Oes angen yswiriant cynnwys arnoch chi?

Yn ceisio penderfynu a oes angen yswiriant cynnwys arnoch? Meddyliwch sut fuasech chi’n ymdopi petaech chi’n colli’ch eitemau gwerthfawr yn dilyn lladrad neu dân. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall sut mae yswiriant cynnwys yn gweithio, ei gost ar gyfartaledd a’r hyn sy’n cael ei gynnwys a’r hyn nad yw’n cael ei gynnwys.

Beth yw yswiriant cartref?

Mae’n syniad da adolygu’ch polisi yswiriant cynnwys bob blwyddyn, oherwydd gall gwerth eich meddiannau newid dros amser.

Dyma derm cyffredinol i ddisgrifio dau fath gwahanol o yswiriant:

 • Yswiriant adeiladau – ar gyfer celfi sefydlog, fel ceginau ac ystafelloedd ymolchi
 • Yswiriant cynnwys – ar gyfer y pethau sydd yn eich cartref, fel dodrefn, setiau teledu ac eitemau personol

Gallwch brynu’r ddau fath o yswiriant ar wahân, neu yn aml gallwch eu cael fel polisi ar y cyd o un cwmni yswiriant.

Beth yw yswiriant cynnwys?

Mae’r math hwn o yswiriant yn yswirio yn erbyn colled neu ddifrod popeth yn eich cartref nad ydynt yn rhan o strwythur yr adeilad fel y gallwch eu hadnewyddu neu eu trwsio heb orfod gwario ffortiwn.

Beth yw cost yswiriant cynnwys?

Yn ôl ymchwil gan ABI (2017), cost polisi yswiriant cynnwys ar gyfartaledd yw £139 y flwyddyn.

Beth mae yswiriant cynnwys yn ei yswirio?

Bydd eich holl eiddo personol – mewn geiriau eraill popeth nad yw wedi’i gysylltu’n gorfforol i’r adeilad – wedi ei yswirio am golled neu ddifrod, gan gynnwys:

 • Dodrefn
 • Nwyddau trydanol
 • Dillad
 • Gemwaith

Mae gwahanol bolisïau yn cynnwys gwahanol lefelau o yswiriant ond fel rheol byddwch wedi eich yswirio yn erbyn lladrad, tân a llifogydd.

Mae ‘yswiriant difrod damweiniol’ yn ddewisol fel arfer felly peidiwch â chymryd yn ganiataol ei fod yn rhan o’ch polisi.

Mae ‘yswiriant eiddo personol’ yn ddewis ychwanegol hefyd. Bydd hyn yn yswirio eitemau yr ydych yn eu cymryd allan o’r tŷ megis camerâu, gemwaith, gliniaduron a bagiau dogfennau.

Bydd rhai polisïau yswiriant yn eich yswirio hefyd pan fyddwch yn mynd dramor felly os collwch eich eiddo tra byddwch i ffwrdd, byddwch yn medru gwneud hawliad amdanynt ar eich yswiriant cynnwys. Fel arfer mae hwn yn ddewis ychwanegol y byddwch yn talu premiwm uwch amdano.

Beth nad yw’r yswiriant cynnwys yn ei yswirio

Fel gyda phob polisi yswiriant mae yna nifer o bethau na fydd yswiriant cynnwys yn eu hyswirio. Gan ddibynnu ar eich polisi, gall hyn gynnwys:

 • Strwythur eich cartref megis y waliau a’r to – bydd angen i chi yswirio’r rhain gyda pholisi yswiriant adeiladau
 • Difrod i gyfrifiadur gan firws
 • Traul gyffredinol

Mae yswiriant ar gyfer eitemau gwerthfawr yn cynnwys:

 • Cyfanswm ar gyfer eich holl eitemau gwerthfawr, a
 • Therfyn eitem sengl

Mae gan nifer o bolisïau cynnwys derfyn eitem sengl o ddim ond £1,500. Os oes gennych eitemau drud fel gemwaith neu waith celf, fe allech orfod prynu yswiriant ychwanegol ar gyfer y rhain pan fyddwch yn prynu’ch polisi.

Mae bwysig i chi ddeall telerau ac amodau eich polisi yn llawn yn ogystal ag unrhyw eithriadau (pethau nad ydynt yn cael eu cynnwys) fel eich bod yn gwybod beth y gallwch, ac na allwch, wneud hawliad amdano.

A oes angen polisi arbenigol arnoch? Darllenwch ein canllaw ar Pa bryd i ddefnyddio brocer yswiriant.

Oes angen yswiriant cynnwys arnoch?

Mae gan y cartref arferol gynnwys sy’n werth £35,000 ac mae polisi yswiriant cynnwys yn costio £139 y flwyddyn ar gyfartaledd.

Ffynhonnell: ABI, 2018

Yn wahanol i yswiriant adeiladau, ni fydd darparwr morgais yn mynnu eich bod yn cael yswiriant cynnwys, ond mae’n syniad da rhag ofn i’r annisgwyl ddigwydd a bod lladrad neu dân yn eich cartref.

Bydd gennych dâl dros ben ar eich yswiriant cynnwys sy’n golygu y bydd angen i chi dalu lleiafswm bob tro y byddwch yn gwneud hawliad. Os byddwch yn gwneud hawliad am £300 er enghraifft, a bod eich tâl dros ben yn £250, dim ond £50 gewch chi gan eich yswiriwr.

Manteision ac anfanteision yswiriant cynnwys

 • Gallwch ddewis polisi ‘hen am newydd’ i adnewyddu eitemau a ddifrodwyd neu a gollwyd.
 • Os oes gennych yswiriant meddiannau personol bydd gennych ddiogelwch os collwch eitemau y tu allan i’ch cartref fel camerâu, gliniaduron a gemwaith, neu os cânt eu difrodi.
 • Mae rhai polisïau yn cynnwys llinell gymorth gyfreithiol lle gallwch gael cyngor ar faterion cyfreithiol personol megis trethu a chyflogaeth.
 • Gallwch brynu dewisiadau ychwanegol megis yswiriant argyfwng cartref i dalu am alw allan a’r darnau adnewyddu os oes angen plymwr neu grefftwr arnoch.
 • Bydd angen i chi dalu tâl dros ben ar bob hawliad a bydd eich premiwm yn debygol o godi’r flwyddyn ganlynol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn fodlon â’r ffi uwchlaw’r terfyn yn eich polisi.
 • Mae angen i chi ddeall telerau ac amodau eich polisi yn llawn yn ogystal ag unrhyw eithriadau (pethau nad ydynt yn cael eu cynnwys) fel eich bod yn gwybod beth y gallwch, ac na allwch, wneud hawliad amdano.
 • Mae gan y rhan fwyaf o bolisïau derfyn ar gyfanswm yswiriant felly mae’n bwysig eich bod yn sicrhau bod y rhain yn ddigonol ar gyfer eich amgylchiadau.

Camau nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?