Newidiadau a allai effeithio ar daliadau cynhaliaeth

Gall talu am gynhaliaeth i gymar neu ei derbyn (lwfans cyfnodol yn yr Alban) fod yn anodd i’r naill barti. Mae’n golygu ailfeddwl cyllideb eich cartref wrth i chi ddod i delerau gyda’ch amgylchiadau newydd. Bydd y canllaw hwn o gymorth i chi weithio allan sut allai newidiadau mewn incwm, perthynas newydd a digwyddiadau eraill effeithio ar eich taliadau cynhaliaeth.

Newidiadau i’ch taliadau cynhaliaeth i gymar/lwfans cyfnodol

Yn cael anhawster gwneud y taliadau? Yn cael anhawster cadw dau ben llinnyn ynghyd gyda’r swm a gewch? Mae Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn wasanaeth diduedd ac am ddim sydd â’r nod o helpu rhieni sydd wedi gwahanu, i wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer eu hunain a’u plant.

Os ydych yn cael anawsterau sylweddol wrth ymdopi ar yr arian sydd gennych, neu os yw incwm eich cynbartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) wedi cynyddu’n sylweddol, yna efallai ei bod yn bosibl cael cynyddu’r gynhaliaeth a delir i chi.

Yn yr un modd, os ydych chi’n talu i’ch cynbartner a bod eich sefyllfa incwm yn gwaethygu, gallwch ofyn am i lefel y taliadau gael ei ostwng.

Yn y naill sefyllfa a’r llall, mae’n bwysig gweithredu’n gyflym fel na fydd eich ôl-ddyledion yn mynd yn rhy fawr.

Dod i gytundeb

Os na allwch chi a’ch cynbartner gytuno i newid y taliadau a roddir neu a dderbynnir, ystyriwch ddefnyddio cyfryngu. Mae hynny’n golygu bod cyfryngwr wedi ei hyfforddi yn eich helpu i gytuno ar benderfyniad ac mae’n llawer rhatach na mynd i’r llys.

Ond cofiwch, os ydych chi neu’ch cynbartner yn ceisio newid gorchymyn llys (a elwir yn ‘amrywio’ mewn iaith gyfreithiol), yna dim ond y llys all wneud hynny. Ar ôl i chi ddod i gytundeb arall, trwy gyfryngu neu ddulliau eraill, rhaid i chi ofyn i’r llys ei gymeradwyo. Fel arall, bydd y gorchymyn gwreiddiol yn parhau i redeg a gall arwain at gymhlethdodau mawr am ôl-ddyledion.

Os na allwch chi gytuno, efallai mai gwneud cais yn uniongyrchol i’r llys fydd yr unig ddewis. Ond, mae’n ddrud ac nid oes gwarant y byddwch yn cael y canlyniad yr ydych yn ei ddymuno, felly dylech ei osgoi os gallwch chi. Dylech gael cyngor cyfreithiol i weld beth yw eich opsiynau cyn gwneud hyn.

Darllenwch ein canllaw Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol ar ysgariad neu ddiddymiad.

Newidiadau mewn incwm neu gyfoeth

Gall newid sylweddol i’ch sefyllfa ariannol gynnwys colli eich swydd heb debygolrwydd o ddod o hyd i un newydd, cychwyn swydd newydd ar gyflog llawer is, afiechyd neu anabledd. Gall hefyd olygu’r gwrthwyneb yn llwyr: dod o hyd i swydd newydd gyda chyflog llawer uwch neu etifeddu neu ennill swm mawr o arian.

Cyfalafu taliadau cynhaliaeth i gymar/lwfans cyfnodol

Os bydd sefyllfa ariannol – yr incwm neu gyfoeth cyfalaf – y cynbartner sy’n talu cynhaliaeth yn gwella yn sylweddol, efallai y bydd yn bosibl i daliadau gael eu ‘cyfalafu’. Mae hyn yn golygu y byddai’r person sy’n derbyn arian yn cael cyfandaliad ac y byddai’r taliadau yn dod i ben (a elwir yn ‘doriad llwyr’). Bydd llysoedd bob amser am ystyried p’un a yw ‘toriad llwyr’ yn bosibl. Yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban , byddai’n rhaid i chi a’ch cynbartner gytuno ar daliadau cyfalafu.

Newidiadau os byddwch yn dechrau perthynas newydd

Bydd y taliadau i chi yn dod i ben os byddwch yn ailbriodi neu’n dechrau ar bartneriaeth sifil newydd. Nid yw byw gyda rhywun arall mewn perthynas, heb briodi na mynd i bartneriaeth sifil, yn golygu y bydd y taliadau gan eich cynbartner yn dod i ben yn awtomatig. Ond gall ef neu hi ofyn i chi gytuno i leihau’r swm, neu ddod â’r taliadau i ben yn llwyr. Mae hyn ar y sail bod rhywun arall bellach yn cyfrannu at eich costau byw.

Gall hyn fod yn gymhleth felly mae’n werth cael cyngor cyfreithiol.

Newidiadau i gynhaliaeth plant

Os oes newid sylweddol yn yr incwm neu gyfoeth sydd ar gael i chi neu eich cynbartner yna efallai y byddwch yn gallu addasu lefel y taliadau cynhaliaeth plant. Os oes gennych drefniant seiliedig ar y teulu gyda’ch cynbartner, gallwch drafod gwneud newidiadau gydag ef neu hi. Dylech wirio gyda’ch cyfreithiwr am ddiweddaru unrhyw orchymyn llys (os oes gennych chi un) sy’n cynnwys cytundebau blaenorol ar daliadau cynhaliaeth plant.

Os byddwch yn symud i fyw gyda phartner newydd a’ch bod yn derbyn cynhaliaeth plant, ni fydd eich perthynas newydd yn effeithio ar hyn, os byddwch yn priodi neu yn llunio partneriaeth sifil. Ond gallwch gytuno gyda’ch cynbartner i newid lefel y taliadau, os bydd lefelau incwm yn newid er enghraifft. Os oes llysblant, efallai y byddai’n werth cael cyngor cyfreithiol.

Gwiriwch gyda Opsiynau Cynhaliaeth Plantopens in new window i weld beth yw eich dewisiadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?