Oedi cymryd eich cronfa bensiwn

Os oes gennych chi ddigon o incwm yn barod i fyw arno - naill ai oherwydd eich bod yn parhau i weithio neu fod gennych chi incwm o gynilion neu fuddsoddiadau i fyw arno- efallai y gallwch ohirio defnyddio’ch cronfa bensiwn y tu hwnt i’ch dyddiad ymddeol a ddewiswyd yn wreiddiol, neu ddyddiad ymddeol arferol eich cynllun.

Sut mae’n gweithio

Nid oes brys i gychwyn cymryd eich pensiwn os nad ydych ei angen ond gwiriwch a oes yna unrhyw gyfyngiadau neu a gollwch chi’ch gwarantau incwm wrth ei gymryd yn ddiweddarach.

Mae’ch cronfa bensiwn yn parhau i gael ei buddsoddi nes y bydd ei hangen arnoch – gan roi mwy o incwm i chi o bosib unwaith y dechreuwch gymryd arian allan ohoni.

Os hoffech chi ychwanegu rhagor at eich cronfa bensiwn, gallwch barhau i gael gostyngiad treth ar gynilion pensiwn hyd at £40,000 bob blwyddyn (blwyddyn dreth 2021-22), neu 100% o’ch enillion os enillwch lai na £40,000, hyd nes i chi gyrraedd 75 oed.

Pethau i’w hystyried

Cofiwch wirio gyda’ch cynllun neu ddarparwr pensiwn a oes unrhyw gyfyngiadau neu ffioedd am newid eich dyddiad ymddeol, a’r drefn a’r amserlen ar gyfer ei hysbysu.

Gwiriwch na fyddwch yn colli unrhyw sicrwydd o incwm – er enghraifft, cyfradd flwydd-dal a warantir (GAR) – os gohiriwch ddyddiad eich ymddeoliad.

Gall gwerth cronfeydd pensiwn gynyddu a gostwng. Cofiwch adolygu sut y buddsoddir eich cronfa wrth i chi nesáu at eich ymddeoliad a threfnu i’w symud i gronfeydd sydd â llai o risg os bydd angen.

Os ydych chi eisiau gohirio ond nad oes gan eich cynllun neu ddarparwr yr opsiwn hwn, dylech sicrhau canllaw neu gyngor a chwilio am y cynnig gorau cyn symud eich pensiwn.

Po hiraf yr oedwch po uchaf allai’ch incwm ymddeoliad fod, ond gallai hyn effeithio ar eich treth i’r dyfodol – a’ch hawl i gael budd-daliadau wrthi i chi heneiddio, er enghraifft, costau gofal tymor hir.

Dysgwch fwy am effaith incwm a chynilion ar fudd-daliadau yn ein canllaw ar ostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn a budd-daliadau mewn ymddeoliad.

Gallech, yn hytrach, ohirio cymryd peth o’ch pensiwn.

Er enghraifft, efallai y gallwch drefnu i ymddeol yn raddol, neu newid i weithio’n rhan-amser neu’n hyblyg ac yna tynnu peth o’ch pensiwn allan.

Os dymunwch i’ch cronfa barhau wedi’i buddsoddi ar ôl i chi gyrraedd 75 oed, bydd angen i chi wirio gyda’ch cynllun pensiwn neu’ch darparwr i weld a fyddant yn caniatáu hynny.

Os na, efallai y bydd angen i chi drosglwyddo i gynllun neu ddarparwr a fydd yn caniatáu hynny.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn marw?

Os byddwch chi’n marw cyn eich bod yn 75 oed: gall eich cronfeydd pensiwn heb eu cyffwrdd drosglwyddo yn ddi-dreth i unrhyw fuddiolwr a enwebwyd, cyn belled ag y telir yr arian cyn pen dwy flynedd ers i’r darparwr gael gwybod am eich marwolaeth. Os na lwyddir i wneud hynny o fewn y ddwy flynedd, ychwanegir yr arian at incwm arall y buddiolwr a’i drethu ar y gyfradd neu’r cyfraddau priodol.

Os byddwch yn marw ar ôl 75 oed: a bod eich buddiolwr a enwebwyd yn cymryd yr arian fel incwm neu fel cyfandaliad, bydd yn talu treth ar ei gyfradd neu gyfraddau priodol. Golyga hyn y bydd yr arian yn cael ei ychwanegu at ei incwm a’i drethu yn ôl yr arfer.

Tâl lwfans oes ar gyfer cronfeydd pensiwn mawr

Os yw cyfanswm gwerth eich holl gynilion pensiwn pan fyddwch yn marw yn fwy na’r lwfans oes (£1,073,100 miliwn ar hyn o bryd), bydd taliadau treth pellach yn daladwy gan y buddiolwr.

I gael gwybod mwy am y lwfans oes, gweler ein canllaw lwfans oes ar gyfer cynilion pensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?