A oes angen yswiriant bywyd arnoch?

Nid pawb sydd angen yswiriant bywyd (sy’n hysbys hefyd fel sicrwydd bywyd a sicrwydd marwolaeth). Ond os yw’ch plant, partner neu berthnasau eraill yn dibynnu ar eich incwm i dalu’r morgais neu dreuliau byw eraill, yna’r ateb yw ydych – mae’n debygol eich bod angen yswiriant bywyd, gan y bydd yn helpu i ddarparu ar gyfer eich teulu os byddwch yn marw.

Beth yw yswiriant bywyd?

Gall yswiriant bywyd dalu arian fel cyfandaliad neu daliadau rheolaidd i’ch dibynyddion petaech chi’n marw. Mae wedi ei gynllunio i’ch darparu â sicrwydd y bydd rhywun yn gofalu am eich dibynyddion os nad ydych yno i ddarparu ar eu cyfer mwyach.

Mae faint o arian fydd yn cael ei dalu yn ddibynnol ar y lefel o yswiriant y byddwch yn ei brynu. Gallwch hefyd benderfynu sut i’w dalu ac os bydd yn cynnwys taliadau penodol, fel morgais neu rent.

Chi sydd i benderfynu sut i’w dalu ac a fydd yn cynnwys taliadau penodol, fel morgais neu rent.

Efallai y bydd angen i chi ystyried a fyddai cael taliad yn effeithio ar unrhyw fudd-dal â phrawf modd y byddai’ch dibynyddion yn gymwys i’w cael fel arall.

Mae dau brif fath o yswiriant bywyd:

  • Mae polisïau yswiriant bywyd tymor yn rhedeg am gyfnod penodol o amser (a elwir yn ‘dymor’ eich polisi) – fel 5, 10 neu 25 o flynyddoedd. Mae’r mathau hyn o bolisïau’n talu os byddwch yn marw yn ystod y polisi. Nid oes cyfandaliad yn daladwy ar ddiwedd tymor eich polisi.
  • Bydd polisi bywyd cyfan yn talu ni waeth pryd fyddwch yn marw, cyhyd â’ch bod yn dal i dalu taliadau’ch premiwm.

Beth nad yw wedi’i gynnwys?

Mae yswiriant bywyd yn rhoi sicrwydd ar gyfer marwolaeth yn unig fel arfer – os na allwch chi ddarparu ar gyfer eich teulu oherwydd salwch neu anabledd, ni fydd sicrwydd gennych.

Mae rhai polisïau yswiriant bywyd yn cynnig budd-dal terfynol, er nid yw’r rhain yn cael eu cymeradwyo fel mater o drefn. Bydd budd-dal terfynol yn talu os ceir diagnosis o salwch terfynol. Gwiriwch amodau a thelerau eich polisi i weld a ydych wedi’ch yswirio.

Mae gan y mwyafrif o bolisïau rai eithriadau (pethau nas cynhwysir). Er enghraifft, efallai na fyddant yn talu os ydych yn marw oherwydd camddefnydd o gyffuriau neu alcohol, ac fel arfer mae’n rhaid ichi dalu mwy i gael sicrwydd pan ydych yn cymryd rhan mewn chwaraeon peryglus.

Os oes gennych broblem iechyd ddifrifol pan gymerwch y polisi, gallai’ch yswiriant beidio â chynnwys unrhyw achos marwolaeth sy’n gysylltiedig â’r salwch hwnnw.

Gallwch brynu cynnyrch yswiriant eraill ar gyfer y materion hyn, sy’n cynnwys anabledd llwyr a pharhaol, sicrwydd salwch tymor hir neu salwch critigol.

A oes angen yswiriant bywyd arnoch?

Os oes gennych ddibynyddion – fel plant o oedran ysgol, partner sy’n dibynnu ar eich incwm neu deulu sy’n byw mewn tŷ gyda morgais rydych chi’n ei dalu – gall polisi yswiriant bywyd ddarparu ar eu cyfer os byddwch yn marw. Efallai y byddwch hefyd eisiau polisi sy’n cynnwys costau angladd.

Ni allwch ddibynnu ar y llywodraeth i ofalu am eich teulu – mae’r arian y byddech yn ei gael gan y wladwriaeth yn llawer is nag y byddech yn ei ddisgwyl yn ôl pob tebyg.

Os ydych am ddarparu’n ariannol ar gyfer eich teulu os byddwch yn marw, rhowch ystyriaeth i yswiriant bywyd.

Pwy sydd ddim ei angen?

Efallai na fyddwch angen yswiriant bywyd:

  • Os ydych chi’n sengl
  • Os yw’ch parther yn ennill digon i’ch teulu fyw arno
  • Os ydych ar incwm isel a gallech fod yn gymwys i gael budd-daliadau’r wladwriaeth.

Os ydych yn ansicr, ceisiwch gyngor ariannol.

Efallai yr hoffech chi ystyried dechrau rhoi arian o’r neilltu i dalu am gostau angladd.

Beth yw cost yswiriant bywyd?

Gall yswiriant bywyd fod yn werth da am arian.

Yn aml ddim ond ychydig o geiniogau’r diwrnod sydd ei angen arnoch i ddarparu digon o ddiogelwch ariannol ar gyfer eich anwyliaid (yn ddibynnol ar eich oed a statws iechyd).

Ond mae taliadau misol (a elwir hefyd yn bremiymau) yn amrywio, felly mae’n syniad da chwilio am fargen. Gwiriwch yn union beth sydd wedi ei gynnwys ar gyfer lefel y taliad misol.

Mae’r pris y byddwch yn ei dalu am bolisi yswiriant bywyd yn ddibynnol ar sawl peth. Mae’r rhain yn cynnwys faint o arian ydych chi eisiau ei yswirio, hyd y polisi, ond hefyd eich oed, eich iechyd, eich ffordd o fyw, a p’un a ydych yn ysmygu.

Er enghraifft, yr ieuengaf ydych chi a’r lleiaf tebygol ydych chi o farw o gyflwr meddygol, y rhataf y bydd eich polisi fwy na thebyg.

Gallwch ddysgu mwy yn ein canllaw ar Sut a ble i brynu yswiriant bywyd.

A oes gennych chi un yn barod?

Os oes gennych becyn gweithiwr sydd yn cynnwys buddion ‘marwolaeth mewn gwasanaeth’, bydd hyn yn eich diogelu am luosrif o’ch cyflog ac efallai na fydd angen yswiriant bywyd ychwanegol arnoch. Chi sydd angen ystyried os yw’r polisi hwn yn ddigon i gwmpasu eich anghenion a p’un a ydych angen polisi yswiriant bywyd atodol.

Cofiwch os byddwch yn stopio gweithio i’r cyflogwr hwnnw, na fyddwch wedi eich diogelu gan y polisi mwyach.

Mathau eraill o yswiriant i’w hystyried

Mae yswiriant bywyd yn rhoi sicrwydd ar gyfer y sefyllfa waethaf posibl, ond mae’n bwysig hefyd ystyried sut fyddech yn talu’ch biliau neu’ch morgais os na allwch weithio oherwydd salwch neu anaf.

Gallwch ddysgu rhagor trwy ddilyn y dolenni isod.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?