Cyfrifon ISA a ffyrdd eraill sy'n effeithlon o ran treth i gynilo neu fuddsoddi

Sicrhewch nad ydych yn talu mwy o dreth nag y bydd angen i chi – manteisiwch i’r eithaf ar gynilion a buddsoddiadau di-dreth i chi a’ch plant neu’ch wyrion.

Cyfrifon Cynilo Unigol (ISAs)

Awgrym da

Os ydych yn cynilo gyda ISA, sefydlwch nodyn atgoffa ar gyfer y dyddiad y daw’r gyfradd gyflwyniadol i ben a chwiliwch am fargen.

Cyfrifon cynilo a buddsoddi sy’n effeithlon o ran treth yw ISAs (a elwir yn NISA weithiau).

Gallwch eu defnyddio i gynilo arian, neu fuddsoddi mewn stociau a chyfranddaliadau.

Gallwch dalu’ch lwfans cyfan o £20,000 i ISA Stociau a Chyfranddaliadau, neu ISA Arian Parod neu gyfuniad o’r ddau.

Ni fyddwch yn talu unrhyw Dreth Incwm ar y llog neu’r difidendau (cyfran o’r incwm) a gewch o ISA a bydd unrhyw elw o fuddsoddiadau yn rhydd o Dreth Enillion Cyfalaf.

ISAs Hyblyg

Mae darparwyr ISA yn cynnig cyfleuster hyblyg a fydd yn caniatáu i chi dynnu arian o’ch ISA a buddsoddi arian i’ch ISA unwaith eto, cyhyd â’i fod yn cael ei wneud o fewn yr un flwyddyn dreth.

Ni fydd pob ISA yn caniatáu i chi wneud hyn a dylech wirio gyda’ch darparwr ISA bod gan eich ISA y swyddogaeth hon.

Nid yw’r hyblygrwydd hwn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ISAs Iau neu’r ISAs Cymorth i Brynu.

Peidiwch ag anghofio mae angen trosglwyddiadau ISA i symud arian o danysgrifiadau ISA blynyddoedd blaenorol.

ISA Cymorth i Brynu

Ni allwch agor ISA Cymorth i Brynu newydd mwyach. Os oes gennych un eisoes gallwch arbed yn eich ISA Cymorth i Brynu tan 30 Tachwedd 2029, gyda 12 mis arall i hawlio’ch bonws tan 1 Rhagfyr 2030.

ISA cyllid arloesol (IFISA)

Mae ISA cyllid arloesol (IFISA) yn galluogi i chi ddefnyddio’ch lwfans ISA di-dreth wrth fuddsoddi mewn darparu benthyciadau rhwng cyfoedion (P2P). Maent yn gweithio drwy fenthyca eich arian i fenthycwyr ac yn gyfnewid am hynny fe gewch log yn seiliedig ar hyd y cyfnod a risg eich buddsoddiad.

ISA Oes

Mae’r ISA Gydol Oes yn gyfrif cynilo di-dreth hirdymor a fydd yn gadael i chi gynilo hyd at £4,000 y flwyddyn a chael bonws gan y llywodraeth o 25% (£1,000). Yn unol ag ISAs eraill, ni fyddwch yn talu treth ar unrhyw log, incwm nag enillion ar gyfalaf o arian parod neu fuddsoddiadau a gedwir mewn ISA Gydol Oes.

Cafodd ei ddylunio ar gyfer prynwyr tro cyntaf rhwng 18 a 40 oed i’w ddefnyddio tuag at flaendal ar gyfer eu cartref cyntaf neu tuag at gynilion ymddeoliad i’r dyfodol wedi iddynt gyrraedd 60 oed.

Dod o hyd i’r cyfrif cywir

Mae gwefannau cymhariaeth yn ddechrau da i unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo sydd wedi’i deilwra i’w hanghenion.

Mae’r gwefannau canlynol yn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
Dysgwch fwy yn ein canllaw ar wefannau cymharu

ISAs i Bobl Iau

Mae ISAs i Bobl Iau yn cynnig ffordd wych o gynilo’n ddi-dreth i’ch plant.

Gall teulu a ffrindiau roi hyd at £9,000 yn y cyfrif ar ran y plentyn yn y flwyddyn dreth 2021/22.

Ar gael i unrhyw blentyn o dan 18 sy’n byw yn y DU nad yw’n gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant

Mae’r cynllun wedi cau erbyn hyn ar gyfer ceisiadau newydd.

Fodd bynnag, os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011, mae’n debygol ei fod wedi cymhwyso i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Mae’r rhain yn cynnig cynilion di-dreth a thaliad cychwyn untro gan y llywodraeth.

Ar hyn o bryd, gall rhieni a ffrindiau gyfrannu hyd at £9,000 bob blwyddyn (blwyddyn dreth 2021/22) i Gronfa Ymddiriedolaeth Plant plentyn.

O Ebrill 2015 ymlaen, caniateir i rieni drosglwyddo cynilion o gyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISAs Iau.

Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I)

Mae eich arian yn gwbl ddiogel gyda Chynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol am eu bod wedi’u cynnal gan lywodraeth y DU. Mae Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol yn cynnig amrywiaeth o gynhyrchion cynilo, y mae rhai ohonynt yn ddi-dreth. Maent yn cynnwys :

  • ISA arian parod
  • Bondiau i Blant (nid yw Bondiau Plant ar gael mwyach, ond os oes gennych chi rai eisoes yna mae gennych chi ddewisiadau. Dysgwch ragor ar ein tudalen Bondiau Plant).

Nid yw Tystysgrifau Cynilion Di-dreth ar gael ar hyn o bryd.

Bondiau Premiwm

Mae Bondiau Premiwm yn gynnyrch buddsoddi a gyhoeddir gan y Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I).

Yn wahanol i fuddsoddiadau eraill, lle enillwch log neu incwm buddran rheolaidd, rhoddir eich enw mewn raffl fisol i ennill gwobr lle gallwch ennill rhwng £25 ac £1 miliwn yn ddi-dreth.

Dysgwch am Fondiau Premiwm.

Cynilion pensiwn

Mae’r llywodraeth yn eich annog i gynilo ar gyfer eich ymddeoliad drwy roi Gostyngiad treth i chi ar gyfraniadau pensiwn o fewn terfynau lwfans blynyddol CThEM.

Yn dibynnu ar y cynllun pensiwn sydd gyda chi, mae gostyngiad yn y dreth naill ai’n lleihau eich bil treth neu’n cynyddu’r swm a delir i’ch cynllun. Lle mae gostyngiad treth yn cynyddu’r swm a delir i mewn, rydych yn derbyn y gostyngiad hwn hyd yn oed os nad ydych yn talu treth.

Ar ben hyn, mae’ch cronfa bensiwn yn tyfu yn ddi-dreth, heblaw am y ffaith bod 10% o dreth a dynnir eisoes o incwm o ddifidendau na ellir ei adennill.

Dan y rheolau presennol, pan fyddwch yn ymddeol, gallwch fel arfer gymryd hyd at 25% o’ch cronfa bensiwn fel cyfandaliad di-dreth.

Yna caiff eich incwm pensiwn rheolaidd ei drethu gyda gweddill eich incwm.

Fel arall bydd rhai darparwyr pensiynau yn caniatáu mynediad hyblyg at eich pot pensiwn gyda 25% yn ddidreth a’r balans yn agored i dreth incwm ar eich graddfa dreth ymylol. Gwiriwch gyda darparwr eich pensiwn.

Dysgwch fwy am gostyngiadau treth ar gyfraniadau pensiwn

Pensiynau plant

Gallwch hefyd gynilo ar gyfer treth ymddeoliad eich plentyn yn y dyfodol yn effeithiol gyda phensiynau plant. Gallwch gynilo hyd at £2,880 ym mhob blwyddyn dreth gyda’r llywodraeth yn ychwanegu 25% at unrhyw gyfraniad yn awtomatig. Gostyngiad treth yw’r 25% hwn. Mae hyn yn golygu y bydd eich cyfraniad yn dod yn £3,600 yn awtomatig, fesul blwyddyn, fesul plentyn. Pan fydd eich plentyn yn cyrraedd 18 oed, fe ddaw yn berchennog y pensiwn. Gall barhau i gyfrannu neu adael y cynilion wedi’u buddsoddi. Nid ydynt yn gallu cael mynediad at y pot pensiwn o dan ddeddfwriaeth bresennol cyn 55 mlwydd oed, felly nid yw pensiynau’n addas fel cyfryngau cynilo tymor byr. Dan y rheolau presennol, pan fydd y plentyn yn ymddeol, gall fel arfer gymryd hyd at 25% o’i gronfa bensiwn fel cyfandaliad di-dreth. Yna caiff ei incwm pensiwn rheolaidd ei drethu gyda gweddill eich incwm chi.

Mae mwy o wybodaeth ar Gynilo ar gyfer eich plant ar gael ar ein tudalen.

Llog di-dreth ar gyfrifon banciau a chymdeithasau adeiladu

Ym mis Ebrill 2016, cyflwynwyd lwfans cynilo personol newydd.

Mae hyn yn golygu, gall trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol ennill hyd at £1,000 o log ar eu cynilion heb dalu treth, gall trethdalwyr cyfradd uwch ennill £500 yn rhydd rhag treth.

lwfans cynilo personol.>

Os ydych o’r farn eich bod wedi gordalu treth ar eich cynilion mae’n hawdd ei hawlio’n ôl gan Gyllid a Thollau EM (CThEM).

Defnyddiwch y dolenni isod os credwch na ddylech fod yn talu treth neu os ydych wedi gordalu treth.

Defnyddiwch gyfrifiannell CThEM i weld a ydych yn gymwys i gael llog di-dreth

Eithriadau ar eich treth enillion cyfalaf

Os byddwch yn gwerthu eiddo neu fuddsoddiad sydd wedi cynyddu tipyn o ran gwerth, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu treth ar yr ‘enillion’ (elw).

Gelwir hyn yn Dreth Enillion Cyfalaf (CGT).

Mae dwy gyfradd wahanol o CGT, un ar gyfer eiddo ac un ar gyfer asedion eraill. Mae faint o CGT rydych yn ei dalu yn dibynnu a ydych wedi gwneud elw, eich band treth cyfredol a’ch lwfans CGT. Y lwfans treth enillioncyfalaf ar hyn o bryd yw £12,300 (2021/22).

Braced Treth Cyfradd CGT ar eiddo Cyfradd CGT ar fuddsoddiadau
Talwr treth Cyfradd Sylfaenol 18% 10%
Talwr treth cyfradd uwch neu ychwanegol 28% 20%

Os gwnewch golled pan fyddwch yn gwerthu, efallai y gallwch ddidynnu hyn o enillion eraill fel bod cyfanswm eich enillion yn is.

Nid oes rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf ar y canlynol:

  • buddsoddiadau a ddelir mewn ISA
  • bondiau llywodraeth y DU (a elwir hefyd yn ‘giltiau’), neu’r mwyafrif o fondiau corfforaethol
  • eiddo personol gwerth £6,000 neu lai pan fyddwch yn eu gwerthu, neu
  • unrhyw elw a wnewch pan fyddwch yn gwerthu eich prif gartref (yn y rhan fwyaf o achosion) sy’n ddarostyngedig i reolau Rhyddhad Preswylfa Breifat CThEM.

Am fod gennych swm eithrio blynyddol ar wahân o ran Treth Enillion Cyfalaf am bob blwyddyn dreth, os gallwch amseru’r adeg y byddwch yn gwerthu eich buddsoddiadau’n ofalus gallech ostwng eich bil cyffredinol.

Darllenwch ganllaw Treth Enillion Cyfalaf Refeniw a Thollau EMopens in new window

Ydych chi angen cyngor ar dreth?

Gallai cynghorydd ariannol eich helpu i drefnu pethau fel eich bod yn talu llai o dreth ar eich cynilion a’ch buddsoddiadau.

Ydych chi angen cynghorydd ariannol?^

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?