Morgeisi ymddeol llog yn unig

Wrth ichi nesáu at ymddeoliad, gallech ei chael hi’n anodd adnewyddu eich morgais llog yn unig, hyd yn oed os ydych bob amser yn talu’ch taliadau misol yn brydlon. Er hynny, efallai yr hoffech ryddhau ychydig o’r ecwiti sydd yn eich cartref. Cewch fwy o wybodaeth am forgeisi ymddeol llog yn unig, sut i gael un a sut y caiff ei ad-dalu.

Beth yw morgais ymddeol llog yn unig?

Mae morgais ymddeol llog yn unig ond ar gael ar eich prif breswylfan ac yn debyg iawn i forgais llog yn unig safonol, ond gyda dau brif wahaniaeth.

 1. Fel arfer, caiff y benthyciad ei glirio ar ôl ichi farw, wedi ichi symud i gartref gofal hirdymor neu pan werthwch y tŷ.
 2. Yr unig beth sydd angen ichi ei wneud yw profi y gallwch fforddio’r ad-daliadau llog misol.

Er nad oes oed gofynnol, fel arfer mae morgeisi ymddeol llog yn unig yn addas i fenthycwyr hŷn, er enghraifft rhai dros 55 oed, dros 60 a phensiynwyr a all ei chael hi’n haws bod yn gymwys ar gyfer morgeisi o’r fath yn hytrach na morgais llog yn unig safonol.

O ganlyniad, maent yn debyg i fathau o gynlluniau rhyddhau ecwiti fel morgais gydol oes, lle gallwch glirio’r cyfalaf gwreiddiol ac unrhyw log o bosib pan fyddwch yn marw neu’n mynd i gartref gofal hirdymor.

Fodd bynnag, gyda morgais gydol oes, bydd gennych un ai:

 • swm uwch i’w ad-dalu yn y diwedd gan nad oes ad-daliadau misol a chronnir y llog a’i ychwanegu at gyfanswm gwerth y benthyciad, neu
 • byddwch yn ad-dalu llog yn fisol ac ad-daliadau cyfalaf ad-hoc yn ystod cyfnod y morgais. Mae hyn yn lleihau, neu’n stopio, effaith cronni llog, ond mae’n golygu ad-daliadau misol uwch.

Fodd bynnag, gyda morgais ymddeol llog yn unig, dim ond y llog a dalwch bob mis, felly bydd eich ad-daliadau misol yn is.

Golyga hyn y byddwch yn fwy tebygol o fedru cynnig rhywbeth i’w drosglwyddo fel etifeddiaeth neu dalu am ofal hirdymor.

Sut fyddaf yn ad-dalu morgais ymddeol llog yn unig?

Mae dwy ran i’w had-dalu gyda morgais ymddeol llog yn unig. Y llog a’r cyfalaf sy’n weddill.

Yn ystod cyfnod y morgais, byddwch yn gwneud ad-daliadau misol i ysgwyddo cost llog eich benthyciad.

Bydd y cyfalaf sy’n weddill ac sy’n ddyledus gennych yn cael ei glirio pan werthir y tŷ, pan fyddwch yn marw, neu pan ewch i gartref gofal hirdymor.

Manteision ac anfanteision morgais ymddeol llog yn unig

 • Nid oes angen dangos cynllun addas ar gyfer ad-dalu’r morgais.
 • Byddwch yn fwy tebygol o fedru cynnig rhywbeth i’w drosglwyddo fel etifeddiaeth.
 • Nid oes perygl o gael llog yn cronni – sef pan fydd llog yn cynyddu ac yn cynyddu - fel gyda rhyddhau ecwiti.
 • Gallwch osgoi gorfod symud i gartref llai.
 • Nid yw cyfnod y benthyciad yn un penodol.
 • Mae fel arfer yn rhatach o’i gymharu â’r rhan fwyaf o Forgeisi Gydol Oes.
 • Gallwch ryddhau ychydig o’r ecwiti sydd yn eich cartref i dalu unrhyw ddyledion.
 • Bydd angen i chi fodloni gwiriadau yn ymwneud â fforddiadwyedd morgais i brofi y gallwch fforddio’r ad-daliadau llog yn unig.
 • Gwerthir eich cartref i ad-dalu’r benthyciad pan fyddwch yn marw, yn mynd i gartref gofal hirdymor neu pan werthwch eich cartref.
 • Os na fyddwch yn llwyddo i ad-dalu’n brydlon, gallech fod mewn perygl o golli’ch cartref.
 • Mae’r swm y caniateir ichi ei fenthyca’n seiliedig ar eich incwm ymddeol a’ch cymhareb benthyciad yn erbyn gwerth.

A ddylwn i ddewis morgais ymddeol llog yn unig

Yn chwilio am help?

Yn ystyried Rhyddhau Ecwiti? Gallwch gael cyngor diduedd am ddim ar ryddhau ecwiti gan Stepchange ar-leinopens in new window neu drwy ffonio 0808 1686 719.

Os ydych yn dod tuag at ddiwedd cyfnod eich morgais llog yn unig presennol, siaradwch â’ch darparwr benthyciadau i weld a all ymestyn cyfnod eich morgais i’ch ymddeoliad.

Gallwch siarad â brocer morgeisi annibynnol hefyd ynglŷn â’r camau nesaf y gallech eu cymryd.

Os ydych yn ystyried cynllun rhyddhau ecwiti, bydd angen ichi siarad â chynghorydd annibynnol er mwyn pwyso a mesur eich opsiynau.

Ble allaf i gael morgais ymddeol llog yn unig

Gall darparwyr morgeisi traddodiadol, gan gynnwys banciau a chymdeithasau adeiladu’r stryd fawr, gynnig morgeisi ymddeol llog yn unig.

A allaf ailforgeisio?

Gallwch, mae hi’n bosibl i ailforgeisio morgais ymddeol llog yn unig. Fodd bynnag, gallech orfod cwblhau asesiad fforddiadwyedd arall os ydych yn newid eich darparwr neu’n dymuno cynyddu maint eich morgais, a gallai hyn fod yn anodd i rai pobl.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?