Egluro morgeisi prynu i osod

Mae morgeisi prynu i osod ar gyfer landlordiaid sy’n dymuno prynu eiddo i’w osod. Mae’r rheolau ynghylch morgeisi prynu i osod yn debyg iawn i’r rhai ynghylch morgeisi arferol, ond mae rhai gwahaniaethau allweddol. Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am eu nodweddion, sut i gael un a pha gamgymeriadau i’w hosgoi.

Pwy all gael morgais prynu i osod?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell fforddiadwyedd Morgai i weithio allan faint y gallwch ei fenthyg yn seiliedig ar eich sefyllfa ariannol.

Gallwch gael morgais prynu i osod dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Os dymunwch fuddsoddi mewn tai neu fflatiau.
 • Os allwch chi fforddio cymryd y risgiau wrth fuddsoddi mewn eiddo a deall y risgiau hynny.
 • Os ydych yn berchen ar eich cartref yn barod, yn gyfan gwbl neu gyda morgais.
 • Os oes gennych chi hanes credyd da ac nid ydych wedi mentro’n ormodol gyda’ch benthyciadau eraill, fel cardiau credyd er enghraifft.
 • Os ydych yn ennill £25,000+ y flwyddyn. Os ydych yn ennill llai na hyn fe allech gael trafferth perswadio darparwr benthyciadau i gymeradwyo eich morgais prynu i osod
 • Os ydych yn ifancach nag oedran penodol. Bydd gan ddarparwyr benthyciadau eu huchafswm oedran, rhwng 70 a 75 fel arfer. Dyma’r hynaf y gallwch fod pan ddaw’r morgais i ben, nid pan mae’n cychwyn. Er enghraifft, os ydych yn 45 oed pan gymerwch forgais am 25 mlynedd, bydd yn dod i ben pan fyddwch yn 70 oed.

Sut mae morgeisi prynu i osod yn gweithio?

Darllenwch drawsgri fiad y fideo.

Defnyddiwch y Gyfrifiannell forgeisi i ganfod faint y gallai’ch taliadau morgais misol fod.

Mae morgeisi prynu i osod yn debyg iawn i forgeisi cyffredin, ond mae rhai gwahaniaethau allweddol:

 • Mae’r cyfraddau llog ar forgeisi prynu i osod yn tueddu i fod yn uwch.
 • Mae’r ffioedd yn tueddu i fod yn uwch o lawer hefyd.
 • Fel arfer, mae’r blaendal isaf ar gyfer morgais prynu i osod yn 25% o werth yr eiddo (er, gall amrywio rhwng 20-40%).
 • Mae’r rhan fwyaf o forgeisi prynu i osod yn rhai llog yn unig. Golyga hynny eich bod yn talu’r llog bob mis, ond nid y swm cyfalaf. Ar ddiwedd cyfnod y morgais byddwch yn ad-dalu’r benthyciad gwreiddiol yn llawn. Mae morgeisi prynu i osod ar gael ar delerau ad-dalu hefyd.
 • Nid yw’r rhan fwyaf o fenthyca ar gyfer morgeisi prynu i osod yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Mae eithriadau, er enghraifft, os dymunwch osod yr eiddo i aelod agos o’r teulu (e.e. priod, partner sifil, plentyn, nain neu daid, rhiant neu fab neu ferch). Yn aml, cyfeirir at y rhain fel morgeisi prynu i osod i ddefnyddwyr a chânt eu hasesu yn unol â’r un rheolau fforddiadwyedd llym ag a ddefnyddir ar gyfer morgeisi preswyl.

Mae cynghori, trefnu, darparu benthyciadau a gweinyddu morgeisi prynu i osod i gwsmeriaid yn rhan o’r un ddeddfwriaeth â morgeisi preswyl ac yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)

Faint allwch chi ei fenthyca ar gyfer morgeisi prynu i osod?

I ganfod mwy am faint allwch fforddio ei fenthyca, defnyddiwch y Gyfrifiannell fforddiadwyedd morgais.

Cysylltir yr uchafswm allwch ei fenthyca â swm yr incwm gosod y disgwyliwch ei dderbyn.

Fel arfer bydd darparwyr benthyciadau yn disgwyl i’r incwm rhent fod 25–30% yn uwch na’ch taliad morgais.

I gael gwybod beth allai’ch incwm rhent fod, siaradwch ag asiantau gosod tai lleol neu darllenwch y papurau newydd lleol i weld beth yw’r rhent am eiddo tebyg.

Edrychwch beth yw prisiau eiddo mewn ardal benodol arwefan Rightmove.
Dewch o hyd i asiant gosod tai lleol ar wefan Rightmove.

Ble i gael morgais prynu i osod

Mae’r rhan fwyaf o’r banciau mawr a nifer o ddarparwyr benthyciadau arbenigol yn cynnig morgeisi prynu i osod.

Mae’n syniad da siarad â brocer morgeisi cyn i chi gymryd morgais prynu i osod, gan y bydd yn helpu sicrhau eich bod yn dewis y cynnig mwyaf addas i chi.

Dysgwch ragor, gan gynnwys ble i ddod o hyd i gynghorydd, yn Cyngor ar forgeisi: ble i fynd i gael y cynnig morgais gorau.

Defnyddio gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i forgais addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Peidiwch ag edrych ar bennawd cyfradd y morgais yn unig. Yn aml mae ffioedd a chostau eraill yn daladwy.

Cynlluniwch ar gyfer cyfnodau pan fydd dim rhent yn cael ei dderbyn

Peidiwch â rhagdybio y bydd gennych denantiaid yn eich eiddo drwy’r amser.

Yn sicr bron, bydd cyfnodau gwag pan na fydd neb yn yr eiddo neu rhent heb ei dalu, a byddwch angen arian wrth gefn i’w ddefnyddio er mwyn medru talu eich morgais. Pan fydd gennych rent yn dod i mewn, defnyddiwch rywfaint ohono i ychwanegu at eich cyfrif cynilo.

Efallai y byddwch angen cynilion hefyd i dalu biliau atgyweirio sylweddol. Er enghraifft efallai bydd y boeler wedi torri neu ddraen wedi ei rwystro.

Peidiwch â dibynnu ar werthu’r eiddo i ad-dalu’r morgais

Oni bai nad ydych erioed wedi bod yn berchen ar eiddo, mae Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT) ar gyfer eiddo prynu i osod yn 3% ychwanegol ar ben y cyfraddau SDLT presennol ar eiddo preswyl prynu i osod uwch na £40,000. Dysgwch ragor yn Popeth sydd angen i chi ei wybod am y Dreth Stamp.

Peidiwch fyth â rhagdybio y byddwch yn gallu gwerthu’r eiddo i ad-dalu’r morgais.

Os bydd prisiau tai yn disgyn, efallai na fyddwch yn gallu gwerthu am y pris yr oeddech wedi gobeithio’i gael. Os digwydd hynny, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth ar y morgais.

Prynu i osod a threth

Treth ar Enillion Cyfalaf

Os ydych yn drethdalwr ar y gyfradd sylfaenol, codir CGT (Treth ar Enillion Cyfalaf) ar ail eiddo prynu i osod ar 18% ac os ydych yn drethdalwr ar y gyfradd ychwanegol, codir 28%. Gydag asedau eraill, cyfradd sylfaenol CGT yw 10% a’r gyfradd uwch yw 20%.

Os gwerthwch eich eiddo prynu i osod am elw, fel arfer byddwch yn talu CGT os bydd eich elw yn fwy na’r trothwy blynyddol o £12,000 (ar gyfer blwyddyn dreth 2020/21). Gall cyplau sydd yn berchen ar asedau ar y cyd gyfuno’r lwfans hwn, gan alluogi creu elw posib o £24,000 (2020/21) yn y flwyddyn dreth gyfredol.

Gallwch leihau eich bil CGT drwy wrthbwyso costau fel Treth Stamp, ffioedd gan Gyfreithwyr neu Asiant Eiddo neu golledion a wnaed ar eiddo prynu i osod mewn blwyddyn dreth flaenorol, drwy ddidynnu’r rhain o unrhyw elw cyfalaf.

Dylid datgan unrhyw elw o werthiant eich eiddo ar eich ffurflen dreth Hunanasesiad ar gyfer y flwyddyn dreth honno a chaiff ei gynnwys wrth gyfrifo’ch statws treth ar gyfer y flwyddyn sy’n eich gwthio i mewn i gategori uwch.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Dreth Enillion Cyfalaf a’r cyfraddau a dalwch ar Gov.ukopens in new window.
Dysgwch ragor yn ein canllaw buddsoddiadau treth ac eiddo.

Treth Incwm

Mae’r incwm a gewch fel rhent yn destun treth incwm. Dylid datgan hyn ar eich ffurflen dreth Hunanasesiad ar gyfer y flwyddyn yr enillwyd yr incwm.

Gallai hyn gael ei drethu ar 20%, 40% neu 45%, yn ddibynnol ar eich band treth.

Gallwch wrthbwyso’ch incwm rhent yn erbyn rhai treuliau cymwys, fel ffioedd asiant gosod, cynnal a chadw eiddo a Threth Gyngor er enghraifft.

Gostyngiad Treth Llog Morgais

Mae’r rheolau ynglŷn â gostyngiad treth llog morgais yn newid. Bydd hyn yn golygu y bydd gostyngiadau ar gostau cyllid ar eiddo preswyl yn cael ei gyfyngu i’r gyfradd sylfaenol o Dreth Incwm.

Mae costau cyllid yn cynnwys llog ar forgeisi, llog ar fenthyciadau i brynu dodrefn, a ffioedd a wynebir wrth gymryd morgeisi neu ad-dalu morgeisi neu fenthyciadau. Nid oes gostyngiad ar gael ar gyfer ad-daliadau cyfalaf ar forgais neu fenthyciad.

Yn flaenorol, roeddech yn medru didynnu’r holl log hwn ar eich morgais o’ch incwm rhent cyn talu treth.

Mae’r swm o daliadau llog a ganiateir i chi ei ddidynnu’n cael ei ostwng 25% y flwyddyn tan 2020 ac yn cael ei ddisodli gan gredyd treth 20% ar gyfer yr holl swm.

Blwyddyn dreth % o daliadau llog sy’n gymwys am Ostyngiad Treth Llog Morgais % o daliadau llog sy’n gymwys am gredyd treth 20%
2016/17 100% 0%
2017/18 75% 25%
2018/19 50% 50%
2019/20 25% 75%
From 2020 0% 100%

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?