Mynd i’r arfer o gynilo

Mae pawb yn dweud wrthym ei bod hi’n syniad da i gynilo, ond ar gyfer beth yn union yr ydych yn ei gynilo ac ymhle y dylech chi gynilo? Rydym yn ymchwilio pam ei bod hi’n syniad da i gynilo’n rheolaidd o oed ifanc, yn ogystal â’r dewisiadau cynilo sydd ar gael i chi.

Pam cynilo o gwbl?

Mae tri phrif reswm pam y dylid cynilo’n rheolaidd:

  • Ar gyfer argyfwng: i sicrhau bod arian ar gael petai rhywbeth annisgwyl yn digwydd, megis eich car yn torri i lawr. Dysgu mwy am gynilion argyfwng.
  • I dalu am bethau moethus: gall hyn gynnwys gwyliau neu brynu car newydd, neu bethau fel tabled, cyfrifiadur neu ffôn newydd.
  • I fyw’n gyfforddus yn y dyfodol: er bod hyn yn ymddangos yn bell i ffwrdd, unwaith y byddwch yn rhoi’r gorau i weithio bydd eich incwm yn gostwng ac mae’n debyg y bydd angen i chi ddibynnu ar arian yr ydych wedi ei gynilo er mwyn parhau â’ch safon byw.

Sut i gynilo

Os fyth fydd gennych arian dros ben ar ddiwedd yr wythnos neu’r mis, nad oes ei angen ar gyfer pethau hanfodol, ceisiwch ei gynilo. Ystyriwch gynilo unwaith y byddwch wedi talu’ch prif filiau.

Os canfyddwch ei bod hi’n bosibl gwneud hyn, yna ceisiwch gynilo 5% o’ch incwm – gorau oll os gallwch gynilo rhagor.

Enghraifft: Mae Jason yn ennill £320 yr wythnos. Unwaith y bydd wedi talu am ei holl bethau hanfodol mae ganddo £95 yn weddill. Mae Jason yn cyfrifo mai £16 yw 5% o’i incwm ac mae’n rhoi hynny i mewn i gyfrif cynilo bob wythnos. Golyga hyn fod ganddo £79 (£95 minws £16) i’w wario ar bethau nad ydynt yn hanfodol, fel cael noson allan. Dros y flwyddyn bydd Jason wedi rhoi £832 i mewn i’w gynilion.

Lle i gynilo

Os ydych yn talu’ch arian i mewn i fanc neu gymdeithas adeiladu, byddant yn talu llog i chi – ystyriwch hyn fel rhyw fath o wobr am ganiatáu iddynt edrych ar ôl eich arian. Mae gan bob banc neu gymdeithas adeiladu ystod o wahanol gynnyrch cynilo ac mae pob un ohonynt yn talu cyfraddau llog gwahanol.

Y ddau gynnyrch cynilo mwyaf poblogaidd yw ISAs a chyfrifon cynilo.

ISA arian parod (Cyfrif Cynilo Unigol)

Mae’r rhain yn boblogaidd iawn gan eu bod yn ffordd ddi-dreth o gynilo neu fuddsoddi - nid oes unrhyw Dreth Incwm na Threth ar Enillion Cyfalaf yn daladwy ar arian a gynilir mewn ISA (weithiau fe’i gelwir yn NISA, gyda’r ‘n’ yn cynrychioli ‘newydd’).

Ar nifer o gynnyrch cynilo eraill byddech yn talu treth ar yr incwm a gewch a gallech orfod talu Treth ar Enillion Cyfalaf ar unrhyw elw o fuddsoddiadau.

Terfyn y lwfans ISA ar gyfer 2021/22 yw £20,000, yr un peth â’r terfyn ar gyfer y flwyddyn dreth 2020/21.

Gallwch gynilo mewn arian parod, buddsoddi mewn stociau a chyfranddaliadau, neu gymysgedd o’r ddau.

ISAs Hyblyg

O fis Ebrill 2016, gall darparwyr ISA gynnig cyfleuster hyblyg ar gyfer eu ISAs.

Os oes gan eich ISA y swyddogaeth hon, gallwch dynnu neu fuddsoddi arian eto heb iddo gyfrif tuag at eich cyfyngiad ar gyfer y flwyddyn honno, cyhyd â bod yr ad-daliad yn cael ei wneud o fewn yr un flwyddyn dreth â phan dynnwyd yr arian.

Ni fydd pob ISA yn caniatáu i chi wneud hyn a dylech wirio gyda’ch darparwr ISA bod gan eich ISA y swyddogaeth hon.

ISA Cymorth i Brynu

Cyflwynwyd math newydd o ISA Arian Parod i helpu prynwyr am y tro cyntaf i gynilo tuag at gost prynu eu cartref cyntaf yn yr hydref 2015.

Roedd ISAs Cymorth i Brynu ar gael i gynilwyr newydd yn unig hyd at 30 Tachwedd 2019. Os agoroch chi eich ISA Cymorth i Brynu cyn hynny yna rydych chi’n gallu parhau i gynilo i mewn i’ch cyfrif. Mae’n rhaid i chi hawlio’ch bonws erbyn 1 Rhagfyr 2030.

Gallwch wneud taliad cychwynnol o £1,200 pan fyddwch yn agor ISA Cymorth i Brynu ac yna £200 y mis hyd at uchafswm o £12,000.

Mae’r holl gynilion a gedwir mewn ISA yn ddi-dreth, ac mae’r llywodraeth yn talu 25% yn ychwanegol ar beth ydych chi’n ei gynilo, ar yr amod ei fod tuag at gost eich cartref cyntaf.

Rhaid eich bod wedi cynilo o leiaf £1,600 i fod yn gymwys i gael yr isafswm bonws £400. Mae’r uchafswm bonws y gellir ei ennill wedi ei gapio ar £3,000 pan fydd cyfanswm eich cynilion yn £12,000.

Byddwch yn ennill llog yn ddi-dreth ar eich cynilion yn yr un modd ag ISA safonol.

Mae’r ISAs hyn wedi’u cyfyngu i un y pen yn hytrach nag un y tŷ. Fel arfer ni allwch gyfrannu at ISA Arian Parod arall yn yr un flwyddyn dreth.

Dysgwch fwy am ISAs Help i Brynu.

ISA Gydol Oes (LISA)

Nod hyn yw eich helpu i gynilo am eich cartref cyntaf neu ar gyfer ymddeoliad. Telir bonws o 25% yn flynyddol, hyd at uchafswm o £1,000 y flwyddyn.

Yr uchafswm allwch chi ei dalu i mewn i ISA Gydol Oes bob blwyddyn yw £4,000.

Mae’r llog yn ddi-dreth yn union fel ISAs arferol. Maent wedi eu cyfyngu i un i bob person.

Mae angen i chi fod rhwng 18 a 40 oed i fod yn gymwys ar gyfer LISA.

Mae rheolau ynghylch defnyddio’r LISA fel blaendal ar dŷ – rhaid i’r uchafswm gwerth yr eiddo fod yn llai na £450,000 er enghraifft.

Mae yna reolau hefyd ynghylch pa bryd y cewch dynnu arian allan o LISA. Os torrwch y rheolau fe gollwch y bonws.

ISA Iau

Mae ISAs Iau, gyda throthwyon a rhai rheolau gwahanol, ar gael i’r rhai dan 18 oed. Yr uchafswm y gallech ei gyfrannu i ISA Iau yn 2021/22 yw £9,000.

Os ganed plentyn rhwng 2002 a 2011, mae’n bosib bod ganddo ef neu hi Gronfa Ymddiriedolaeth Plant (CTF). Gellir trosgwlyddo’r rhain i ISA Iau.

Os na fydd y CTF yn cael ei drosglwyddo, gall y plentyn hawlio’r arian serch hynny ar ôl cyrraedd 18 oed.

Cyfrif cynilo

Mae bron pob banc a chymdeithasau adeiladu’n cynnig cyfrifon cynilo sy’n talu peth llog, a bydd nodweddion ychydig yn wahanol yn perthyn i bob un. Fel arfer nid oes trothwy wedi ei osod ar eich cyfanswm cynilo yn y cyfrifon hyn bob blwyddyn, ac yn aml po fwyaf o arian a rowch i mewn, yr uchaf fydd y gyfradd llog a gewch.

Os ydych wedi cynilo hyd at drothwy eich ISA, efallai yr hoffech agor cyfrif cynilo ar gyfer unrhyw arian ychwanegol y gallwch ei gynilo.

Sut i ddod o hyd i’r cyfrif cynilo gorau

Mae nifer o bethau i’w hystyried mewn cyfrif cynilo i sicrhau ei fod yn cwrdd â’ch anghenion, megis:

  • faint o log a delir
  • yr isafswm o arian sydd yn rhaid i chi ei roi i mewn (un ai i agor y cyfrif, neu bob mis)
  • pa mor sydyn y cewch chi dynnu eich arian allan os bydd angen

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?