Egluro morgeisi prynu i osod

Mae morgeisi prynu i osod (BTL) ar gyfer landlordiaid sy’n prynu eiddo’n benodol ar gyfer ei osod. Mae’r rheolau ynghylch morgeisi prynu i osod yn debyg iawn i’r rhai ynghylch morgeisi arferol, ond mae rhai gwahaniaethau allweddol. Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am eu nodweddion, sut i gael un a pha gamgymeriadau i’w hosgoi.

Pwy all gael morgais prynu i osod?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell fforddiadwyedd Morgai i weithio allan faint y gallwch ei fenthyg yn seiliedig ar eich sefyllfa ariannol.

Gallwch gael morgais prynu i osod os:

 • dymunwch fuddsoddi mewn tai neu fflatiau
 • gallwch fforddio gymryd risg. Mae risg yn gysylltiedig â buddsoddi mewn eiddo, felly ni ddylech gymryd morgais prynu i osod os na allwch chi fforddio’r risg honno
 • rydych eisoes yn berchen ar eich cartref eich hun. Mi gewch drafferth cael morgais prynu i osod os nad ydych chi eisoes yn berchen ar eich cartref eich hun, gyda morgais neu heb forgais
 • mae gennych chi hanes credyd da a’ch bod heb eich ymestyn ormod ar eich benthyciadau eraill fel eich morgais presennol a chardiau credyd
 • rydych yn ennill £25,000+ y flwyddyn. Neu, fel arall gallech gael trafferth perswadio darparwr benthyciadau i gymeradwyo eich morgais prynu i osod
 • rydych yn ifancach nag oedran benodol. Bydd gan ddarparwyr morgeisi eu huchafswm oedran, rhwng 70 a 75 fel arfer. Dyma’r hynaf y gallwch fod pan ddaw’r morgais i ben, nid pan mae’n cychwyn. Er enghraifft, os ydych yn 45 oed pan gymerwch forgais am 25 mlynedd bydd yn dod i ben pan fyddwch yn 70 oed.

Sut mae morgeisi prynu i osod yn gweithio?

Darllenwch drawsgri fiad y fideo.

Defnyddiwch y Gyfrifiannell forgeisi i ganfod faint y gallai’ch taliadau morgais misol fod.

Mae morgeisi prynu i osod yn debyg iawn i forgeisi cyffredin, ond mae rhai gwahaniaethau allweddol:

 • Mae’r cyfraddau llog ar forgeisi prynu i osod yn tueddu i fod yn uwch.
 • Mae’r ffioedd yn tueddu i fod yn uwch o lawer hefyd.
 • Fel arfer, mae’r blaendal isaf ar gyfer morgais prynu i osod yn 25% o werth yr eiddo (er, gall amrywio rhwng 20-40%).
 • Mae’r rhan fwyaf o forgeisi prynu i osod yn rhai llog yn unig. Golyga hynny nad ydych yn talu unrhyw beth bob mis, ond ar ddiwedd cyfnod y morgais byddwch yn ad-dalu’r cyfalaf yn llawn.
 • Nid yw’r rhan fwyaf o fenthyca ar gyfer morgeisi prynu i osod yn cael ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Mae eithriadau, er enghraifft, os dymunwch osod yr eiddo i aelod agos o’r teulu (e.e. priod, partner sifil, plentyn, nain neu daid, rhiant neu fab neu ferch). Yn aml, cyfeirir at y rhain fel morgeisi prynu i osod i ddefnyddwyr a chânt eu hasesu yn unol â’r un rheolau fforddiadwyedd llym ag a ddefnyddir ar gyfer morgeisi preswyl.

Cofiwch, os ydych yn cymryd morgais prynu i osod gan ddarparwr benthyciadau a awdurdodir gan yr FCA, disgwylir i’r darparwr eich trin yn deg.

Faint allwch chi ei fenthyca ar gyfer morgeisi prynu i osod?

I ganfod mwy am faint allwch fforddio ei fenthyca, defnyddiwch y Gyfrifiannell fforddiadwyedd morgais.

Cysylltir yr uchafswm allwch ei fenthyca â swm yr incwm gosod y disgwyliwch ei dderbyn.

Fel arfer bydd darparwyr benthyciadau yn disgwyl i’r incwm rhent fod 25–30% yn uwch na’ch taliad morgais.

I gael gwybod beth allai’ch incwm rhent fod, siaradwch ag asiantau gosod tai lleol neu darllenwch y papurau newydd lleol i weld beth yw’r rhent am eiddo tebyg.

Edrychwch beth yw prisiau eiddo mewn ardal benodol arwefan Rightmove.
Dewch o hyd i asiant gosod tai lleol ar wefan Rightmove.

Ble i gael morgais prynu i osod

Mae’r rhan fwyaf o’r banciau mawr a nifer o ddarparwyr benthyciadau arbenigol yn cynnig morgeisi prynu i osod.

Mae’n syniad da siarad â brocer morgeisi cyn i chi gymryd morgais prynu i osod, gan y bydd yn helpu sicrhau eich bod yn dewis y cynnig mwyaf addas i chi.

Dysgwch ragor, gan gynnwys ble i ddod o hyd i gynghorydd, yn Cyngor ar forgeisi: ble i fynd i gael y cynnig morgais gorau.

Defnyddio gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i forgais addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu morgeisi:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.

Cynlluniwch ar gyfer cyfnodau pan fydd dim rhent yn cael ei dderbyn

Peidiwch â rhagdybio y bydd gennych denantiaid yn eich eiddo drwy’r amser.

Yn sicr bron, bydd cyfnodau gwag pan na fydd neb yn yr eiddo neu rhent heb ei dalu, a byddwch angen arian wrth gefn i’w ddefnyddio er mwyn medru talu eich morgais. Pan fydd gennych rent yn dod i mewn, defnyddiwch rywfaint ohono i ychwanegu at eich cyfrif cynilo.

Efallai y byddwch angen cynilion hefyd i dalu biliau atgyweirio sylweddol. Er enghraifft efallai bydd y boeler wedi torri neu ddraen wedi ei rwystro.

Peidiwch â dibynnu ar werthu’r eiddo i ad-dalu’r morgais

Mae cynnydd o 3% ar Dreth Dir y Dreth Stamp (SDLT) ar ben y cyfraddau SDLT presennol ar eiddo preswyl prynu i osod uwch na £40,000. Dysgwch ragor yn Popeth sydd angen i chi ei wybod am y Dreth Stamp.

Peidiwch fyth â rhagdybio y byddwch yn gallu gwerthu’r eiddo i ad-dalu’r morgais.

Os bydd prisiau tai yn disgyn, efallai na fyddwch yn gallu gwerthu am y pris yr oeddech wedi gobeithio’i gael. Os digwydd hynny, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth ar y morgais.

Prynu i osod a threth

Os byddwch yn gwerthu’ch eiddo prynu i osod am elw, bydd yn rhaid ichi dalu Treth Enillion Cyfalaf os bydd eich elw yn fwy na’r trothwy blynyddol ar gyfer Treth Enillion Cyfalafopens in new window. Yn ogystal, mae Treth Incwm yn daladwy ar incwm rhent sy’n fwy na thaliadau llog eich morgais a rhai treuliau eraill sy’n cael eu caniatáu.

Cewch wybod mwy am oblygiadau treth prynu i osod yn Buddsoddiadau eiddo prynu i osod.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?