Budd-dal Plant ar gyfer pobl sy'n ennill £50,000 +

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill mwy na £50,000 y flwyddyn cyn treth yna bydd yn rhaid i chi dalu rhywfaint (neu’r cyfan) o’ch Budd-dal Plant yn ôl fel Treth Incwm ychwanegol.

Rydych chi a’ch partner yn ennill llai na £50,000 y flwyddyn yr un

Os ydych chi a’ch partner yn ennill llai na £50,000 y flwyddyn yr un, byddwch yn derbyn y swm llawn o Fudd-dal Plant heb orfod talu dim ohono’n ôl.

Rydych chi neu’ch partner yn ennill rhwng £50,000 a £60,000 y flwyddyn

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill rhwng £50,000 a £60,000 y flwyddyn cyn treth yr un, bydd yn rhaid i chi dalu cyfran o’ch Budd-dal Plant yn ôl mewn Treth Incwm ychwanegol.

Sut mae’n gweithio?

Awgrym da

Bydd hawlio Budd-dal plant yn eich helpu chi i ddiogelu eich Pensiwn y Wladwriaeth. Os ydych chi gartref yn gofalu am eich babi neu blant a ddim yn talu Yswiriant Gwladol, byddwch yn cael credydau tuag at eich Pensiwn y Wladwriaeth. Ffoniwch y Swyddfa Budd-dal Plant ar 0300 200 3100

Byddwch yn parhau i dderbyn y swm llawn o Fudd-dal Plant bob mis (neu bob wythnos os cewch eich talu’n wythnosol). Fodd bynnag, bydd yn rhaid i’r un sy’n ennill y mwyaf dalu mwy o Dreth Incwm i ad-dalu’r gyfran o Fudd-dal Plant nad oes gennych hawl iddi bellach.

Bydd angen i chi gwblhau cofnod treth Hunanasesu fel y gall Cyllid a Thollau EM (HMRC) gyfrifo swm y Dreth Incwm ychwanegol y bydd yn rhaid i chi ei thalu.

Cofrestrwch ar gyfer Hunanasesu ar wefan GOV.UK.

Faint sydd yn rhaid i chi ad-dalu?

Bydd yn ofynnol i chi ad-dalu 1% (un y cant) o Fudd-dal Plant eich teulu am bob £100 ychwanegol o incwm dros £50,000 a enillwch bob blwyddyn.

Er enghraifft:

Mae gan Katya a Leroy fabi. Mae Katya’n aros gartref i ofalu am y babi. Mae Leroy yn ennill £51,000 y flwyddyn. Gan fod Leroy yn ennill dros £50,000 y flwyddyn, rhaid iddo dalu treth ychwanegol er mwyn ad-dalu peth o’u Budd-dal Plant. Mae ei incwm yn £1,000 (10 x £100) dros y terfyn, felly’r dreth ychwanegol fydd 10% o’u Budd-dal Plant o £21.15 yr wythnos (2021-22). Felly mae ef yn talu treth ychwanegol o £109.72 y flwyddyn (£2.11 x 52).

Gallwch gael amcangyfrif o faint o dreth y byddai’n rhaid i chi ei thalu oherwydd eich Budd-dal Plant ar wefan GOV.UK.

Rydych chi neu’ch partner yn ennill mwy na £60,000 y flwyddyn

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill mwy na £60,000 y flwyddyn cyn treth, bydd yn rhaid ichi dalu’r cyfan o’ch Budd-dal Plant yn ôl fel Treth Incwm.

Sut mae’n gweithio?

Byddwch yn parhau i dderbyn y swm llawn o Fudd-dal Plant bob mis (neu bob wythnos os cewch eich talu’n wythnosol). Fodd bynnag, bydd rhaid i’r un sy’n ennill y mwyaf ad-dalu’r swm llawn fel Treth Incwm.

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen dreth Hunanasesu fel y gall Cyllid a Thollau EM (HMRC) gyfrifo’r Dreth Incwm ychwanegol y bydd yn rhaid i chi ei thalu.

Cofrestrwch ar gyfer Hunanasesu ar wefan GOV.UK.

Beth i’w wneud os ydych yn rhiant newydd?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn parhau i hawlio am Fudd-dal Plant - hyd yn oed os ydych yn ennill dros £50,000 ac rydych wedi penderfynu peidio â chymryd y taliadau— i sicrhau nad ydych yn colli’r cyfle i gael:

 • credydau Yswiriant Gwladol sy’n diogelu’ch hawl i gael Pensiwn y Wladwriaeth
 • eich plentyn yn derbyn rhif Yswiriant Gwladol fel mater o drefn cyn ei ben-blwydd yn 16 oed
 • budd-daliadau eraill megis Lwfans Gwarcheidwad.
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ein canllaw Hawlio Budd-dal Plant.

Os ydych am stopio eich taliadau Budd-dal Plant

Gallwch ddewis peidio â derbyn eich taliadau Budd-dal Plant mwyach.

 • Mae hyn yn osgoi’r drafferth o dalu treth ychwanegol.
 • Ni fydd yn ofynnol i chi gwblhau ffurflen dreth.
 • Os ydych yn ennill rhwng £50,000 a £60,000, yn y pen draw byddwch ar eich colled gan y byddwch yn ildio’r gyfran o Fudd-dal Plant mae gennych hawl iddi o hyd.

Sut allwch chi stopio’ch taliadau?

Dylech roi gwybod i HMRC eich bod am stopio eich taliadau. Defnyddiwch y ffurflen hon ar wefan HMRC.

Gallwch stopio’ch taliadau Budd-dal Plant ar wefan GOV.UK.

Os ydych am barhau i dderbyn eich Budd-dal Plant

Awgrym da

Yn ddelfrydol, dylech roi eich taliadau Budd-dal Plant heibio mewn cyfrif cynilo llog-uchel tan eich bod yn gwybod faint y bydd angen ichi ei ad-dalu.

Os penderfynwch barhau i dderbyn eich taliadau, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesu.

Dysgwch ragor am gofrestru ar gyfer Hunanasesu ar wefan GOV.UK

Gallwch ddewis cadw’ch taliadau Budd-dal Plant.

 • Os ydych yn ennill rhwng £50,000 a £60,000, byddwch yn parhau i dderbyn yr arian sy’n ddyledus i chi.
 • Hyd yn oed os ydych yn ennill dros £60,000, os rhoddwch eich Budd-dal Plant mewn cyfrif cynilo gallwch ennill llog ar yr arian cyn bod yn rhaid i chi dalu’ch bil treth.
 • Bydd angen i chi dalu’r dreth ychwanegol.
 • Bydd yn rhaid i chi gwblhau datganiad treth.

Sut i ddewis cyfrif cynilo

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn os ydych chi’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo sy’n addas ar gyfer eich anghenion chi.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un wefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un wefan cyn gwneud penderfyniad. Byddwch yn dymuno canfod y gyfradd llog uchaf sydd ar gael.
 • Mae’n bwysig hefyd gwneud tipyn o waith ymchwil i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Gallwch ddarllen rhagor yn ein canllaw Dod o hyd i’r bargeinion gorau gyda gwefannau cymharu prisiauopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?