Hunangyllido’ch gofal hirdymor – eich dewisiadau

Ychydig iawn ohonom all fforddio talu’r gost uchel o ofal hirdymor allan o’n hincwm rheolaidd. Os oes angen talu am ofal – peidiwch â phoeni. Mae ffyrdd eraill o ariannu’ch gofal.

Pam y gallai fod angen i chi dalu am ofal hirdymor

 • Nid ydych yn gymwys am arian gan awdurdod lleol.
 • Rydych yn dymuno gwella’ch gofal gartref drwy dalu ychydig mwy.
 • Rhaid i chi dalu mwy i lenwi’r bwlch yn y ffioedd gofal tra bod yr awdurdod lleol yn cyllido eich gofal yn ystod cyfnod lle mae cytundeb gohirio talu.

Gwiriwch eich hawliau a holi’r cwestiynau cywir

Cyn i chi wneud dim, gwiriwch eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau gwladol ac eraill sy’n ddyledus i chi. Nid yw rhai o’r rhain yn amodol ar brawf modd.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwirio pob dewis ariannu posib gan yr awdurdod lleol a’r awdurdod iechyd hefyd.

Os ydych chi’n symud i gartref gofal a bod eich eiddofelly’n wag, yna dylech gael eich eithrio’n llawn rhag talu’r Dreth Gyngor hyd nes ei fod yn cael ei werthu.

A yw’r gofal rydych chi’n ei ddewis yn fforddiadwy yn yr hirdymor?

Ydy’r awdurdod lleol wedi asesu eich anghenion ac a fyddent yn talu ffioedd y cartref gofal o’ch dewis petai’n rhaid i chi ddibynnu ar eu cyllid ymhen hir a hwyr?

Neu a fyddai darparwr y gofal yn parhau i gynnig llety i chi ar gyfraddau’r awdurdod lleol?

Sut i ariannu’ch gofal hirdymor

Cynllun Talu Ffioedd Gofal gydag Angen Uniongyrchol

Wedi’i ddylunio i roi cymorth os byddwch angen gofal ar unwaith. Yn gyfnewid am fuddsoddi cyfandaliad, cewch cynnig incwm gwarantedig am oes.

Cynlluniau Talu Ffioedd Gofal gydag Angen Uniongyrchol

Prynu cartref llai

Gallai gwerthu eich cartref presennol a phrynu un llai a rhatach ryddhau ychydig o arian i dalu am eich costau gofal.

Symud i gartref llai o faint i ariannu eich gofal hirdymor

Diystyru am 12 wythnos os oes gennych eiddo a Chytundebau gohirio talu

Os bydd angen i chi fynd i ofal preswyl ac mae’r rhan fwyaf o’ch arian ynghlwm yn eich eiddo, gall eich awdurdod lleol gynorthwyo gyda’ch costau gofal am y 12 wythnos cyntaf o’ch gofal a chynnig cytundeb gohirio talu i chi.

Golyga hyn nad oes raid i chi werthu’ch cartref i dalu am ofal yn syth.

Bydd yr awdurdod lleol yn hawlio’n ôl y ffioedd maen nhw wedi’u talu yn ystod cyfnod y cytundeb gohirio talu pan fydd y tŷ wedi ei werthu.

Rhyddhau ecwiti

Mae hwn yn rhoi cyfandaliad neu incwm cyson i chi i dalu am eich gofal gan ddefnyddio’r arian sydd wedi ei glymu i mewn i’ch tŷ, tra rydych yn dal i fyw yno.

Rhaid i’r arian gael ei dalu’n ôl ymhen amser pan fydd y tŷ wedi ei werthu. Dim ond ar ôl pwyso a mesur yr holl ddewisiadau eraill y dylech chi ystyried cynllun rhyddhau ecwiti.

Bondiau buddsoddi

Gallwch ddefnyddio bondiau buddsoddi i roi cymorth i ariannu eich gofal.

Er hyn, nid oes sicrwydd y bydd yr elw’n cwrdd â chost eich gofal ac na fydd eich arian wedi ei glymu am amser hir. Felly, nid ydynt yn un o’r dewisiadau gorau fel rheol.

Astudiaeth achos

Fe synnech faint o bobl sy’n gwerthu eu tai, ond yna’n rhedeg allan o arian ymhen rhai blynyddoedd wedyn ac yn gorfod byw ar arian gan awdurdod lleol. “Petaent ond wedi cymryd cyngor annibynnol.”– Anne

Cynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl

Mewn cynllun gwerthu-a-rhentu’n-ôl, byddwch yn gwerthu’ch cartref am bris gostyngol.

Yn gyfnewid, byddwch yn cael aros yno fel tenant sy’n talu rhent am gyfnod penodol. Gelwir hyn yn gyfnod sefydlog.

Gall hyn ymddangos fel syniad da os ydych yn dymuno aros yn eich cartref ac angen talu am ofal.

Fodd bynnag, dim ond pan fydd pethau wedi dod i’r pen y dylech chi ystyried y cynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl. Y rheswm am hyn yw:

 • Cewch lai o arian am eich cartref na phetaech yn ei werthu ar y farchnad agored.
 • Fyddwch chi ddim wedyn yn berchen ar eich cartref eich hun a bydd angen i chi dalu rhent. Gallai hyn lyncu’r arian y gallech fel arall fod yn ei wario ar ofal.
 • Gallai eich rhent godi yn ystod cyfnod sefydlog eich tenantiaeth, neu ar ôl hynny.
 • Efallai y bydd yn rhaid i chi adael eich cartref ar ôl i gyfnod sefydlog eich cytundeb tenantiaeth ddod i ben.
 • Gallech fod mewn perygl o gael eich troi allan os torrwch delerau’ch tenantiaeth. Er enghraifft, os byddwch ar ei hôl hi gyda’ch rhent.
 • Os bydd yr unigolyn neu’r cwmni sy’n prynu eich cartref yn mynd i anawsterau ariannol, mae’n dal yn bosibl y caiff eich eiddo ei adfeddiannu.
 • [n] Gallai’r arian a gewch chi olygu na fyddwch mwyach yn gallu cael cymorth neu fudd-daliadau gan yr awdurdod lleol sy’n seiliedig ar brawf modd. Mae’n bosib y byddech yn gymwys i gael y rhain pe na baech wedi cael yr arian.

Mae’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA), rheoleiddiwr gwasanaethau ariannol y DU, yn ymchwilio i arferion drwg yn y maes hwn.

Felly, peidiwch ag arwyddo cytundeb gwerthu-a-rhentu’n-ôl heb gael cyngor annibynnol yn gyntaf am eich dewisiadau eraill.

Dewisiadau eraill ar gyfer ariannu eich gofal hirdymor

 • Gwerthwch rai o’ch meddiannau fel gwaith celf, hen greiriau neu bethau a gasglwyd gennych sydd o werth.
 • Trowch gynilion a chyfranddaliadau yn arian parod.
 • Gosodwch eich cartref.
 • Chwiliwch am bolisïau yswiriant a allai ddiogelu costau gofal.

Mewn rhai ardaloedd, ceir cynlluniau o’r enw ‘Homeshare’. Gallwch adael i unigolyn ieuengach rannu eich cartref am gyfnewid am ychydig o gymorth, fel coginio prydau bwyd neu nôl neges. Ni fydd hyn yn addas os byddwch angen gofal mwy dwys.

Ewch i wefan Shared Lives i ddysgu rhagor am Homeshare.

Camau nesaf

Wyddoch Chi?

Yn aml, gelwir ymgynghorydd ariannol annibynnol sydd yn arbenigo mewn ariannu gofal hirdymor yn gynghorydd ffioedd gofal arbenigol.

Mae dewis sut i dalu am eich gofal hirdymor yn benderfyniad mawr.

Siaradwch â chynghorydd ariannol annibynnol i drafod pa opsiwn yw’r un gorau i chi.

Chwiliwch am gynghorydd sydd â’r cymhwyster CF8 arbenigol. Golyga hyn ei fod yn gymwys i gynghori ar ariannu gofal hirdymor.

Bydd yn medru egluro’r holl gostau a’r risgiau sy’n gysylltiedig, a rhoi cymorth ar bethau eraill, megis trefnu eich ewyllys neu sefydlu pŵer atwrnai.

Y nod yn y pen draw yw gwneud y mwyaf o’ch incwm er mwyn talu costau gofal gan geisio gwarchod eich cyfalaf gwreiddiol gymaint â phosib.

Chwiliwch am gynghorydd ffioedd gofal arbenigol yn eich ardal:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?