Symud o DLA i PIP ac ymdopi â newidiadau mewn incwm

Os oeddech chi’n cael Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) ac wedi cael eich ailasesu ar gyfer Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP), gallai’ch incwm fod wedi newid.

Dywed y dudalen hon ragor wrthych am y ffyrdd y gallwch reoli’ch arian er mwyn ymdopi â’ch amgylchiadau newydd.

Os yw eich dyfarniad PIP wedi ei leihau neu ei derfynu

Yn yr Alban

Dan reolau newydd a gyflwynwyd gan lywodraeth yr Alban, bydd pobl ifanc yn parhau i hawlio Lwfans Byw i’r Anabl i blant hyd nes iddynt gyrraedd 18 oed.

Yn dilyn eich asesiad, gallech yn awr fod yn gymwys am gyfradd is o PIP na’r hyn a gawsoch gyda DLA, neu gallai’ch dyfarniad fod wedi ei derfynu’n gyfan gwbl.

Os ydych chi bellach yn gorfod ymdopi ar lai o arian, darllenwch ein harweiniad: Symud o DLA i PIP – beth i’w wneud os bydd eich dyfarniad yn cael ei leihau neu’n cael ei derfynu

Os yw’ch dyfarniad PIP yn fwy na’r hyn oeddech chi’n ei dderbyn ar DLA

Efallai bod eich anghenion iechyd neu anabledd wedi cynyddu ers eich asesiad diwethaf.

Os yw’ch dyfarniad PIP yn fwy nag yr oeddech yn ei gael gyda DLA, gallech fod yn gymwys yn awr am ragor o gymorth nad oedd ar gael yn flaenorol.

Rhagor o fuddion a chymorth os yw eich dyfarniad PIP wedi cynyddu

Os ydych yn awr yn cael y gyfradd uwch o’r elfen symudedd (Mae rhai pobl yn ei alw’n lwfans symudedd) o PIP, gallech fod yn gymwys i gael cymorth gyda chostau trafnidiaeth drwy Motability neu gynllun parcio’r Bathodyn Glas.

Gallech fod yn gymwys hefyd am ostyngiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus os ydych yn cael unrhyw gyfradd o PIP.

Dysgwch ragor am gael cymorth gyda chostau trafnidiaeth yn ein canllaw Motability, Y Cynllun Bathodyn Glas a theithio gostyngol

Premiymau Anabledd

Os ydych yn awr yn cael yr elfen fyw ddyddiol o PIP, gallech fod yn gymwys am ragor o bremiymau anabledd os ydych yn cael rhai budd-daliadau neilltuol, yn cynnwys:

  • Budd-dal Tai
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
  • Cymhorthdal Incwm
Nid pawb all hawlio premiymau anabledd. I ganfod a allech chi fod yn gymwys ewch i wefan Turn2Us
Gall eich Swyddfa Cyngor ar Bopeth leol gynnal gwiriad budd-daliadau llawn i sicrhau eich bod yn cael popeth sy’n ddyledus i chi

Grantiau elusennol os yw eich dyfarniad PIP wedi cynyddu

Gallech fod yn gymwys hefyd am gymorth elusennol a grantiau i’ch helpu gyda chost ychwanegol eich salwch neu anabledd.

I gael gwybod rhagor, darllenwch ein canllaw: Grantiau elusennol ar gyfer pobl sâl neu anabl

Gwneud y mwyaf o’ch incwm newydd

Mae’n amser da yn awr i edrych ar weddill eich cyllid i sicrhau’ch bod chi’n gwneud y gorau o’r incwm sydd gennych chi.

  • Gyda chymorth ein Canfyddwr arian parod cyflym treuliwch amser i weld a allwch chi gwtogi ar gostau
  • Arbedwch arian ar filiau ffôn, band eang, ynni a dŵr gyda chymorth ein canllaw ar Sut i arbed arian ar filiau cartref
  • Os oes gennych chi gar, efallai y gallech leihau eich costau tanwydd a’ch costau cynnal a chadw. Neu os ydych chi’n defnyddio’r bysiau a’r trenau’n aml, mae’n bosibl y gallech arbed arian yma hefyd. Darllenwch Cwtogi ar gostau car a theithio
  • Lleihewch gost eich bil siopa drwy fanteisio ar docynnau gostyngiad a thalebau. Dysgwch ragor yn Siopa’n graffach – awgrymiadau da a dulliau da i arbed arian wrth siopa
  • Dysgwch ragor yn Byw ar incwm isel – awgrymiadau da
  • · Gallwch chi gael gostyngiad ar eich bil Treth Gyngor os ydych chi’n anabl, ac angen byw mewn cartref mwy nag y byddai ei angen arnoch chi fel arall. Os mai chi yw’r unig oedolyn yn eich cartref, neu os mai dim ond gofalwr sy’n byw gyda chi sy’n rhannu’r tŷ gyda chi, fe allech chi gael 25% oddi ar eich bil Treth Gyngor. Dysgwch fwy am y Cynllun Gostyngiad Band Anabl ar GOV.UK.

Cynilo arian

Wedi i chi edrych ar eich gwariant yn y cartref, efallai y llwyddwch i roi ychydig o’r neilltu os nad oes gennych chi gynilion yn barod.

Gall cynilo dwy neu dair punt yr wythnos wneud gwahaniaeth a’ch helpu i ymdopi â gwariant annisgwyl neu gynllunio ar gyfer digwyddiadau mawr, fel Pen-blwyddi neu’r Nadolig.

Darllenwch ein Canllaw i ddechreuwyr ynghylch rheoli eich arian am ragor o awgrymiadau da a syniadau ar sut i wneud y mwyaf o’ch incwm.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?