Incwm blwydd-dal ymddeoliad uwch i bobl ag iechyd gwael

Mae blwydd-dal yn talu incwm ymddeol rheolaidd – fel arfer am oes – yn defnyddio arian o’ch cronfa bensiwn. Os cawsoch ddiagnosis o salwch, neu fod gennych broblemau iechyd eraill a allai leihau eich disgwyliad oes, efallai y byddwch yn gallu derbyn incwm uwch ar ôl ymddeol. Gelwir hyn weithiau yn flwydd-dal uwch.

Cyflyrau iechyd y gellir eu cynnwys

Mae enghreifftiau o broblemau iechyd a allai roi hawl i chi dderbyn incwm uwch yn cynnwys:

  • Strôc
  • Canser
  • Diabetes
  • Trawiad ar y galon
  • Methiant yr arennau
  • Asthma cronig
  • Sglerosis ymledol
  • Pwysedd gwaed uchel

Ceir cyflyrau iechyd eraill a allai olygu hefyd y byddwch yn derbyn incwm uwch.

Felly os ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth presgripsiwn mae’n werth gwirio gyda’ch darparwr neu’ch cynghorydd a ydych yn debygol o fod yn gymwys.

Rhesymau eraill am daliadau uwch

Efallai y byddwch yn gallu derbyn incwm misol uwch ar ôl ymddeol os byddwch yn ordrwm neu os byddwch yn ysmygu yn rheolaidd.

Mae rhai cwmnïau hefyd yn cynnig cyfraddau blwydd-dal uwch i bobl sydd wedi gweithio mewn swyddi penodol, fel y rhai sy’n gynnwys llawer o waith llaw, neu bobl sy’n byw mewn rhannau penodol o’r wlad.

Mae’n syniad da chwilio o gwmpas a chymharu’r incwm y gallwch ei dderbyn gan wahanol ddarparwyr.

Cymharwch gyfraddau

Wrth chwilio o gwmpas am flwydd-dal, sicrhewch eich bod yn datgelu pob mater yn ymwneud ag iechyd a ffordd o fyw.

Defnyddir ffurflen ddyfynbris gyffredin gan y mwyafrif o ddarparwyr pensiwn.

Mae hyn yn gwneud y broses hon yn haws gan y bydd angen i chi ddarparu’r wybodaeth feddygol unwaith yn unig, yn hytrach na’i hailadrodd ar ffurflen gais pob darparwr.

Gellir cael gafael ar y ffurflen dyfynbris gyffredin hon gan y rhan fwyaf o ddarparwyr blwydd-daliadau.

Gallwch ddefnyddio ein tablau cymharu isod i weld faint o incwm y gallech ei gael os oes gennych gyflwr meddygol neu os oes ffactorau ffordd o fyw eraill a fydd yn effeithio ar eich disgwyliad oes.

Mae’r tablau’n egluro’r dewisiadau eraill sydd angen i chi eu gwneud hefyd ynglŷn â’ch incwm blwydd-dal a sut i benderfynu pa un fyddai’n addas ar eich cyfer chi.

Ceisiwch gyngor cyn cymryd blwydd-dal

Unwaith y cymerwch flwydd-dal ni allwch newid eich meddwl.

Fodd bynnag, dyma un allan o nifer o opsiynau sydd gennych wrth gymryd eich pensiwn.

Felly mae’n bwysig gwneud yn siŵr mai hwn yw’r dewis iawn i chi.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod lle i gael cymorth a chyngor, yn cynnwys canllaw yn rhad ac am ddim ac a gefnogir gan y llywodraeth o Pension Wise, gweler ein canllawiau isod.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?