Arbed arian ar wyliau

Mae pob un ohonom yn dymuno talu llai am ein gwyliau heb orfod aberthu ein hwyl yn yr haul (neu yn yr eira neu ar strydoedd dinasoedd). Dysgwch sut i gwtogi ar gostau ar eich teithio, eich arian tramor a’ch yswiriant gwyliau.

Cael bargen wych ar eich gwyliau

Gall gwyliau fod yn ddrud, ond mae ambell beth y gallwch ei wneud i gadw’ch taith arbennig yn fforddiadwy.

Yn ansicr beth allwch chi ei fforddio? Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i weld faint allwch chi fforddio ei wario ar eich gwyliau.

  • Chwiliwch am y fargen orau. Mae gwefannau cymharu, asiantaethau teithio ar y stryd fawr a chwmnïau llai yn werth eu hystyried cyn i chi brynu gwyliau, prynu arian tramor neu brynu yswiriant teithio. Gorau po fwyaf o gwmnïau i chi eu holi er mwyn i chi gael y fargen orau.
  • Prynwch eich tocynnau ar yr adeg iawn. Canfyddwch yr adeg iawn o’r flwyddyn i gael bargeinion rhad ar wyliau. Os ydych yn hyblyg gyda’ch dyddiadau, gall gwefannau cymharu fod o gymorth i chi ddod o hyd i’r adeg rataf i deithio.
  • Bargeiniwch gyda chwmnïau y stryd fawr. Efallai y llwyddwch i’w perswadio i gynnig rhywbeth rhatach i chi na bargen ar-lein.
  • Gwyliau pecyn vs ar eich liwt eich hun. Mae gwyliau pecyn yn cynnwys y daith awyren, llety, ac weithiau bwyd a diod. Gallant fod yn rhatach, ond yn llai hyblyg na gwyliau lle byddwch yn archebu popeth ar wahân.
  • Trefnu taith sydd o fewn eich cyllideb. Nid pleser yw treulio gweddill y flwyddyn yn poeni am arian ar ôl bod ar wyliau nad oeddech yn medru ei fforddio. Os yw arian yn dynn, pam nad ystyriwch chi daith ratach neu wyliau yn y wlad hon?
Am ragor o awgrymiadau ar leihau cost eich gwyliau, ewch i MoneySavingExpert.

Defnyddio gwefan cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu prisiau yn ffordd gyflym a rhad i gael llawer iawn o wybodaeth ar brynu gwyliau rhad. Yn syml, nodwch ar un o’r gwefannau hynny i ble a pha bryd y dymunwch deithio a bydd y wefan honno’n chwilio drwy’r farchnad am yr opsiynau sydd ar gael.

Cofiwch beidio â chanolbwyntio ar bris yn unig. Gwnewch yn siŵr fod y gwyliau yn addas i’ch anghenion ac o fewn eich cyllideb.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio mwy nag un gwefan gymharu. Nid ydynt i gyd yn gweithio â’r un cwmnïau awyrennau neu gyflenwyr, felly defnyddiwch amryw ohonynt i sicrhau na chollwch allan ar fargen dda.

Gwefannau cymharu poblogaidd ar gyfer teithio

Mae gan amryw o’r gwefannau hyn weithred ‘rhybudd pris’, sy’n golygu y gallwch ofyn i’r wefan roi gwybod i chi os bydd cost taith yn gostwng yn is na rhyw swm penodol.

Pa bryd i fynd a pha bryd i archebu

Yr adeg fwyaf costus i fynd ar wyliau yw pan fydd pawb yn dymuno mynd. Er enghraifft, gwyliau ysgol a phenwythnosau gŵyl y banc yw dwy o’r adegau mwyaf costus i deithio.

Os, serch hynny, eich bod yn fodlon teithio unrhyw adeg, gallech arbed llawer iawn o arian drwy fynd ar wyliau pan na fydd cymaint o bobl yn dymuno mynd. Gallech, er enghraifft, ystyried teithio yn ystod y tymhorau distaw a hedfan allan ar ddydd Mercher a dychwelyd ar ddydd Mawrth.

Fel arfer mae’n rhatach hefyd archebu’ch taith awyren cyn gynted â phosibl. Gallwch ddefnyddio offeryn momondo isod hefyd i gyfrifo pa bryd yw’r cyfnod rhataf o bosibl.

Offeryn cipolwg ar deithiau awyrennau momondo

Os ydych yn hyblyg gyda’ch dyddiadau yna efallai y bydd offeryn momondo o ddiddordeb i chi, sy’n rhoi amcangyfrif o brisiau teithiau awyrennau i’r dyfodol.

I’w ddefnyddio:

  1. ewch i wefan momondo
  2. teipiwch eich dewis o ddyddiadau a chyrchfan a chlicio ‘Search’
  3. wedi i’r canlyniadau gael eu dangos, cliciwch ‘Flight Insight’ ar y gornel uchaf ar y dde

Bydd y sgrin gipolwg hon yn rhoi llawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol i chi am eich cyrchfan o ddewis, yn cynnwys amcangyfrif o’r misoedd rhataf i deithio, y cwmnïau awyrennau rhataf a hyd yn oed yr adeg gorau o’r dydd i hedfan.

Enghraifft:

Os hoffech, er enghraifft, hedfan o Lundain i Efrog Newydd, mae momondo yn awgrymu mai’r misoedd rhataf i deithio yw mis Chwefror a mis Tachwedd. Y misoedd mwyaf costus yw mis Gorffennaf a mis Awst.

Mae’n rhestru’r cwmnïau awyrennau rhataf hefyd, ar gyfartaledd, yn ogystal â’r meysydd awyr rhataf i hedfan ohonynt ac iddynt.

Cofiwch nad yw’r cipolwg yn rhoi prisiau pendant a dylech ystyried y sgrin hon fel canllaw o’r opsiynau rhataf yn unig a allai fod ar gael. Gwiriwch gymaint o ffynonellau â phosibl i sicrhau y cewch y prisiau gorau.

Gwyliau pecyn neu drefnu’r awyren a’r gwesty eich hun – beth sydd orau?

Pan fyddwch chi’n bwcio eich gwyliau, mae gennych chi ddau brif opsiwn.

  1. Prynu gwyliau pecyn, fel rheol drwy gwmni teithio. Bydd y pecyn yn cynnwys y daith awyren a’r llety, ac weithiau bwyd a diod yn ogystal, os ydych chi’n dewis pecyn hollgynhwysol.
  2. Trefnu gwyliau ar eich liwt eich hun. Rydych chi’n dewis ac yn talu am y llety a’r daith awyren ar wahân – sy’n wych os ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol.

Mae gwyliau pecyn yn dueddol o fod yn rhatach, yn enwedig ar gyfer cyrchfannau mwy poblogaidd, ond mae’n werth edrych ar y ddau opsiwn. Weithiau gallwch fachu bargen arbennig os ydych chi’n archebu ar wahân.

Gyda gwyliau pecyn, os ydych yn archebu drwy gwmni gyda thrwydded Trefnydd Teithio Awyr (ATOL) neu un sy’n aelod o’r gymdeithas teithio ABTA, yna cewch eich diogelu os aiff y cwmni i’r wal. Mae’n werth nodi na chewch chi mo hyn os trefnwch bopeth eich hunan.

Gwirio a oes gan gwmni gwyliau drwydded ATOL.
Gwirio neu ganfod cwmni gwyliau sydd wedi’i gofrestru gydag ABTA.

Os ydych yn bwriadu mynd ar wyliau gyda grŵp o bobl, mae rhai cwmnïau’n cynnig y cyfle i archebu fel grŵp. Gall y rhain fod yn rhatach nag archebion unigol, felly mae’n werth holi.

Yswiriant teithio rhad

Fel gydag unrhyw beth arall, gydag yswiriant teithio mae’n werth chwilio am y fargen orau. Peidiwch â’i brynu’n uniongyrchol oddi wrth eich asiantaeth teithio neu wefan teithio, oni bai eich bod yn siŵr mai dyma’r fargen orau. (Mae bron yn sicr na fydd.)

Canfyddwch fwy ynghylch cael yr yswiriant cywir am y pris cywir:

Prynu gwyliau gyda cherdyn credyd

Os ydych yn defnyddio eich cerdyn credyd i brynu gwyliau yn costio mwy na £100 a hyd at £30,000, cewch eich diogelu gan ‘adran 75’ y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Mae hyn yn golygu bod gan gwmni’r cerdyn credyd gyfrifoldeb ar y cyd â’r gwerthwr os bydd problem gyda’r pethau a brynoch.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Arian teithio rhad

Mynnwch y fargen orau ar eich arian tramor – canfyddwch ddulliau rhad, cyfleus a diogel o dalu pan fyddwch chi dramor:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?