Eglurhad ar gyfraddau llog

Pan fyddwch yn benthyca arian ar gyfer unrhyw beth, o forgais i gerdyn credyd, bydd y swm a dalwch yn seiliedig ar y gyfradd llog, yn ogystal ag unrhyw ffioedd ychwanegol. Mae’r un peth yn wir gyda chynilo, y byddwch yn ennill llog arno. Bydd deall sut mae cyfraddau llog yn gweithio yn eich helpu i baratoi ar gyfer unrhyw newid mewn cyfraddau llog.

Beth yw cyfradd llog?

Dengys ymchwil gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol nad yw 75% o berchnogion cartref wedi ystyried sut y byddai cynnydd mewn cyfraddau llog yn effeithio ar eu taliadau morgais. Gallai diffyg paratoi achosi anawsterau difrifol i chi petai cyfraddau’n newid, felly mae’n beth doeth sicrhau bod gennych chi ddealltwriaeth dda o’ch incwm a’ch gwariant.

Llog yw’r gost o fenthyca arian a ddynodir fel arfer fel canran flynyddol o’r benthyciad.

I gynilwyr, yn syml dyma’r gyfradd y bydd eich banc neu’ch cymdeithas adeiladu yn ei thalu i chi am fenthyca eich arian. Llog yw’r enw a roddir ar yr arian a enillwch ar eich cynilion.

Llog a godir ar fenthyciad

Pan fenthyciwch arian, byddwch yn talu’r swm gwreiddiol a fenthyciwyd yn ôl (sef y ‘cyfalaf’) yn ogystal â’r llog.

Er enghraifft, rydych wedi benthyca £1,000 o fanc:

Os yw’ch benthyciad yn denu cyfradd llog blynyddol o 10%, bydd yn rhaid i chi dalu £1,000 yn ôl a 10% o log (£100). Felly £1,100 yw’r swm y bydd yn ofynnol i chi ei dalu’n ôl ar ôl blwyddyn.

Gallai’r cyfanswm fod yn fwy neu yn llai os benthyciwch arian dros gyfnod hirach neu fyrrach.

Llog a enillir ar gynilion

Os rhowch £1,000 mewn cyfrif cynilo sy’n ennill 2% o log yn flynyddol, cewch £20 mewn llog gan roi £1,020 i chi ar ôl blwyddyn.

Unwaith eto, gallai’r llog a enillwch fod yn fwy neu yn llai, yn ddibynnol ar y newidiadau mewn cyfraddau llog neu os bydd balans eich cyfrif yn amrywio yn ystod y cyfnod y cyfrifwyd y llog.

Sut mae cyfraddau llog yn gweithio?

Mae Banc Lloegr yn gosod cyfraddau’r banc (neu ‘gyfradd sylfaenol’) ar gyfer y DU. Y gyfradd ar hyn o bryd yw 0.1%.

Gall hyn ddylanwadu ar y cyfraddau llog a osodir gan sefydliadau ariannol fel banciau. Os bydd y gyfradd sylfaenol yn cynyddu, mae’n debygol y bydd darparwyr benthyciadau yn dymuno codi rhagor wrth i’r gost o fenthyca gynyddu. Mae hyn yn gweithio yn union yr un modd i gynilwyr. Os bydd cyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn codi byddech yn disgwyl gweld y llog a enillwch o’ch cynilion yn codi hefyd. Yn syml, mae eich darparwr cynilion wedi benthyca’ch arian.

Beth yw APR?

Pan fenthyciwch arian, bydd eich darparwr yn aml yn hysbysebu ‘APR’ (Cyfradd Ganrannol Flynyddol). Mae hyn ychydig yn wahanol i’r gyfradd llog oherwydd mae’n cynnwys y gyfradd llog yn ogystal ag unrhyw ffioedd sy’n cael eu cynnwys fel mater o drefn yn eich benthyciad (er enghraifft, unrhyw ffioedd trefnu).

Mae’r APR yn neilltuol o ddefnyddiol gan ei bod yn cynnig canllaw wrth gymharu cynnyrch ariannol cyffelyb.

Canfyddwch fwy am: APRs ar MoneySavingExpert

Sut mae llog cyfansawdd yn gweithio?

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Cyfrifir llog cyfansawdd drwy ychwanegu llog i’ch benthyciad neu’ch cynilion pan fydd llog eisoes wedi ei godi fel ffi neu wedi cronni. Golyga hyn y bydd y llog ychwanegol a godwyd neu a enillwyd o gyfnodau blaenorol hefyd wedi ei gynnwys.

Er enghraifft, os rhowch £1,000 mewn cyfrif cynilo sy’n ennill 2% o log. Ar ôl 12 mis byddai gennych swm o £1,020. Mae’r tabl yn dangos sut allai’ch cynilion dyfu ar wahanol gyfraddau o log, ac effaith y llog cyfansawdd. Po hiraf fyddwch chi’n cynilo, po fwyaf fydd effaith y llog cyfansawdd.

Term 0.50% 1% 2%
Blwyddyn 1 £1,005 £1,010 £1,020
Blwyddyn 2 £1,010 £1,020 £1,041
Blwyddyn 3 £1,015 £1,030 £1,062
Blwyddyn 4 £1,020 £1,041 £1,083
Blwyddyn 5 £1,025 £1,051 £1,105

Treth ar Log Gynilion

Os ydych yn Drethdalwr yn y DU, mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi dalu treth Incwm ar y llog a enillwch ar eich cynilion. Bod yn berchen ar ISAs Arian Parod yw’r prif eithriad i’r rheswm hwn mae’n debyg.

Ym mis Ebrill 2016 cyflwynwyd lwfans cynilo personol newydd sy’n golygu y gall y rhan fwyaf o oedolion y DU ennill hyd at £1,000 o log ar eu cynilion heb dalu treth os ydynt yn drethdalwr cyfradd sylfaenol. Gall trethdalwyr cyfradd uwch ennill £500 yn rhydd rhag treth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?