Oes angen ichi gael benthyg arian?

Cyn ichi gofrestru ar gyfer cerdyn credyd, benthyciad banc neu gerdyn siop, neu ychwanegu at gerdyn neu fenthyciad sydd gennych yn barod, mae’n gwneud synnwyr ichi feddwl a oes wir angen ichi gael benthyg arian. Ar adegau fel hyn – mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd ac wrth i filiau gynyddu – mae llawer o bobl yn awr yn dewis talu’n ôl yr arian y maent wedi ei fenthyg yn barod yn hytrach na chael benthyg mwy o arian.

Penderfynu a ydych am gael benthyg arian

Mae angen ichi ateb rhai cwestiynau pwysig iawn cyn cael benthyg arian. Dylech ofyn i chi’ch hun a oes angen ichi wario’r arian, a allwch dalu am yr hyn rydych am ei brynu mewn ffordd arall ac a allwch fforddio talu’r arian y byddwch yn cael ei fenthyg yn ôl.

Oes wir angen ichi wario’r arian o gwbl?

Os ydych chi’n tueddu i brynu pethau’n fyrbwyll, ceisiwch roi o leiaf ddau ddiwrnod i feddwl am y peth cyn ei brynu. Efallai y byddwch chi’n gweld nad ydych mor awyddus i’w brynu bryd hynny.

Mae rhai pobl sy’n benthyca arian yn gwneud hynny naill ai heb feddwl a ydynt wir yn gallu fforddio gwneud hynny, oherwydd eu bod yn teimlo nad oes ganddynt opsiwn arall, ond yn aml nid yw hynny’n wir. Efallai y gallech ohirio prynu’r eitem am y tro, neu beidio â’i phrynu o gwbl. Ceisiwch ofyn i chi’ch hun:

  • A fyddwn i’n gallu aros nes byddaf yn gallu fforddio prynu’r eitem heb gael benthyg arian?
  • Os oes angen rhywbeth arnaf fi, a allaf ei gael mewn ffordd arall (er enghraifft, ei newid am rywbeth arall, prynu fersiwn ail-law ohono neu ei gael am ddim ar wefan ailgylchu ddi-dâl)?

Allwch chi gynilo neu ddefnyddio rhywfaint o gynilion yn hytrach na chael benthyg arian?

Os nad oes wir angen ichi wario’r arian heddiw, dylech ystyried o ddifrif cynilo ychydig o arian bob mis yn hytrach na mynd i ddyled.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Os gallwch chi aros a chynilo i brynu’r eitem yn hytrach na defnyddio credyd, bydd yn costio llai o lawer ichi (oni bai eich bod yn gymwys am gynnig cerdyn credyd 0%) gan na fydd yn rhaid ichi dalu llog o gwbl. Hefyd, efallai y bydd ar gael yn rhatach mewn sêl neu, os yw’n ddarn o dechnoleg, efallai y bydd model gwell yn cael ei ryddhau.

Er enghraifft, petaech yn dymuno prynu rhywbeth sy’n costio £600:

Cynilo cyn ichi wario

Os nad oes gennych unrhyw gynilion ond eich bod yn gallu cynilo, er enghraifft £50 y mis, byddai’n cymryd blwyddyn ichi gynilo’r £600 a byddech wedi ennill llog ar ben hynny.

Defnyddio eich cynilion

Petaech chi’n defnyddio’r arian yn eich cyfrif cynilo; gan dybio bod eich cynilion yn ennill 1.5%, byddech yn colli uchafswm o £9 o log petai’n cymryd blwyddyn ichi gynilo’r £600 eto.

Mae hynny’n golygu y byddai gwario £600 o’ch cynilion yn ‘costio’ uchafswm o £609 ichi ar ôl ychwanegu’r llog a gollwyd.

Defnyddio cerdyn credyd

Petaech chi’n talu’r £600 gyda cherdyn credyd, yn talu cyfradd llog gyfartalog o 17% ac yn talu’r ddyled yn ôl fesul £50 y mis, byddai’n cymryd 14 mis ichi dalu’r ddyled yn ôl a byddai’n costio £58 ichi mewn llog.

Mae hynny’n golygu y byddech ar eich colled o £49 (£58-£9) wrth ddefnyddio eich cerdyn credyd i dalu yn hytrach na defnyddio’ch cynilion.

Benthyciadau da a benthyciadau drwg

Enghraifft 1 – mae Sarah yn athrawes sy’n teithio i’r gwaith ar y bws bob dydd. Mae hi’n cael swydd well mewn ysgol newydd sy’n talu mwy o gyflog, ond dydy hi ddim yn gallu teithio yno ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae arni eisiau prynu car ond does ganddi ddim digon o gynilion i dalu’r gost, felly mae angen iddi gael benthyg rhywfaint o arian.

Mae hyn yn enghraifft o fenthyciad da gan fod swydd Sarah yn talu mwy o arian iddi. Felly bydd ar ei hennill o fwy na chost y car a’r arian a fenthycwyd ganddi. Wrth gwrs, mae’n dibynnu ar y math o fenthyciad a gaiff a beth fydd y gost o’i chymharu â’r codiad yn ei chyflog.

Enghraifft 2 – Mae Andrew’n awyddus i newid ei hen gar am gar newydd. Mae’n meddwl y bydd angen iddo wario £5,000 i gael car rhesymol. Nid yw’n defnyddio ei gar ar gyfer ei waith ond mae’n hoffi’r rhyddid y mae cael car yn ei roi iddo.

Mae’n gallu cael £500 am ei hen gar, ac mae’n gallu fforddio talu £86.27 y mis yn ôl os caiff fenthyca’r gweddill ar gyfradd o 5.8% APR. Bydd yn cymryd pum mlynedd iddo dalu’r benthyciad yn ôl, a bydd wedi talu cyfanswm o £5,176.20, neu £5,676.20 am y car, gan gynnwys y car y mae wedi’i gyfnewid.

Dylai Andrew feddwl yn ofalus iawn am gymryd y benthyciad hwn gan y bydd yn talu £676.20 yn ychwanegol am ei gar yn y pen draw, a bydd yn rhaid iddo wneud ad-daliadau ar fenthyciad am y pum mlynedd nesaf. Petai ei sefyllfa’n newid yn ystod y cyfnod hwnnw (ei oriau’n cael eu lleihau er enghraifft, neu petai’n colli ei swydd), mae’n bosibl na fyddai’n gallu parhau i wneud yr ad-daliadau.

Os byddwch yn penderfynu cael benthyg arian

Os ydych yn bendant am gael benthyg rhywfaint o arian a’ch bod yn siŵr y gallwch ei dalu’n ôl, mae nifer o ffactorau pwysig i’w hystyried.

Faint allwch chi fforddio ei dalu’n ôl?

Mae bron i ddwy ran o dair o bobl yn talu eu biliau cardiau credyd yn llawn bob mis. Hyd yn oed os na allwch dalu’r cyfan yn ôl, gwnewch yn siŵr eich bod yn talu mwy na dim ond yr isafswm ar eich bil cerdyn credyd.

Mae’n bwysig iawn meddwl faint allwch chi fforddio ei dalu’n ôl bob mis, gan y bydd hyn yn effeithio ar ba opsiwn benthyca yw’r gorau i chi. Cofiwch fod yn realistig ynghylch faint y gallech chi ei dalu petai eich morgais neu’ch rhent yn cynyddu, petai’n rhaid ichi wario mwy ar bethau fel biliau ynni neu petai eich cyflog yn cael ei leihau.

Dewis y math gorau o gredyd

Dylech hefyd wneud yn siŵr eich bod yn dewis y math gorau o gredyd neu fenthyciad ar gyfer eich sefyllfa chi. Fel arall, gallech fod yn talu mwy nag y mae angen ichi ei dalu. Chwiliwch i weld beth sydd ar gael a chymharu cynigion, gan ystyried y canlynol:

  • Y gyfradd llog a’r APR
  • Y gost bob wythnos neu bob mis ac a all hynny amrywio
  • Faint y byddwch chi’n ei dalu’n ôl i gyd, ac
  • Unrhyw gosbau am fethu taliadau neu daliadau hwyr

Nid yw pob opsiwn credyd yn rhai da na diogel. Os oes gennych chi statws credyd gwael, efallai y cewch eich temtio i ddefnyddio darparwr benthyciadau stepen drws neu gwmni benthyciad diwrnod cyflog, yn enwedig os nad oes llawer o ddewis gennych chi o ran credyd. Fodd bynnag, mae’r rhain yn ddrud a dylid eu hosgoi ar gyfer unrhyw fenthyciad sy’n hirach nag ychydig ddyddiau os yn bosibl.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?