Lleihau cost coginio

Gwneud un peth y dydd - bydd ychwanegu pethau rhad ychwanegol fel llysiau at bryd o fwyd i wneud iddo bara’n hirach, dod o hyd i rysait ddiwastraff, cadw llygad ar faint o fwyd a baratowch fel nad oes gwastraff, yn cwtogi’ch costau bwyd yn sylweddol.

Digon teg, a yw arbed ambell i geiniog nawr ac yn y man yn werth yr holl ymdrech? Wel, mae gwario pum punt yn unig yr wythnos yn llai ar fwyd yn creu cyfanswm o £260 y flwyddyn, sydd yn dipyn o arbediad.

Awgrym gwych

Cadwch lygad am UFOs (Unidentified Frozen Objects). Defnyddiwch feiro a sticeri i labelu bwyd cyn llenwi’r rhewgell, neu ni fydd gennych chi syniad beth sydd y tu ôl i’r drws ‘na. Hmmm… ai cyri neu spag bol yw’r stwff brown ‘na?

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd hyn yn ei gymrd: Ychudig o funudau bob dydd

Offer sydd ei angen:

    • Bagiau rhewgell, blychau plastig, labeli a beiro
    • Bagiau storio
    • Ryseitiau a ysbrydolwyd o lyfrau coginio, cylchgronau, blogiau bwyd a gwefannau
    • Cynlluniau a syniadau pryd bwyd a ddefnyddioch ar gyfer eichrhestrsiopa

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

1. Dod yn gyfaill i’ch rhewgell

Pan fyddwch chi’n dadbacio’ch bwyd ar ôl siopa, rhowch gymaint ohono ag y gallwch yn y rhewgell yn hytrach na’i roi yn oergell lle bydd mwy o beryg i chi anghofio amdano a gorfod ei daflu. Rhannwch becynnau mawr o bysgod neu gig yn sympiau llai, eu rhoi mewn bagiau rhewgell neu flychau plastig a’u cadw yn y rhewgell.

Cadwch dorth wedi’i sleisio yn y rhewgell a thynnwch ambell i sleisen allan yn ôl y galw ar gyfer brechdanau neu dôst. Gallwch hyd yn oed gratio a rhewi caws (syniad gwych, er mor anarferol).

Ai rhewgell fach sydd gennych chi? Rydym yn argymell gwella’ch sgiliau gwasgu pethau i mewn.

2. Coginio mwy na digon

Os coginiwch ddigon ar gyfer mwy nag un pryd byddwch yn arbed amser ac arian. Nid yw’n ormod o ymdrech coginio ddwywaith cymaint o bolognese - yna gallwch gymryd hanner ohono fel cinio yn y gwaith neu ei rewi a’i gadw fel pryd parod.

3. Ceisiwch greu pryd o bethau sydd angen eu bwyta

Chwiliwch drwy eich oergell a’ch cypyrddau, i weld beth sydd yno a byddwch yn greadigol.

Os nad ydych mor hyderus â Nigella neu Jamie ac yn cael trafferth dod o hyd i syniadau, rhowch gynnig ar declyn fel SuperCook (er mae llawer mwy i ddewis ohonynt). Rhestrwch y bwyd sydd gennych i mewn iddo, a bydd yn cynnig ryseitiau yn seiliedig ar yr eitemau sydd gennych chi.

Peidiwch â’i daflu ar ôl yr olwg gyntaf… Cofiwch, yn sicr ni ddylech fwyta bara ily wedi llwydo neu bysgod drewllyd (a threulio noson yn yr ysbyty) ond wedi dweud hynny, er y gall bwyd ymddangos yn rhy hen i’w fwyta ar y tu allan, yn aml iawn does dim o’i le arno mewn gwirionedd.

Coginiwch ddigonedd - Gall coginio drwy ddefnyddio’r holl gynhwysion gwreiddiol ymddangos yn drafferthus, ond nid yw’n ormod o ymdrech serch hynny, yn enwedig os coginiwch ddigon ohono - gan arbed amser ac arian i chi.

Os ydych yn brin o amser, prynwch offer sy’n coginio’n araf (mae’n wych!) Gydag un o’r rhain, gallwch ddefnyddio darnau rhad o gig ac mae rhai ohonynt yn defnyddio dim mwy na phŵer un bylb golau. Rhowch y cyfan i mewn yn y bore, a gyda’r nos fe ddowch adref i fwynhau pryd bwyd sy’n barod amdanoch!

Yn ogystal, yn hytrach na gwario’n ddrud ar decawê - ystyriwch y fakeaway. Mwynhewch fwyd blasus ac arbed ffortiwn wrth roi cynnig ar Skint Dad’s neu ryseitiau fakeaway Jamie Oliver sydd yn blasu cystal â thecawê go iawn.

Coginiwch yn y swyddfa - A yw’r brechdanau sychion hynny’n codi bwganod hyd heddiw? Gwnewch y mwyaf o’r ficrodon a’r tegell yn y swyddfa ac ehangu’ch dewisiadau. Mae Pinterest yn llawn ysbrydoliaeth – o wrapiau i roliau, pasta i pittas, cawl a salad.

Tyfwch eich bwyd - Hyd yn oed os yw lle yn brin, gallwch ddefnyddio silff ffenestr i dyfu ychydig o berlysiau neu domatos, gan arbed ychydig o arian wrth beidio prynu pecynnau plastig o’r archfarchnad.

Prynwch ddigonedd o lysiau - Ychwanegwch fwy o lysiau a llai o gig drud, fel moron, nionod a brocoli mewn saig tro-ffrio - a gallech hyd yn oed ychwanegu tin o ffa pob i spaghetti bolognese neu i bastai bugail er mwyn creu pryd mwy o faint.

Byddwch yn ofalus rhag coginio gormod o’r bwydydd carbohydrad, gan fod pawb ohonom yn euog o daflu bara, reis, tatws a phasta sydd dros ben ar ôl y pryd bwyd. Mae’r cyfan yn creu cyfanswm costus!

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?