Manteision cofrestru awtomatig

Wrthi’n meddwl beth yw manteision ac anfanteision cofrestru awtomatig? Gyda rhai eithriadau prin, mae cael eich cofrestru i mewn i bensiwn gweithle yn rhywbeth y dylech ei groesawu. Mae gormod ohonom yn cynilo’n annigonol ar gyfer ymddeoliad ac mae cofrestru awtomatig yn ffordd hawdd o gychwyn arni, gyda’ch cyflogwr yn ysgwyddo rhan o’r gost.

Beth mae cofrestru awtomatig yn ei olygu i chi

Mae cofrestru awtomatig yn ymwneud â dau newid allweddol sy’n debygol o effeithio arnoch.

  • Yn gyntaf, golyga fod ymuno â chynllun pensiwn gweithle yn dod yn llawer iawn haws. Yn hytrach na chymryd camau i ymuno, gyda chofrestru awtomatig cofrestrir y rhan fwyaf o weithwyr yn ddiofyn (er y gallwch ddewis peidio ag ymuno os mynnwch).
  • Ac yn ail, mae’n gwneud cynilo i mewn i bensiwn yn fwy apelgar yn ariannol drwy orfodi cyflogwyr i dalu i mewn i gynlluniau pensiwn gweithwyr cymwys. Roedd nifer o gyflogwyr yn gwneud hyn eisoes, ond bellach mae’n orfodol i bob un ohonynt.

Y rheswm dros gyflwyno’r newidiadau hyn yw gan nad yw digon ohonom yn cynilo cymaint ag y dylem ar gyfer ymddeoliad. Yn gyffredinol, mae bwlch mawr rhwng y math o fywyd y gobeithiwn ei fwynhau mewn ymddeoliad a’r math o fywyd yr ydym, yn ein sefyllfa bresennol, yn debygol o fedru ei fforddio.

Peidiwch â dibynnu ar Bensiwn y Wladwriaeth i’ch diogelu mewn ymddeoliad. Swm llawn y Pensiwn y Wladwriaeth newydd yw £159.55 yr wythnos – llawer is na’r math o incwm mae’r rhan fwyaf o bobl yn dweud maent yn gobeithio gallu ymddeol arno.

Faint fydd yn costio, a faint gewch chi?

Gallwch ddefnyddio dau o’n hoffer ar-lein i gael syniad o beth fydd eich cyfraniadau pensiwn dan gofrestru awtomatig, a’r math o incwm y bydd eich pensiwn yn ei gynhyrchu erbyn i chi gyrraedd ymddeoliad.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell cyfraniad pensiwn gweithle i ganfod faint y byddwch chi a’ch cyflogwr yn ei roi yn eich cronfa bensiwn.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell pensiwn i ganfod faint o incwm ymddeol y gallech chi ei gael o gynilo mewn cynllun pensiwn gweithle.

A oes unrhyw resymau pam na ddylech chi ymuno?

I’r rhan fwyaf o bobl, mae’n syniad da aros mewn cynllun pensiwn gweithle wedi iddynt gael eu cofrestru’n awtomatig. Ond mae rhai amgylchiadau lle gallai wneud gwell synnwyr yn ariannol i beidio ymuno. Yn benodol, efallai y dylech gysidro peidio ag ymuno os:

Cael gwybod Ble i gael cyngor am ddim ynghylch dyled

  • mae gennych broblemau dyledion – os gwelwch eich hun yn dibynnu ar fenthyca er mwyn cadw dau ben llinyn ynghyd bob mis, yna dylech roi’r flaenoriaeth gyntaf i reoli’ch dyledion
  • yn agos at ymddeol (o fewn dwy flynedd, dyweder) – gallai talu unrhyw ddyledion fod yn well defnydd o’ch arian

Bydd ein Offeryn cynghori pensiwn gweithle yn rhoi canllaw i chi sy’n gweddu i’ch amgylchiadau unigol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?