Cwestiynau Cyffredin ISA Gydol Oes

Gallwch ddefnyddio ISA Gydol Oes i brynu’ch cartref cyntaf neu gynilo ar gyfer diweddarach mewn bywyd. Rhaid i chi fod dros 18 oed ac o dan 40 oed i agor ISA Gydol Oes. Eisiau gwybod rhagor am ISA Gydol Oes? Yn y canllaw hwn, rydym yn ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

A yw fy nghynilion ISA Gydol Oes yn cyfri tuag at fy nherfyn ISA am y flwyddyn?

Gallwch roi uchafswm o £4,000 i mewn i ISA Gydol Oes pob blwyddyn dreth.

Gallwch. Bydd unrhyw arian a roddir i mewn i ISA Gydol Oes yn cyfri tuag at y terfyn ISA cyffredinol am y flwyddyn honno.

Enghraifft

Ym mlwyddyn dreth 2021/22, y lwfans ISA yw £20,000. Os rhowch £1,000 i mewn i ISA Gydol Oes, yna £19,000 fydd eich lwfans a fydd yn weddill ar gyfer holl gynnyrch ISA.

Trosglwyddo arian o ISA gwahanol

Os ydych chi wedi buddsoddi arian mewn blwyddyn dreth flaenorol i fath arall o ISA (er enghraifft, ISA arian parod, ISA stociau a chyfranddaliadau neu ISA cyllid arloesol), ac yn ei drosglwyddo i ISA Gydol Oes, bydd yn effeithio ar y lwfans ISA Gydol Oes £4,000 blynyddol, ond nid eich terfyn ISA cyffredinol oherwydd roedd eisoes mewn ISA cyn i’r flwyddyn dreth bresennol ddechrau. Mae blynyddoedd treth yn rhedeg o 6 Ebrill hyd at 5 Ebrill.

I drosglwyddo i ISA Gydol Oes o ISA Gydol Oes arall, does yna ddim tâl tynnu allan i’r llywodraeth ac nid yw’n effeithio ar eich lwfans ISA Gydol Oes blynyddol.

Enghraifft

Yn ystod y flwyddyn dreth 2020/21, petaech wedi buddsoddi £1,000 mewn ISA Arian Parod ac yna’n ei drosglwyddo i’ch ISA Gydol Oes yn y flwyddyn 2021/22.

Mewn sefyllfa o’r fath, eich lwfans sy’n weddill ar gyfer eich ISA Gydol Oes ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22 yw £3,000, ond mae eich lwfans ISA cyffredinol ar gyfer y flwyddyn dreth yn parhau yn £20,000.

A yw trosglwyddiadau o ISA arall yn gymwys ar gyfer bonws y llywodraeth?

Ydynt. Mae trosglwyddiadau i ISA Gydol Oes o’r cyfrifon hyn o’r flwyddyn flaenorol:

  • ISA arian parod
  • ISA stociau a chyfranddaliadau
  • ISA cyllid arloesol

oll yn gymwys ar gyfer bonws y llywodraeth ac ni fydd yn cyfri yn erbyn y terfyn ISA cyffredinol o £20,000 ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22 pan wneir y trosglwyddiad.

Fodd bynnag, mae’r trosglwyddiadau hyn yn cyfri tuag at y terfyn cyfraniad ISA Gydol Oes blynyddol o £4,000 oni bai bod y trosglwyddiad o ISA Gydol Oes arall.

A oes terfyn ar faint y bonws y gallaf ei gael?

Yr uchafswm o fonws y gallwch ei gael mewn blwyddyn yw £1,000 (25% o’r cyfraniad blynyddol uchaf o £4,000).

Os agorwch eich ISA Gydol Oes pan gyrhaeddwch 18 oed a chyfrannu £4,000 y flwyddyn, hyd nes i chi gyrraedd 50 oed, gallech ennill hyd at £33,000 mewn bonysau.

Isafswm cyfraniadau

Nid yw’r llywodraeth wedi gosod isafswm sydd angen i chi ei gynilo er mwyn cael bonws. Fodd bynnag, efallai y bydd gan eich darparwr derfyn o ran isafswm cyfraniad er mwyn agor ISA Gydol Oes.

Sut mae’r bonws yn cael ei gyfrifo?

Bydd y bonws yn 25% o’r swm y talwch i mewn, heb gynnwys llog neu dwf y buddsoddiad wedi ei gyfrifo yn seiliedig ar daliadau a wnewch i’ch cyfrif o’r 6ed o’r mis i’r 5ed o’r mis canlynol.

Golyga hyn, os buddsoddwch £4,000 mewn blwyddyn, ond aiff gwerth eich buddsoddiad i lawr cyn hawlio, byddwch yn parhau â hawl i gael bonws o £1,000 y flwyddyn honno.

Sut ydw i’n hawlio’r bonws?

Bydd unrhyw fonws yn cael ei dalu’n fisol ac yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar daliadau a wnewch i’ch cyfrif o’r 6ed o’r mis hyd at y 5ed o’r mis canlynol.

A fyddaf yn cael llog ar fy monws llywodraeth?

Cewch. Unwaith y telir bonws i mewn i’ch ISA Gydol Oes, cewch ei fuddsoddi yn union fel eich cynilion ISA eraill.

Fodd bynnag, mae’n syniad da i wirio gyda’ch darparwr gan y gallai rhai drin taliadau bonws yn wahanol iawn. Bydd rhai yn ail-fuddsoddi’r taliadau bonws yn awtomatig gan fanteisio ar unrhyw dwf a chynnydd mewn gwerth posibl. Efallai y bydd rhai yn rhoi eich arian mewn cyfrifon arian parod nad ydynt yn ennill llog, sy’n golygu y gallech golli allan ar log neu dwf posibl yn y dyfodol ar eich cronfa a fuddsoddwyd.

Byddwch. Unwaith y telir bonws i mewn i’ch ISA Gydol Oes, cewch ei fuddsoddi yn union fel eich cynilion ISA eraill.

A yw’r eiddo rwy’n ei brynu’n gymwys ar gyfer bonws y llywodraeth?

I fedru tynnu’ch cynilion ISA Gydol Oes allan, gan gynnwys bonws y llywodraeth, rhaid i’r eiddo rydych yn ei brynu:

  • fod yn y DU,
  • gostio £450,000 neu lai,
  • fod yr unig gartref rydych yn berchen arno,
  • fod yn gartref y bwriadwch fyw ynddo, a
  • chael ei brynu gyda morgais.

A allaf ddefnyddio fy ISA Gydol Oes gyda chynlluniau tai eraill gan y llywodraeth?

Gallwch. Gallwch ddefnyddio’ch ISA Gydol Oes gyda chynlluniau eraill gan y llywodraeth, fel Cymorth i Brynu: Cynllun Benthyciad Ecwiti.

Ceir manylion o gynlluniau tai y Llywodraeth ar wefan y Llywodraeth Own Your Home.

Rwy’n dymuno prynu cartref cyntaf gyda rhywun arall. A all y ddau ohonom ddefnyddio ISA Gydol Oes?

Gallwch. Gall y naill ohonoch ddefnyddio cynilion ISA Gydol Oes i brynu’ch cartref cyntaf, cyn belled â bod y ddau ohonoch yn bodloni’r meini prawf cymhwyso.

Os mai dim ond un ohonoch sy’n bodloni’r meini prawf cymhwyso (er enghraifft, os yw un ohonoch eisoes yn berchen ar eiddo) yna dim ond yr unigolyn sy’n bodloni’r meini prawf all ddefnyddio’i arian ISA Gydol Oes.

A allaf agor ISA Gydol Oes ac yna prynu tŷ yn syth wedyn gyda bonws y llywodraeth?

Na allwch. Allwch chi ond tynnu arian o’ch ISA Gydol Oes (heb dalu ffi) i brynu’ch cartref cyntaf, 12 mis o leiaf ar ôl gwneud eich cyfraniad cyntaf i mewn i’ch ISA Gydol Oes.

Mae hynny’n berthnasol i bob ISA yr agorwch chi, ond nid yw’n berthnasol i drosglwyddiadau ISA Gydol Oes.

Er enghraifft, os agorwch chi ISA Gydol Oes gyda banc ym mis Mai 2021, a throsglwyddo’r cyfrif i fanc arall ym mis Hydref 2021, mae’r cyfnod 12 mis yn cychwyn o fis Mai 2021.

A allaf drosglwyddo fy ISA Cymorth i Brynu: I ISA Gydol Oes?

Cewch, ond bydd y swm a drosglwyddir yn cyfri yn erbyn yr uchafswm LISA o £4,000. Felly, os trosglwyddwch £1,000 i mewn ar ôl 6 Ebrill 2021, yna dim ond £3,000 y cewch ei roi i mewn i’ch LISA ar gyfer y flwyddyn dreth 2021/22.

Cofiwch, os byddwch chi’n trosglwyddo cronfeydd o fathau eraill o ISA i’ch ISA Gydol Oes, mae dyddiad cychwyn eich cyfrif ar y diwrnod pan agoroch eich ISA Gydol Oes, nid y dyddiad pan agoroch eich ISA blaenorol.

A allaf ddefnyddio fy monws ISA Gydol Oes ar gyfer fy mlaendal cyfnewid?

Gallwch. Gellir defnyddio arian ISA Gydol Oes, gan gynnwys y bonws, tuag at flaendal cyfnewid.

Fodd bynnag, rhaid cwblhau pryniant yr eiddo o fewn 90 diwrnod o’ch trosglwyddwr eiddo’n derbyn yr arian a dynnwyd allan gan eich rheolwr ISA
Gydol Oes.

Beth fydd yn digwydd os caf salwch terfynol?

Os byddwch yn dioddef o salwch terfynol gyda llai na 12 mis i fyw, byddwch yn medru tynnu rhan neu’r
cyfan o’r arian (gan gynnwys y bonws) heb dalu unrhyw l ffi tynnu allan, waeth beth yw eich oed.

Bydd angen i chi roi tystiolaeth i’ch rheolwr ISA gan feddyg cofrestredig nad oes disgwyl i chi fyw mwy na 12 mis.

Rhaid i feddyg cofrestredig fod wedi’i gofrestru’n llawn gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol a bod ganddo drwydded i weithio fel meddyg.

Ydw i’n dal i allu defnyddio fy ISAs Gydol Oes i brynu eiddo Rhan-berchnogaeth?

Os ydych chi’n prynu’ch cartref cyntaf trwy ran-berchnogaeth, gellir defnyddio eich ISA Gydol Oes tuag at y blaendal pan fyddwch chi’n prynu eich cyfran gychwynnol o’r eiddo.

Fodd bynnag, bydd unrhyw gyfranddaliadau a brynir wedyn yn cynnwys tâl tynnu allan llywodraeth o 25% yn y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth am ISAs Gydol Oes

Eisiau gwybod rhagor? Darllenwch ISAs Gydol Oes – sut maent yn gweithio.
ISA Cymorth i Brynu neu ISA Gydol Oes? Mae ein canllaw yn pwyso a mesur y manteision a’r anfanteision.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?