Oes angen yswiriant diogelu taliadau (PPI) arnoch?

Mae yswiriant diogelu taliadau, a elwir hefyd yn PPI, yn fath o amddiffyniad incwm tymor byr ac fel arfer fe’i gwerthir gyda chynnyrch yr oeddech chi angen gwneud ad-daliadau arnynt, fel benthyciad, cerdyn credyd neu forgais. Mae’r math hwn o bolisi yn eich gwarchod chi am gost y taliadau benthyciad os ydych yn cael eich diswyddo neu’n canfod na allwch weithio oherwydd salwch neu ddamwain. Bydd y polisi priodol yn golygu y byddwch yn gallu bodloni eich taliadau os bydd rhywbeth yn mynd o’i le.**

Beth yw yswiriant diogelu taliadau?

Cynlluniwyd yswiriant diogelu taliadau (PPI) i’ch helpu i gadw i fyny â thaliadau benthyciad neu gredyd am gyfnod byr os na allwch weithio oherwydd:

 • eich bod yn sâl
 • eich bod wedi cael damwain
 • eich bod wedi cael eich diswyddo.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio PPI ar gyfer ymrwymiadau ariannol fel eu morgais, taliadau cerdyn credyd neu ad-daliadau benthyciad.

Bydd gwneud yn siŵr y gallwch dalu’r costau hyn yn eich helpu i gadw allan o ddyled os ydych yn canfod na allwch weithio.

Fel arfer dim ond dyled benodol sy’n cael ei diogelu gan bolisïau PPI, er enghraifft eich bil cerdyn credyd cyfredol. Os byddwch yn hawlio, bydd yr arian yn mynd fel arfer i ad-dalu’r benthyciad hwnnw yn syth – ni allwch ei ddefnyddio at unrhyw beth arall. Ond mae hefyd yn bosibl prynu polisi PPI “arunig” i dalu incwm sydd wedi ei golli am gyfnod o 12-18 mis fel arfer, hyd at uchafswm o tua 65% o’ch incwm gros blynyddol (cyn treth).

Mae polisïau fel arfer yn cynnwys:

 • salwch neu anabledd
 • diweithdra annisgwyl (fel arfer fel opsiwn ychwanegol)
 • amgylchiadau sy’n eich atal rhag gweithio (e.e. angen gofalu am rywun)
 • marwolaeth (yn dibynnu ar eich polisi).

Er enghraifft, os oes gennych PPI ar gyfer eich morgais a’ch bod yn darganfod na allwch weithio oherwydd damwain, dylech dderbyn swm rheolaidd o arian i’w dalu tuag at eich ad-daliadau morgais.

Beth nad yw wedi’i gynnwys?

Fel arfer, ni fydd PPI yn cynnwys:

 • am gyfnod hyd at y 90 diwrnod cyntaf ar ôl i chi stopio gweithio (y cyfeirir ato weithiau fely cyfnod eithrio cychwynnol) – mae angen i chi allu parhau i dalu am y cyfnod hwn eich hun
 • afiechydon penodol – gwiriwch y rhestr yn eich polisi cyn ichi brynu
 • cyflyrau a oedd yn bodoli eisoes (afiechydon yr ydych yn gwybod amdanynt yn barod)
 • pobl sydd wedi ymddeol neu yn hunangyflogedig
 • pobl hunangyflogedig - bydd angen i chi wirio’r telerau polisi i weld a allwch gael eich cynnwys.

A oes ei angen arnoch?

Efallai yr hoffech ystyried PPI os oes gennych forgais, benthyciad neu ad-daliadau cerdyn credyd, ac os ydych chi eisiau gwneud yn siŵr y gallwch ddal i’w talu os ydych yn sâl neu’n cael eich diswyddo.

Os ydych chi’n meddwl eich bod angen PPI, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall manylion y polisi. Darllenwch y dogfennau polisi’n ofalus a gofynnwch i’r cwmni yswiriant – neu gynghorydd ariannol annibynnol rheoledig neu frocer yswiriant – egluro unrhyw beth nad yw’n glir.

Pwy sydd ddim ei angen?

Mae’n debyg nad ydych angen yswiriant diogelu taliadau os:

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n gweithio ar gontractau neu’n gwneud unrhyw waith dros dro, ni fydd rhai polisïau yswiriant diogelu taliadau yn eich diogelu.

 • Os ydych yn ddi-waith (yn hytrach nag wedi’ch diswyddo)
 • Os gallech ymdopi drwy gael tâl salwch. Mae gennych becyn buddion cyflogai sy’n rhoi incwm ichi am chwe mis neu ragor, er mwyn ichi gadw i fyny â’ch taliadau.
 • Os ydych wedi cynilo digon i gadw i fyny â thaliadau.
 • Os byddai’ch partner neu’ch teulu yn eich cefnogi.
 • Os nad oes gennych arian sbâr heblaw am yswiriant sylfaenol, fel yswiriant car ac yswiriant adeiladau neu gynnwys.
 • Mae eich contract cyflogaeth yn gwarantu tâl llawn am gyfnod penodol, dyweder dri neu chwe mis.

Mathau eraill o yswiriant i’w hystyried

Mae PPI yn helpu diogelu eich ad-daliadau pan fyddwch wedi benthyg arian, ond mae gwahanol fathau o yswiriant i helpu diogelu eich incwm os na allwch weithio.

Er enghraifft, bydd yswiriant diogelu incwm tymor byr (STIP) yn sicrhau eich gwariant allweddol am hyd at flwyddyn.

Mae yswiriant diogelu incwm (IP) yn diogelu amrediad eang o salwch/anableddau a gall ddarparu mwy o yswiriant am gyfnod hirach o amser. Gellir prynu’r rhain yn unigol ac weithiau gall cyflogwr eisoes gynnwys yr yswiriant hwn yn ei becyn buddion gweithwyr fel cynllun grŵp.

Mae’r rhain yn gynnyrch unigol ac ni ddylid eu drysu gyda PPI.

Gallwch ddysgu rhagor trwy ddilyn y dolenni isod.

A oes angen yswiriant diogelu incwm arnoch? Mae’r cynnyrch hwn yn cynnwys ystod ehangach o salwch ac anableddau, ac yn darparu yswiriant nes gallwch ddychwelyd i’r gwaith.

A oes arnoch angen yswiriant diogelu incwm tymor byr? Bydd y cynnyrch hwn yn helpu yswirio eich treuliau hanfodol os na allwch weithio am gyfnod byr o amser.

A oes angen yswiriant bywyd arnoch? Yn darparu cyfandaliad ar gyfer eich dibynyddion os ydych chi’n marw’n annisgwyl.

Oes angen yswiriant salwch difrifol arnoch? Mae’r math hwn o gynnyrch hirdymor yn darparu ‘cyfandaliad’ di-dreth os ydych yn cael diagnosis o salwch difrifol sydd wedi ei restru yn eich polisi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?