Opsiynau arian teithio – arian parod, cardiau a sieciau teithio

Os ydych yn mynd dramor, canfyddwch p’un ai arian parod, cardiau neu sieciau teithio – neu gyfuniad o’r tri – yw’r dewisiadau gorau ar gyfer eich arian teithio.

Mynd ag arian tramor gyda chi

Ni waeth sut rydych chi eisiau talu am bethau tra byddwch chi dramor, mae bob amser yn syniad da i fynd â rhywfaint o arian parod yn yr arian cyfred lleol er mwyn talu am bethau angenrheidiol fel bwyd a diod, cildyrnau a thacsis.

Ble i brynu

Gallwch brynu arian tramor o:

 • fanciau
 • bureaux de change
 • Swyddfa’r Post
 • rhai siopau ac archfarchnadoedd
 • asiantaethau teithio
 • a broceriaid cyfnewid dramor
 • oddi wrth ddarparwyr arbenigol ar-lein
Darllenwch y canllawiau Which? Ynghylch prynu arian cyfred a defnyddio sieciau teithio a chardiauyn agor mewn ffenestr newydd.

Awgrymiadau defnyddiol

Cynlluniwch ymlaen llaw

Y bureaux de change yn y maes awyr neu borthladdoedd fferi yw’r mannau drutaf, yn aml, i brynu – ewch i nôl eich arian cyfred cyn mynd o gartref!

Dyma ychydig o awgrymiadau ar gyfer prynu eich arian cyfred cyn i chi gychwyn ar eich taith.

 • Trefnwch eich arian cyn mynd – cewch gyfradd gyfnewid well a mwy o arian tramor am eich arian nag os byddwch yn ei brynu yn y maes awyr.
 • Chwiliwch am y gyfradd gyfnewid orau – gyda chymaint o gwmnïau’n cynnig arian tramor gallech gael mwy am eich arian trwy ddewis yr un sydd â’r gyfradd gyfnewid orau.
 • Gwiriwch y taliadau a godir – fel rheol bydd angen i chi dalu taliad o oddeutu £5 i dderbyn eich arian neu hyd yn oed drefnu iddo gael ei anfon i chi. Os ydych yn prynu mwy na swm penodol, yna gallai’r ffi gael ei hepgor ond mae’n werth gwirio o flaen llaw er mwyn gweld faint fyddwch chi’n ei dalu.

Pa mor ddiogel yw defnyddio arian parod?

Nid yw cario arian parod pan rydych chi dramor fyth mor ddiogel â defnyddio cardiau neu sieciau teithio.

Bydd yswiriant teithio, fel rheol, yn rhoi sicrwydd i chi dim ond hyd at swm penodol o arian parod os caiff ei golli neu ei ddwyn. Yn nodweddiadol mae hyn rhwng £200 a £500, felly os ydych chi’n cario mwy na hynny, mae perygl y byddwch yn colli eich arian yn gyfan gwbl. Gwiriwch eich polisi yswiriant er mwyn i chi wybod am beth mae gennych sicrwydd.

Ffordd dda o wneud yn siŵr bod gennych sicrwydd, rhag ofn, yw mynd â swm bach o arian parod yn ogystal â cherdyn ac ychydig o sieciau teithio. Felly, os collwch eich arian parod, bydd gennych rywfaint o arian ar ôl i’w wario. Mae’n werth gwirio a oes peiriant codi arian ac a yw sieciau teithio yn cael eu derbyn ble rydych chi’n mynd.

Defnyddio cardiau debyd, credyd a rhagdaledig dramor

Mae’n well gan lawer o bobl ddefnyddio cardiau pan fyddant i ffwrdd oherwydd maen nhw’n gyfleus a chânt eu derbyn dros y byd i gyd.

Os ydych chi’n dewis y cardiau cywir, gall hyn fod y ffordd rataf o dalu am bethau tra byddwch chi i ffwrdd a (gyda chardiau penodol) chodi arian o ATMs os ydych chi ei angen. Dilynwch y cyswllt isod er mwyn deall mwy am y taliadau a godir a deliau cardiau rhad arbenigol.

Darllenwch ein canllaw ynghylch cardiau rhad i’w defnyddio dramor.

Mae gweddill yr adran hon yn edrych ar sut mae’r gwahanol fathau o gardiau’n gweithio a’r manteision a’r anfanteision o’u defnyddio nhw dramor.

Cardiau credyd dramor

Y rhain yw’r cardiau a dderbynnir ar y raddfa ehangaf o amgylch y byd a chyda’r cerdyn cywir, gall hyn fod yr opsiwn rhataf.

Manteision ac anfanteision

 • Mae’r rhan fwyaf o wledydd y byd yn eu derbyn.
 • Ni fydd rhai darparwyr cardiau credyd arbenigol yn codi tâl arnoch chi i’w defnyddio nhw dramor – gwiriwch ein canllaw Cardiau rhad i’w defnyddio dramor.
 • Bydd rhai cardiau’n ychwanegu ffi o gymaint â 3% ar unrhyw beth rydych yn ei brynu.
 • Os ydych yn eu defnyddio i godi arian parod, codir llog arnoch chi ar unwaith fel arfer, hyd yn oed os talwch y balans ar y cerdyn yn llawn.
 • Os nad ydych chi’n talu beth sy’n ddyledus ar eich cerdyn yn llawn ar ddiwedd y mis, byddwch yn talu llog ar beth wnaethoch chi brynu ar eich gwyliau.
 • Hwyrach y gallai fod angen i chi fynd â rhywfaint o arian parod yn ogystal ar gyfer pryniadau bach, rhag ofn bod gan y manwerthwr swm taliad cerdyn lleiaf

Pa mor ddiogel yw defnyddio cardiau credyd dramor?

Cewch yr un warchodaeth pan fyddwch chi’n defnyddio cerdyn credyd dramor ag y cewch wrth ei ddefnyddio yn y DU. Felly os bydd rhywun yn dwyn eich cerdyn, cewch eich gwarchod i gynnwys unrhyw arian maen nhw’n ei wario arno.

Rydym ni’n awgrymu, er mwyn helpu i osgoi twyll neu glonio cerdyn, na ddylech adael eich cerdyn o’ch golwg. Dylai’r gweinydd neu’r gweithiwr brosesu trafodion yn eich presenoldeb bob amser. Cewch eich gwarchod hefyd os ydych yn prynu nwyddau diffygiol neu os nad yw rhywbeth roeddech wedi’i archebu yn cyrraedd.

Cardiau debyd dramor

Mae’r rhain yn wych ar gyfer codi arian parod o ATM ac maent yn gweithio mewn ffordd debyg i pan fyddwch chi’n eu defnyddio nhw gartref.

Manteision ac anfanteision

Cofiwch

Ceisiwch dalu yn yr arian lleol pan fyddwch yn talu â cherdyn. Mae eich banc yn debygol o roi gwell cyfradd gyfnewid i chi na’r manwerthwr, felly byddwch yn arbed arian.

 • Byddwch chi’n gallu codi arian pryd bynnag rydych ei angen.
 • Codir tâl arnoch am godi arian – fel rheol mae hyn yn ychwanegu oddeutu 2% i’r swm a godwch a bydd rhai cardiau hefyd yn ychwanegu ffi o oddeutu £1.50 ar ben hynny, yn ogystal â chodi costau cyfnewid arian.

Pa mor ddiogel mae cardiau debyd?

Diogelir chi rhag twyll, felly os yw rhywun yn dwyn eich cerdyn gallwch hawlio iawndal am unrhyw arian maent yn ei wario. Ond, yn wahanol i gerdyn credyd, ni fydd gennych warchodaeth yn erbyn unrhyw nwyddau diffygiol neu heb eu danfon rydych yn eu prynu tra byddwch i ffwrdd.

Cardiau rhagdaledig dramor

Mae’r rhain yn ddewis amgen gwych i sieciau teithio – rydych chi’n llenwi’r cerdyn ag arian cyn i chi fynd a byddwch chi’n gallu gwario hyn wrth fodd eich calon tra byddwch chi i ffwrdd.

Manteision ac anfanteision

 • Ni fyddwch chi’n gallu gwario mwy o arian nag sydd gennych ar y cerdyn.
 • Os ydych yn colli’ch cerdyn, gallwch gael un newydd am oddeutu £10.
 • Os ydych chi’n teithio ar draws nifer o wledydd sy’n defnyddio arian gwahanol, gallwch lwytho’r cerdyn o flaen llaw gyda phob arian cyfred gwahanol.
 • Os oes unrhyw arian ar ôl ar y cerdyn ar ddiwedd eich gwyliau, gellir defnyddio’r rhan fwyaf o gardiau hefyd yn y DU.
 • Codir ffi arnoch chi os oes angen i chi ychwanegu arian neu godi arian o ATM.

Pa mor ddiogel yw cardiau rhagdaledig?

Mae’r cardiau hyn yn dyfod yn fwy poblogaidd fel dewis amgen diogel i sieciau teithio oherwydd gwarchodir yr arian rydych yn ei lwytho ar y cerdyn os caiff ei golli neu ei ddwyn. Ar ben hyn, nid yw’r cerdyn wedi’i gysylltu â’ch cyfrif banc, felly ni allwch fyth golli mwy nag yr ydych wedi’i roi ar y cerdyn.

Sieciau teithio

Sieciau wedi’u rhagargraffu yw’r rhain am symiau penodedig y gallwch eu defnyddio er mwyn talu am bethau neu eu cyfnewid am arian parod tra byddwch chi i ffwrdd.

Ble i brynu

Maent ar gael mewn arian cyfred pwysig fel punnoedd, ewros a doleri UDA a gellir eu prynu o:

 • fanciau
 • bureaux de change
 • Swyddfa’r Post
 • rhai asiantaethau teithio
 • darparwyr arbenigol ar-lein

Sut maent yn gweithio

Pan fyddwch chi’n prynu eich sieciau teithio, bydd angen i chi lofnodi pob un cyn gynted ag y derbyniwch chi nhw.

Pan rydych eisiau’u gwario nhw, maen nhw’n gweithio’n debyg iawn i sieciau bancio gartref – bydd angen i chi ysgrifennu enw’r sawl rydych yn eu talu ac yna cydarwyddo’r siec.

Mae hyn yn profi mai chi yw’r person a brynodd y sieciau – efallai bydd angen i chi ddangos pwy ydych chi hefyd, felly mae’n syniad da i gadw eich pasbort gyda chi, rhag ofn.

Gallwch eu defnyddio i brynu pethau sy’n costio llai na gwerth y siec a chewch newid yn ôl yn arian parod y wlad honno.

Manteision ac anfanteision

 • Maen nhw’n wych ar gyfer cadw o fewn cyllideb a chadw llygad barcud ar beth rydych yn ei wario.
 • Ni fydd angen i chi gario symiau mawr o arian parod gyda chi.
 • Os ydych chi eisiau eu cyfnewid am arian parod, bydd angen i chi ddod o hyd i rywun sy’n eu derbyn felly mae rhywfaint mwy o waith yn angenrheidiol nag os ydych yn cario arian parod.
 • Fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu ffi pan brynwch y sieciau ynghyd â chomisiwn pan ddefnyddiwch nhw. Yn gyffredinol, maent yn costio mwy na defnyddio arian parod neu gardiau.

Pa mor ddiogel yw sieciau teithio?

Mae’r rhain yn fwy diogel o lawer nag arian parod, oherwydd os ydych yn eu colli nhw, gellir eu hadnewyddu, ble bynnag yr ydych, fel rheol o fewn 24 awr.

Dyma ychydig o awgrymiadau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn aros yn ddiogel wrth ddefnyddio sieciau teithio.

 • Peidiwch â’u cydarwyddo (eu harwyddo am yr eildro) nes bod angen i chi eu defnyddio.
 • Ysgrifennwch rif cyfresol bob siec a’i gadw mewn lle gwahanol ynghyd â’r rhif cysylltu ar gyfer y cwmni o ble cawsoch chi nhw – mae’r rhan fwyaf o sieciau teithio’n cynnwys tudalen neu slip ar wahân ar gyfer hyn.
 • Cadwch eich derbynneb.

Sut i wneud y defnydd gorau o’ch arian teithio

Os ydych chi’n mynd dramor, dyma ychydig o awgrymiadau i’ch helpu i gael mwy allan o’ch arian tra byddwch i ffwrdd.

 • Ewch â chymysgedd o ddulliau o dalu gyda chi – bydd yn ddefnyddiol i fod â rhywfaint o arian lleol yn eich meddiant gan gynnwys arian papur bach, yn ogystal â chardiau rhag ofn bod eu hangen arnoch.
 • Prynwch eich arian tramor cyn i chi fynd – fel rheol mae’n rhatach a gallwch chi gymharu’r cyfraddau gorau. Edrychwch ar ffioedd yn ogystal â chyfraddau pan fyddwch chi’n cymharu. Defnyddiwch y cyswllt isod er mwyn canfod mwy.
 • Cofiwch rif 24-awr eich cwmni cerdyn – gwnewch nodyn o hyn cyn mynd er mwyn i chi fedru cysylltu â nhw os yw rhywbeth yn mynd o chwith.
 • Osgowch ffioedd cardiau credyd – sicrhewch eich bod yn dethol cerdyn credyd arbenigol na fydd yn codi tâl arnoch am ei ddefnyddio tra byddwch i ffwrdd.
 • Rhowch wybod i’ch banc ble rydych chi’n mynd – os na rowch wybod iddyn nhw eich bod yn mynd i ffwrdd gallant feddwl bod eich cerdyn yn cael ei ddefnyddio’n dwyllodrus a blocio’ch cyfrif. Mae’n syniad da i roi rhif cysylltu iddyn nhw hefyd, rhag ofn bod angen iddyn nhw gysylltu â chi.
 • Talwch beth sy’n ddyledus ar eich cardiau credyd – os ydych yn gwario arian tra byddwch i ffwrdd gwnewch yn siŵr nad ydych yn talu llog arno trwy dalu beth sy’n ddyledus ar eich cerdyn bob mis.
Darllenwch ein canllaw Prynu arian tramor.