Llunio cynllun buddsoddi

Mae’n haws dod o hyd i’r cartref gorau ar gyfer eich cynilion a’ch buddsoddiadau â chynllun. Gyda chynllun, byddwch yn gwybod faint i’w gynilo, a gallwch olrhain eich cynnydd.

Cam 1 – Cwblhewch ymarfer canfod ffeithiau ariannol

Y tri cham i fuddsoddi llwyddiannus:

1. Canfod ffeithiau.

2. Lluniwch eich cynllun.

3. Gweithredwch.

Cyn y gallwch lunio cynllun, bydd angen i chi feddwl – nodi eich anghenion a’ch nodau a gweithio allan faint y gallwch ei gynilo.

Os nad ydych yn meddu ar y wybodaeth hon eisoes, dilynwch y ddolen isod lle y gallwch wneud ‘archwiliad cyflym’ neu dreulio amser ar ymarfer canfod ffeithiau ariannol manylach.

Cam 2 – Lluniwch eich cynllun buddsoddi

Gan ddefnyddio’r wybodaeth o’ch ymarfer canfod ffeithiau ariannol, dylai eich cynllun buddsoddi nodi’r canlynol:

  • eich nodau buddsoddi a pha fathau o gynilion a buddsoddiadau allai fod yn addas i’w cyflawni, gan ystyried eich terfynau amser, eich sefyllfa ariannol, eich parodrwydd i fentro a’ch sefyllfa dreth.
  • pa fath o adenillion sydd eu hangen arnoch ac y gallwch eu disgwyl yn rhesymol
  • lefel y taliadau cynnyrch rydych yn barod i’w thalu
  • i ba raddau rydych am reoli eich cynllun eich hun ac unrhyw ffioedd cynghorwyr rydych yn barod i’w talu
  • pa mor aml rydych am olrhain eich buddsoddiadau ac o dan ba amgylchiadau y byddwch yn gwneud newidiadau

Enghraifft

Dyma enghraifft o gamau cyntaf posibl wrth lunio cynllun buddsoddi. Mae’n dangos yr elfennau allweddol y byddech am eu cynnwys yn eich cynllun.

Mae Jane yn 35 oed ac mae ganddi fab tair oed….

Cyfandaliad sydd ar gael i’w fuddsoddi: £20,000

Swm misol sydd ar gael i’w fuddsoddi: £500

Sefydlu cronfa ar gyfer argyfwng sy’n cynnwys 3 mis o eitemau gwariant hanfodol

Terfyn amser (cael gafael ar fy arian): > 5 mlynedd (byr dymor)

Nodweddion delfrydol: Gallu cael gafael ar yr arian yn hawdd; Dim risg i’r cyfalaf

Parodrwydd i fentro: Isel

Cynnyrch i’w hystyried: Cyfrifon dim rhybudd

Dechrau cynilo ar gyfer ymddeoliad

Terfyn amser (cael gafael ar fy arian): > 10 mlynedd (hirdymor)

Nodweddion delfrydol: Twf hirdymor; Effeithlon o ran treth

Parodrwydd i fentro: Uchel

Cynnyrch i’w hystyried: Pensiynau (ystyried cynllun pensiwn fy nghyflogwr yn gyntaf); ISA stociau a chyfranddaliadau

Cael digon i ariannu addysg uwch

Terfyn amser (cael gafael ar fy arian): > 10 mlynedd (hirdymor)

Nodweddion delfrydol: Twf hirdymor; Ar gael ar ddyddiad penodol

Parodrwydd i fentro: Canolig

Cynnyrch i’w hystyried: ISA stociau a chyfranddaliadau neu ISA arian parod; adneuon cyfnod sefydlog; asedau cymysg neu gronfeydd a reolir, giltiau cronfa

Cynilo £15,000 ar gyfer blaendal i brynu fflat

Terfyn amser (cael gafael ar fy arian): 5-10 mlynedd (tymor canolig)

Nodweddion delfrydol: Llog uchel; Effeithlon o ran treth; Wedi’i gloi

Parodrwydd i fentro: Isel

Cynnyrch i’w hystyried: Bondiau Cynilo; ISA arian parod

Mae angen i Jane wneud penderfyniadau o hyd o ran faint y mae’n bwriadu ei gynilo tuag at bob nod, a bydd hyn yn dylanwadu ar ei dewis o ran cynnyrch cynilo a buddsoddi. Mae am gadw’r costau yn isel ond mae’n bwriadu ystyried cael cyngor ariannol annibynnol am y ffordd orau i gynilo cronfa i helpu ei mab drwy’r brifysgol neu brentisiaeth pan fydd yn hŷn.

Eich cynllun

Gyda gwybodaeth fel Jane, gallwch ddechrau chwilio am gynnyrch addas. I gael cymorth wrth wneud dewisiadau, darllenwch ein canllawiau isod:

Cael cyngor ariannol

Mae llawer o fuddsoddiadau i ddewis o’u plith. Gallai fod yn ddefnyddiol i chi gael cyngor ariannol annibynnol cyn i chi brynu.

Cam 3 – Gweithredwch

Unwaith y byddwch wedi cymharu beth sydd ar gael, mae’n bryd rhoi eich cynllun ar waith. Sicrhewch y bydd y cynnyrch rydych yn eu hystyried yn ddewis da o ran arallgyfeirio.

Darllenwch ein canllaw Arallgyfeirio – y ffordd ddoeth i gynilo a buddsoddi.

Sut i brynu cynnyrch cynilo arian parod

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Sut i brynu buddsoddiadau

Mae’r byd ar-lein yn golygu ei bod yn llawer haws prynu, gwerthu a rheoli buddsoddiadau eich hun erbyn hyn os byddwch am wneud hynny. Ond, os byddwch yn ansicr o ran gwneud hynny eich hun, byddai’n well cael cymorth gan gynghorydd ariannol. I gael mwy o wybodaeth am y gwahanol opsiynau o ran rhoi eich cynllun gweithredu ar waith, dilynwch y ddolen isod.

Parhewch â’ch buddsoddiadau ond gan eu hadolygu’n rheolaidd

Mae rhywfaint o risg yn gysylltiedig â phob buddsoddiad ac mae’n bosibl y gwelwch golledion byrdymor o ran gwerth, ond cofiwch, nid ydych mewn gwirionedd yn colli nac yn ennill unrhyw beth hyd nes y byddwch yn gwerthu’r buddsoddiad. Er y dylech barhau â’ch buddsoddiad am y cyfnod a fwriadwyd yn gyffredinol, mae’n syniad da adolygu pethau o leiaf unwaith y flwyddyn – naill ai ar eich pen eich hun neu gyda chymorth gan eich cynghorydd ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?