Hunangyflogedig: help ariannol os ydych wedi colli incwm busnes

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n aelod o bartneriaeth ac wedi colli incwm oherwydd Coronafeirws gallwch wneud cais am Gymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth - grant nad oes angen i chi ei dalu’n ôl - ar yr amod bod eich busnes yn cwrdd â rhai amodau. P’un a ydych yn gymwys ai peidio, mae cefnogaeth ariannol arall hefyd ar gael.

Angen gwybod

I fod yn gymwys am Gymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth mae’n rhaid eich bod:

 • wedi cyflwyno ffurflen dreth Hunanasesiad ar gyfer y flwyddyn dreth 2019/20

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • yn masnachu pan fyddwch yn gwneud cais, neu y byddech heblaw am Goronafeirws
 • wedi colli elw masnachu/partneriaeth oherwydd Coronafeirws
 • wedi ennill mwy na hanner eich incwm trethadwy ar gyfartaledd o hunangyflogaeth yn y cyfnod neu’r cyfnodau uchod.

A:

 • wedi cael elw masnachu neu bartneriaeth flynyddol ar gyfartaledd o lai na £50,000 ar draws y ddwy neu dair blynedd dreth hyd at a chan gynnwys 2019/20

Faint fyddwch yn ei gael?

 • Byddwch yn cael grant lwmp swm trethadwy o 80% o’ch elw misol cyfartalog, hyd at £7,500, yn cwmpasu’r cyfnod o fis Chwefror 2021 i Ebrill 2021.
 • Bydd ail grant yn rhedeg o fis Mai i Medi 2021 er gall y canrannau amrywio.

O pryd?

 • Mae’n rhaid i chi wneud cais erbyn 30 Mehefin 2021.

Sut fyddaf yn ei gael?

 • Nod Cyllid a Thollau EM (CThEM) yw cysylltu â phawb sy’n hunangyflogedig neu mewn partneriaethau sydd yn cwrdd â’r meini prawf uchod erbyn canol mis Mai i egluro sut i wneud cais ar-lein os effeithiwyd ar eich incwm.
 • Pwysig: dim ond trwy GOV.UK. y byddwch yn cael mynediad i’r cynllun hwn. Os bydd rhywun yn anfon neges testun, galwadau neu e-byst sy’n honni i fod yn dod o CThEM, gan ddweud y gallwch wneud cais am gymorth ariannol neu bod ad-daliad treth yn ddyledus i chi, peidiwch â chynnig unrhyw fanylion na chlicio ar unrhyw ddolenni. Bydd yn sgam.

Defnyddiol i’w wybod

 • Mae Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth yn grant trethadwy, felly bydd yn rhaid i chi ei ddatgan ar eich ffurflen dreth Hunanasesiad nesaf ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu treth incwm ac Yswiriant Gwladol arno.
 • Efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol tra’n aros i Gymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth gael ei dalu, ond bydd hyn yn dibynnu ar incwm a chynilion eich cartref. Er enghraifft, os oes gennych chi a’ch partner/priod gynilion dros £16,000, ni fyddwch yn gymwys. Bydd incwm eich partner/priod hefyd yn cael ei ystyried. Cofiwch hefyd y bydd angen datgan y grant fel incwm. Gallai hyn leihau neu ddileu’r taliad Credyd Cynhwysol nesaf y mae gennych hawl iddo.
 • Os ydych yn hunangyflogedig, ond wedi cymryd amser i ffwrdd yn ystod 2018/19 i ofalu am blant newydd, neu blentyn sydd newydd ei fabwysiadu, gallwch ddal i wneud cais trwy’r cynllun. Byddwch yn cael eich asesu naill ai ar eich ffurflen dreth 2017/18 neu’ch ffurflen dreth 2016/17 a 2017/18.

Camau i’w cymryd

 • Os yw llif arian yn broblem ar y pryd, edrychwch ar Gredyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill y gallech fod yn gymwys amdanynt tra’n aros am Gymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth.
Darganfyddwch fwy am y cynllun cymorth incwm a’r budd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt os ydych yn hunangyflogedig.

Ddim yn gymwys

Help arall

Mae help arall ar gael os ydych yn cael trafferth gyda chostau tai, biliau, benthyciadau a chardiau credyd.

Darganfyddwch beth sydd ar gael i’ch helpu gyda chostau tai.
Dysgwch pa gymorth sydd i’ch helpu gyda biliau’r cartref.
Darganfyddwch pa help allwch chi ei gael gyda benthyciadau, cardiau credyd a benthyca eraill.

Mwy o gymorth os ydych yn hunangyflogedig

 • Os ydych wedi cofrestru ar gyfer TAW ac wedi gohirio ei daliadau, gellir lledaenu hyn dros 11 o daliadau di-log llai yn ystod y flwyddyn dreth 2021/22. Darllenwch am ohirio TAW ar GOV.UK.
 • Gellir gohirio taliadau ffurflenni treth Hunanasesiad a ohiriwyd o fis Gorffennaf 2020 ac sy’n ddyledus ym mis Ionawr 2021 tan fis Ionawr 2022.
 • Os ydych yn y sector manwerthu, lletygarwch neu hamdden rydych yn gymwys i gael gwyliau ar drethi busnes ar gyfer blwyddyn dreth 2020/21. Bydd hwn yn cael ei gymhwyso’n awtomatig.
 • Os oes gan eiddo eich busnes werth ardrethol o dan £51,000 efallai y byddwch yn gymwys i gael grantiau arian parod rhwng £10,000 a £25,000. Darllenwch am grantiau busnes ar gyfer busnesau bychan Darllenwch am grantiau busnes ar gyfer busnesau bychan ar GOV.UK.
 • Gall busnesau bychan gael mynediad i fenthyciadau rhwng £2,000 a £50,000 trwy’r Cynllun Benthyciad “Bounce Back”. Mae’r rhain yn ddi-log am 12 mis ac ni fydd unrhyw ad-daliadau’n ddyledus yn ystod y cyfnod hwn.
 • Os oes gennych ddyledion personol neu fusnes, cysylltwch â’r gwasanaeth cynghori am ddim yn eich ardal: Business Debtline (Cymru a Lloegr) neu Business Debtline (Yr Alban) neu Advice NI Business Debt Serviceopens in new window (Gogledd Iwerddon).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?