Lwfans Pâr Priod a Phriodas

Nid ydych chi fel arfer yn talu Treth Incwm ar eich holl incwm trethadwy. Y rheswm dros hyn yw bod y rhan fwyaf o bobl yn gymwys am un neu’n fwy o lwfansau. Mae lwfans yn swm o incwm a fyddai fel arall yn drethadwy y gallwch ei gael yn rhydd rhag treth ym mhob blwyddyn dreth. Mae’r arweiniad hwn yn rhoi esboniad syml o sut y mae’r Lwfans Pâr Priod a Phriodas yn gweithio. Mae’r lwfansau hyn fel arfer yn cynyddu bob blwyddyn ac fel arfer yn gymwys o ddechrau’r flwyddyn dreth (6 Ebrill).

Lwfans Priodas

Gall parau priod a’r rheini mewn partneriaeth sifil drosglwyddo hyd at £1,260 o lwfans personol (ychydig dros 10% o’r lwfans personol o £12,570 ar gyfer 2021/22) i’w partner ar gyfer 2021/22 ac weithiau fe’i gelwir yn Lwfans Treth Priodas.

Gallech fod yn gymwys ar gyfer hynny:

  • os ydych chi’n briod, neu mewn partneriaeth sifil ac nad ydych yn derbyn lwfans pâr priod
  • os nad ydych yn talu treth incwm neu rydych yn ennill llai na’ch Lwfans Personol felly nad ydych yn atebol i dreth. Mae hyn fel arfer yn golygu incwm o lain a £12,570 ar gyfer 2021-22.
  • mae’ch partner yn talu treth ar eu incwm ar y gyfradd sylfaenol felly nid ydynt yn atebol i dreth ar y cyfraddau uwch neu ychwanegol. Bydd hyn fel arfer yn golygu bod gan eich partner incwm rhwng £12,571 a £50,270 cyn iddynt dderbyn y Lwfans Priodas. Os ydych yn yr Alban, rhaid i’ch partner dalu’r gyfradd gychwynnol, sylfaenol neu ganolradd, sydd fel arfer yn golygu bod eu hincwm rhwng £12,571 a £43,662.

Os ydych chi’n gymwys, gall parau priod a phartneriaid sifil, ond nid cyplau dibriod, drosglwyddo 10 y cant o’u Lwfans Personol (£1,260 yn 2021-22) i’w partner. Mae hyn yn golygu y bydd y partner sy’n ennill y swm mwyaf yn derbyn £1,260 wedi’i ychwanegu at eu Lwfans Personol (y swm y gallwch ei ennill cyn gorfod talu treth ar eich incwm).

Rhoddir 20 y cant o’r lwfans hwn fel gostyngiad yn eich bil treth (yn wahanol i Lwfans Personol sy’n cael ei dynnu o’ch incwm trethadwy cyn i’r dreth gael ei chyfrifo

Dyma enghraifft.

Os ydych chi’n ennill £30,000 y flwyddyn (trethdalwr cyfradd sylfaenol) a bod eich partner yn ennill £8,000 y flwyddyn (trethdalwr heb gyfradd) fe allai eich cartref elwa o £252:

Partner 1

  Heb Lwfans Priodas Gan gynnwys Lwfans Priodas
Incwm £30,000 £30,000
Lwfans Personol £12,570 £13,830
Treth Incwm £3,486 £3,234
Arbed treth 0 £252

Partner 2

  Heb Lwfans Priodas Gan gynnwys Lwfans Priodas
Incwm £8,000 £8,000
Lwfans Personol £12,570 £11,310
Treth Incwm £0 £0
Arbed treth £0 £0

Yn yr enghraifft hon unwaith y mae’r sawl nad yw’n talu treth yn ennill dros £11,310 (y gwahaniaeth rhwng y lwfans personol safonol (£12,570) a’r swm (£1,260) yr ydych chi wedi trosglwyddo, daw hyn yn llai buddiol. Y rheswm dros hyn yw y byddai’r sawl nad yw’n talu treth yn talu treth ar incwm dros £11,310 yn hytrach na £12,570.

Fel arfer bydd cod treth y partner sy’n derbyn yn cael ei newid i ‘M’, i ddangos ei fod yn derbyn lwfans priodas gan y cymar. Os yw’r partner a drosglwyddodd ei lwfans personol mewn cyflogaeth, bydd y cod treth yn newid i ‘N’, er mwyn dangos ei fod wedi dewis defnyddio’r lwfans priodas.

Sut i ymgeisio am Lwfans Priodas

Gallwch ymgeisio ar-lein yn HMRC. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw eich rhifau Yswiriant Gwladol a cherdyn adnabod.

Gallwch hefyd ymgeisio ar y ffôn ar 0300 200 3300*.

Ymgeisio ar-lein yn HMRC

Hawlio Lwfans Priodas am flynyddoedd blaenorol

Rhaid i chi fodloni’r meini prawf ar gyfer pob blwyddyn yr ydych chi’n ymgeisio ar eu cyfer. Cofiwch fod y trothwy ar gyfer rhai nad ydynt yn talu treth a threthdalwyr ar y gyfradd sylfaenol yn wahanol yn ôl y flwyddyn dreth rydych yn hawlio ar ei chyfer. Gallwch ôl-ddyddio eich hawliad am hyd at bedair blynedd.

Ymgeisio ar-lein yn HMRC.

Hawlio Lwfans Priodas os yw’ch partner wedi marw

Os bu farw’ch partner ar ôl 2017, a’ch bod chi’n bodloni’r meini prawf eraill ar gyfer Lwfans Priodas, fe allech chi ymgeisio am y budd.

Byddwch chi’n ymgeisio i ôl-ddyddio’ch budd, felly fe fyddwch chi’n derbyn y budd fe pe bai chi wedi ymgeisio amdano o fis Ebrill 2017.

Bydd hyn werth £1,150, ond dim ond ar gyfer y blynyddoedd yr oedd y ddau ohonoch chi’n fyw y byddwch chi’n derbyn taliadau.

Ymgeisio am Lwfans Priodas os yw’ch partner wedi marw trwy ffonio 0300 200 3300*

Lwfans Parau Priod

Yn lle’r Lwfans Priodas, gallai cyplau lle mae un partner neu’r ddau ohonynt wedi’u geni cyn 6 Ebrill 1935 hawlio lwfans mwy hael, o’r enw Lwfans Pâr Priod. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i un aelod o’r cwpwl fod yn 87 oed ar 5 Ebrill 2022 i fod yn gymwys am y lwfans yn y flwyddyn dreth 2021-22.

Ar gyfer priodasau cyn 5 Rhagfyr 2005, defnyddir incwm y gŵr i gyfrifo’r Lwfans Pâr Priod, er y gellir ei drosglwyddo i’r wraig.

Ar gyfer priodas a phartneriaethau sifil wedi’r dyddiad hwn, incwm yr un sy’n ennill y mwyaf sy’n cyfrif.

Rhoddir gostyngiad ar y dreth ar gyfer y Lwfans Pâr Priod ar y gyfradd o 10%. Mae hyn yn golygu bod y partner â’r enillion uchaf yn derbyn 10% oddi ar y dreth y maen nhw’n ei thalu.

Mae cyfyngiadau uchaf ac isaf i’r budd ar gyfer swm y dreth y gellir ei hawlio a faint y gellir ei ennill.

Ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22, gallai hyn leihau eich bil treth rhwng £353 a £912.50 y flwyddyn.

Y ffordd hawsaf i wirio faint y byddwch chi’n ei dderbyn yw defnyddio’r cyfrifiannell ar y GOV.uk website.

Gallwch hawlio Lwfans Pâr Priod yn eich ffurflen dreth Hunanasesu neu os nad ydych chi’n llenwi un, gallwch gysylltu â HMRCgyda manylion eich priodas neu seremoni partneriaeth sifil a manylion eich priod neu’ch partner sifil.

Dysgwch ragor ar GOV.uk.

*Llinellau ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener: 8am i 8pm, Dydd Sadwrn: 8am i 4pm, Dydd Sul: 9am i 5pm. Efallai y codir tâl ar alwadau. Gweler GOV.uk am fanylionopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?