Hurio neu logi car dramor ac yn y Deyrnas Unedig

Mae sawl rheswm pam y gallech fod angen llogi car – os ydych ar wyliau, os nad oes gennych chi gar ar hyn o bryd, mae gennych chi ffrindiau’n ymweld ac mae angen math gwahanol o gerbyd, a llawer mwy. Waeth beth yw’r rheswm, mae yna bethau tebyg y bydd angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt i sicrhau eich bod yn cael eich trin yn deg ac yn cael y fargen orau.

Chwilio am gar i’w logi

Efallai y byddwch yn cael eich temtio i fynd at y lle cyntaf a welwch, ond i gael y cynnig gorau dylech chi ddefnyddio mwy na dim ond un gwefan cymharu.

Mae hefyd yn bwysig gwneud rywfaint o ymchwil i’r math o gar, ei nodweddion a’r math o wasanaeth llogi ydych chi ei angen cyn gwneud penderfyniad.

Mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) wedi bod yn gweithio i wneud prisiau ar wefannau cymharu prisiau yn fwy clir. Mae 30 o wefannau blaenllaw nawr yn cynnwys prisiau clir ar gyfer dros 1,300 o gwmnïau ceir mewn dros 10,000 o gyrchfannau, felly gallwch fod yn fwy hyderus na fyddwch yn wynebu taliadau cudd a ffioedd annisgwyl. Ffynhonnell.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn bwcio eich car llog yn gynnar hefyd oherwydd fel arfer mae’n rhatach na cherdded i mewn ar y diwrnod.

Argymhellwn y gwefannau canlynol hefyd er mwyn cymharu ceir llog:

 • Zest Car Rental - Mae’r safle hwn yn enwog am ei eglurder ar daliadau ychwanegol, polisi tanwydd, dangos cyfanswm costau ac am ei wasanaeth cwsmeriaid.
 • Auto Europe - Mae’r wefan hon yn enwog am fod yn agored o ran polisïau tanwydd, dangos cyfanswm costau, hwylustod optio allan o ychwanegion dewisol a’i bolisi hyblyg ar ganslo.
 • Mae yna amrywiaeth eang o safleoedd cymharu fydd yn gwirio darparwyr llogi ceir, broceriaid ac asiantau teithio fel Skyscanner, Kayak a TravelSupermarket.

Awgrymiadau da ar gyfer cymharu cynigion llogi car

Bydd hefyd angen i chi sicrhau bod yr hyn rydych chi’n ei gael yn addas i’ch anghenion. Meddyliwch am bethau fel:

 • Polisi tanwydd – yn gyffredinol bydd dewis polisi tanwydd ‘llawn i lawn’, sy’n golygu y byddwch chi’n gyrru car i ffwrdd gyda thanc petrol llawn a’i ddychwelyd yn llawn, yn rhatach na dewisiadau eraill. Gallai ffyrdd eraill gostio mwy i chi, er enghraifft polisi prynu tanwydd ymlaen llaw. Gyda hyn, byddwch chi’n cael llond tanc o danwydd gyda’r car, ond ddim yn cael ad-daliad am unrhyw danwydd na ddefnyddiwch. Os na fyddwch chi’n gyrru ymhell, byddwch chi’n gwastraffu arian, ond mae’n arbed gorfod chwilio am orsaf betrol. Bydd safle cymharu llogi ceir da yn gadael i chi hidlo yn ôl dewisiadau tanwydd, felly os nad yw’r dewis rydych chi ei eisiau i’w weld, peidiwch â bod ofn dewis un gwahanol.
 • Dyfeisiau Llywio â Lloeren neu GPS – Mae’r rhain yn ddefnyddiol ond am £70 i £110 i’w llogi am wythnos, dydyn nhw ddim yn darparu gwerth da. Dydy hi ddim yn costio llawer mwy i brynu un, a gallech chi gael ap Llywio â Lloeren ar gyfer eich ffôn am ddim.
 • Cyfyngiadau milltiredd - Os ydych chi’n bwriadu teithio milltiroedd mawr, gwiriwch os yw’r cytundeb yn cynnwys milltiredd anghyfyngedig. Os ydych chi’n croesi ffiniau, p’un ai’n genedlaethol neu fewnol (taleithiau’r Unol Daleithiau), gwnewch yn siŵr bod yr yswiriant sy’n gynwysedig gyda’r llog yn dal yn gymwys, ac na fyddwch yn gorfod talu ffioedd ychwanegol.
 • Gwiriwch becynnau hedfan a gyrru, a gwesty - Mae rhai gwefannau yn cynnig gostyngiadau ychwanegol os ydych chi’n llogi car gyda hediadau a gwesty fel pecyn. Ond dydy’r ffaith eu bod yn cynnig gostyngiad wrth archebu gyda’i gilydd ddim yn sicrhau yn awtomatig mai dyma’r dewis rhataf. Ond mae gwyliau pecyn yn cynnig diogelwch atodol trwy ATOL er hynny.
 • Ffi gyrrwr ychwanegol, os byddwch ei angen - Archebwch o flaen llaw os bydd dau neu fwy ohonoch chi eisiau rhannu’r gyrru, fel arall gallai gostio mwy i chi os byddwch chi’n aros nes byddwch yn casglu’r car.
 • Maint y car – Gwiriwch eilwaith os fydd y cerbyd rydych chi’n ei logi’n ddigon mawr trwy edrych ar faint o le sydd i goesau teithwyr, maint y gist ar gyfer bagiau ac ati. Yn aml bydd newid neu uwchraddio ar y funud olaf yn costio mwy.
 • Costau seddi plant - Mae seddi plant yn ofynnol yn Ewrop ar gyfer plant dan dair oed, ac mewn rhai achosion mae clustog hybu yn ofynnol ar gyfer plant hyd at 12 oed. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y gost fydd yn cynnwys y sedd car, i gymharu cost lawn eich car llog.
 • Cadwyni eira - Mewn rhai lleoliadau, efallai y bydd cadwyni eira yn ofyniad cyfreithiol ac fe all fod taliadau ar eu cyfer. Gwiriwch fel na fyddwch yn cael eich taro gan gostau ychwanegol annisgwyl.

Cyn i chi fynd i gasglu eich car llog

Yswiriant uwchlaw’r terfyn ar gyfer llogi car

Dylech chwilio am yswiriant uwchlaw’r terfyn i gael tawelwch meddwl cyn i chi gasglu eich car. Gallai ei gael ychydig wythnosau neu hyd yn oed fisoedd cyn eich taith arbed llawer o arian i chi.

Brexit a llogi ceir

Mae’n debygol y bydd rhai newidiadau i’r rheolau o ran teithio pan fydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr UE ar 31 Hydref 2019. Gallwch ddysgu mwy am hyn yn ein hadran Brexit, neu fynd i wefan GOV.uk.

Mae prynu eich yswiriant uwchlaw’r terfyn o flaen llaw hefyd yn golygu na fydd rhaid i chi ddefnyddio cerdyn credyd i adael blaendal mawr gyda’r cwmni llogi. Weithiau gall y blaendal fod rhwng £500 a £1,200.

Er mai dim ond blaendal yw hyn, os byddwch chi angen hawlio ar yr yswiriant mae’r arian yn cael ei gymryd oddi ar eich cerdyn, a bydd angen i chi hawlio yn ôl unrhyw beth nad yw’n cael ei ddefnyddio i drwsio difrod gan yr yswiriwr. Mae’n golygu y gallech wynebu bil cerdyn credyd mawr i’w dalu heb arian i’w dalu yn ôl.

Fel arfer bydd angen i’r cerdyn credyd fod yn enw’r sawl sydd wedi gwneud y cytundeb hefyd, felly gwiriwch yr amodau a thelerau’n ofalus os gallai hyn fod yn broblem. Os nad oes gennych chi gerdyn credyd, gallai rhai cwmnïau eich gorfodi i gymryd yswiriant am nad ydynt yn derbyn blaendaliadau ar gardiau debyd neu ragdal.

Os ydych chi’n llogi car sawl gwaith y flwyddyn, efallai y bydd polisi yswiriant uwchlaw’r terfyn blynyddol hyd yn oed yn rhatach.

Cod y DVLA

Efallai y bydd angen i chi ofyn am god gan y DVLA cyn i chi gasglu eich car. Mae hyn yn gadael i’r cwmni llogi weld eich hanes gyrru am bethau fel pwyntiau.

Mae’n well gwneud hyn tua wythnos cyn bod eich archeb yn barod, ond dim ond am 21 niwrnod mae’r cod yn ddilys felly peidiwch â’i baratoi yn rhy fuan.

I wneud cais i gael eich cod, byddwch angen eich rhif Trwydded Yrru, rhif Yswiriant Gwladol a chod post.

Casglu eich car llog ac osgoi taliadau difrod

Pan ddaw’n amser i gasglu eich car llog, mae yna ambell beth y dylech gofio i helpu sicrhau bod pethau’n mynd yn iawn.

Ai’r car yw’r un y gwnaethoch ei archebu?

Gwnewch yn siŵr mai dyma’r math o gar wnaethoch chi ei archebu – os yw’n llai na’r un a archeboch neu o safon is, byddwch yn gadarn. Dylai’r cwmni llogi roi’r car a archeboch i chi neu un tebyg. Os na allant wneud hyn, dylech gael iawndal neu ad-daliad o’r gwahaniaeth ac ni ddylech chi orfod talu am uwchraddiad os nad oes cerbyd addas ar gael.

Gall cael copi o’r archeb a wnaethoch wrth law helpu i ddadlau eich achos. Ond os nad ydych chi’n cael eich trin yn deg, gwnewch gŵyn i’r cwmni

Osgoi cwynion dros daliadau difrod

Dyma’r brif broblem ar gyfer pobl yn llogi ceir. Ond mae yna ffyrdd o leihau’r risg o wynebu problemau gyda hyn.

Byddwch chi angen gadael digon o amser i edrych ar y car tu fewn a thu allan yn ofalus. Adroddwch unrhyw ddiffyg, hyd yn oed os yw’n fach iawn, a sicrhau ei fod yn cael ei nodi ar y ffurflen archwilio cyn llogi. Dyma’r ffurflen sy’n dangos cyflwr y cerbyd – byddwch chi’n cael copi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gadw’n ddiogel.

Pan fyddwch chi’n cael eich car am y tro cyntaf, mae’n syniad da i dynnu lluniau neu fideo o’r diffygion a welwch ar y car fel prawf ychwanegol.

Gall talu gyda cherdyn credyd hefyd fod yn amddiffyniad olaf da yn erbyn anghytundeb gyda difrod i geir. Bydd angen i chi wario o leiaf £100 i gael y sicrwydd.

Peidiwch â theimlo o dan bwysau i brynu yswiriant os nad ydych chi eisiau

Rydym wedi cael adroddiadau o gwmnïau llogi yn rhoi pwysau ar bobl i brynu eu hyswiriant uwchlaw’r terfyn. Nid oes angen i chi ei brynu gan y cwmni.

Os ydych chi wir yn teimlo dan bwysau, dylech wneud cwyn i’r cwmni llogi, gan wneud nodyn o enw’r cynghorydd gwerthu yr oeddech chi’n delio ag o.

Efallai yr hoffech chi hefyd feddwl am os allwch chi gerdded i ffwrdd a llogi car gan ddarparwr arall.

Os nad yw cerdded i ffwrdd yn opsiwn, talwch am yswiriant atodol (er mwyn i chi allu bwcio’r car), ond nodwch ar y contract eich bod yn gwrthwynebu’r taliad ac yn cadw’r hawl i gwyno a gofyn am eich arian yn ôl.

Dychwelyd eich car

Dyma ble bydd eich gwaith caled wrth gasglu’r car yn talu ar ei ganfed gan y bydd gennych ddigonedd o brawf o gyflwr y car. Dylai hyn helpu stopio cwmnïau rhag ceisio rhoi’r bai arnoch chi am y difrod.

Mae’n syniad gwirio’r car tu fewn a thu allan am unrhyw ddifrod newydd. Waeth beth yw cyflwr y car, tynnwch luniau neu fideos o gyflwr y car. Os ydych chi wedi gadael crafiad bach yn ddamweiniol, er enghraifft, dydych chi ddim eisiau talu gormod i’w drwsio. Bydd yn llawer anoddach i gwmni llogi godi’n ormodol arnoch am waith trwsio os gallwch brofi mai mân iawn oedd y difrod.

Yna, dychwelwch y car gyda digon o amser i sbario fel bod gennych chi amser i geisio datrys unrhyw anghydfod. Mae’n well dychwelyd y car yn lân i osgoi taliadau glanhau annisgwyl.

Delio gyda phroblemau

Weithiau, gallwch gymryd pob gofal posibl ond byddwch yn dal i wynebu rhai taliadau annisgwyl.

Yn gyntaf, dylech gysylltu gyda’r cwmni llogi ceir a holi pam eu bod wedi cymryd y taliad. Os yw’r taliadau ar gyfer difrod, gofynnwch am brawf o’r difrod a bil trwsio.

Dylech chi hefyd ddarparu tystiolaeth sy’n dangos pam nad yw’r taliad yn gywir.

Os oes gennych chi broblemau o hyd, gallwch wneud hawliad ar Adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974, cyn belled â’ch bod wedi talu gyda cherdyn credyd.

Os gwnaethoch chi dalu gyda cherdyn debyd, efallai y byddwch yn gallu defnyddio’r broses hawlio’n ôl i gael ad-daliad.

Os ydych chi wedi ceisio cael ateb trwy’r cwmni llogi dro ar ôl tro heb unrhyw lwyddiant, gallwch uchafu eich cwyn trwy’r sefydliadau sy’n gyfrifol am ddelio gyda’r math yma o broblemau.

Ewch i’r Gwasanaeth Cymodi BVRLA, sy’n cael ei redeg gan Gymdeithas Rhentu a Llogi Cerbydau Prydain (BVRLA), am anghydfodau llogi ceir yn y Deyrnas Unedig.
Os ydych chi’n preswylio yn yr UE ac yn llogi mewn gwlad wahanol yn yr UE, defnyddiwch Wasanaeth Cymodi Llogi Ceir Ewrop, sy’n cael ei redeg gan BVRLA ar ran Leaseurope.
Efallai y byddwch hefyd yn gallu mynd at Wasanaeth Datrys Anghydfodau Amgen ABTAopens in new window, sy’n cael ei redeg gan ABTA Ltd, y Gymdeithas Deithio, oherwydd mae rhai asiantau bwcio yn perthyn i’r gwasanaeth hwn.

Dewisiadau amgen i logi car

Mae yna ffyrdd eraill o deithio ar wahân i logi car a allai arbed arian i chi:

 • bwcio tacsi - gallwch ddefnyddio RideGuru i geisio cael syniad bras o’r costau
 • defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus - os ydych chi’n mynd i ddinas, er enghraifft, gallai fod yn haws teithio o gwmpas
 • llogi beic
 • benthyg car neu rannu car

Bydd cymharu’r gost o’r dewisiadau amgen hyn i gost llogi car yn eich helpu i benderfynu pa ddewis sydd orau ar gyfer y sefyllfa.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?