Oes angen yswiriant deintyddol arnoch?

Mae arnom oll eisiau gofalu am ein dannedd. Mae’n gwneud synnwyr ariannol da ichi gael eich triniaeth ddeintyddol wedi’i chymorthdalu neu’n rhad ac am ddim drwy’r GIG. Ond os na fedrwch fynd at un o ddeintyddion y GIG, neu fod angen llawer o waith ar eich dannedd, gall yswiriant deintyddol fod yn syniad da.

Beth yw’r dewisiadau i gyllido gofal deintyddol?

Yn ogystal â chael deintyddiaeth gymharol rad – neu rad ac am ddim – drwy’r GIG, mae dwy ffordd y gallwch dalu am eich gofal deintyddol:

  • Talu am driniaeth gydag yswiriant deintyddol (er, yn ddibynnol ar eich yswiriant, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu cyfran o’r costau ar wahân).
  • Drwy’r hyn a elwir yn ‘gynllun yn ôl y pen,’ fel Denplan, DPAS neu Practice Plan er enghraifft, sy’n gosod cost y driniaeth dros gyfnod penodol o amser.

Beth mae’r GIG yn ei gynnig?

Mae’r GIG yn cynnig yr holl driniaeth sydd ei hangen arnoch i gadw’ch dannedd yn iach, gan gynnwys triniaeth frys. Nid yw’n cynnwys triniaeth gosmetig. Nid yw’n cynnwys triniaeth gosmetig fel arfer.

Faint mae’n ei gostio?

Hwn yw’r dewis rhataf.

Yn Lloegr, mae archwiliad a glanhau’n costio £23.80; mae llenwadau a gwaith sianel y gwreiddyn yn costio £65.20 a gallwch ddisgwyl talu tua £282.80 am gorunau, dannedd gosod a phontydd.

Mae triniaeth ddeintyddol y GIG yn rhad ac am ddim os ydych yn feichiog neu ar Gymhorthdal Incwm. Mae’n rhad ac am ddim i blant hefyd. Yng Nghymru, mae’ch holl archwiliadau am ddim, ac mae triniaeth i bobl dros 65 am ddim hefyd.

Dod o hyd i ddeintyddion y GIG

A ydyw’n cynnig gwerth am arian?

Mae triniaeth ddeintyddol y GIG yn aml yn costio tua hanner cymaint â gofal deintyddol preifat.

Os oes angen pelydr X, gwaith sianel y gwreiddyn a chorun arnoch, bydd deintyddion preifat yn codi ar wahân arnoch am bob elfen o’r driniaeth. Yn Lloegr, er enghraifft, bydd y GIG yn codi unwaith yn unig am bob cwrs cyflawn o driniaeth, hyd yn oed os oes angen nifer o apwyntiadau arnoch i gwblhau’r gwaith.

Os byddwch yn mynd at y deintydd bob chwe mis ac os na fydd angen mwy nag archwiliad arnoch pan ewch, byddwch yn talu £47.60 y flwyddyn.

Yswiriant deintyddol

Beth mae yswiriant deintyddol yn ei gynnig?

Mae polisïau yswiriant deintyddol yn yswirio archwiliadau cyffredin, yn ogystal â chostau pob gwaith deintyddol, gan gynnwys damweiniau ac argyfyngau deintyddol. Rydych yn talu’r deintydd yn gyntaf, wedyn yn hawlio’ch arian yn ôl.

Efallai bydd gan bolisïau deintyddol derfynau blynyddol o ryw £1000 wedi’u gosod (mae rhai’n dechrau o £500). Gallwch gael y gwaith wedi’i wneud naill ai mewn deintyddfa GIG neu mewn clinig preifat.

Ond cofiwch, fel rheol dim ond rhwng un a thri mis wedi i chi brynu’r yswiriant y cewch ddechrau gwneud hawliad. Os nad ydych wedi bod at y deintydd yn y 12 mis diwethaf, efallai na fydd eich polisi’n talu am driniaeth a nodir yn eich archwiliad cyntaf.

Ar y cyfan, nid yw gwaith deintyddol cosmetig, fel gwynnu dannedd, yn cael ei gynnwys.

Mae gan y rhan fwyaf o bolisïau ystod oedran sy’n dechrau o 18 oed (er bod rhai’n dechrau yn 6 oed). Chwiliwch am y terfyn oedran uchaf hynaf.

Faint mae’n ei gostio?

Rhwng £70 a £300 y flwyddyn, gan ddibynnu am beth rydych wedi’ch yswirio, o ofal cyffredin sylfaenol i gynllun triniaeth helaeth.

Gallwch ddewis faint rydych am ei wario a bydd hyn yn effeithio ar lefel yr yswiriant. Er enghraifft, gallai polisi rhatach dalu allan 50% o’r driniaeth a gewch a/neu fod â therfyn budd is i bob cyflwr y flwyddyn (er enghraifft hyd at £500 am waith sianel y gwreiddyn mewn un flwyddyn).

Hyd yn oed os oes gennych chi yswiriant bydd yn rhaid i chi dalu am ran o’r driniaeth, ac mae terfyn ar faint o arian y cewch ei hawlio’n ôl ar gyfer pob cynllun triniaeth.

Er enghraifft, efallai y telir ichi ganran (o 50-70%) o’r ffi a godir gan eich deintydd am driniaeth ddeintyddol gywirol, er bod rhai polisïau’n ad-dalu 100% o’r ffi am driniaeth y GIG.

A ydyw’n cynnig gwerth am arian?

Os bydd angen llawer o driniaeth arnoch yn y pen draw, gall yswiriant deintyddol gynnig gwerth da am arian i chi, yn enwedig os byddwch yn defnyddio un o ddeintyddion y GIG, am eich bod yn fwy tebygol o gael 100% o gost eich triniaeth yn ôl. Os na allwch weld un o ddeintyddion y GIG, dim ond canran o gostau’ch triniaeth a fydd yn cael ei thalu’n ôl ichi, ond mae yswiriant yn dal yn syniad da os ewch at ddeintydd preifat a bod angen llawer o waith ar eich dannedd.

Er enghraifft

Mae Kate yn talu premiwm o £150 y flwyddyn am yswiriant deintyddol. Mae angen llenwad sianel y gwreiddyn arni ac mae’n ymweld â deintydd y GIG sy’n codi £209 arni. Mae’n hawlio hwnnw’n ôl gan ei hyswiriwr, sy’n ei gwneud hi £59 yn gyfoethocach. Fel arall, pe byddai wedi cael triniaeth breifat am gost o £500, byddai’n cael cyfanswm o 75% yn ôl (£375), felly byddai wedi costio £275 iddi (£125 yn ogystal â’r £150 o bremiwm).

Mae rhai premiymau’n cynnig disgownt am ddim hawliad, felly bydd cost eich premiwm yn codi os byddwch yn hawlio rhywbeth heblaw archwiliad cyffredin.

Cynlluniau sy’n lledaenu cost eich gofal deintyddol

Beth mae cynlluniau yn ôl y pen yn ei gynnig?

Mae cynlluniau sy’n lledaenu cost eich gofal deintyddol dros flwyddyn yn cael eu galw’n ‘gynlluniau yn ôl y pen’.

Gallwch gofrestru am driniaeth ar wahanol lefelau. Er enghraifft:

  • Mae lefel un yn cynnwys gofal cyffredin fel archwiliadau, digennu a llathru, pelydrau X a llenwadau
  • Bydd lefel dau hefyd yn cynnwys triniaeth adfer – fel corunau a llenwadau sianel y gwreiddyn

Ceir hefyd gynlluniau hyblyg yn arbennig i blant a chynlluniau sy’n cynnwys yswiriant am anafiadau deintyddol ac argyfyngau deintyddol dros y byd i gyd.

Faint mae’n ei gostio?

Mae hynny’n dibynnu ar y cynllun a ddewiswch ac ar iechyd eich ceg.

Mae’ch deintydd yn archwilio’ch dannedd ac yn gosod eich ffi fisol yn briodol. Os byddwch yn dewis cynllun cynhwysfawr, bydd eich deintydd yn eich archwilio a – gan ddibynnu ar yr amser, y gofal a’r driniaeth y bydd eu hangen arnoch dros y flwyddyn – bydd yn eich rhoi mewn band gyda ffi osodedig. Gallech symud i fyny neu i lawr rhwng bandiau ffi os bydd iechyd eich ceg yn gwella neu’n gwaethygu os na ddilynwch y cyngor a gewch.

Disgwyliwch dalu ffi fisol gyfartalog o ryw £19. Efallai hefyd y bydd rhaid ichi dalu ffi am ymuno.

Am eich bod yn talu’r deintydd yn uniongyrchol, cofiwch y gallai prisiau amrywio’n helaeth rhwng y deintyddfeydd.

A ydyw’n cynnig gwerth am arian?

Mae’r cyfartaledd misol yn costio’r un fath â’r polisïau yswiriant deintyddol drutach. Felly, os yw’ch dannedd mewn cyflwr da, mae’n siŵr ei bod yn well ichi aros gyda’r GIG. Ac os oes angen llawer o waith ar eich dannedd, byddwch yn canfod bod polisïau yswiriant deintyddol yn rhatach siŵr o fod.

Gyda chynllun deintyddol, rydych ynghlwm wrth ddeintydd penodol – felly os cewch eich cyfeirio at arbenigwr fel orthodeintydd, ni fydd hwn wedi’i gynnwys. Os byddwch yn newid deintydd – er enghraifft yn symud i ardal newydd – efallai bydd rhaid ichi ailddechrau’r broses sy’n golygu efallai y bydd rhaid ichi dalu mwy.

Os yw’ch dannedd mewn cyflwr da a’ch bod yn gofalu amdanynt â’r archwiliad achlysurol yn unig, gallech fod yn cymorthdalu’r rheini nad ydynt yn glanhau eu dannedd nac yn defnyddio edau ddeintiol ac sy’n bwyta gormod o siwgr!

Methu penderfynu o hyd?

Heblaw bod eich dannedd mewn cyflwr arbennig o wael, gallai fod yn ddoeth ichi aros gyda’r GIG.

Ond os na allwch ddod o hyd i ddeintydd y GIG, neu os hoffech ddefnyddio deintydd preifat, mae’n gwneud synnwyr ariannol da cael yswiriant deintyddol. Gall triniaeth ddeintyddol fod yn ddrud iawn ac mae’n rhaid ichi ddewis p’un a fyddwch yn prynu yswiriant neu’n talu am driniaeth wrth iddi godi o’ch incwm neu’ch cynilion eich hun.

Ble i brynu yswiriant deintyddol

Os ydych yn ystyried prynu yswiriant deintyddol, cofiwch chwilio am y fargen orau a chymharu’r hyn sydd ar gael.

Yn bwysig - cofiwch, efallai y bydd gennych chi yswiriant deintyddol fel rhan o’ch buddion gwaith.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?