Incwm blwydd-dal ymddeoliad uwch i bobl ag iechyd gwael

Mae blwydd-dal yn talu incwm ymddeol rheolaidd – fel arfer am oes – yn defnyddio arian o’ch cronfa bensiwn. Os cawsoch ddiagnosis o salwch, neu fod gennych broblemau iechyd eraill a allai leihau eich disgwyliad oes, efallai y byddwch yn gallu derbyn incwm uwch ar ôl ymddeol. Gelwir hyn weithiau yn flwydd-dal uwch.

Cyflyrau iechyd y gellir eu cynnwys

Mae enghreifftiau o broblemau iechyd a allai roi hawl i chi dderbyn incwm uwch yn cynnwys:

  • Canser
  • Asthma cronig
  • Diabetes
  • Trawiad ar y galon
  • Pwysedd gwaed uchel
  • Methiant yr arennau
  • Sglerosis ymledol
  • Strôc

Ceir cyflyrau iechyd eraill a allai olygu hefyd y byddwch yn derbyn incwm uwch. Felly os ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth presgripsiwn mae’n werth gwirio gyda’ch darparwr neu’ch cynghorydd a ydych yn debygol o fod yn gymwys .

Rhesymau eraill am daliadau uwch

Efallai y byddwch yn gallu derbyn incwm misol uwch ar ôl ymddeol os byddwch yn ordrwm neu os byddwch yn ysmygu yn rheolaidd.

Mae rhai cwmnïau hefyd yn cynnig cyfraddau blwydd-dal uwch i bobl sydd wedi gweithio mewn swyddi penodol, fel y rhai sy’n cynnwys llawer o waith llaw, neu bobl sy’n byw mewn rhannau penodol o’r wlad.

Mae’n syniad da chwilio o gwmpas a chymharu’r incwm y gallwch ei dderbyn gan wahanol ddarparwyr.

Cymharwch gyfraddau

Wrth chwilio o gwmpas am flwydd-dal, sicrhewch eich bod yn datgelu pob mater yn ymwneud ag iechyd a ffordd o fyw.

Defnyddir ffurflen ddyfynbris gyffredin gan y mwyafrif o ddarparwyr pensiwn. Mae hyn yn gwneud y broses hon yn haws gan y bydd angen i chi ddarparu’r wybodaeth feddygol unwaith yn unig, yn hytrach na’i hailadrodd ar ffurflen gais pob darparwr. Gellir cael gafael ar y ffurflen dyfynbris gyffredin hon gan y rhan fwyaf o ddarparwyr blwydd-daliadau.

Gallwch ddefnyddio’n tablau cymharu isod i weld faint o incwm allech chi ei gael os oes gennych chi gyflwr meddygol neu ffordd o fyw wael. Mae’r tablau’n egluro’r dewisiadau eraill sydd angen i chi eu gwneud hefyd ynglŷn â’ch incwm blwydd-dal a sut i benderfynu pa un fyddai’n addas ar eich cyfer chi.

Defnyddiwch ein tabl cymharu blwydd-daliadau

Ceisiwch gyngor cyn cymryd blwydd-dal

Unwaith y cymerwch chi flwydd-dal ni allwch newid eich meddwl – a dyma un allan o nifer o opsiynau sydd gennych wrth gymryd eich pensiwn. Felly mae’n bwysig gwneud yn siŵr mai hwn yw’r dewis iawn i chi.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod lle i gael cymorth a chyngor, yn cynnwys canllaw yn rhad ac am ddim ac a gefnogir gan y llywodraeth o Pension Wise, gweler ein canllawiau isod.

Yr opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn

Deall beth yw Pension Wise a sut i’w ddefnyddio

Ymddeoliad – pam y dylech geisio cyngor

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?