Oes angen yswiriant ffôn symudol arnoch?

Os ydych newydd arwyddo cytundeb ffôn symudol newydd neu wedi uwchraddio’r ffôn, mae’n debygol fod rhywun wedi ceisio gwerthu yswiriant ffôn symudol i chi. Ond ydych chi ei angen? Dyma sut i wneud y penderfyniad cywir ar eich cyfer chi.

Dylech chi ystyried prynu yswiriant ffôn symudol:

Mae 85% o’r holl oedolion yn y DU yn berchen ar ffôn symudol.

 • Os ydych wedi colli neu dorri eich ffôn droeon neu rhywun wedi ei ddwyn.
 • Rydych wedi colli neu dorri eich ffôn droeon.
 • Ni allech fforddio cael ffôn newydd ac ni fyddech yn dymuno dewis model rhatach.
 • Rydych yn dibynnu ar ffôn symudol a buasech angen un arall yn syth petaech yn ei golli neu petai’n cael ei ddwyn neu ei ddifrodi (cofiwch ystyried y byddai angen i chi ddewis polisi sy’n cynnig gwasanaeth o roi ffôn newydd i chi yn syth – nid yw pob polisi yn cynnig hyn)

Beth mae eich yswiriant ffôn symudol yn ei ddiogelu?

Ar lefel sylfaenol, mae yswiriant ffôn symudol yn eich diogelu rhag ofn i chi golli eich ffôn, cael ei ddwyn neu dorri. Mae rhai polisïau yn cynnig diogelwch hefyd rhag:

 • Difrod damweiniol
 • Colled
 • Galwadau anawdurdodedig
 • Apps, gemau, cerddoriaeth a chynnwys gwerthfawr arall
 • Diogelwch tra byddwch chi dramor yn ogystal â bod yn y Deyrnas Unedig
 • Offer ychwanegol i’r ffôn

Ond mae polisïau yn amrywio’n sylweddol, yn y math o ddiogelwch maent yn ei gynnig a’r ‘eithriadau’ (y pethau nad ydych wedi eich diogelu amdanynt).

Beth sydd ddim yn cael ei ddiogelu gan eich yswiriant ffôn symudol?

Dyma rai o’r prif eithriadau a all ymddangos mewn polisi:

Esgeulustod

Os gyrrwch ymaith gyda’r ffôn ar do eich car er enghraifft, mae’n bosibl na fyddwch wedi eich diogelu. Gallai’r cwmni yswiriant wrthod talu’r hawliad ar y sail na fuoch chi’n ddigon gofalus.

Lladrad tra gadawyd heb oruchwyliaeth

Os gadewch eich ffôn ar sedd eich car neu ar fwrdd mewn caffi ac mae wedi diflannu erbyn i chi ddychwelyd i’w nôl, mae’n debyg na chewch eich diogelu. Gwiriwch eiriad eich polisi neu gofynnwch i’ch cwmni yswiriant am eglurhad.

Oedi cyn rhoi gwybod bod eich ffôn wedi ei golli neu ei ddwyn

Sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod bod eich ffôn wedi ei golli cyn gynted â phosib. Os na fyddwch chi’n gadael i’ch yswiriwr a/neu’r heddlu wybod o fewn 24 awr (12 awr ar gyfer rhai yswirwyr), ni fydd rhai yswirwyr yn eich diogelu – am y ffôn ei hun nac am alwadau anawdurdodedig a phethau a lawrlwythwyd.

Difrod gan ddŵr

Os ydych yn dueddol o ollwng eich ffôn i lawr y toiled yn ddamweiniol neu ei adael yn eich jîns yn y golch, dylech wirio a yw’ch polisi yn eich diogelu rhag difrod gan ddŵr – nid yw pob un. Unwaith eto, gallech ddarganfod nad ydych wedi’ch diogelu yma gan nad ydych wedi cymryd ‘gofal rhesymol’.

Dim cerdyn SIM neu nid y cerdyn SIM gwreiddiol

Os nad yw’r cerdyn SIM gwreiddiol gyda chi yn eich ffôn, er enghraifft os ydych wedi newid darparwyr ac wedi gosod cerdyn SIM newydd, neu os ydych yn defnyddio ffôn gwahanol dros dro, efallai na fydd sicrwydd gyda chi.

Efallai na fyddwch yn cael ffôn arall yn ei le

Os yw’ch ffôn yn cael ei ddifrodi neu yn torri, bydd rhai yswirwyr yn ceisio’i drwsio neu roi ffôn ail-law yn hytrach na rhoi ffôn arall i chi. Os bydd hyn yn digwydd yna bydd angen i chi fod yn barod i fod heb ffôn tra bod eich un chi yn cael ei drwsio. Fel rheol bydd hyn yn cymryd rhwng pedwar a saith diwrnod.

Hen ffonau

Os yw eich ffôn gennych ers dros chwe mis, gwiriwch a fydd eich cwmni yswiriant yn ei ddiogelu. Ni fydd rhai yn diogelu ffonau wedi rhyw oed.

Pobl ifanc

Os ydych yn gobeithio yswirio ffôn eich mab neu ferch yn eu harddegau, gallech gael trafferth dod o hyd i yswiriant ar eu cyfer os nad ydynt yn 16 oed (neu 18 oed mewn rhai achosion).

Beth yw cost yswiriant ffôn symudol?

Nid yw yswiriant ffôn symudol bob amser yn rhad. Mae cost yswiriant ffôn symudol yn dibynnu ar bethau fel brand y ffôn, y model a’r lefel o yswiriant.

Gall premiymau ffôn symudol fod cymaint â £14.99 y mis, sy’n cyfateb i bron i £360 dros gontract o ddwy flynedd (ffynhonnell: Defaqto). Fodd bynnag, mae rhai bargeinion gwell ar gael. Er enghraifft, mae posib cael yswiriant iPhone am £5.00 y mis.

A yw’n cynnig gwerth am arian?

Ond cofiwch, nid pris yn unig sy’n sicrhau gwerth am arian. Gwiriwch bob amser am yr hyn a gewch am eich arian ac a yw’n addas i chi.

Os byddwch yn cael cynnig yswiriant ffôn symudol wrth brynu ffôn neu gontract newydd, mae’n syniad da i chwilio am gynnig gwell cyn derbyn.

Dewisiadau eraill yn hytrach nag yswiriant ffôn symudol

Hunan yswirio

I hunan yswirio, gallwch gynilo’r arian y buasech wedi ei wario ar yswiriant ffôn symudol, i mewn i gronfa diwrnod glawog. Unwaith y byddwch wedi casglu cronfa, bydd yr arian gennych i gael ffôn arall yn lle’r un presennol os bydd angen neu i dalu am unrhyw gostau eraill annisgwyl.

Manteision ac anfanteision hunan yswirio

 • Os nad ydych chi’n colli neu dorri eich ffôn, mae’r arian yn eich cyfrif banc chi yn hytrach nag yng nghyfrif y cwmni yswiriant.
 • Gallech golli neu dorri eich ffôn cyn i chi gynilo digon o arian i dalu am un newydd.
 • Un o’r costau drutaf posibl pan fydd ffôn yn cael ei ddwyn yw galwadau anawdurdodedig i rifau cyfradd premiwm a wneir yn y cyfnod cyn i chi roi gwybod i’ch darparwr rhwydwaith bod eich ffôn wedi ei ddwyn – rhaid i chi dalu am y rhain hefyd.

Os penderfynwch hunan yswirio, sicrhewch eich bod yn rhoi’r arian i mewn i gyfrif cynilo sy’n caniatáu i chi gael yr arian ar fyr rybudd.

Rhowch eich ffôn symudol ar eich yswiriant cartref

Mae’n debyg y gwelwch y bydd eich yswiriant cynnwys cartref yn diogelu eich ffôn symudol petai’n cael ei ddwyn yn ystod lladrad tŷ. Gallai eich cwmni yswiriant gynnig y dewis o ychwanegu diogelwch difrod damweiniol i chi hefyd ar gyfer eich ffôn yn eich cartref, neu ddiogelwch ar gyfer eich meddiannau – gan gynnwys eich ffôn – y tu hwnt i’r cartref.

Manteision ac anfanteision cynnwys eich ffôn ar eich yswiriant cartref

 • Mae’n ffordd gymharol rad o yswirio eich ffôn symudol (ond gweler y ddau sylw canlynol).
 • Os bydd angen i chi wneud hawliad am eich ffôn ar eich yswiriant cartref, gallai eich premiwm godi pan ddaw’r adeg i’w adnewyddu. Am y rheswm hwn, gwell gan rai pobl gadw eu hyswiriant cartref a’u hyswiriant ffôn symudol ar wahân.
 • Unwaith eto, os bydd angen i chi wneud hawliad, gallai’r tâl dros ben (y cyfanswm y bydd angen i chi ei dalu tuag at yr hawliad) fod yn uwch ar eich yswiriant cartref na’r hyn a fuasai petai gennych yswiriant ffôn symudol ar wahân.
 • Mae hawliadau yswiriant cartref fel rheol yn cymryd tipyn o amser i’w prosesu, a’ch gadael heb ffôn symudol yn y cyfamser. Serch hynny, os dewiswch yr yswiriwr ffôn symudol cywir, dylech fedru cael ffôn newydd ar eich union.
 • Mae’n annhebygol y diogelir galwadau anawdurdodedig.

Cael diogelwch fel rhan o becyn cyfrif banc

Mae pecynnau cyfrifon banc fel arfer yn cynnig yswiriant ffôn symudol fel un o’r buddion am dalu ffi fisol.

Manteision ac anfanteision yswiriant ffôn symudol trwy becyn cyfrif banc

 • Gall hyn fod yn ffordd eithaf rhad o yswirio eich ffôn symudol.
 • Os yw’n gyfrif ar y cyd gallech hyd yn oed yswirio ffonau’r ddau ohonoch am yr un ffi.
 • Gwiriwch lefel y diogelwch bob amser – ydi o’n cwrdd â’ch anghenion? Pa mor sydyn y cewch chi ffôn newydd? A fyddwch chi wedi eich diogelu rhag galwadau anawdurdodedig?
Os ydych yn cysidro cael cyfrif pecyn banc, sicrhewch fod y buddion i chi yn drech na chost y cyfrif. Darganfyddwch ragor trwy ddilyn y ddolen isod.

Y camau nesaf i ddiogelu eich hun am ddim

Mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i gadw eich ffôn symudol yn ddiogel.

Darganfyddwch fwy am ddiogelu eich ffôn ar wefan Ofcom.

Y camau nesaf i gael y polisi cywir ar gyfer eich anghenion chi

Os penderfynwch fuddsoddi mewn yswiriant ffôn symudol, sicrhewch eich bod yn dewis polisi sydd yn addas ar eich cyfer.

A byddwch yn ymwybodol o’ch hawliau yswiriant ffôn symudol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?