Arbed arian ar wyliau

Mae pob un ohonom yn dymuno talu llai am ein gwyliau heb orfod aberthu ein hwyl yn yr haul (neu yn yr eira neu ar strydoedd dinasoedd). Dysgwch sut i gwtogi ar gostau ar eich teithio, eich arian tramor a’ch yswiriant gwyliau.

Cael bargen wych ar eich gwyliau

Gall gwyliau fod yn ddrud, ond mae ambell beth y gallwch ei wneud i gadw’ch taith arbennig yn fforddiadwy.

Yn ansicr beth allwch chi ei fforddio? Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i weld faint allwch chi fforddio ei wario ar eich gwyliau.

  • Chwiliwch am y fargen orau - Mae gwefannau cymharu, asiantaethau teithio ar y stryd fawr a chwmnïau llai yn werth eu hystyried cyn i chi brynu gwyliau, prynu arian tramor neu brynu yswiriant teithio. Gorau po fwyaf o gwmnïau i chi eu holi er mwyn i chi gael y fargen orau.
  • Prynwch eich tocynnau ar yr adeg iawn. Canfyddwch yr adeg iawn o’r flwyddyn i gael bargeinion rhad ar wyliau. Os ydych yn hyblyg gyda’ch dyddiadau, gall gwefannau cymharu fod o gymorth i chi ddod o hyd i’r adeg rataf i deithio.
  • Bargeiniwch gyda chwmnïau y stryd fawr. Efallai y llwyddwch i’w perswadio i gynnig rhywbeth rhatach i chi na bargen ar-lein.
  • Gwyliau pecyn vs ar eich liwt eich hun. Mae gwyliau pecyn yn cynnwys y daith awyren, llety, ac weithiau bwyd a diod. Gallant fod yn rhatach, ond yn llai hyblyg na gwyliau lle byddwch yn archebu popeth ar wahân.
  • Trefnu taith sydd o fewn eich cyllideb. Nid pleser yw treulio gweddill y flwyddyn yn poeni am arian ar ôl bod ar wyliau nad oeddech yn medru ei fforddio. Os yw arian yn dynn, pam nad ystyriwch chi daith ratach neu wyliau yn y wlad hon?
Am ragor o awgrymiadau ar leihau cost eich gwyliau, ewch i MoneySavingExpert.

Defnyddio gwefan cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu prisiau yn ffordd gyflym a rhad i gael llawer iawn o wybodaeth ar brynu gwyliau rhad. Yn syml, nodwch ar un o’r gwefannau hynny i ble a pha bryd y dymunwch deithio a bydd y wefan honno’n chwilio drwy’r farchnad am yr opsiynau sydd ar gael.

Cofiwch beidio â chanolbwyntio ar bris yn unig. Gwnewch yn siŵr fod y gwyliau yn addas i’ch anghenion ac o fewn eich cyllideb.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio mwy nag un gwefan gymharu. Nid ydynt i gyd yn gweithio â’r un cwmnïau awyrennau neu gyflenwyr, felly defnyddiwch amryw ohonynt i sicrhau na chollwch allan ar fargen dda.

Gwefannau cymharu poblogaidd ar gyfer teithio

Mae gan amryw o’r gwefannau hyn weithred ‘rhybudd pris’, sy’n golygu y gallwch ofyn i’r wefan roi gwybod i chi os bydd cost taith yn gostwng yn is na rhyw swm penodol.

Pa bryd i fynd a pha bryd i archebu

Yr adeg fwyaf costus i fynd ar wyliau yw pan fydd pawb yn dymuno mynd. Er enghraifft, gwyliau ysgol a phenwythnosau gŵyl y banc yw dwy o’r adegau mwyaf costus i deithio.

Os, serch hynny, eich bod yn fodlon teithio unrhyw adeg, gallech arbed llawer iawn o arian drwy fynd ar wyliau pan na fydd cymaint o bobl yn dymuno mynd. Gallech, er enghraifft, ystyried teithio yn ystod y tymhorau distaw a hedfan allan ar ddydd Mercher a dychwelyd ar ddydd Mawrth.

Fel arfer mae’n rhatach hefyd archebu’ch taith awyren cyn gynted â phosibl. Gallwch ddefnyddio offeryn momondo isod hefyd i gyfrifo pa bryd yw’r cyfnod rhataf o bosibl.

Offeryn cipolwg ar deithiau awyrennau momondo

Os ydych yn hyblyg gyda’ch dyddiadau yna efallai y bydd offeryn momondo o ddiddordeb i chi, sy’n rhoi amcangyfrif o brisiau teithiau awyrennau i’r dyfodol.

I’w ddefnyddio:

  1. ewch i wefan momondo
  2. teipiwch eich dewis o ddyddiadau a chyrchfan a chlicio ‘Search’
  3. wedi i’r canlyniadau gael eu dangos, cliciwch ‘Flight Insight’ ar y gornel uchaf ar y dde

Bydd y sgrin gipolwg hon yn rhoi llawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol i chi am eich cyrchfan o ddewis, yn cynnwys amcangyfrif o’r misoedd rhataf i deithio, y cwmnïau awyrennau rhataf a hyd yn oed yr adeg gorau o’r dydd i hedfan.

Enghraifft:

Os hoffech, er enghraifft, hedfan o Lundain i Efrog Newydd, mae momondo yn awgrymu mai’r misoedd rhataf i deithio yw mis Chwefror a mis Tachwedd. Y misoedd mwyaf costus yw mis Gorffennaf a mis Awst.

Mae’n rhestru’r cwmnïau awyrennau rhataf hefyd, ar gyfartaledd, yn ogystal â’r meysydd awyr rhataf i hedfan ohonynt ac iddynt.

Cofiwch nad yw’r cipolwg yn rhoi prisiau pendant a dylech ystyried y sgrin hon fel canllaw o’r opsiynau rhataf yn unig a allai fod ar gael. Gwiriwch gymaint o ffynonellau â phosibl i sicrhau y cewch y prisiau gorau.

Gwyliau pecyn neu drefnu’r awyren a’r gwesty eich hun – beth sydd orau?

Pan fyddwch chi’n bwcio eich gwyliau, mae gennych chi ddau brif opsiwn:

  1. Prynu gwyliau pecyn - fel rheol drwy gwmni teithio. Bydd y pecyn yn cynnwys y daith awyren a’r llety, ac weithiau bwyd a diod yn ogystal, os ydych chi’n dewis pecyn hollgynhwysol.
  2. Trefnu gwyliau ar eich liwt eich hun - rydych chi’n dewis ac yn talu am y llety a’r daith awyren ar wahân, ond mae’r taliadau wedi eu gwneud fwy na 24 awr ar wahân – sy’n wych os ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol.

Mae yna drydydd dewis hefyd, sy’n gyfuniad o wyliau pecyn ac ar eich liwt eich hun.

Gelwir hyn yn wyliau Trefniadau Teithio Cysylltiedig.

Gyda’r rhain, rydych chi’n talu am rannau o’r gwyliau ar wahân, yn hytrach na’r cyfan ar unwaith. Mae angen gwneud y taliadau o fewn 24 awr, sy’n un o’r pethau sy’n eu gwneud yn wahanol i wyliau ar eich liwt eich hun.

Byddwch yn cael gwybod os yw gwyliau rydych wedi ei archebu yn Drefniant Teithio Cysylltiedig gan y cwmni teithio cyntaf.

Mae’r rheolau a’r gwahaniaeth rhwng y mathau o wyliau ychydig yn gymhleth, felly os nad ydych chi’n siŵr pa fath o wyliau ydych chi’n ei brynu, holwch. Mae nawr yn ofynnol i gwmnïau teithio roi gwybod i chi o flaen llaw os ydych chi’n prynu gwyliau pecyn neu drefniant teithio cysylltiedig.

Y dewis gwyliau rhataf

Mae gwyliau pecyn yn dueddol o fod yn rhatach, yn enwedig ar gyfer cyrchfannau mwy poblogaidd, ond mae’n werth edrych ar bob opsiwn.

Weithiau gallwch fachu bargen arbennig os ydych chi’n archebu ar wahân neu’n cael Trefniant Teithio Cysylltiedig.

Os ydych yn bwriadu mynd ar wyliau gyda grŵp o bobl, mae rhai cwmnïau’n cynnig y cyfle i archebu fel grŵp.

Gall y rhain fod yn rhatach nag archebion unigol, felly mae’n werth holi.

Hawliau a diogelwch pan fyddwch chi’n archebu gwyliau

Gyda gwyliau pecyn, os ydych yn archebu drwy gwmni gyda thrwydded Trefnydd Teithio Awyr (ATOL) neu un sy’n aelod o’r gymdeithas teithio ABTA, yna cewch eich diogelu os aiff y cwmni i’r wal.

Mae gennych chi hefyd yr hawl i ddisgwyl cael y gwyliau y taloch amdano. Ond nid yw pob gwyliau pecyn yn gyfartal o ran y lefel o sicrwydd maent yn gynnig, gyda gwyliau Pecyn yn cynnig y mwyaf ac ar eich liwt eich hun y lleiaf.

Fe newidiodd y rheolau ar gyfer gwyliau a brynwyd wedi 1 Gorffennaf 2018 gyda’r Rheoliadau Teithiau Pecyn a Threfniadau Teithio Cysylltiedig 2018. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i chi os nad yw’r gwyliau yn cyd-fynd â’r hyn a ddisgrifiwyd ar wefannau neu mewn pamffledi. Mae’n rhoi’r hawl i chi ofyn i’ch gweithredwr teithiau gywiro unrhyw broblemau neu hawlio iawndal os na all.

Mae’n werth nodi na chewch chi mo hyn os trefnwch bopeth eich hunan.

Dyma gymhariaeth gyflym o’r lefel o ddiogelwch a gewch gyda gwahanol wyliau:

Math o wyliau Lefel o ddiogelwch
Gwyliau pecyn Amddiffyniad ariannol os yw’r sefydliad yn mynd i’r wal. Amddiffyniad cyfreithiol os nad ydych chi’n cael y gwyliau disgwyliedig.
Trefniadau Teithio Cysylltiedig Amddiffyniad os yw’r sefydliad yn mynd i’r wal.
Gwyliau ar eich liwt eich hun Gyda’r rhan fwyaf o wyliau ar eich liwt eich hun, ni chewch yr un o’r rhain.
Gwiriwch p’un ai oes gan gwmni gwyliau drwydded ATOL.
Gallwch ddarllen mwy am ddiogelu’ch hun ar-lein wrth archebu gwyliau gyda’r wefan Get Safe Online.

Ffyrdd i ddiogelu eich hun gyda gwyliau ar eich liwt eich hun

Os ydych yn defnyddio eich cerdyn credyd i brynu gwyliau yn costio mwy na £100 a hyd at £30,000, cewch eich diogelu gan ‘adran 75’ y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Mae hyn yn golygu bod gan gwmni’r cerdyn credyd gyfrifoldeb ar y cyd â’r gwerthwr os bydd problem gyda’r pethau a brynoch, yn cynnwys os aiff y cwmni i’r wal.

Os taloch yn defnyddio cerdyn debyd neu ar gredyd am lai na £100, efallai y byddwch yn gallu hawlio ar y cynllun hawlio tâl yn ôl, ble mae eich banc neu gwmni cerdyn yn cael eich arian yn ôl gan fanc y masnachwr os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Nid yw hyn yn ofyniad cyfreithiol, mae’n addewid gwasanaeth cwsmeriaid, ond mae’n werth rhoi cynnig arno.

Os gwnaethoch dalu gyda PayPal maent yn cynnig amddiffyniad i brynwyr, felly mae’n werth cychwyn anghydfod gyda PayPal i roi cynnig ar y trywydd yma. Dylech gychwyn anghydfod o fewn 180 niwrnod.

Os ydych chi wedi talu trwy drosglwyddiad banc, arian parod neu ddulliau eraill, does yna fawr allwch chi ei wneud yn defnyddio’r amddiffyniadau a grybwyllwyd uchod. Mae’n werth gwirio a allwch chi hawlio ar eich yswiriant teithio.

Yswiriant teithio rhad

Fel gydag unrhyw beth arall, gydag yswiriant teithio mae’n werth chwilio am y fargen orau. Peidiwch â’i brynu’n uniongyrchol oddi wrth eich asiantaeth teithio neu wefan teithio, oni bai eich bod yn siŵr mai dyma’r fargen orau. (Mae bron yn sicr na fydd.)

Canfyddwch fwy ynghylch cael yr yswiriant cywir am y pris cywir:

Arian teithio rhad

Mynnwch y fargen orau ar eich arian tramor – canfyddwch ddulliau rhad, cyfleus a diogel o dalu pan fyddwch chi dramor:

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?