Oes angen yswiriant salwch difrifol arnoch?

Mae sicrwydd salwch critigol, a elwir hefyd yn yswiriant salwch critigol, yn bolisi yswiriant hirdymor i ddiogelu yn erbyn cyflyrau difrifol a restrir mewn polisi. Petai’r gwaethaf yn digwydd, byddai’n rhoi ‘cyfandaliad’ di-dreth – taliad unwaith ac am byth, i roi cymorth i dalu’ch morgais neu rent, neu i dalu am addasiadau i’ch cartref fel mynediad i gadair olwyn os bydd ei angen arnoch, ond chi sydd i ddewis sut i’w wario.

Beth yw sicrwydd salwch difrifol?

Bydd yswiriant salwch difrifol yn talu os byddwch yn cael un o’r cyflyrau meddygol neu anafiadau penodol a restrir yn y polisi. Ond cofiwch nad yw pob cyflwr wedi ei gynnwys a bydd y polisi’n pennu hefyd pa mor ddifrifol mae’n rhaid i’r cyflwr fod.

Yn ôl yr ABI, bob blwyddyn mae 1m o weithwyr yn y DU yn canfod yn annisgwyl nad ydynt yn medru gweithio oherwydd anaf neu salwch.

Enghreifftiau o salwch difrifol a ddiogelir yw:

 • trawiad ar y galon
 • strôc
 • mathau a graddau penodol o ganser
 • cyflyrau megis sglerosis ymledol

Bydd y rhan fwyaf o bolisïau yn talu i chi os cewch anabledd llwyr yn dilyn anaf neu salwch. Mae’n talu unwaith yn unig ac yna mae’r polisi’n dod i ben. Bydd rhai polisïau yn gwneud taliad llai am gyflyrau llai difrifol, neu os bydd gan un o’ch plant un o’r cyflyrau a restrir.

Beth sydd ddim yn cael ei gynnwys?

Efallai na fydd rhai anhwylderau difrifol yn cael eu cynnwys, er enghraifft, rhai canserau a chyflyrau na restrir yn y polisi.

Mae’n debyg na fyddwch wedi’ch yswirio am broblemau iechyd yr oeddech yn dioddef ohonynt cyn trefnu’r yswiriant ac nid yw’r math hwn o yswiriant yn talu os byddwch chi farw.

Bydd yr hyn a yswirir a’r hyn a eithrir, wedi eu rhestru ym manylion y polisi felly sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â nhw a’u bod yn bodloni’ch gofynion. Darllenwch ragor am Yswiriant salwch difrifol – dewiswch y polisi cywir.

A oes ei angen arnoch?

Efallai na fydd budd-daliadau’r wladwriaeth yn ddigon i gyfateb i’ch incwm os aiff unrhyw beth o’i le. Os ydych chi’n gymwys, mae budd-daliadau lles yn amrywio o £70 yr wythnos i ychydig dros £100 yr wythnos, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau (h.y. a oes gennych chi blant neu beidio, lefel benodol o gynilion, neu a yw eich partner yn gweithio).

Gellid ystyried sicrwydd salwch difrifol os:

 • nad oes gennych gynilion i’ch helpu os byddwch yn mynd yn ddifrifol wael neu’n anabl
 • nad oes gennych becyn buddion cyflogai da i’ch helpu trwy gyfnod o amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch

Pwy sydd ddim ei angen?

Efallai na fydd ei angen arnoch os:

 • oes gennych chi ddigon o gynilion i ddibynnu arnynt i ysgwyddo costau fel biliau, benthyciadau, costau meddygol neu forgais
 • os oes gennych bartner a all dalu costau byw ac unrhyw ymrwymiadau a rennir, fel morgais

Os oes gennych chi ychydig o sicrwydd eisoes wedi ei gynnwys mewn cynnyrch neu fuddion gwaith eraill. Dysgwch ragor yn Pa ddiogelwch ariannol sydd gennych yn barod?

Faint mae’n ei gostio?

Bydd eich taliadau misol yn dibynnu ar nifer o ffactorau, yn cynnwys:

 • oedran
 • a ydych yn ysmygu neu beidio neu wedi gwneud hynny yn y gorffennol
 • iechyd (eich iechyd cyfredol, eich pwysau, a’ch hanes meddygol teuluol)
 • swydd (mae risgiau uwch yn gysylltiedig â rhai swyddi sy’n golygu y bydd raid i chi dalu mwy bob mis efallai)
 • y swm o yswiriant a gymerwch
Gallwch ddysgu rhagor am gostau yn Sut a ble i brynu yswiriant salwch difrifol.

Mathau eraill o yswiriant y gallech fod eu hangen

A ydych chi wedi ystyried a fyddai gan eich dibynyddion ddigon o arian i ymdopi petaech chi’n marw? Neu beth fyddech chi’n ei wneud petaech chi’n dioddef o salwch a ddim yn medru gweithio?

Mae nifer o gynnyrch yswiriant a all roi tawelwch meddwl i chi petai rhywbeth yn mynd o’i le. Gallwch ddysgu rhagor trwy ddilyn y dolenni isod.

A oes angen yswiriant bywyd arnoch? Bydd y cynnyrch hwn yn cynnig elfen o gymorth ariannol i’ch dibynyddion os byddwch chi farw.

A oes angen yswiriant diogelu incwm arnoch? Mae’r math hwn o yswiriant yn talu taliadau rheolaidd os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf.

A oes angen yswiriant diogelu taliadau arnoch? Fe’i gelwir hefyd yn PPI, bydd y cynnyrch hwn yn rhoi cymorth i chi dalu os na allwch chi weithio yn sgil salwch, anaf neu os collwch eich swydd.

A oes arnoch angen yswiriant diogelu incwm tymor byr? Mae’r datrysiad hwn yn rhoi yswiriant tymor byr i chi fedru talu costau hanfodol os na fyddwch yn medru gweithio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?