Y ffyrdd gorau i dalu dyledion – Cymru a Lloegr

Dysgwch am y gwahanol ffyrdd i helpu i glirio neu gael gwared â’ch dyledion os byddwch ar ei hôl hi gyda’ch biliau dydd i ddydd, benthyciadau ac ad-daliadau cerdyn credyd neu ymrwymiadau ariannol eraill, fel eich rhent neu’ch morgais. Yna ceisiwch ychydig o gyngor am ddim ar ddyledion i’ch helpu i wneud penderfyniad.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Cynllun Rheoli Dyled (DMP)

 • addas os oes gennych chi ddyledion nad ydynt yn flaenoriaeth fel cardiau credyd neu gardiau siop, gorddrafftiau a benthyciadau personol
 • yn caniatau i chi dalu’ch dyledion yn ôl ar gyfradd y gallwch chi ei fforddio
 • bydd eich darparwr DMP yn eich helpu i gyfrifo taliad fforddiadwy a siarad â’ch credydwyr
 • fe dalwch un taliad misol i’ch darparwr DMP

Dysgwch ragor am Gynlluniau Rheoli Dyledion.

Gorchymyn Gostwng Dyled (DRO)

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu grŵp Facebook preifat Cymuned Cymorth Dyled i helpu i roi syniadau newydd i chi fynd i’r afael â dyledion a’ch cadw’n frwdfrydig. Cais i ymuno ymaopens in new window.

 • yn addas os ydych ar incwm isel gydag ychydig iawn o asedau
 • yn rhewi asedau am flwyddyn ac yna’n ei glirio’n gyfan gwbl os na fydd eich amgylchiadau wedi newid

Dysgwch ragor am Orchmynion Gostwng Dyled.

Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA)

 • yn eich galluogi i dalu’n ôl beth allwch chi ei fforddio
 • yn para am gyfnod penodol (5 neu 6 mis fel arfer)
 • bydd unrhyw beth nad ydych wedi ei dalu’n ôl erbyn diwedd y cyfnod yn cael ei glirio
 • yn gytundeb cyfreithiol rhwym. Golyga hyn, unwaith y byddwch wedi ei arwyddo, ni chewch chi na’ch credydwyr newid eich meddyliau

Dysgwch ragor am IVAs.

Methdalu

 • yn eich galluogi i gychwyn o’r newydd
 • yn clirio’r holl ddyledion y gallwch brofi eu bod yn ddyledus gennych
 • os oes gennych chi unrhyw asedau, cânt eu defnyddio i dalu’ch dyledion

Dysgwch ragor am fethdaliad.

Cynnig taliad llawn neu daliad terfynol

Os oes gennych gyfandaliad a fyddai’n talu rhan o’ch dyledion, gallech ofyn i’ch credydwyr p’un a fyddent yn derbyn rhandaliad ac yn gadael i chi ddileu’r gweddill.

Fel arall, gallant ganiatáu i chi wneud taliadau misol am gyfnod a gytunir ac yna bydd y balans yn cael ei ddileu.

Clirio’ch dyledion

 • Yn addas mewn sefyllfaoedd eithriadol os nad oes gennych chi incwm, gynilion nag asedau ar gael
 • rhaid i chi fedru dangos i’ch credydwyr bod eich amgylchiadau’n annhebygol o wella yn y dyfodol (er enghraifft, os ydych chi’n ddifrifol wael)

Siaradwch â chynghorwr dyledion yn rhad ac am ddim i weld a allai’r ateb hwn fod yn addas ar eich cyfer.

Gorchymyn Gweinyddu

Efallai y gallech wneud cais i’r Llys Sirol am Orchymyn Gweinyddu:

 • os oes gennych chi ddwy ddyled o leiaf – rhaid i un ddyled fod yn Ddyfarniad Llys Sirol neu Uchel Lys yn eich herbyn
 • os oes arnoch chi lai na chyfanswm o £5,000
 • os allwch chi fforddio gwneud taliadau rheolaidd tuag at eich dyledion.

Cytunwch i wneud taliadau misol rheolaidd o’ch incwm i’r llys am y swm llawn sy’n ddyledus. Yna mae’r llys yn rhannu’r arian ymysg y bobl y mae arnoch arian iddynt – eich credydwyr.

Dysgwch ragor am Orchmynion Gweinyddu.

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Fel arfer y peth gorau i’w wneud yw trafod gyda chynghorydd ar ddyledion profiadol cyn i chi benderfynu sut y byddwch yn clirio’ch dyledion.

Mae nifer o ffyrdd i chi glirio’ch dyledion ac mae rhai yn fwy cyfarwydd na’i gilydd. Bydd yr un fwyaf addas ar eich cyfer chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Gall cynghorydd am ddim ar ddyledion roi cymorth i chi wneud y penderfyniadau cywir fel y bydd y rhan fwyaf o’ch arian yn cael ei ddefnyddio i glirio’ch dyledion – sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt na’r disgwyl – a byddwch yn medru cychwyn o’r newydd ar ddalen lân.

Bydd cynghorydd ar ddyledion:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • fyth yn eich beirniadu nac yn gwneud i chi deimlo’n ddrwg am eich sefyllfa
 • bob amser yn hapus i siarad â chi, waeth pa mor fach neu fawr yw eich problem
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am bob un o’r budd-daliadau a’r hawliadau sy’n gymwys i chi
 • yn rhoi cyngor ynglŷn â ffyrdd gwell o reoli eich arian

Efallai mai dim ond un sgwrs â chynghorydd profiadol ar ddyledion fydd ei hangen arnoch i wneud yn siŵr mai eich cynllun i reoli neu glirio’ch dyledion yw’r un cywir i chi.

Os hoffech gael rhagor o gymorth neu’n ansicr ble i gychwyn, nid chi yw’r unig un. Dywedodd bron i hanner y bobl sydd mewn dyled wrthym nad ydynt yn siŵr pa ffordd yw’r un orau i glirio’u dyledion, a dyna lle all cynghorydd ar ddyledion fod o gymorth mawr i chi.

Dywed dros wyth o bob deg o bobl wrthym, sydd wedi cael cyngor ar ddyledion, eu bod yn teimlo dan lai o straen a llai pryderus ac yn medru rheoli eu bywydau yn well unwaith eto.

Mae’r bobl hynny sy’n caniatau i ddyledion waethygu cyn ceisio cyngor, yn aml yn canfod fod pethau’n mynd allan o reolaeth, ni chânt ddefnyddio eu cardiau credyd mwyach ac ni fydd neb arall yn benthyca arian iddynt ac mae’n cymryd mwy o amser i dalu’r hyn sy’n ddyledus ganddynt.

“Llwyddodd cyngor ar ddyledion i newid fy ffordd o ddelio â’r broblem. Cael gwared â’r cywilydd. Dwi’n flin fy mod wedi cymryd mor hir.”

Cleient cyngor ar ddyledion.

Mae cyngor ar ddyledion ar gael am ddim ac yn gyfrinachol os defnyddiwch un o’r sefydliadau cyngor ar ddyledion a argymhellwn. Gallwch gysylltu â nhw fel y mynnwch – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Felly ymunwch ag un o’r cannoedd ar filoedd o bobl y rhoddwn gymorth iddynt bob blwyddyn a chymryd y cam cyntaf o fod yn rhydd o ddyledion.

Os ydych yn cael trafferth gyda dyledion, gallai Lle i Anadlu roi amser gwerthfawr i chi ddod o hyd i ateb. Darganfyddwch fwy am Lle i Anadlu a sut y gall eich helpu chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?