Oes rhaid i chi dalu treth ar eich tâl dileu swydd?

“A fydd y dyn treth yn cael ei fachau ar rywfaint o’m harian dileu swydd?” yw un o’r cwestiynau cyntaf y mae pobl yn ei ofyn wrth i’w swydd gael ei dileu. Wel, gan fod tâl dileu swydd yn iawndal am golli eich swydd, mae’n gymwys i gael triniaeth arbennig o ran treth, felly mae hyd at £30,000 yn ddi-dreth. Ond nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod elfennau eraill o’u pecyn - tâl gwyliau a thâl yn lle rhybudd – yn cael eu trethu yn yr un ffordd ag unrhyw dâl arall.

Beth sy’n ddi-dreth?

Mae unrhyw dâl dileu swydd hyd at £30,000 yn ddi-dreth. Bydd unrhyw fudd nad yw’n arian, fel car cwmni neu gyfrifiadur, sy’n rhan o’ch pecyn dileu swydd, yn cael ei brisio’n ariannol a’i ychwanegu at eich tâl dileu swydd ar gyfer dibenion treth. Efallai y bydd hyn yn mynd â’r tâl dros y terfyn o £30,000.

Ar beth fydda i’n cael fy nhrethu?

Unrhyw dâl dileu swydd dros £30,000

Pan fyddwch chi’n ei dderbyn, bydd eich cyflogwr fel arfer wedi tynnu’r dreth allan ond yn ôl pob tebyg ni fyddant wedi didynnu’r swm cywir. Felly efallai y bydd arnoch angen hawlio treth yn ôl neu dalu treth ychwanegol. Gweler isod am Ordaliadau neu Dandaliadau treth.

Tâl gwyliau, tâl yn lle rhybudd, cyflog sy’n ddyledus a thaliadau ychwanegol

Mae tâl gwyliau’n cael ei drin yn union fel cyflogau, felly bydd treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol yn cael eu didynnu yn ôl yr arfer o’r taliadau hyn cyn i chi eu cael.

Mae cyflogau, taliadau bonws neu arian goramser yn drethadwy ac mae cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn daladwy, hyd yn oed os cewch yr arian ar ôl i’ch cyfnod o gyflogaeth ddod i ben.

Pan fydd cyflogaeth yn cynnwys comisiwn neu fonws rheolaidd yna gellir ystyried y rhain wrth gyfrifo tâl diswyddo drwy ddefnyddio’r cyflog cyfartalog dros y 12 wythnos blaenorol. Byddai’r taliadau hyn wedyn yn gymwys ar gyfer yr eithriad di-dreth o £30,000. Os na fydd y taliadau hyn yn cael eu hystyried fel rhan o gyflog wythnosol arferol y cyflogai, yna ni fyddant yn gymwys.

Treth ar Daliadau Yn Lle Rhybudd (PILON)

Efallai y bydd disgwyl i chi barhau i weithio yn ystod eich cyfnod rhybudd, ond efallai y bydd eich cyflogwr yn caniatáu i chi adael yn gynnar, neu rywbryd yn syth ar ôl cael eich diswyddo.

Dan yr amgylchiadau hyn, efallai y byddwch yn derbyn Taliad Yn Lle Rhybudd (PILON). I bob pwrpas, iawndal yw hwn am ddod â’ch contract i ben yn gynnar.

Mae pob taliad PILON cytundebol ac anghytundebol yn destun treth incwm a didyniadau Yswiriant Gwladol. Eich cyflogwr sy’n gyfrifol am nodi’r hyn y byddech wedi’i ennill mewn cyflog sylfaenol pe baech wedi gweithio drwy eich cyfnod rhybudd.

Mae’r holl daliadau anghytundebol yn cael eu cynnwys yn y terfyn tâl dileu swydd di-dreth £30,000.

Osgowch ysgytwad annymunol – cyfrifwch eich treth o flaen llaw

Yn ystyried beth i’w wneud gyda’ch tâl dileu swydd? Gwnewch fraslun o gyfanswm eich pecyn dileu swydd, gan ystyried beth sy’n ddi-dreth a beth sydd ddim yn ddi-dreth.

Enghraifft 1

Mae Colin yn cael tâl dileu swydd o £18,000 ynghyd ag un mis o dâl yn lle rhybudd, sy’n £1,000. Mae’r tâl dileu swydd yn ddi-dreth, ond bydd yn rhaid i gyflogwr Colin ddidynnu treth a chyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol o’r £1,000 ychwanegol.

Enghraifft 2

Mae Kirandeep yn derbyn cyfandaliad o £32,000. Mae hi hefyd yn cael cadw ei char cwmni, sydd werth £8,000.

Mae gwerth y car yn cael ei ychwanegu at y tâl dileu swydd, sy’n gwneud £40,000. Gan mai dim ond £30,000 sy’n ddi-dreth, bydd Kirandeep yn talu treth ar y £10,000 sy’n weddill - gan ei bod yn drethdalwr cyfradd uwch, mae hynny’n 40%.

Os nad ydych chi’n sicr faint o arian dileu swydd y mae gennych chi’r hawl i’w gael, darllenwch ein canllaw ar Dâl dileu swydd.

Gordaliad neu dandaliad treth

Mae hynny o dreth fyddwch chi’n ei thalu yn cael ei chyfrifo’n flynyddol. Felly, os ydych wedi gorffen gweithio rhan o’r ffordd drwy’r flwyddyn dreth, efallai eich bod wedi talu gormod.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich cyflogwr wedi amcangyfrifo yn iawn. Gallai’r dreth a ddidynnwyd fod yn ormod neu’n rhy ychydig. Chi ddylai roi gwybod i Gyllid a Thollau EM. Efallai gofynnir i chi lenwi datganiad treth incwm Hunanasesiad ar ddiwedd y flwyddyn dreth i dalu unrhyw dreth ychwanegol sy’n ddyledus.

Gwneud y gorau o’ch tâl dileu swydd

Os nad oes arnoch angen eich arian dileu swydd i gyd i gwrdd â chostau byw, ystyriwch arbed arian neu glirio dyledion, neu hyd yn oed gyfrannu tuag at eich pensiwn.

Rhoi eich tâl dileu swydd mewn pensiwn

Gall talu i mewn i gynllun pensiwn fod yn ddewis treth-effeithlon. Os ydych chi’n aelod o gynllun pensiwn eich cyflogwr ac yn mynd i dderbyn taliad dileu swydd o fwy na £30,000 yna efallai y gallech osgoi talu treth ar y swm dros ben trwy ei dalu i mewn i’ch pensiwn ar yr amod eu bod yn cytuno i hyn.

Ond anaml y mae treth a phensiynau yn rhwydd, ac mae terfynau ar hynny y gallwch ei dalu i mewn a derbyn gostyngiad yn y dreth, felly mae’n werth cael cymorth gan gynghorwr ariannol annibynnol.

Dysgwch fwy am ostyngiad yn y dreth ar gyfraniadau pensiwn.^

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?