Dwyn a thwyll hunaniaeth: sut i gael eich arian yn ôl

Mae’r profiad o ddioddef sgiâm, rhywun yn dwyn eich hunaniaeth neu eich cerdyn yn cael ei glonio yn gallu bod yn dorcalonnus. Ond, os ydych chi wedi cael arian wedi’i ddwyn o’ch cyfrif mae rhai pethau y gallwch eu gwneud. Yma fe welwch sut i adrodd am y drosedd, beth gall eich banc ei wneud a sut i fynd ati i gael eich arian yn ôl.

Beth i’w wneud os oes arian yn cael ei ddwyn o’ch cyfrif banc

Os oes arian wedi’i dynnu o’ch cyfrif banc heb ganiatâd, p’un a yw’ch hunaniaeth wedi’i dwyn, eich carden wedi’i glonio, os oes trosglwyddiad banc nad ydych chi’n ei adnabod neu os ydych chi wedi dioddef sgiâm, mae camau penodol y dylech chi eu cymryd.

  1. Cysylltwch â’ch banc neu ddarparwr cerdyn i’w hysbysu. Gallech chi fod yn gyfrifol am yr holl arian sy’n cael ei golli cyn i chi adrodd amdano.
  2. Cysylltwch ag Action Fraud i adrodd y drosedd os ydych chi wedi dioddef sgiâm. Gellir gwneud hyn ar-lein neu trwy ffonio 0300 123 2040.
    Yn yr Alban, dylech roi gwybod am y sgam i ‘Police Scotland’ ar 101 neu ‘Advice Direct Scotland’ ar 0808 164 6400.
  3. Gallwch hefyd adrodd ar unrhyw sgamiau ariannol, megis twyll buddsoddi, wrth yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).
Dysgwch fwy am adnabod, osgoi ac adrodd sgamiau ym a.

Mae fy ngherdyn debyd wedi’i ddefnyddio trwy dwyll

Os oes rhywun wedi defnyddio’ch cerdyn mewn siop, neu ar-lein, yna rydych chi wedi’ch diogelu o dan y Rheoliadau Gwasanaethau Talu.

Dywed y rheoliadau bod yn rhaid i chi gael eich ad-dalu ar unwaith os oes arian wedi’i dynnu o’ch cyfrif heb eich caniatâd.

Rhaid i chi adrodd am golli’ch cerdyn debyd, neu unrhyw daliadau heb eu hawdurdodi cyn gynted â phosibl, oherwydd rydych chi’n gyfrifol am unrhyw golledion cyn adrodd, hyd at uchafswm o £50.

Mae fy ngherdyn credyd wedi’i ddefnyddio trwy dwyll

Os oes rhywun wedi gwneud taliadau heb awdurdod ar eich cerdyn credyd, rydych wedi’ch diogelu o dan y Ddeddf Credyd Defnyddiwr.

Golyga hyn y dylech chi fod yn gallu hawlio’ch arian yn ôl gan fod gennych chi gyfrifoldeb ar y cyd gyda’r cyhoeddwr cerdyn credyd.

Yn yr un modd â chardiau debyd, efallai y byddwch yn gyfrifol am y £50 cyntaf sy’n cael ei wario os yw’r cerdyn yn cael ei golli neu ei ddwyn. Serch hynny, yn aml mae hyn yn cael ei ildio os ydych chi’n ei adrodd yn gyflym ac nad oeddech chi’n esgeulus mewn unrhyw ffordd. Rhaid i’r cwmni cerdyn brofi os oeddech chi’n esgeulus.

Dysgu mwy am sut yr ydych chi wedi’ch diogelu wrth dalu ar gardiau credyd a debyd.

Beth os yw rhywun yn ymgeisio am gredyd neu’n agor cyfrif banc yn fy enw?

Os yw’ch hunaniaeth wedi’i dwyn, mae’n bosibl y bydd y troseddwyr yn ceisio agor cyfrifon banc, neu wneud cais am gardiau credyd a benthyciadau yn eich enw.

Mae’n bosibl y byddwch chi’n dechrau derbyn llythyron gan fanciau nad oes gennych chi gyfrifon â hwy, cardiau credyd nad ydych chi erioed wedi ymgeisio amdanynt neu gan gasglwyr dyledion nad ydych chi’n gwybod dim amdanynt.

Os yw hyn yn digwydd, cysylltwch â’ch banc ar unwaith a chofiwch gadw’r holl ohebiaeth.

Dylech hefyd gysylltu ag asiantaethau gwirio credyd os oes rhywun wedi ymgeisio am fenthyciad neu gerdyn credyd yn eich enw. Y tri phrif rai i gysylltu â hwy yw:

Os credwch chi fod rhywun wedi cael gafael ar eich gwybodaeth trwy ddwyn eich post, neu trwy ddargyfeirio post, gallwch hefyd gysylltu â Rhif Ymholiadau Cwsmer y Post Brenhinol ar 03457 740 740.

A yw banciau yn ad-dalu arian sydd wedi’i ddwyn?

Os nad ydych chi wedi gwneud unrhyw beth i gyfaddawdu diogelwch eich cyfrif, yna dylech gael eich arian yn ôl. Ond, nid yw hyn wedi’i warantu.

Gallai’r ad-daliadau gael eu hoedi os oes gan y banc resymau rhesymol i gredu eich bod chi wedi bod yn esgeulus ofnadwy gyda diogelwch eich cyfrif.

Os yw ymchwiliad y banc yn profi i chi fod yn esgeulus, yna fe allech chi fod yn gyfrifol am yr holl golledion.

Ymhlith yr enghreifftiau o esgeulustod y mae dweud wrth rywun beth yw’ch rhif PIN, neu gyfrinair. Serch hynny, ni all banciau ddweud dim ond oherwydd bod eich PIN neu gyfrinair wedi’u defnyddio bod y taliad wedi’i awdurdodi.

Gall banciau hefyd wrthod ad-daliad os fyddwch chi’n dweud wrthynt am daliad heb ei awdurdodi 13 mis neu’n fwy ar ôl iddo adael eich cyfrif.

Dysgwch fwy am drafodion heb eu hawdurdodi, a’r hyn y mae esgeulustod yn ei olygu ar wefan FCA.

Pa mor hir y mae’n cymryd i fanc ad-dalu arian wedi’i ddwyn?

Mae hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau.

Os ydych chi wedi adrodd am y peth yn gyflym ac nad ydych chi ar fai, yna fe ddylech chi gael yr arian yn ôl i’ch cyfrif o fewn ychydig ddyddiau.

Serch hynny, os yw’r banc yn dewis ymchwilio ymhellach, yna’n amlwg bydd hyn yn dal y broses yn ôl.

Beth os yw fy manc yn gwrthod fy honiad?

Gallai’ch banc wrthod eich hawliad am ad-daliad os yw’n credu y gall brofi eich bod chi wedi bod yn esgeulus iawn neu wedi ymddwyn yn dwyllodrus.

Er hynny nid oes raid i hyn fod yn ddiwedd ar y peth – gallwch gwyno wrth y banc.

Os nad ydych chi’n hapus â’r ffordd yr ymdrinnir â’ch cwyn, gallwch wedyn fynd â’ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Mae cefnogaeth emosiynol hefyd ar gael mewn Cymorth i Ddioddefwyropens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?