Newidiadau i fudd-daliadau yn y DU

Bu nifer o newidiadau i’r system fudd-daliadau yn y DU. Mae rhai budd-daliadau yn cael eu disodli tra gall rhai eraill fod â rheolau gwahanol ar gyfer eu hawlio. Mae nifer o newidiadau i fudd-daliadau wedi digwydd eisoes yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ac yn cael eu cyflwyno’n raddol yng Ngogledd Iwerddon. Mae’r dudalen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ar beth sy’n digwydd ledled y DU.

Credyd Cynhwysol

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol sengl, symlach i bobl sy’n chwilio am waith neu sydd ar incwm isel. Bydd yn disodli rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd. Cyfeiriad eich cartref a’ch amgylchiadau personol fydd yn penderfynu a fyddwch chi’n cael hawlio neu beidio.

Dewch o hyd i ragor am Gredyd Cynhwysol yn ein canllaw a sut allai effeithio arnoch chi Credyd Cynhwysol eglurhad

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol yn disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl

Yn yr Alban

Dan reolau newydd a gyflwynwyd gan lywodraeth yr Alban, bydd pobl ifanc yn parhau i hawlio Lwfans Byw i’r Anabl i blant hyd nes iddynt gyrraedd 18 oed.

Mae’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) wedi cael ei ddisodli gan fudd-dal o’r enw’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) ar gyfer pobl 16 i 64.

Os ydych eisoes yn cael Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) a bod eich budd-dal i fod i ddod i ben neu eich bod yn adrodd newid yn eich anghenion, bydd rhywun yn cysylltu â chi ynglŷn ag ailasesu ar gyfer PIP.

dysgwch ragor am y newidiadau yn ein canllaw Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad
dysgwch ragor am y newidiadau yn ein canllaw Symud o DLA i PIP – ymdopi â newidiadau mewn incwm.

Y cap budd-daliadau

Os ydych rhwng 16 a 64 oed, galllai terfyn fodoli ar gyfanswm y budd-daliadau y gallwch eu cael. Yr enw ar hwn yw cap budd-daliadau.

Yr uchafswm allwch chi ei gael mewn incwm budd-daliadau yw:

  • £23,000 os ydych yn byw yn Llundain
  • £20,000 os ydych chi’n byw yn rhywle arall yn y DU
Dysgwch sut allai hynny effeithio arnoch chi yn ein canllaw Y cap budd-daliadau

Sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi?

Os ydych yn bensiynwr ar incwm isel ni fydd gostyngiad yn y swm a dderbyniwch.

I bawb arall, bydd y ffordd yr effeithir arnoch yn dibynnu ar ble rydych yn byw.

Toriadau Budd-dal Tai i denantiaid tai cymdeithasol

Os ydych yn rhentu gan awdurdod lleol, cymdeithas dai neu landlord cymdeithasol cofrestredig, yna gallai’ch Budd-dal Tai gael ei dorri:

  • 14% os ystyrir bod gennych ystafell wely sbâr
  • 25% os oes gennych chi ddwy neu ragor o ystafelloedd gwely

Weithiau cyfeirir at hyn fel y ‘Dreth Ystafell Wely’, y ‘gosb danfeddiannu’ neu ‘gael gwared ar y cymhorthdal ystafell sbâr’.

Budd-dal Tai os ydych rhwng 18 a 21 oed

Y bydd rhai 18 i 21 oed yn gallu hawlio cefnogaeth ar gyfer costau tai yn rhan o’r Credyd Cynhwysol.

Newidiadau i’r Gronfa Gymdeithasol

Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng

Mae Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng wedi’u disodli gan gymorth a ddarperir gan eich awdurdod lleol yn Lloegr a’r gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru a’r Alban.

Benthyciadau Cyllidebu a Blaendaliadau Cyllidebu

Os byddwch angen benthyca arian ar gyfer gwariant mewn argyfwng tra byddwch yn hawlio rhai budd-daliadau penodol, gallwch ofyn am help gan y DWP ar gyfer y gost.

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol mae’n bosibl y gallech hawlio Benthyciad Cyllidebu. Dysgwch ragor am Fenthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol.

Mae Blaensymiau Cyllidebu yn disodli Benthyciadau Cyllidebu ar gyfer pobl sy’n cael Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi wneud cais am Flaenswm Cyllidebu. Dysgwch ragor am Flaensymiau Cyllidebu ar wefan Cyngor ar Bopethopens in new window.

Beth allwch chi ei wneud am y newidiadau

Os ydych yn cael eich effeithio gan doriadau mewn budd-daliadau ac yn poeni am ymdopi ar lai o arian, y cam cyntaf yw sicrhau bod y penderfyniad yn un cywir.

Gallwch ofyn i’ch penderfyniad gael ei ailystyried.

Dysgwch sut i herio penderfyniad ar fudd-daliad ar wefan Cyngor ar Bopeth

Gwiriwch i weld a allwch wneud unrhyw arbedion

Efallai mai nawr yw’r amser i edrych ar eich gwariant yn y cartref a gweld a allwch chi gwtogi ar unrhyw gostau ac arbed arian ar filiau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?