Cipolwg ar ffioedd banc

Does dim rhaid i reoli eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu gostio llawer – yn wir, os na fyddwch chi’n defnyddio’ch gorddrafft ac yn defnyddio’ch cardiau yn ofalus, efallai na fydd raid i chi dalu unrhyw beth o gwbl. Ond gallwch wynebu ffioedd uchel yn gyflym iawn os tynnwch arian o’ch cyfrif a chithau heb arian yno, neu fynd dros y terfyn gorddrafft awdurdodedig.

Ffioedd gorddrafft

Awgrym da

Ydych chi’n gorfod talu ffioedd ar eich gorddrafft yn aml? Efallai y byddai’n well i chi gael cyfrif banc sylfaenol neu gyfrif sydd â ffi gorddrafft is os ydych am gael un.

Mae gorddrafft yn ffordd o fenthyca arian gan eich banc neu eich cymdeithas adeiladu, yn gysylltiedig â’ch cyfrif cyfredol.

Mae’n bosibl tynnu mwy o arian allan na sydd gennych chi yn eich cyfrif, ond mae’n debygol y bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn codi ffioedd a/neu log arnoch chi.

Os byddwch yn mynd i orddrafft, fel rheol mae’n rhaid i chi dalu:

 • cyfradd llog uchel hyd at 15-20% cyfradd flynyddol gyfwerth (EAR) neu fwy
 • ffi ddyddiol, wythnosol neu fisol am yr amser rydych yn ddyledus.

Gall ffioedd gorddrafft gynyddu’n gyflym. Bob tro cytunwch ar orddrafft o flaen llaw gyda’ch banc neu gymdeithas adeiladu; fel arall bydd yn costio mwy ichi. Os ydych chi’n cyrraedd yn agos at eich cyfyngiad, siaradwch â’ch banc ar unwaith.

Gyda rhai cyfrifon banc gallwch fynd i orddrafft heb dalu unrhyw ffioedd neu log – dysgwch ragor yn ein canllaw Sut mae dewis y cyfrif banc cywir.

Ffioedd trafodion os yw’ch gorddrafft yn anawdurdodedig

Os ewch dros derfyn eich gorddrafft awdurdodedig gellid codi ffi arnoch ar gyfer pob tro y byddwch yn codi arian parod neu wneud taliad siec neu gerdyn, hyd yn oed os na fydd y banc yn caniatáu i’r taliad fynd trwodd. Gall y ffioedd hyn fod rhwng £10 a £25 ar gyfer pob trafodyn.

Hefyd mae’n bosibl y codir ffioedd arnoch am Ddebydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog a wrthodir – gweler isod.

Ffioedd am Ddebydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog a wrthodir

Os yw Debyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog yn ddyledus ac nad oes digon o arian yn eich cyfrif i’w dalu, gall y banc wrthod gwneud y taliad a chodi ffi arnoch.

Mae’r mwyafrif o gyfrifon cyfredol yn codi ffioedd am daliadau a wrthodir. Nid yw cyfrifon ‘Pot jam’ yn codi cosbau fel hyn, ond fel arfer maent yn codi ffi fisol yn lle.

Os ydych am ddysgu rhagor am gyfrifon pot jam, efallai oherwydd eich bod angen helpu gyda chyllidebu, dilynwch y ddolen isod.

I sicrhau na fydd taliadau Debyd Uniongyrchol yn eich dal yn annisgwyl, cadwch lygad ar eich cyfrif a gwneud nodyn o pryd fydd taliadau yn mynd allan, gan sicrhau bod yna ddigon o arian yn eich cyfrif y diwrnod cynt. Gallech hefyd geisio defnyddio ap fel yr un isod sy’n eich helpu i osgoi taliadau gwrthodedig a chosbau.

Uchafswm Tâl Misol

Erbyn hyn mae gan gyfrifon cyfredol Uchafswm Tâl Misol (MMC) ar waith, sef yr uchafswm y byddech yn ei dalu bob mis mewn ffioedd, taliadau a llog ar orddrafftiau heb eu trefnu. Nid yw hyn yn effeithio ar orddrafftiau awdurdodedig, ac mae’n swm gwahanol yn ddibynnol ar y banc neu gymdeithas adeiladu, a pha gyfrif cyfredol sydd gennych chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth yw’r MMC gyda’ch cyfrif cyfredol fel eich bod yn gwybod faint mae eich gorddrafft yn ei gostio i chi.

Ffioedd peiriannau codi arian (ATM)

Yn y DU, mae tynnu arian allan o beiriant codi arian gyda’ch cerdyn debyd am ddim fel rheol.

 • Mae rhai peiriannau codi arian hwylus – yn enwedig y rhai y tu mewn i siopau bychain, o flaen garejys ac mewn clybiau nos – yn gallu codi ffi o hyd at £5 bob tro rydych chi’n tynnu arian allan ohonyn nhw. Maen nhw’n dweud wrthych chi am y ffioedd ar y sgrin cyn i chi dynnu’r arian allan fel eich bod chi’n gallu penderfynu ydych chi am ddal ati ai peidio.
 • Mae defnyddio cerdyn credyd i dynnu arian allan yn cynnwys ffi ac rydych chi’n talu llog o’r dyddiad rydych chi’n tynnu’r arian allan – dim ond wrth brynu nwyddau y cewch chi gyfnod di-log.
 • Mae rhai cardiau rhagdaledig yn codi ffi i dynnu arian o beiriannau codi arian.

Ffioedd trafodion tramor

Mae banciau’n codi ffioedd o hyd at 3% am rai trafodion tramor, fel defnyddio eich cerdyn debyd i wneud y canlynol:

 • tynnu arian parod o beiriannau codi arian
 • prynu tra rydych chi dramor
 • efallai y bydd rhai hefyd yn ychwanegu tâl i drosi arian ond mae hyn yn dibynnu ar eich cerdyn chi – mae rhai yn llawer mwy hwylus ar gyfer teithio.

Bydd rhai’n ychwanegu ffi trawsnewid arian hefyd. Mae hyn yn dibynnu ar eich cerdyn chi – mae rhai yn llawer mwy hwylus ar gyfer teithio.

Ffioedd trosglwyddiadau banc ar yr un diwrnod

Mae’r rhan fwyaf o drosglwyddiadau banc ar yr un diwrnod am ddim wrth ddefnyddio’r Gwasanaeth Talu Cyflymach (FPS).

Gyda’r rhan fwyaf o fanciau, rhaid i chi ddefnyddio CHAPS a thalu ffi os ydych am drosglwyddo symiau mawr iawn i gyfrif ar yr un diwrnod. Gall trosglwyddiad CHAPS gostio £25 i £30 ichi.

Ffioedd am eitemau unigol

Mae gan bob banc restr o’r ffioedd mae’n eu codi am eitemau unigol, fel:

 • cyflwyniad arbennig siec (cael gwybod yn sydyn a fydd y siec yn cael ei thalu)
 • cael drafft banc
 • cael copïau o sieciau sydd wedi’u talu
 • archebu dyblygiad o ddatganiadau
 • stopio siec, a
 • gofyn am gyfeirnod gan y banc.

Fel rheol mae’r rhain rhwng £3 a £30 – mae’n amrywio o fanc i fanc. Bydd eich banc yn dweud wrthych chi os oes ffi, a faint, wrth i chi ofyn am unrhyw rai o’r eitemau hyn.

A fydd ffioedd eich banc yn newid?

Fe all y ffioedd newid, ond bydd rhaid i’ch banc chi roi rhybudd i chi am hynny.

Bydd eich banc neu eich cymdeithas adeiladu’n dweud wrthych am eu ffioedd wrth i chi agor eich cyfrif. Os bydd unrhyw newid i’r ffioedd neu delerau ac amodau rhedeg eich cyfrif cyfredol neu gyfrif taliadau, rhaid iddynt roi gwybod i chi ymhell o flaen llaw – dau fis fel arfer. Nid yw’r cyfnod hysbysiad hwn yn berthnasol i bob cyfrif cynilo. Nid yw’r cyfnod rhybudd hwn yn berthnasol i bob cyfrif cynilo neu newidiadau gorddrafft.

Beth i’w wneud os oes problem

Os cewch chi broblem gyda ffioedd a thaliadau, siaradwch gyda’ch banc:

 • os ydych chi’n meddwl bod y banc wedi gwneud camgymeriad, rhowch gyfle iddo ei gywiro cyn cwyno
 • os ydych yn meddwl bod y banc wedi codi ffioedd cywir arnoch ond yn teimlo na ddylech eu talu, mae’n werth gofyn iddynt ildio’r ffioedd.

Os nad ydych chi’n fodlon ag ymateb y banc, gallwch wneud cwyn ffurfiol:

 • gwnewch nodyn o enw pawb rydych chi wedi siarad â hwy a beth maen nhw’n ei ddweud, yn ogystal â dyddiadau ac amseroedd eich galwadau
 • ysgrifennwch eich cwyn ar bapur , marciwch eich llythyr fel ‘cwyn’ a nodwch yn glir am beth rydych yn cwyno a beth hoffech weld y banc yn ei wneud
 • nodwch rif eich cyfrif a’r cod didoli a chyflwynwch unrhyw lythyrau, papurau neu ddatganiadau sy’n egluro’r broblem.

Os ydych chi dal yn anfodlon, gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?