ISAs i Bobl Iau

Drwy ddechrau cynilo yn gynnar, gallwch roi eich plant ar ben ffordd a sicrhau dyfodol ariannol cadarn iddynt. Mae ISAs i Bobl Iau – a lansiwyd ym mis Tachwedd 2011 – yn eich galluogi i gynilo a buddsoddi ar ran plentyn o dan 18 oed. A heb unrhyw dreth ar yr enillion, gall yr arian y byddwch yn ei gynilo dyfu hyd yn oed yn gynt.

Pwy all gael ISA i Bobl Iau?

Gallwch agor ISA i Bobl Iau ar gyfer eich plentyn os:

 • Dan 18 oed
 • Yn byw yn y DU

O fis Ebrill 2015 ymlaen bydd unrhyw un ag arian mewn Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn gallu ei drosglwyddo i ISA Iau.

Os ganed plentyn rhwng 2002 a 2011, mae’n bosib bod ganddo ef neu hi Gronfa Ymddiriedolaeth Plant (CTF). Gellir trosgwlyddo’r rhain i ISA Iau.

Os na fydd y CTF yn cael ei drosglwyddo, gall y plentyn hawlio’r arian serch hynny ar ôl cyrraedd 18 oed.

Cyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Sut mae ISA Iau yn gweithio?

 • Rhaid i riant neu warcheidwad plentyn agor y cyfrif ISA Iau ar ei ran.
 • Mae’r arian yn y cyfrif yn eiddo i’r plentyn, ond ni all ei godi nes ei fod yn 18 oed, heblaw bod amgylchiadau eithriadol. Fodd bynnag, gall ddechrau rheoli ei gyfrif ei hun pan fydd yn 16 oed.
 • Trothwy’r ISA Iau yw £9,000 ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22. Os caiff mwy na hyn ei roi i mewn i ISA Iau, caiff y gweddill ei ddal mewn cyfrif cynilo mewn ymddiriedolaeth ar gyfer y plentyn – ni ellir ei ddychwelyd at y rhoddwr. Gall rhieni, ffrindiau a theulu gynilo ar ran y plentyn ar yr amod bod y cyfanswm yn parhau yn llai na’r terfyn blynyddol.
 • Nid oes treth yn daladwy ar log nac enillion buddsoddiad.
 • Pan fydd eich plentyn yn troi’n 18 oed, mae ei gyfrif yn cael ei drosi’n awtomatig yn ISA (a elwir yn NISA weithiau) oedolyn. Gall hefyd ddewis codi’r arian a’i wario fel y mynna – er enghraifft, ar wersi gyrru, addysg bellach neu hyfforddiant swydd.

Mathau o ISA Iau

Gall eich plentyn gael ISA Arian Parod i Bobl Iau, ISA Stociau a Chyfranddaliadau i Bobl Iau, neu’r ddau. Os oes ganddo’r ddau, mae’r uchafswm y gallant ei gynilo yn dal yn ddarostyngedig i gyfyngiad £9,000 ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22.

ISAs Arian Parod i Bobl Iau

Mae ISA Arian Iau yn debyg i gyfrif cynilo banc neu gymdeithas adeiladu er bod yr arian wedi’i gloi i mewn ac na ellir ei dynnu’n ôl tan 18 oed.

Ond mae ISAs Arian Parod i Bobl Iau yn cynnig un fantais fawr – ni fydd yn rhaid i’ch plentyn dalu treth ar y llog y bydd yn ei ennill ar ei gynilion, ac ni fydd yn rhaid i chi wneud hynny chwaith.

ISAs Stociau a Chyfranddaliadau i Bobl Iau

Gyda chyfrif ISA Stociau a Chyfranddaliadau i Bobl Iau, gallwch roi cynilion eich plentyn i mewn i fuddsoddiadau fel cyfranddaliadau a bondiau. Nid oes treth yn daladwy ar unrhyw elw y byddwch yn ei wneud drwy fasnachu cyfranddaliadau neu fondiau.

Mae buddsoddiadau yn peri mwy o risg nag arian parod ond gallent roi mwy o elw i’ch plentyn, a gall gwerth ISA Stociau a Chyfranddaliadau i Bobl Iau ostwng yn ogystal â chynyddu.

Pa ISA i Bobl Iau sy’n addas i’ch plentyn?

Gall eich plentyn gael ISA Arian Parod Iau, ISA Stociau a Chyfranddaliadau Iau neu’r ddau. Os oes ganddynt y ddau, mae’r mwyaf y gallant ei arbed yn dal i fod yn destun terfyn o £9,000 ar gyfer blwyddyn dreth 2021/22.

Gall rhai 16 ac 17 oed hefyd gyfrannu at ISA Arian Parod sy’n cyfateb i un oedolyn (nid yw’n ISA Stociau a chyfranddaliadau oedolion), hyd at y cyfyngiad £20,000 yn y flwyddyn dreth 2021/22. Mae hyn yn ychwanegol at unrhyw arian a dalwyd i’w ISA Iau.

Ewch i wefan Money Saving Expert i weld manteision ac anfanteision pob math o ISA i Bobl Iau.

Os nad ydych yn siŵr a yw ISA Stociau a Chyfranddaliadau yn addas i’ch plentyn, gall siarad â chynghorydd ariannol annibynnol eich helpu i benderfynu.

Ddewis cynghorydd ariannol

Diogel a sicr?

ISAs Arian Parod i Bobl Iau

Caiff arian parod a roddwch mewn cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu awdurdodedig yn y DU ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Bydd hyd at £85,000 fesul person mewn unrhyw gwmni awdurdodedig yn ddiogel hyd yn oed os bydd y cwmni yn methu.

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Dysgwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

ISAs Stociau a Chyfranddaliadau i Bobl Iau

Caiff asedau cronfa fuddsoddi ei dal yn ddiogel gan geidwaid ar ran y buddsoddwyr.

Os bydd cwmni buddsoddi awdurdodedig yn mynd yn fethdalwr, sy’n golygu na all dalu hawliadau yn ei erbyn, bydd Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol yn talu iawndal o hyd at £85,000 fesul person, fesul sefydliad.

Darllenwch am ddigollediad yr FSCS

Ni allwch hawlio iawndal yn syml am fod gwerth eich buddsoddiad yn gostwng islaw’r hyn y gwnaethoch ei dalu amdano.

Gwybodaeth y dylech ei chael

Mae ISA stociau a chyfranddaliadau i bobl iau yn gynnyrch buddsoddi. Rhaid i ddarparwyr cynnyrch buddsoddi roi gwybodaeth hawdd ei deall i chi am y ‘‘ffeithiau allweddol’, gan gynnwys y canlynol:

 • Beth yw’r buddsoddiad a sut mae’n gweithio
 • Y risgiau gan gynnwys y risg o golli cyfalaf a risgiau gwrthbarti
 • Taliadau (y ffioedd a gaiff eu didynnu o’ch adenillion neu gyfalaf), a
 • P ’un a fydd gennych yr hawl i ddefnyddio gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol a Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol

Ffeithiau allweddol a chyfnodau ailystyried – beth sydd angen i chi ei wybod

Trosglwyddo ISA i Bobl Iau

Gallwch drosglwyddo rhwng y ddau fath o ISA i Bobl Iau neu newid darparwr unrhyw bryd. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hyn yn ofalus fel na fyddwch yn colli statws di-dreth eich arian. Dim ond un ISA Arian Parod i Bobl Iau ac un ISA Buddsoddi i Bobl Iau y gall plentyn ei gael ar unrhyw adeg benodol.

Er mis Ebrill 2015, gallwch drosglwyddo cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i ISA Iau.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os byddwch yn anfodlon ar y gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn am Fond Cynilo a brynwyd gennych, darllenwch ein tudalen Datrys problem ariannol, gwneud cwyn neu gael iawndal.

Y camau nesaf

Darllenwch y manylion am agor a rheoli ISA i Bobl Iau ar wefan GOV.UK.

Er mwyn cymharu ISAs i Bobl Iau, ewch at ein tabl cymharu cynilionopens in new window.

Ddim i chi?

Ewch yn ôl i’r adran Opsiynau cynilo i blant

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?