Llunio cynllun ad-dalu ar gyfer eich benthyca

Mae’n hollbwysig canfod beth yw cyfanswm cost y credyd rydych yn ei gymryd, gan gynnwys taliadau llog, ac nid dim ond y swm rydych chi’n ei fenthyg neu faint y gallwch chi fforddio ei dalu bob mis. Mae cymryd amser i feddwl faint y mae unrhyw fenthyciad yn ei gostio i gyd yn eich galluogi i gynllunio eich sefyllfa ariannol ac i sicrhau eich bod wir yn gallu ei fforddio.

Beth sy’n effeithio ar eich costau benthyca

Mae faint y byddwch yn ei dalu i gael benthyg arian yn dibynnu ar faint y mae arnoch ei angen a pha mor gyflym rydych chi’n bwriadu ei ad-dalu. Er enghraifft, os hoffech chi gael benthyg swm bach dros gyfnod byr gyda chyfradd llog isel, mae’n bosibl mai ychydig iawn o log fyddwch chi’n ei dalu (neu ddim o gwbl os byddwch chi’n defnyddio cerdyn credyd sy’n codi 0% o log). Ar y llaw arall, bydd cael benthyg swm mawr o arian dros gyfnod hir yn costio mwy ichi.

Yn gyffredinol, defnyddiwch yr APR i gymharu cynnyrch. Po isaf yw’r APR y gorau i chi, ond edrychwch hefyd ar faint fydd yn ei gostio’n gyffredinol. Bydd hyn fel arfer yn fwy ar gyfer benthyciad hirdymor hyd yn oed os yw’r APR yn llai, a bydd yn dangos cyfanswm sy’n daladwy.

Opsiynau cael benthyg arian

Gadewch inni edrych ar enghraifft. Mae angen i John gael benthyg £1,000 i brynu boeler newydd yn lle’r hen un. Mae’n cael pris gan gwmni ynni mawr ar gyfer y boeler a’r gwaith gosod, gan gynnwys talu’r gost yn ôl dros ddwy flynedd. Ond wrth ddarllen y contract, mae’n sylwi y bydd yn talu dros £300 o log os bydd yn cymryd y credyd hwnnw am ddwy flynedd.

Mae John yn edrych ar opsiynau eraill. Gan fod ganddo statws credyd da, mae’n ystyried:

  • Cymryd cerdyn credyd sy’n cynnig cyfnod cychwynnol o 15 mis heb log ar y pethau newydd y byddwch yn eu prynu, neu
  • Gwneud cais am fenthyciad personol gyda chyfradd llog o 10% y gall ei dalu’n ôl dros ddwy flynedd

Dyma faint y mae’n bosibl y bydd yn rhaid i John ei ad-dalu bob mis ac i gyd gyda’i gilydd:

Opsiwn Cyfradd llog Ad-daliad misol Cyfanswm i’w dalu’n ôl
Cerdyn credyd dros 15 mis 0% £66.67 £1,000
Benthyciad personol dros ddwy flynedd 10% £46.14 £1,107 (wedi cael benthyg £1,000 + £107 o log)
Cytundeb credyd gyda chwmni ynni dros ddwy flynedd 30% £55.91 £1,342 (wedi cael benthyg £1,000 + £342 o log)

Yn y pen draw, mae John yn edrych ar ei gyllideb fisol ac yn penderfynu y gall fforddio cymryd y cerdyn credyd a thalu’r £10.76 ychwanegol bob mis i osgoi gorfod talu unrhyw log. Mae’n golygu y bydd wedi talu’r balans yn ôl mewn 15 mis, ac ni fydd wedi talu llog. Er mwyn i John arbed arian, mae’n gwybod y bydd yn rhaid iddo wneud y taliadau o fewn y 15 mis. Os nad ydych yn credu y byddech chi’n gallu gwneud hynny, gallai cerdyn credyd gostio mwy ichi.

Mae’r tabl hwn yn dangos y gwahaniaeth rhwng cynlluniau ad-dalu dros gyfnodau gwahanol, a sut y mae gallu talu ychydig mwy bob mis yn gallu golygu eich bod yn gallu cymryd math llawer rhatach o gredyd. Mae hefyd yn pwysleisio pa mor bwysig yw chwilio o gwmpas am opsiynau credyd a pheidio â dim ond derbyn y cynnyrch cyntaf a gynigir ichi.

Dylech bob amser dreulio amser yn chwilio am opsiynau credyd. Defnyddiwch wefannau cymharu i edrych ar wahanol gynigion.

Byddwch yn ymwybodol o unrhyw gostau neu ffioedd ychwanegol. Dylai pob benthyciad ddweud wrthych faint y byddwch yn ei dalu’n ôl i gyd, gan gynnwys unrhyw log.

Cymharu taliadau rheolaidd â thaliadau hyblyg

Bydd yna swm i’w dalu yn ôl gyda chytundeb benthyciad y bydd rhaid i chi ei dalu yn ôl bob mis. Gall godi ffi ad-daliad cynnar os ydych chi’n ei dalu yn gynnar. Gall ad-dalu eich benthyciad yn gynnar, yn llawn neu’n rhannol, fod yn ffordd dda o leihau’r gost.

Os cymeroch chi fenthyciad cyn 1 Chwefror 2011, y mwyaf y gellir ei godi arnoch yw dau fis o log. Os cymeroch chi fenthyciad wedi 1 Chwefror 2011, dan y gyfraith ni ellir codi ffi arnoch am ad-dalu’n gynnar. Hynny yw, oni bai bod y swm a ad-dalwyd yn gynnar yn fwy nag £8,000. Hyd yn oed wedyn, mae yna gap ar y swm. Gallwch ofyn i’r darparwr benthyciadau am ‘ddatganiad setliad’ yn dangos faint fyddwch chi’n ei arbed trwy ad-dalu’n gynnar.

Mae mathau eraill o fenthyg megis gorddrafftiau a chardiau credyd yn fwy hyblyg gydag isafswm ad-daliad isel neu ddim o gwbl. Ond mae’r cyfraddau llog ar y rhain yn dueddol o fod yn uwch ac mae rhai gorddrafftiau yn codi ffi drefnu gychwynnol.

Manteision ad-daliadau rheolaidd

  • Gall ad-dalu swm sefydlog a rheolaidd eich helpu i gyllidebu.
  • Rydych yn gwybod pryd yn union y byddwch wedi talu’r ddyled i gyd.
  • Dylech chi allu ad-dalu’ch benthyciad yn gynnar heb gael cosb (na ffi ad-dalu’n gynnar) ar yr amod nad ydych yn gordalu mwy nag £8,000 mewn blwyddyn (oni bai eich bod wedi cymryd y benthyciad cyn 1af Chwefror 2011, ble mae’n gyffredin i gosb o ddau fis o log fod yn daladwy).

Anfanteision

  • Gall taliadau rheolaidd ei gwneud yn anoddach ichi gyllidebu os yw’ch incwm yn cynyddu a lleihau

Cyfrifwch gost cael benthyg arian

Os byddwch chi’n cymryd benthyciad neu gerdyn credyd, gallwch gyfrifo faint y bydd yn ei gostio ichi drwy ddefnyddio’r wybodaeth y mae’n rhaid i ddarparwyr benthyciadau ei rhoi ichi.

Yn ôl y gyfraith, pan fyddwch yn ymgeisio mae’n rhaid iddynt roi gwybod i chi:

  • Beth yw’r gyfradd llog, unrhyw ffioedd neu daliadau a’r APR
  • Faint y bydd rhaid i chi ad-dalu i gyd
  • Faint y bydd rhaid i chi ei dalu pob mis

Dylech weld yr wybodaeth hon ar wefan y cwmni benthyciad neu gerdyn credyd. Rhaid hefyd ei chynnwys yn y ffurflen wybodaeth credyd cyn contract (yr SECCI). Os nad yw ar y wefan, bydd angen i’r cwmni ei hanfon atoch cyn i chi fynd i gytundeb ac esbonio elfennau allweddol y cytundeb.

Yn achos cardiau credyd, bydd hyn yn seiliedig ar ragdybiaethau penodol ynghylch sut y byddwch chi’n defnyddio’r cerdyn.

Gallwch hefyd ddefnyddio cyfrifiannell ar-lein i gael gwybod beth yw gwir gost unrhyw fenthyciad – dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd ichi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich ad-daliadau

Os byddwch yn methu unrhyw ad-daliadau, gallech orfod talu ffioedd a chostau ychwanegol. Gallai niweidio’ch statws credyd hefyd, oherwydd mae benthycwyr yn edrych ar sut rydych wedi rheoli eich credyd presennol wrth benderfynu a ydynt am roi benthyg arian ichi ai peidio.

Gwnewch yn siŵr fod digon o arian yn eich cyfrif banc/cymdeithas adeiladu bob mis i wneud eich ad-daliadau. Dylech hefyd drefnu archeb sefydlog reolaidd (ar gyfer swm penodol) neu Ddebyd Uniongyrchol (os yw’r taliadau’n amrywio) er mwyn sicrhau na fyddwch chi’n methu taliad.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?