A oes angen yswiriant salwch difrifol arnoch?

Mae sicrwydd salwch critigol, a elwir hefyd yn yswiriant salwch critigol, yn bolisi yswiriant hirdymor i ddiogelu yn erbyn cyflyrau difrifol a restrir mewn polisi. Os byddwch yn dioddef o un o’r cyflyrau hyn, bydd polisi salwch critigol yn talu swm un waith ac am byth a di-dreth. Gall hyn helpu i dalu’ch morgais, rhent, dyledion, neu i dalu am addasiadau i’ch cartref, fel mynediad i gadair olwyn os bydd ei angen arnoch.

Beth yw sicrwydd salwch difrifol?

Bydd yswiriant salwch difrifol yn talu os byddwch yn cael un o’r cyflyrau meddygol neu anafiadau penodol a restrir yn y polisi. Ond cofiwch nad yw pob cyflwr wedi ei gynnwys a bydd y polisi’n pennu hefyd pa mor ddifrifol mae’n rhaid i’r cyflwr fod.

Peidiwch â drysu rhwng yswiriant salwch critigol ac yswiriant bywyd, er weithiau caiff y ddau eu gwerthu ar y cyd.

Yn ôl yr ABI (2015), bob blwyddyn mae 1m o weithwyr yn y DU yn canfod yn annisgwyl nad ydynt yn medru gweithio oherwydd anaf neu salwch.

Enghreifftiau o salwch difrifol a ddiogelir yw:

 • Trawiad ar y galon
 • Strôc
 • Mathau a graddau penodol o ganser
 • Cyflyrau megis sglerosis ymledol

Bydd y rhan fwyaf o bolisïau yn talu i chi os cewch anabledd llwyr yn dilyn anaf neu salwch. Mae’n talu unwaith yn unig ac yna mae’r polisi’n dod i ben. Bydd rhai polisïau yn gwneud taliad llai am gyflyrau llai difrifol, neu os bydd gan un o’ch plant un o’r cyflyrau a restrir.

Beth sydd ddim yn cael ei gynnwys?

Efallai na fydd rhai anhwylderau difrifol yn cael eu cynnwys, er enghraifft, rhai canserau a chyflyrau na restrir yn y polisi.

Mae’n debyg na fyddwch wedi’ch yswirio am broblemau iechyd yr oeddech yn dioddef ohonynt cyn trefnu’r yswiriant ac nid yw’r math hwn o yswiriant yn talu os byddwch chi farw.

Bydd yr hyn a yswirir a’r hyn a eithrir, wedi eu rhestru ym manylion y polisi felly sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â nhw a’u bod yn bodloni’ch gofynion. Darllenwch ragor am Yswiriant salwch difrifol – dewiswch y polisi cywir.

A oes angen yswiriant salwch difrifol arnoch?

Efallai na fydd budd-daliadau’r wladwriaeth yn ddigon i gyfateb i’ch incwm os aiff unrhyw beth o’i le ac ni allwch weithio yn sgil salwch neu anabledd tymor hir.

Os ydych yn gymwys, mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) yn amrywio o tua £70 i ychydig dros £100 yr wythnos, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau a pha mor ddifrifol yw eich salwch neu’ch anabledd.

Dylech ystyried cael sicrwydd salwch difrifol:

 • Os nad oes gennych ddigon o gynilion i’ch helpu os byddwch yn mynd yn ddifrifol wael neu’n anabl.
 • Os nad oes gennych becyn buddion cyflogai i’ch helpu trwy gyfnod o absenoldeb i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch.

Pwy sydd ddim ei angen?

Efallai na fydd ei angen arnoch os:

 • Os oes gennych chi ddigon o gynilion i ddibynnu arnynt i ysgwyddo costau fel biliau, benthyciadau, costau meddygol neu forgais.
 • Os oes gennych bartner a all dalu costau byw ac unrhyw ymrwymiadau a rennir, fel morgais.
 • Os oes gennych chi rywfaint o yswiriant wedi’i gynnwys fel rhan o gynllun buddion cyflogai eich cyflogwr.

Faint mae’n ei gostio?

Bydd eich taliadau misol yn dibynnu ar nifer o ffactorau, yn cynnwys:

 • Oedran
 • A ydych yn ysmygu neu beidio neu wedi gwneud hynny yn y gorffennol
 • Iechyd (eich iechyd cyfredol, eich pwysau, a’ch hanes meddygol teuluol)
 • Swydd (mae risgiau uwch yn gysylltiedig â rhai swyddi sy’n golygu y bydd raid i chi dalu mwy bob mis efallai)
 • Y swm o yswiriant a gymerwch
Gallwch ddysgu rhagor am gostau yn Sut a ble i brynu yswiriant salwch difrifol.

Mathau eraill o yswiriant y gallech fod eu hangen

A ydych chi wedi ystyried a fyddai gan eich dibynyddion ddigon o arian i ymdopi petaech chi’n marw? Neu beth fyddech chi’n ei wneud petaech chi’n dioddef o salwch a ddim yn medru gweithio?

Mae nifer o gynnyrch yswiriant a all roi tawelwch meddwl i chi petai rhywbeth yn mynd o’i le. Gallwch ddysgu rhagor trwy ddilyn y dolenni isod.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?