Lwfans Blynyddol Prynu Arian (MPAA)

Gallwch gael gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn hyd at £40,000 y flwyddyn neu 100% o’ch enillion trethadwy. Fodd bynnag, os dechreuwch dynnu arian o bensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio, bydd y swm allwch chi dalu i mewn i bensiwn a pharhau i gael gostyngiad treth, yn gostwng. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy.

Ar hyn o bryd, gallwch dalu hyd at £40,000 y flwyddyn (neu 100% o’ch cyflog) i mewn i gynllun pensiwn a chael gostyngiad treth ar eich cyfraniadau. Eich Lwfans Blynyddol yw’r enw a roddir ar hyn. Fodd bynnag, os dechreuwch dynnu arian o bensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio, bydd y swm allwch chi dalu i mewn i bensiwn a pharhau i gael gostyngiad treth, yn gostwng. Gelwir hyn yn Lwfans Blynyddol Prynu Arian neu MPAA.

Yn fras, y prif sefyllfaoedd lle byddwch yn achosi’r MPAA i ddod yn berthnasol fydd:

  • Os cymerwch eich pensiwn cyfan fel cyfandaliad neu ddechrau cymryd cyfandaliadau ar hap o’ch cronfa bensiwn
  • Os rhowch arian eich cronfa bensiwn i mewn i gronfa incwm lle gallwch dynnu incwm ohoni a dechrau gwneud hynny
  • Os prynwch flwydd-dal hyblyg neu’n gysylltiedig â buddsoddiad lle gallai’ch incwm ostwng
  • Os oes gennych chi gynllun tynnu arian i lawr wedi’i gapio a ddechreuodd cyn Ebrill 2015 a dechrau cymryd taliadau sy’n uwch na’r cap

Ni fydd yr MPAA yn dod yn berthnasol fel arfer:

  • Os cymerwch gyfandaliad di-dreth a phrynu blwydd-dal oes sy’n rhoi incwm a warantir am oes sydd un ai’n aros fel ag y mae neu’n cynyddu
  • Os cymerwch gyfandaliad arian parod di-dreth a rhoi eich cronfa bensiwn mewn cynnyrch tynnu incwm ond ni fyddwch yn cymryd unrhyw incwm ohono
  • Rydych yn tynnu arian parod allan o gronfeydd pensiwn sydd yn werth llai na £10,000

Mae’r MPAA yn berthnasol yn unig i gyfraniadau i bensiynau â chyfraniadau wedi’u diffinio ac nid cynlluniau pensiwn buddion wedi’u diffinio.

£4,000 yw’r MPAA ar gyfer blwyddyn dreth 2020/21.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?