Newidiadau i fudd-daliadau yn y DU

Bu nifer o newidiadau i’r system fudd-daliadau yn y DU. Mae rhai budd-daliadau yn cael eu disodli tra gall rhai eraill fod â rheolau gwahanol ar gyfer eu hawlio. Mae nifer o newidiadau i fudd-daliadau wedi digwydd eisoes yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ac yn cael eu cyflwyno’n raddol yng Ngogledd Iwerddon. Mae’r dudalen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ar beth sy’n digwydd ledled y DU.

Credyd Cynhwysol

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol sengl, symlach i bobl sy’n chwilio am waith neu sydd ar incwm isel. Bydd yn disodli rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn ar hyn o bryd. Cyfeiriad eich cartref a’ch amgylchiadau personol fydd yn penderfynu a fyddwch chi’n cael hawlio neu beidio.

Dewch o hyd i ragor am Gredyd Cynhwysol yn ein canllaw a sut allai effeithio arnoch chi Credyd Cynhwysol eglurhad

Mae’r Taliad Annibyniaeth Bersonol yn disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl

Mae’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) wedi cael ei ddisodli gan fudd-dal o’r enw’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) ar gyfer pobl 16 i 64.

Os ydych eisoes yn cael Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) a bod eich budd-dal i fod i ddod i ben neu eich bod yn adrodd newid yn eich anghenion, bydd rhywun yn cysylltu â chi ynglŷn ag ailasesu ar gyfer PIP.

Os dyfarnwyd DLA am gyfnod diderfyn neu am oes cewch wahoddiad i hawlio PIP erbyn mis Rhagfyr 2018.

dysgwch ragor am y newidiadau yn ein canllaw Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad
dysgwch ragor am y newidiadau yn ein canllaw Symud o DLA i PIP – ymdopi â newidiadau mewn incwm.

Y cap budd-daliadau

Os ydych rhwng 16 a 64 oed, galllai terfyn fodoli ar gyfanswm y budd-daliadau y gallwch eu cael. Yr enw ar hwn yw cap budd-daliadau.

Yr uchafswm allwch chi ei gael mewn incwm budd-daliadau yw:

 • £23,000 os ydych yn byw yn Llundain
 • £20,000 os ydych chi’n byw yn rhywle arall yn y DU
Dysgwch sut allai hynny effeithio arnoch chi yn ein canllaw Y cap budd-daliadau

Sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi?

Os ydych yn bensiynwr ar incwm isel ni fydd gostyngiad yn y swm a dderbyniwch.

I bawb arall, bydd y ffordd yr effeithir arnoch yn dibynnu ar ble rydych yn byw.

Toriadau Budd-dal Tai i denantiaid tai cymdeithasol

Os ydych yn rhentu gan awdurdod lleol, cymdeithas dai neu landlord cymdeithasol cofrestredig, yna gallai’ch Budd-dal Tai gael ei dorri:

 • 14% os ystyrir bod gennych ystafell wely sbâr
 • 25% os oes gennych chi ddwy neu ragor o ystafelloedd gwely

Weithiau cyfeirir at hyn fel y ‘Dreth Ystafell Wely’, y ‘gosb danfeddiannu’ neu ‘gael gwared ar y cymhorthdal ystafell sbâr’.

Budd-dal Tai os ydych rhwng 18 a 21 oed

Pwysig

Bydd y llywodraeth yn addasu’r holl reoliadau fel y bydd rhai 18 i 21 oed yn gallu hawlio cefnogaeth ar gyfer costau tai yn rhan o’r Credyd Cynhwysol. Nid yw’r dyddiad ar gyfer hyn wedi ei gyhoeddi eto.

Ni fyddwch yn medru hawlio budd-dal tai yn awtomatig.

Fodd bynnag, byddwch yn medru parhau i hawlio os:

 • ydych yn riant gyda phlant dibynnol
 • ydych wedi eich dynodi’n riant bregus
 • ydych wedi gweithio’n barhaus am chwe mis cyn cyflwyno hawliad.

Os ydych yn byw yn yr Alban, dywedodd llywodraeth yr Alban y bydd yn parhau i dalu Budd-dal Tai i rai 18 i 21 oed drwy’r Gronfa Lles Albanaidd.

Newidiadau i’r Gronfa Gymdeithasol

Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng

Mae Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng wedi’u disodli gan gymorth a ddarperir gan eich awdurdod lleol yn Lloegr a’r gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru a’r Alban.

Benthyciadau Cyllidebu a Blaensymiau

Os byddwch angen benthyca arian ar gyfer gwariant mewn argyfwng tra byddwch yn hawlio rhai budd-daliadau penodol, gallwch ofyn am help gan y DWP ar gyfer y gost.

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol mae’n bosibl y gallech hawlio Benthyciad Cyllidebu. Dysgwch ragor am Fenthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol.

Mae Blaensymiau Cyllidebu yn disodli Benthyciadau Cyllidebu ar gyfer pobl sy’n cael Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi wneud cais am Flaenswm Cyllidebu. Dysgwch ragor am Flaensymiau Cyllidebu ar wefan Cyngor ar Bopethopens in new window.

Newidiadau mewn budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon

Credyd Cynhwysol

Bwriedir cyflwyno Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon ym mis Medi 2017.

Dysgwch ragor am Gredyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Dysgwch ragor am Daliad Annibyniaeth Bersonol yng Gogledd Iwerddon ar wefan nidirect

Y cap budd-daliadau

Cafodd y cap budd-daliadau ei gyflwyno yng Ngogledd Iwerddon ar 31 Mai 2016.

Dysgwch ragor am y cap budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect

Y ‘Dreth Ystafell Wely’

Cyflwynwyd y ‘dreth ystafell wely’ ym mis Chwefror 2017. Fodd bynnag, mae llywodraeth Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar gyllid i helpu pobl a fydd wedi eu heffeithio gan y newidiadau.

Os cewch eich effeithio, bydd angen i chi ymgeisio am Daliad Tai Dewisol (DHP).

I ddysgu rhagor, ffoniwch Linell Gymorth Independent Welfare Change ar 0808 802 0020.

Mae’r llinell gymorth ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae galwadau o ffonau symudol a llinellau tir y DU yn rhad ac am ddim.

Dysgwch ragor am ddyfodiad y ‘Dreth Ystafell Wely’ yng Ngogledd Iwerddon ar wefan Housing Rights

Newidiadau i’r Gronfa Gymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon

Nid yw grantiau gofal cymunedol a benthyciadau argyfwng ar gael mwyach.

Os byddwch angen help tymor byr mewn argyfwng gallwch ymgeisio am Gymorth Dewisol, sy’n rhan o’r Cynllun Cymorth Ariannol.

Gallwch ymgeisio hefyd am Gymorth Ariannol ar gyfer:

 • Benthyciadau Cyllidebu
 • Blaensymiau budd-dal tymor byr
 • Grantiau mamolaeth
 • taliadau angladd
 • benthyciadau cyllidebu
 • taliadau tywydd oer.

Dysgwch ragor am Gymorth Ariannol a Chymorth Dewisol yng Ngogledd Iwerddon ar wefan nidirect

Beth allwch chi ei wneud am y newidiadau

Os ydych yn cael eich effeithio gan doriadau mewn budd-daliadau ac yn poeni am ymdopi ar lai o arian, y cam cyntaf yw sicrhau bod y penderfyniad yn un cywir.

Gallwch ofyn i’ch penderfyniad gael ei ailystyried.

Dysgwch sut i herio penderfyniad ar fudd-daliad ar wefan Cyngor ar Bopeth

Gwiriwch i weld a allwch wneud unrhyw arbedion

Efallai mai nawr yw’r amser i edrych ar eich gwariant yn y cartref a gweld a allwch chi gwtogi ar unrhyw gostau ac arbed arian ar filiau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?