Newidiadau mewn budd-daliadau

Bu nifer o newidiadau i’r system fudd-daliadau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Yng Ngogledd Iwerddon, golyga cyflwyno’r Ddeddf Diwygio Lles (2015) y bydd newidiadau i amryw o’r budd-daliadau presennol.

Bu nifer o newidiadau i’r system fudd-daliadau. Mae rhai budd-daliadau yn cael eu disodli tra gall rhai eraill fod â rheolau gwahanol ar gyfer eu hawlio.

Mae’r dudalen hon yn egluro i chi beth sy’n digwydd yn y DU.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol sengl, symlach i bobl sy’n chwilio am waith neu sydd ar incwm isel. Bydd yn disodli rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd. Cyfeiriad eich cartref a’ch amgylchiadau personol fydd yn penderfynu a fyddwch chi’n cael hawlio neu beidio.

Dewch o hyd i ragor am Gredyd Cynhwysol yn ein canllaw a sut allai effeithio arnoch chi Credyd Cynhwysol eglurhad

Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon

Caiff Credyd Cynhwysol ei gyflwyno yng Ngogledd Iwerddon yn 2017. Nid yw’r manylion terfynol wedi eu cytuno hyd yma ynglŷn â pha bryd y bydd yn cychwyn.

Dewch o hyd i ragor am Gredyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol yn disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl

Mae’r Lwfans Byw I’r Anable (DLA) wedi cael ei ddisodli gan Fudd-dal o’r enwy y Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) ar gyfer pobl rhwng 16 a 64 oed.

Taliad Annibyniaeth Bersonol yng Gogledd Iwerddon

Cyflwynir Taliad Annibyniaeth Bersonol yng Ngogledd Iwerddon ar 20 Mehefin 2016. O’r dyddiad hwnnw, ni fyddwch yn medru hawlio Lwfans Byw i’r Anabl. I

Os ydych eisoes yn cael Lwfans Byw i’r Anabl a bod eich budd-dal i fod i ddod i ben neu eich bod yn adrodd newid yn eich anghenion, bydd rhywun yn cysylltu â chi ynglŷn ag ailasesu ar gyfer PIP o 20 Mehefin 2016 ymlaen.

Os dyfarnwyd DLA am gyfnod diderfyn neu am oes ni fydd unrhyw un yn cysylltu â chi tan fis Rhagfyr 2016 o leiaf.

Disgwylir i bawb sy’n cael y DLA ar hyn o bryd fod wedi ei wahodd i hawlio PIP erbyn mis Rhagfyr 2018.

Y cap budd-daliadau

Os ydych rhwng 16 a 64 oed, galllai terfyn fodoli ar gyfanswm y budd-daliadau y gallwch eu cael. Yr enw ar hwn yw cap budd-daliadau.

O’r Hydref 2016, yr uchafswm allwch chi ei gael mewn incwm budd-daliadau yw:

  • £23,000 os ydych yn byw yn Llundain
  • £20,000 os ydych chi’n byw yn rhywle arall yn y DU
Dysgwch sut allai hynny effeithio arnoch chi yn ein canllaw Y cap budd-daliadau

Y cap budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon

Disgwylir i’r cap budd-daliadau gael ei gyflwyno yng Ngogledd Iwerddon ar 31 Mai 2016.

Dysgwch ragor am y cap budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect

Sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi?

Os ydych yn bensiynwr ar incwm isel ni fydd gostyngiad yn y swm a dderbyniwch.

I bawb arall, bydd y ffordd yr effeithir arnoch yn dibynnu ar ble rydych yn byw.

Toriadau Budd-dal Tai i denantiaid tai cymdeithasol

Os ydych yn rhentu gan awdurdod lleol, cymdeithas dai neu landlord cymdeithasol cofrestredig, yna gallai’ch Budd-dal Tai gael ei dorri:

  • 14% os ystyrir bod gennych ystafell wely sbâr
  • 25% os oes gennych chi ddwy neu ragor o ystafelloedd gwely

Weithiau cyfeirir at hyn fel y ‘Dreth Ystafell Wely’, y ‘gosb danfeddiannu’ neu ‘gael gwared ar y cymhorthdal ystafell sbâr’.

Treth Ystafell Wely’ yng Ngogledd Iwerddon

Disgwylir i’r ‘dreth ystafell wely’ gael ei chyflwyno yng Ngogledd Iwerddon yn ddiweddarach eleni ond nid yw’r manylion terfynol wedi eu cytuno hyd yma.

Mae llywodraeth Gogledd Iwerddon wedi cytuno i roi arian i helpu pobl a effeithir gan y newidiadau.

Dysgwch ragor am doriadau i Fudd-dal Tai yng Ngogledd Iwerddon ar wefan Cyngor ar Bopeth

Budd-dal Tai os ydych rhwng 18 a 21 oed

O fis Ebrill 2017 ni fyddwch yn medru hawlio budd-dal tai yn awtomatig.

Fodd bynnag, byddwch yn medru parhau i hawlio os:

  • ydych yn riant gyda phlant dibynnol
  • ydych wedi eich dynodi’n riant bregus
  • ydych wedi gweithio’n barhaus am chwe mis cyn cyflwyno hawliad.

Newidiadau i’r Gronfa Gymdeithasol

Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng

Cafodd Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng eu diddymu o 1 Ebrill 2013. Maent wedi’u disodli gan gymorth ariannol a ddarperir gan eich awdurdod lleol yn Lloegr a’r gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru a’r Alban.

Newidiadau i’r Gronfa Gymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon, nid yw’r dyddiad pan ddaw newidiadau i’r gronfa gymdeithasol i rym wedi ei gyhoeddi eto.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, dysgwch fwy am newidiadau i’r Gronfa Gymdeithasol ar wefan niDirect

Benthyciadau Cyllidebu

Wrth i bobl gael eu symud i Gredyd Cynhwysol, mae Benthyciadau Cyllidebu’n cael eu disodli gan system newydd o Flaendaliadau Cyllidebu.

Dysgwch ragor am Flaensymiau Cyllidebu ar y wefan Cyngor ar Bopeth.

Os nad ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol eto gallwch hawlio Benthyciadau Cyllidebu o hyd.

Beth allwch chi ei wneud am y newidiadau

Os ydych yn cael eich effeithio gan y newidiadau budd-dal hyn ac rydych yn poeni am ymdopi ar lai o arian, y cam cyntaf yw sicrhau y gwyddoch faint yn union fydd gennych yn dod i mewn a’r hyn y bydd yn rhaid ichi’i wario arno.

Bob blwyddyn mae eich cyngor yn cael pot o arian i helpu pobl sy’n cael trafferth wrth dalu eu rhent yn y tymor byr. Y cyngor sy’n penderfynu pwy ddylai gael yr hyn maent yn ei alw yn ‘Daliadau Tai Dewisol’.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?