Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal

Os ydych yn aros am eich taliad budd-dal gyntaf ac mae gennych biliau ddylai gael costau blaenoriaeth neu’n hanfodol i’w talu, mae help ar gael. Peidiwch â chael eich temtio i gymryd credyd drud fel benthyciadau diwrnod cyflog – dim ond gwneud eich sefyllfa’n waeth y bydd hynny. Holwch am y ffynonellau cymorth eraill sydd ar gael yn hytrach na hynny.

Holwch eich Canolfan Waith am fenthyciad tymor byr

Ceisiwch help personol wrth i chi ddisgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Gallwch ofyn am fenthyciad tymor byr ar eich budd-dal os oes gennych anghenion ariannol a:

  • eich bod wedi gwneud hawliad newydd am fudd-dal a’ch bod yn aros am eich taliad cyntaf, neu
  • fod eich amgylchiadau wedi newid sy’n golygu y bydd eich budd-dal yn cynyddu ond na allwch aros amdano

Os cewch daliad budd-dal ymlaen llaw fel arfer byddwch yn ei dalu’n ôl o’ch taliadau yn y dyfodol.

Gallwch wneud hawliad yn bersonol yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol. Neu gallwch ffonio’r llinell gymorth sy’n delio â’r budd-dal a hawliwch.

Gwnewch gais am help at eich rhent

Os ydych yn wynebu caledi a bod arnoch angen help i dalu eich rhent neu’r Dreth Gyngor, efallai y gallech wneud cais am Daliad Tai Dewisol tymor byr gan eich cyngor.

Gwnewch gais am fenthyciad di-log

Benthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol

Os ydych yn cael budd-dal fel Cymorth Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm efallai y byddwch yn medru gwneud cais am Fenthyciad Cyllidebu i dalu am dreuliau hanfodol fel dillad neu esgidiau neu ddodrefn i’ch cartref.

Holwch eich cynghorydd yn y Ganolfan Byd Gwaith am ffurflen gais.

Nid yw Benthyciadau Cyllidebu ar gael os ydych newydd wneud hawliad newydd am fudd-dal. Rhaid i chi fod wedi bod yn hawlio am o leiaf 26 wythnos.

Benthyciadau Blaenswm Cyllidebu os ydych chi ar Gredyd Cynhwysol

Ni allwch hawlio Blaendaliad Cyllidebu os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol Cyntaf, rhaid i chi hawlio blaendaliad cyfnod byr os ydych yn wynebu caledi.

Unwaith y byddwch wedi bod yn hawlio Credyd Cynhwysol am chwe mis neu ragor gallech fedru hawlio Blaendaliad Cyllidebu i dalu am wariant hanfodol.

Bydd yn rhaid i chi dalu’r arian yn ôl o daliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol.

Dod o hyd i’ch cynllun lles lleol

Os oes arnoch angen cymorth gyda biliau gwres neu fwyd:

Gwnewch gais i’ch undeb credyd lleol am fenthyciad

Os gwelwch y bydd yn rhaid i chi fenthyca arian, gwiriwch a oes undeb credyd yn eich ardal. Maent yn arbenigo mewn cynnig benthyciadau ar gyfraddau isel a helpu aelodau sydd angen cymorth ariannol.

Gallai rhai undebau credyd gynnig arian i’w fenthyca ar unwaith i aelodau newydd heb orfod bod yn cynilo efo’r undeb hwnnw yn barod.

Bydd yn rhaid i chi dalu cyfradd llog uwch na’r cyfraddau a gynigir i gynilwyr arferol, ond mae’r gyfradd honno’n llawer is fel arfer na chredyd cost uchel, fel benthyciadau diwrnod cyflog neu stepen drws.

Bydd cymeradwyo’r benthyciad yn dibynnu ar yr hyn a gynigir gan yr undeb credyd ynghyd â’ch amgylchiadau personol. Bydd yr undeb credyd angen bod yn siŵr y gallwch fforddio talu’r benthyciad yn ôl ond gweithiant gyda chi i sicrhau y bydd modd rheoli’ch ad-daliadau.

Help arall y gallwch fod ei angen

Cael help i gyllidebu

Os oes arnoch angen help i lunio cyllideb bersonol, holwch yn y Ganolfan Waith ac fe fyddant yn medru dweud wrthych ble mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael.

Fel arall, ewch i’n tudalen ar Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-daliadau misol.

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu dyledion sydd gennych yn barod, gofynnwch am gyngor gan elusen cyngor dyledion ar unwaith.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?