Cipolwg ar ffioedd banc

Does dim rhaid i reoli eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu gostio llawer. Yn wir, os na fyddwch yn defnyddio’ch gorddrafft ac yn defnyddio’ch cardiau yn ofalus, efallai na fydd rhaid i chi dalu unrhyw beth o gwbl. Ond gallwch wynebu ffioedd uchel yn gyflym iawn os tynnwch arian o’ch cyfrif a chithau heb arian yno, neu fynd dros eich terfyn gorddrafft awdurdodedig.

Ffioedd a llog gorddrafft

Mae’n bosibl tynnu mwy o arian allan na sydd gennych yn eich cyfrif ac mae hyn yn cael ei alw’n gorddrafft. Fel arfer mae cost am ddefnyddio eich gorddrafft mewn ffurf llog.

Gall costau gorddrafft gynyddu’n gyflym, felly meddyliwch yn ofalus cyn eu defnyddio.

Mae banciau a chymdeithasau adeiladu yn codi rhwng 15% a 40% APR (cyfradd ganrannol flynyddol).

Dylech gymharu llog gorddrafft eich banc ag eraill yn y farchnad i sicrhau eich bod yn cael y fargen orau. Gallwch ddefnyddio ein Offeryn Cymharu Cyfrif Banc i wneud hyn.

Mae rhai banciau yn cynnig y cyfraddau llog isaf i gwsmeriaid sydd â’r sgorau credyd gorau. Gallwch ddarganfod mwy am wella’ch sgôr credyd ar ein gwefan.

Dysgwch fwy am orddrafftiau yn Gorddrafftiau wedi’u hegluro.

Ffioedd trafodion os yw’ch gorddrafft yn anawdurdodedig

Os ewch dros derfyn awdurdodedig eich gorddrafft, efallai y bydd ffi yn cael ei godi arnoch bob tro y byddwch yn codi arian neu wneud taliad siec neu gerdyn. Mae hyn yn wir hyd yn oed os na fydd y banc yn caniatáu i’r taliad fynd trwodd. Fodd bynnag os yw’r banc yn codi ffi am wrthod taliad, mae’n rhaid i’r ffi fod yn gymesur â’i gostau.

Ffioedd am Ddebydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog a wrthodir

Os nad oes digon o arian yn eich cyfrif i gwmpasu Debyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog, gall y banc wrthod gwneud y taliad a chodi ffi arnoch.

Mae’r mwyafrif o gyfrifon cyfredol yn codi ffioedd am daliadau a wrthodir. Nid yw cyfrifon ‘Pot jam’, sy’n helpu chi i drefnu eich arian i mewn i botiau gwahanol, yn codi cosbau fel hyn, ond fel arfer maent yn codi ffi fisol yn lle hynny. Darllenwch ein canllaw ar gyfrifon Potiau Jam am fwy o wybodaeth.

I sicrhau na fydd taliadau Debyd Uniongyrchol yn eich dal yn annisgwyl, cadwch lygad ar eich cyfrif a gwneud nodyn o bryd mae’r taliadau yn mynd allan. Yna sicrhewch bod yna ddigon o arian yn eich cyfrif y diwrnod cynt. Gallech hefyd geisio defnyddio ap fel yr un isod sy’n eich helpu i osgoi taliadau gwrthodedig a chosbau.

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth, dilynwch y dolenni isod:

Uchafswm Tâl Misol

Erbyn hyn mae gan gyfrifon cyfredol Uchafswm Tâl Misol (MMC) mewn lle, sef yr uchafswm y byddech yn ei dalu bob mis mewn ffioedd, costau a llog ar orddrafftiau heb eu trefnu. Nid yw hyn yn effeithio ar orddrafftiau awdurdodedig, ac mae’n swm gwahanol yn ddibynnol ar y banc neu gymdeithas adeiladu, a pha gyfrif cyfredol sydd gennych chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth yw’r MMC gyda’ch cyfrif cyfredol fel eich bod yn gwybod faint mae eich gorddrafft yn ei gostio i chi.

Ffioedd peiriannau codi arian (ATM)

Yn y DU, mae tynnu arian allan o beiriant codi arian gyda’ch cerdyn debyd fel arfer am ddim.

Fodd bynnag, mae rhai eithriadau:

 • Mae rhai peiriannau codi arian hwylus – yn enwedig y rhai y tu mewn i siopau bychain, mewn garejys ac mewn clybiau nos – yn gallu codi ffi o hyd at £5 bob tro rydych yn tynnu arian allan ohonynt. Maen nhw’n dweud wrthych chi am y ffioedd ar y sgrin cyn i chi dynnu’r arian allan fel eich bod yn gallu penderfynu ydych chi am fynd ymlaen ai peidio.
 • Mae defnyddio cerdyn credyd i dynnu arian allan yn cynnwys ffi - yn arferol tua £3 - ac rydych yn talu llog o’r dyddiad rydych yn tynnu’r arian allan. Dim ond wrth brynu nwyddau y cewch gyfnod di-log.
 • Mae rhai cardiau rhagdaledig yn codi ffi i dynnu arian o beiriannau codi arian.

Ffioedd trafodion tramor

Mae banciau’n codi ffioedd o hyd at 3% am y mwyafrif o drafodion tramor, fel defnyddio eich cerdyn debyd i:

 • tynnu arian parod o beiriannau codi arian
 • prynu pethau tra rydych dramor

Fel rheol, gelwir y ffioedd hyn yn ‘ffioedd llwyth’ neu ‘ffioedd trafodion nad ydynt yn sterling’.

Efallai y bydd rhai banciau hefyd yn ychwanegu ffi ychwanegol - y gellir ei alw’n ‘ffi prynu nad yw’n sterling’. Mae’r rhain yn aml yn ffioedd gwastad rhwng £1 a £3, a gymhwysir i bob trafodiad. Dim ond os ydych yn cymryd arian parod o beiriant arian parod y mae rhai banciau’n cymhwyso’r ffioedd ychwanegol hyn. Felly gallwch leihau’r ffioedd hyn trwy gyfyngu ar y nifer o weithiau rydych yn defnyddio peiriant codi arian dramor.

Mae’r ffioedd am ddefnyddio cardiau dramor yn amrywio, felly mae’n werth gwirio ffioedd eich banc cyn i chi adael y DU.

Darganfyddwch sut i ddod o hyd i’r cerdyn cywir yn Cardiau rhad i’w defnyddio dramor a gwiriwch y ffioedd ar eich cyfrif gyda’n offeryn cymharu cyfrif.

Ffioedd trosglwyddiadau banc ar yr un diwrnod

Mae’r rhan fwyaf o drosglwyddiadau banc ar yr un diwrnod am ddim wrth ddefnyddio’r Gwasanaeth Taliadau Cyflymach (FPS). Ond mae pob banc yn capio’r swm y gallwch ei drosglwyddo bob dydd drwy ddefnyddio’r system Taliadau Cyflymach. Mae’r terfynau isaf o gwmpas £10,000. Os ydych yn gwneud trosglwyddiad mawr - fel rhan o bryniant tŷ, er enghraifft - efallai y bydd angen i chi symud symiau mwy ar fyr rybudd.

Gall rhai banciau godi eu terfyn Taliadau Cyflymach dros dro i hwyluso trafodion mwy yn rhad ac am ddim. Ond bydd eraill yn defnyddio’r system dalu CHAPS, ac yn codi ffi rhwng £15 a £55 arnoch am y trosglwyddiad.

Ffioedd am eitemau untro

Mae gan bob banc restr o’r ffioedd maent yn eu codi am eitemau untro, fel:

 • stopio siec
 • cael drafft banc
 • archebu dyblygiad o ddatganiadau
 • cael copïau o sieciau sydd wedi’u talu
 • gofyn am eirda gan y banc.
 • cyflwyniad arbennig siec (cael gwybod yn sydyn a fydd y siec yn cael ei thalu)

Fel rheol mae’r rhain rhwng £3 a £30 – mae’n amrywio o fanc i fanc. Ond mae’n werth i chi wirio beth yw’r ffioedd hyn cyn i chi agor cyfrif.

Mae’n rhaid i’r banciau gyhoeddi rhestr lawn o’u ffioedd - dylech allu dod o hyd iddynt ar eu gwefan.

A fydd ffioedd eich banc yn newid?

Fe all y ffioedd newid, ond bydd rhaid i’ch banc chi roi rhybudd i chi.

Bydd eich banc neu eich cymdeithas adeiladu’n dweud wrthych am eu ffioedd wrth i chi agor eich cyfrif.

Os bydd unrhyw newid i’r ffioedd neu delerau ac amodau rhedeg eich cyfrif cyfredol neu gyfrif taliadau, rhaid iddynt roi gwybod i chi ymhell o flaen llaw – dau fis fel arfer.

Nid yw’r cyfnod rhybudd hwn yn berthnasol i bob cyfrif cynilo neu newidiadau gorddrafft.

Beth i’w wneud os oes problem

Os cewch chi broblem gyda ffioedd a chostau, siaradwch gyda’ch banc:

 • os ydych yn meddwl bod y banc wedi gwneud camgymeriad, rhowch gyfle iddynt ei gywiro cyn i chi gwyno
 • os ydych yn meddwl bod y banc wedi codi ffioedd cywir arnoch ond yn teimlo na ddylech eu talu, mae’n werth gofyn iddynt ildio’r ffioedd. Os nad ydych yn fodlon ag ymateb y banc, gallwch wneud cwyn ffurfiol:
 • gwnewch nodyn o enw pawb rydych wedi siarad â hwy a beth maent yn ei ddweud. Hefyd gwnewch nodyn o dyddiadau ac amseroedd eich galwadau
 • ysgrifennwch eich cwyn ar bapur. Nodwch eich llythyr fel ‘cwyn’ a dywedwch yn glir am beth rydych yn cwyno a beth hoffech weld yn digwydd
 • rhowch rif eich cyfrif a’r cod didoli. Hefyd darparwch unrhyw lythyrau, papurau neu ddatganiadau sy’n egluro’r broblem.

Os ydych dal yn anfodlon, gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am wneud cwynion yn ein canllaw Datrys problem ariannol neu wneud cwyn

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?