Hunangyllido’ch gofal hirdymor – eich dewisiadau

Ychydig iawn ohonom all fforddio talu’r gost uchel o ofal hirdymor allan o’n hincwm rheolaidd. Os oes angen talu am ofal – peidiwch â phoeni. Mae ffyrdd eraill o ariannu’ch gofal.

Pam y gallech fod angen talu am ofal hirdymor

 • Nid ydych yn gymwys am arian gan awdurdod lleol.
 • Rydych yn dymuno gwella’ch gofal drwy dalu ychydig mwy.
 • Rydych angen dod o hyd i ddiffyg yn y ffioedd gofal.

Gwiriwch eich hawliau

Cyn i chi wneud dim, gwiriwch eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau gwladol ac eraill sy’n ddyledus i chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwirio pob dewis ariannu posib gan yr awdurdod lleol a’r awdurdod iechyd hefyd.

Sut i ariannu’ch gofal hirdymor

Cynllun Talu Ffi Gofal Angen Uniongyrchol

Wedi’i ddylunio i roi cymorth os byddwch angen gofal ar unwaith. Yn gyfnewid am fuddsoddi cyfandaliad cewch cynnig incwm gwarantedig am oes.

Cynlluniau Talu Ffi Gofal Angen Uniongyrchol

Prynu cartref rhatach

Gallai gwerthu eich cartref presennol a phrynu un llai a rhatach yn hytrach ryddhau ychydig o arian i dalu am eich costau gofal.

Symud i gartref llai o faint i ariannu eich gofal hirdymor

Cytundebau taliad gohiriedig

Os bydd angen i chi fynd i ofal preswyl ac mae’r rhan fwyaf o’ch arian ynghlwm i’ch eiddo, efallai y bydd eich awdurdod lleol yn cynnig cytundeb taliad gohiriedig i chi.

Golyga hyn nad oes raid i chi werthu’ch cartref i dalu am ofal yn syth. Bydd yr awdurdod lleol yn hawlio’n ôl yr hyn sy’n ddyledus gennych yn ddiweddarach pan fydd y tŷ wedi ei werthu.

Rhyddhau ecwiti

Mae hwn yn rhoi cyfandaliad neu incwm cyson i chi i dalu am eich gofal gan ddefnyddio’r arian sydd wedi ei glymu i mewn i’ch tŷ, tra rydych yn dal i fyw yno.

Rhaid i’r arian gael ei dalu’n ôl ymhen amser pan fydd y tŷ wedi ei werthu. Dylech ystyried cynllun rhyddhau ecwiti ar ôl i chi edrych ar yr holl ddewisiadau eraill yn unig.

Bondiau buddsoddi

Gallwch ddefnyddio bondiau buddsoddi i roi cymorth i ariannu eich gofal. Er hyn, nid oes sicrwydd y bydd yr elw’n cwrdd â chost eich gofal ac na fydd eich arian wedi ei glymu am amser hir. Felly, nid ydynt yn un o’r dewisiadau gorau fel rheol.

Astudiaeth achos

Fe synnech faint o bobl sy’n gwerthu eu tai, ond yna’n rhedeg allan o arian ymhen rhai blynyddoedd wedyn ac yn gorfod byw ar arian gan awdurdod lleol. “Petaent ond wedi cymryd cyngor annibynnol.”– Anne

Cynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl

Mewn cynllun gwerthu-a-rhentu’n-ôl, byddwch yn gwerthu’ch cartref am bris gostyngol.

Yn gyfnewid, byddwch yn cael aros yno fel tenant sy’n talu rhent am gyfnod penodol. Gelwir hyn yn gyfnod sefydlog.

Gall hyn ymddangos fel syniad da os ydych yn dymuno aros yn eich cartref ac angen talu am ofal.

Fodd bynnag, dim ond pan fydd pethau wedi dod i’r pen y dylech chi ystyried y cynlluniau gwerthu-a-rhentu’n-ôl. Y rheswm am hyn yw:

 • Cewch lai o arian am eich cartref na phetaech yn ei werthu ar y farchnad agored.
 • Fyddwch chi ddim wedyn yn berchen ar eich cartref eich hun a bydd angen i chi dalu rhent. Gallai hyn lyncu’r arian y dymunwch ei wario ar ofal.
 • Gallai eich rhent godi yn ystod cyfnod sefydlog eich tenantiaeth, neu ar ôl hynny.
 • Efallai y bydd yn rhaid i chi adael eich cartref ar ôl i gyfnod sefydlog eich cytundeb tenantiaeth ddod i ben.
 • Gallech fod mewn perygl o gael eich troi allan os torrwch delerau’ch tenantiaeth. Er enghraifft, os byddwch ar ei hôl hi gyda’ch rhent.
 • Os bydd yr unigolyn neu’r cwmni sy’n prynu eich cartref yn mynd i anawsterau ariannol, mae’n dal yn bosibl y caiff eich eiddo ei adfeddiannu.

Ar hyn o bryd mae’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA), rheoleiddiwr gwasanaethau ariannol y DU, yn ymchwilio i mewn i arfer drwg yn y maes hwn.

Felly, peidiwch ag arwyddo cytundeb gwerthu-a-rhentu’n-ôl heb gael cyngor annibynnol yn gyntaf am eich dewisiadau eraill.

Dewisiadau eraill ar gyfer ariannu eich gofal hirdymor

 • Gwerthwch rai o’ch meddiannau fel gwaith celf, hen greiriau neu bethau a gasglwyd gennych sydd o werth.
 • Trowch gynilion a chyfranddaliadau yn arian parod.
 • Gosodwch eich cartref.
 • Chwiliwch am bolisïau yswiriant a allai ddiogelu costau gofal.

Mewn rhai ardaloedd, ceir cynlluniau o’r enw ‘Homeshare’. Gallwch adael i unigolyn ieuengach rannu eich cartref am gyfnewid am ychydig o gymorth, fel coginio prydau bwyd neu nôl neges. Ni fydd hyn yn addas os byddwch angen gofal mwy dwys.

Ewch i wefan Shared Lives i ddysgu rhagor am Homeshare.

Camau nesaf

Wyddoch Chi?

Yn aml, gelwir ymgynghorydd ariannol annibynnol sydd yn arbenigo mewn ariannu gofal hirdymor yn gynghorydd ffioedd gofal arbenigol.

Mae dewis sut i dalu am eich gofal hirdymor yn benderfyniad mawr.

Siaradwch â chynghorydd ariannol annibynnol i drafod pa opsiwn yw’r un gorau i chi.

Chwiliwch am gynghorydd sydd â’r cymhwyster CF8 arbenigol. Golyga hyn ei fod yn gymwys i gynghori ar ariannu gofal hirdymor.

Bydd yn medru egluro’r holl gostau a’r risgiau sy’n gysylltiedig, a rhoi cymorth ar bethau eraill, megis trefnu eich ewyllys.

Chwiliwch am gynghorydd ffioedd gofal arbenigol yn eich ardal:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?