gael gyda benthyciadau, cardiau credyd a benthyca eraill.

Os ydych yn berchenog busnes

 • Os ydych angen mynediad at gyllid, efallai y gallech gael cymorth drwy Gynllun Benthyciad Amharu ar Fusnes Coronafeirws y llywodraeth.
 • Gall busnesau bychan gael mynediad i fenthyciadau o rhwng £2,000 a £50,000 drwy’r Cynllun Benthyciad Bownsio’n Ôl. Mae’r rhain yn ddi-log am 12 mis ac ni fydd unrhyw ad-daliadau yn ddyledus yn ystod y cyfnod hwn.
 • Os ydych wedi cofrestru ar gyfer TAW ac wedi gohirio ei daliadau, gellir lledaenu hyn dros 11 o daliadau di-log llai yn ystod y flwyddyn dreth 2021/22.
 • Gellir gohirio taliadau ffurflenni treth Hunanasesiad a ohiriwyd o fis Gorffennaf 2020 ac sy’n ddyledus ym mis Ionawr 2021 tan fis Ionawr 2022.
 • Os ydych yn y sector manwerthu, lletygarwch neu hamdden rydych yn gymwys i gael gwyliau ardrethi busnes ar gyfer blwyddyn dreth 2020/21. Bydd hwn yn cael ei gymhwyso’n awtomatig.
 • Os oes gan eiddo eich busnes werth ardrethol o dan £51,000 efallai y byddwch yn gymwys i gael grantiau arian parod rhwng £10,000 a £25,000. Darllenwch am grantiau busnes ar gyfer busnesau bychan Darllenwch am grantiau busnes ar gyfer busnesau bychan ar GOV.UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?