Motability, Y Cynllun Bathodyn Glas a theithio gostyngol

Os yw’n well gennych deithio mewn car neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus, fel unigolyn anabl gallech fod yn gymwys ar gyfer ystod o gynlluniau i’ch helpu i brydlesu cerbyd, parcio, neu sy’n cynnig teithio am ddim neu â gostyngiad ar drenau, bysiau a choetsis.

Cynllun Motability

Mae’r Cynllun Motability yn galluogi pobl anabl i brydlesu car, sgwter symudedd neu gadair olwyn fodur newydd. Gallech fod yn gymwys i ymuno â’r Cynllun Motability os ydych yn derbyn budd-daliadau anabledd penodol.

Y Cynllun Bathodyn Glas

Mae’r Cynllun Bathodyn Glas yn darparu ystod o fuddion parcio ar gyfer pobl anabl sy’n ei chael yn anodd cerdded. Er enghraifft, gallwch barcio am ddim mewn cilfachau talu ac arddangos a hefyd ar linellau melyn dwbl a sengl.

Eithriad treth car

Os ydych yn derbyn budd-daliadau anabledd penodol nid oes rhaid ichi dalu Treth Car (treth car, neu treth ffordd).

Os ydych ar y Cynllun Motability nid oes angen ichi wneud dim.

Darganfyddwch ragor am eithriad treth car ar wefan GOV.UK.

Bysiau

Cardiau bws am ddim

Gan ddibynnu ymhle yn y DU rydych yn byw, gallech fod â’r hawl i deithio am ddim neu â gostyngiad ar fysiau.
Darganfyddwch ragor am gardiau bws a gostyngiadau teithio eraill ble rydych yn byw drwy ddilyn y dolenni isod:

Trenau

Cerdyn Rheilffordd i’r Anabl

Mae’r Cerdyn Rheilffordd i’r Anabl yn rhoi gostyngiad o draean ichi oddi ar y mwyafrif o docynnau trên. Mae’r disgownt ar gyfer dau unigolyn – felly gallwch arbed arian i ffrind neu ofalwr hefyd. Mae’n rhaid ichi brynu’r cerdyn rheilffordd ond mae’n bosibl y byddwch yn adennill y swm hwn wedi un daith yn unig.

Mae llawer o gymorth ar gael wrth deithio ar y trên – gan gynnwys cymorth wrth fynd ar y trên neu wrth ymadael â’r trên a chymorth gyda bagiau – i gyd am ddim.

Dysgwch fwy ar y wefan Cerdyn Rheilffordd i’r Anabl.

Coetsis

Nid oes cynllun gostyngiadau cenedlaethol ar gyfer teithio ar goetsis. Fodd bynnag mae teithio gostyngedig ar gael gan ddibynnu ar y cwmni coetsis rydych yn ei ddefnyddio.

National Express

Mae National Express yn gwerthu Cerdyn Coets i’r Anabl sy’n rhoi gostyngiad o draean oddi ar eu tocynnau safonol.

Dysgwch fwy ar wefan National Express.

Gallwch gael teithio am ddim os defnyddiwch eich Cerdyn Hawliad Cenedlaethol ar goetsis City Link.

Goldline (Gogledd Iwerddon)

Gallwch deithio am hanner y pris os defnyddiwch eich SmartPass ar goetsis Goldline.

Dysgwch fwy am wneud cais am SmartPass ar wefan nidirect.

Cludiant cymunedol

Fel arfer trefnir cludiant cymunedol (a elwir weithiau’n ‘Dial a ride’ neu ‘Ring and ride’) gan awdurdodau lleol a gall fod yn ddewis amgen da yn lle tacsi neu gludiant cyhoeddus.

Teithio yn Llundain

Pas Rhyddid Pobl Anabl

Gyda Phas Rhyddid Pobl Anabl byddwch yn cael:

  • teithio 24-awr am ddim ar draws rhwydweithiau Transport for London (ac eithrio rhai cychod afon sy’n hanner pris)
  • teithio ar y trên am ddim ar rwydwaith London Overground (fodd bynnag, efallai na fyddwch yn gallu teithio cyn 9.30am)

Cynllun Cerdyn Tacsi Llundain

Mae’r Cynllun Cerdyn Tacsi Llundain yn darparu tacsis â chymhorthdal ar gyfer pobl anabl sy’n ei chael yn anodd teithio ar gludiant cyhoeddus.

Dysgwch fwy am wneud cais am Gerdyn Tacsi ar wefan Cynghorau Llundainopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?