Esbonio opsiynau ad-dalu morgais

Mae tair ffordd wahanol o ad-dalu’ch morgais: ad-dalu, llog yn unig, neu gyfuniad o’r ddau. Darllenwch ein canllaw i ddysgu mwy am eich opsiynau ad-dalu morgais.

Beth yw cyfalaf a llog?

Bydd ein Cyfrifiannell Fforddiadwyedd yn eich helpu chi i wneud yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r ad-daliadau misol.

Mae morgais yn cynnwys dwy ran:

  • Cyfalaf: yr arian yr ydych chi’n ei fenthyg
  • Llog: y tâl a godir arnoch chi gan y darparwr benthyciadau ar y swm sy’n ddyledus

Os ydych chi’n dewis morgais ad-dalu, rydych chi’n ad-dalu’r cyfalaf a’r llog gyda’i gilydd. Gyda morgais llog yn unig, yn y lle cyntaf dim ond y llog y byddwch chi’n ei ad-dalu’n fisol ac yn ad-dalu’r cyfalaf ar ddiwedd tymor y morgais.

Morgais ad-dalu

Dyma’r opsiwn ad-dalu morgais mwyaf poblogaidd a mwyaf cyffredin. Gyda morgais ad-dalu byddwch yn gwneud ad-daliadau misol am gyfnod o amser y cytunwyd arno (a elwir yn dymor) hyd nes y byddwch chi wedi talu’r cyfalaf a’r llog.

Mae hyn yn golygu y bydd eich balans morgais yn mynd yn llai bob mis a, cyhyd â’ch bod yn dal i wneud eich ad-daliadau, bydd eich morgais yn cael ei ad-dalu ar ddiwedd y tymor (fel arfer 25 mlynedd).

Byddwch yn ymwybodol pan fyddwch chi’n dechrau’ch morgais, bydd yr ad-daliadau yn llog yn bennaf, felly os ydych chi eisiau ad-dalu’r morgais neu symud tŷ yn y blynyddoedd cynnar, byddwch chi’n gweld nad yw’r swm dyledus wedi mynd i lawr ryw lawer.

Rhaid i chi benderfynu hefyd ar y math o forgais ad-dalu yr ydych chi ei eisiau, boed hynny i gael cyfradd llog wedi’i osod dros amser, neu amrywiol, sy’n golygu y gall y llog fynd i fyny neu i lawr.

Darllenwch ein canllaw Deall gwahanol fathau o forgeisi.

Morgais llog yn unig

Gyda morgeisi llog yn unig dim ond y llog sy’n ddyledus ar y swm yr ydych chi wedi’i fenthyg yr ydych chi’n ei dalu. Felly tra bydd eich taliadau misol yn llai na gyda morgais ad-dalu o faint tebyg, bydd eich dyled yn parhau’r un fath â’r swm gwreiddiol y gwnaethoch ei fenthyg pan fyddwch chi’n cyrraedd diwedd tymor y morgais. Yn yr un modd â morgeisi ad-dalu, gallwch osod y llog dros amser neu gellir ei ad-dalu ar gyfradd amrywiol.

Ad-dalu’r cyfalaf

Bydd darparwyr yn gwneud yn siŵr bod gennych strategaeth ad-dalu, fel bod gennych arian i dalu’r cyfalaf yn llwyr ar ddiwedd y morgais. Mae gan ddarparwyr benthyciadau wahanol feini prawf, ond mae cynllun ad-dalu addas yn debygol o olygu talu’n rheolaidd i mewn i gynilion neu fuddsoddiadau ac fe allai gynnwys pensiynau ac eiddo eraill.

Os ydych chi’n defnyddio cynllun buddsoddi, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod ar y trywydd iawn i dalu’r cyfalaf yn llwyr ar ddiwedd y morgais, ond bydd eich darparwr hefyd yn adolygu’r swm o leiaf unwaith yn ystod tymor y morgais. Os nad yw ar y trywydd iawn byddwch yn ei chael yn anodd ail-forgeisio neu newid i ddarparwr arall.

Gallai rhai darparwyr benthyciadau ofyn am flaendal mwy os oes gennych forgais llog yn unig. Os oes gennych flaendal sylweddol ac yn ystyried morgais llog yn unig mae’n bosibl y byddwch chi eisiau cyngor ariannol i gyfrifo’r dull ad-dalu gorau.

Darllenwch ein canllaw Ffyrdd o ad-dalu morgais llog yn unig.
Edrychwch am gynghorydd ariannol annibynnol yn unbiased.co.ukopens in new window.

Morgeisi cyfun ad-dalu a llog yn unig

Mae rhai darparwyr yn cynnig morgeisi ar sail rhan ad-dalu a rhan llog yn unig. Mae’r opsiwn hwn yn golygu ar ddiwedd y tymor bydd peth o’r cyfalaf morgais yn dal yn ddyledus a bydd angen ei ad-dalu. Bydd gan bob darparwr benthyciadau reolau gwahanol am hyn.

Beth i’w wneud nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?