Morgeisi prynu i osod

Mae morgeisi Prynu i osod (BTL) ar gyfer landlordiaid sy’n prynu eiddo’n benodol ar gyfer ei osod. Fel arfer mae’r morgeisi hyn yn ddrutach na morgeisi arferol, ond gallent eich helpu chi i ddod yn fuddsoddwr mewn eiddo.

Pwy all gael morgais prynu i osod?

Dim ond i bobl sy’n awyddus i fuddsoddi mewn tai a fflatiau y mae morgeisi prynu i osod yn addas fel arfer.

Mae risg yn gysylltiedig â buddsoddi mewn eiddo, felly ddylech chi ddim cymryd morgais prynu i osod os na allwch chi fforddio’r risg honno.

Mi gewch drafferth cael morgais prynu i osod os nad ydych chi eisoes yn berchen ar eich cartref eich hun, gyda morgais neu heb forgais. Mae’n rhaid bod gennych hanes credyd da a’ch bod heb eich ymestyn ormod ar eich benthyciadau eraill fel eich morgais presennol a chardiau credyd. Ac mae’n debygol y byddwch yn canfod ei fod yn anodd cael morgais prynu i osod oni bai eich bod yn ennill o leiaf £25,000 y flwyddyn.

Bydd gan ddarparwyr morgeisi eu huchafswm oed eu hunain – rhwng 70 a 75 fel arfer. Dyma’r hynaf y gallwch fod pan yw’r morgais yn dod i ben, nid pan yw’n cychwyn. Er enghraifft, os ydych yn 45 oed pan gymerwch forgais am 25 mlynedd bydd yn dod i ben pan ydych yn 70 oed.

Sut mae morgeisi prynu i osod yn gweithio?

Mae morgeisi prynu i osod mewn sawl ffordd yn debyg i forgeisi cyffredin, ond mae tri gwahaniaeth allweddol:

  • Mae’r cyfraddau llog ar forgeisi prynu i osod yn tueddu i fod yn uwch
  • Fel arfer, mae’r blaendal isaf ar gyfer morgais prynu i osod yn chwarter (25%) gwerth yr eiddo (bydd rhai benthycwyr yn cynnig morgeisi gyda blaendal o 20%, a bydd eraill eisiau blaendal o 40%)
  • Mae’r ffioedd yn tueddu i fod yn uwch o lawer

Mae’r mwyafrif o forgeisi prynu i osod yn llog yn unig sy’n golygu nad ydych yn talu unrhyw beth oddi ar y cyfandaliad a fenthycwyd bob mis ond, wrth gwrs, ar ddiwedd cyfnod y morgais bydd yn rhaid ichi ad-dalu’r swm a fenthycwyd gennych yn llawn.

Yn wahanol i gael morgais ar eiddo y byddwch yn byw ynddo, ni reoleiddir morgais BTL gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), oni bai eich bod yn dymuno gosod yr eiddo i aelod agos o’r teulu (e.e. priod, partner sifil, plentyn, nain neu daid, rhiant neu fab neu ferch). Golyga hyn nad yw’r rhan fwyaf o forgeisi BTL yn cael eu rheoleiddio.

Os ydych yn cymryd morgais prynu i osod gan ddarparwr benthyciadau a awdurdodir gan yr FCA, disgwylir i’r darparwr eich trin yn deg. Os nad ydych yn fodlon ag unrhyw fater wrth ddelio â darparwr o’r fath, gallwch wneud cwyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Faint allwch chi ei fenthyg ar gyfer morgeisi prynu i osod

Fel arfer cysylltir yr uchafswm y gallwch ei fenthyca â swm yr incwm gosod rydych yn disgwyl ei dderbyn. Fel arfer bydd darparwyr yn disgwyl bod yr incwm rhent y byddwch yn gobeithio’i dderbyn yn chwarter i draean yn uwch na’ch taliad morgais (25-30%).

I gael amcangyfrif o’r rhent y gallech ei gael, siaradwch ag asiantau gosod tai lleol neu edrychwch ar y papurau newydd lleol i weld beth yw’r rhent am eiddo tebyg:

  • Edrychwch beth yw prisiau eiddo mewn ardal benodol ar wefan Rightmove.
  • Dewch o hyd i asiant gosod tai lleol ar wefan Rightmove.

Cofiwch y bydd angen i chi gyllidebu ar gyfer yr holl gostau sy’n gysylltiedig â chymryd morgais.

I ganfod mwy am faint y gallwch fforddio ei fenthyg, defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais.

Ble gallwch chi gael morgais prynu i osod

Mae’r rhan fwyaf o’r banciau mawr a nifer o ddarparwyr arbenigol yn cynnig morgeisi prynu i osod.

Yn ogystal mae’n syniad da siarad â brocer morgeisi cyn i chi gymryd morgais prynu i osod, gan y bydd yn helpu sicrhau eich bod yn dewis y cynnig mwyaf addas i chi.

Chwiliwch am gynghorydd morgeisi ar wefan unbiased.co.uk neu chwiliwch ar-lein. Mae ein canllaw ar ddewis morgais yn rhoi rhagor o wybodaeth ichi am y gwahanol fathau o frocer.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i morgais addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cynlluniwch ar gyfer cyfnodau pan fydd dim rhent yn cael ei dderbyn

Peidiwch â rhagdybio y bydd gennych denantiaid yn eich eiddo drwy’r amser. Yn sicr bron, bydd cyfnodau ‘gwag’ pan na fydd neb yn yr eiddo neu rhent heb ei dalu, a byddwch angen arian wrth gefn i’w ddefnyddio er mwyn talu eich morgais. Pan fydd gennych rent yn dod i mewn, defnyddiwch rywfaint ohono i ychwanegu at eich cyfrif cynilo.

Efallai y byddwch angen cynilion hefyd i dalu biliau atgyweirio sylweddol – er enghraifft efallai bydd y boeler wedi torri neu ddraen wedi ei rwystro.

Peidiwch â dibynnu ar werthu’r eiddo i ad-dalu’r morgais

Peidiwch â rhagdybio y byddwch yn gallu gwerthu’r eiddo i ad-dalu’r morgais – os bydd prisiau tai yn disgyn, efallai na fyddwch yn gallu gwerthu am y pris yr oeddech wedi gobeithio’i gael. Ac os digwydd hyn, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth ar y morgais.

A wyddoch chi?

O 1 Ebrill 2016, bydd cynnydd o 3% ar Dreth Dir y Dreth Stamp ar ben y cyfraddau SDLT presennol ar eiddo preswyl prynu i osod uwch na £40,000.

Dysgwch ragor yn Popeth sydd angen i chi ei wybod am y Dreth Stamp.

Prynu i osod a threth

Os byddwch yn gwerthu’ch eiddo prynu i osod am elw, bydd yn rhaid ichi dalu Treth Enillion Cyfalaf os bydd eich elw yn fwy na’r trothwy blynyddol ar gyfer Treth Enillion Cyfalaf. Yn ogystal, mae Treth Incwm yn daladwy ar incwm rhent sy’n fwy na thaliadau llog eich morgais a rhai treuliau eraill sy’n cael eu caniatáu.

Cewch wybod mwy am oblygiadau treth prynu i osod yn Buddsoddiadau eiddo prynu i osod.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo