Newid gyrfa ar ôl dileu swydd

Gall colli swydd gynnig cyfleoedd newydd, gan gynnwys y cyfle i hyfforddi ar gyfer gyrfa newydd. Yn y canllaw hwn, cewch wybod ble i gael cymorth a chyngor ariannol yn ogystal â’ch dewisiadau pan ddaw’n amser i ailhyfforddi. Efallai’n wir y gwelwch fod colli’ch swydd yn agor y drws i yrfa newydd sbon.

Cael cyngor ar yrfaoedd, ailhyfforddi a chyllid

Mae ychwanegu at eich sgiliau presennol neu gael cymwysterau mewn maes newydd yn ffyrdd da o wella’ch gobeithion o gael swydd arall. Gallent hefyd roi hwb i’ch hyder y mae mawr ei angen.

Fe welwch fod llawer o ddewisiadau ailhyfforddi ar gael i chi pan fydd eich swydd wedi’i dileu, o brentisiaethau i interniaethau i gyrsiau astudio rhan-amser neu amser llawn neu gyrsiau astudio o bell yn y coleg neu’r brifysgol. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael hefyd.

Dolenni defnyddiol a manylion cyswllt

Sgiliau cyfrifiadurol ac ar-lein

Ewch i Rwydwaith Canolfannau Ar-lein y Deyrnas Unedig yn ukonlinecentres.org i ganfod eich canolfan hyfforddiant agosaf.

Mae Learn My Way yn cynnig cwrs am ddim ar ddefnyddio cyfrifiadur, pori’r we a chanfod gwaith ar-lein ar learnmyway.com.

Cyllido’ch hyfforddiant, eich astudiaethau neu’ch prentisiaeth

Mae’n bosibl na chewch chi daliad terfynol enfawr pan gollwch eich swydd, ond nid yw hynny’n golygu na allwch fforddio ailhyfforddi.

Mae gwahanol ffyrdd o gyllido newid gyrfa, gan ddibynnu ar y rhaglen hyfforddi neu’r cwrs astudio yr hoffech ei ddilyn - a chan ddibynnu hefyd ar unrhyw gynilion neu incwm sydd gennych.

Ystyriwch pa ddewis sy’n addas i chi - benthyciad (bydd rhaid ichi ei dalu’n ôl), grantiau neu fwrsariaethau (ni fydd rhaid ichi dalu’r rhain yn ôl) neu brentisiaethau (byddwch yn ennill arian wrth ddysgu).

Benthyciadau datblygiad proffesiynol a datblygu gyrfa

Mae benthyciadau datblygiad proffesiynol a datblygu gyrfa wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer dysgu yn seiliedig ar waith.

Sut maent yn gweithio:

  • Gallwch fenthyca unrhyw beth rhwng £300 a £10,000, waeth faint yw’ch cynilion neu’ch incwm.
  • Gallwch fenthyca ar gyfraddau cymharol rad.
  • Ni fyddwch yn dechrau ei ad-dalu hyd nes i chi orffen eich cwrs.
  • Bydd banciau angen rhwng chwe wythnos a thri mis i brosesu’ch cytundeb, felly peidiwch â’i adael tan y funud olaf.

Benthyciadau myfyrwyr

Mae dros hanner y bobl sy’n astudio ar gyfer cyrsiau gradd yn y DU dros 21 - nid yw byth yn rhy hwyr i fynd i’r coleg neu’r brifysgol. Neu’n wir, i fynd yn ôl!

Grantiau a bwrsariaethau

Maent ar gael fel arfer gan y llywodraeth, elusennau, neu’r coleg neu’r brifysgol lle rydych yn bwriadu mynd, ond mae angen ichi chwilio amdanynt.

Prentisiaethau

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn, gall prentisiaeth fod yn ffordd dda o symud i yrfa newydd. Byddwch yn ennill tra byddwch yn dysgu, a dylai fod gennych well gobaith o gael swydd.

Hawlio budd-daliadau tra byddwch yn ailhyfforddi

Cyn gynted ag y bydd eich swydd wedi’i dileu, mae angen ichi hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. A phan fyddwch yn cofrestru ar gyfer prentisiaeth neu gwrs astudio, cofiwch hawlio unrhyw gymorth ychwanegol fel arian tuag at ofal plant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?